avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Opozitie formulată împotriva proiectului de divizare a societătii comerciale. Respingerea cererii de înregistrare mentiuni.
Art. 243 pct.6 din Legea nr. 31/1990 Art.61 din Legea nr.31/1990
Potrivit art. 243 pct.6 din Legea nr. 31/1990, „dacă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligatiile societătii debitoare nu oferă garantii ori privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei sau, chiar dacă oferă garantii ori privilegii, nu le constituie, din cauze ce îi sunt imputabile, în termenul stabilit de instantă prin încheiere, potrivit alin. (5), instanta admite opozitia şi obligă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligatiile societătii debitoare la plata creantei de îndată ori într­un anumit termen stabilit în functie de valoarea creantei şi de pasivul societătii debitoare sau, după caz, al societătii succesoare în drepturile şi obligatiile societătii debitoare.”
Decizia civilă nr. 139/04.02.2013 Dosar nr. 9625/118/2011
Prin cererea înregistrată sub nr. 9625/118/2011 pe rolul acestei instante, oponentii T.R., T.M. şi S.C. N. – N.E.G. S.R.L., în contradictoriu cu petenta S.C.
N.E.G. P. 1 S.R.L. au formulat opozitie împotriva Proiectului de divizare din data de 26.05.2011 a societătii comerciale N.E.G. P. 1 S.R.L., prin care au solicitat respingerea cererii de înregistrare mentiuni nr. 31661/01.06.2011 depusă la ORC Constanta pentru înregistrarea Proiectului de divizare din data de 26.05.2011.
În motivare, oponentii T.R. şi T.M., au arătat în esentă că au calitate de creditori al societătii comerciale N.E.G. P. 1 S.R.L., conform contractului de vânzare şi transferare a părtilor sociale ale acestei societăti, iar din punctul lor de vedere, Proiectul de divizare din data de 26.05.2011, este adoptat în mod nelegal de asociatii societătii urmărind sustragerea de la plata datoriilor fată de cei doi oponenti, deoarece rata a doua din contractul de vânzare şi transfer al părtilor sociale detinute şi înstrăinate din S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L. nu le­a fost achitată, suma restantă fiind în cuantum de 21.714 Euro conf. art. 2 alin. 3 din contract.
În drept, au invocat prev. art. 243 şi urm. din Legea nr. 31/1990.
Oponenta S.C. N. – N.E.G. S.R.L., a arătat în motivare că are calitate de creditoare a S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L. conform contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 633/13.02.2008 la BNP M.M. cu o creantă de 56.354,36 Euro şi conform contractului de dezvoltare, planificare şi infrastructură cu o creantă de 526.526,73 Euro, iar prin Proiectul de divizare din data de 26.05.2011 se urmăreşte sustragerea S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L. de la plata acestei datorii.
S­a mentionat că asociatii S.C. C.E.D. S.R.L. şi S.S. ai intimatei S.C. N.E.G.
P. 1 S.R.L., nu au înteles să execute de bună voie obligatiile asumate prin cele două
contracte, iar prin proiectul de divizare se urmăreşte fraudarea sa.
În drept, a invocat prev. art. 243 şi urm. din Legea nr. 31/1990.
În data de 06.10.2011, intimata S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L. a depus întâmpinare
prin care a invocat exceptia lipsei calitătii procesuale active a reclamantilor T.R. şi
T.M. arătând în motivare că potrivit art. 61 din Legea nr. 31/1990, cererea de opozitie poate fi utilizată doar de creditorii sociali şi de orice persoană prejudiciată, fiind necesar a se dovedi existenta unui prejudiciu direct şi prezent sau viitor, a cauzei ilicite şi a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, or în cauză oponentii nu sunt prejudiciati prin proiectul de divizare la care se opun şi nu justifică o creantă certă, lichidă şi exigibilă, singurul aspect invocat de aceştia fiind calitatea lor de asociati şi administratori ai S.C. N. – N.E.G. S.R.L. societate care este creditoare fată de S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L.
A invocat şi exceptia inadmisibilitătii actiunii în opozitie motivat de faptul că art. 243 alin. 1 şi 8 din Legea nr. 31/1990 reglementează dreptul la actiune al creditorilor sociali în cazul divizării fără ca aceştia să poată formula şi actiune în opozitie la hotărârea adunării generale a asociatilor referitoare la proiectul de divizare, or prin actiunea în opozitie reclamantii urmăresc aceleaşi efecte şi pentru aceleaşi considerente.
Pe fondul cauzei, intimata a solicitat respingerea opozitiei, arătând că prejudiciul pretins de reclamanti nu are caracter cert în ceea ce priveşte producerea şi nici întinderea acestuia.
S­a mentionat că proiectul de divizare nu fraudează interesele creditorilor sociali atât timp cât legislatia aplicabilă oferă acestora posibilitatea de a­şi satisface eventualele creante în contradictoriu cu societatea.
Prin sentinta civilă nr.745/12.06.2012, Tribunalul Constanta a admis exceptia lipsei calitătii procesuale active a reclamantilor oponenti T.R. şi T.M.; a respins opozitia formulată de oponentii T.R. şi T.M., ca fiind formulată de persoane fără calitate procesuală activă; a admis cererea formulată de reclamanta oponentă
�.              N. N.E.G. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. N. P. 1 S.R.L., având ca obiect opozitie împotriva Proiectului de Divizare din data de 26.05.2011 al S.C. N.
�.              1 S.R.L. şi a respins cererea de înregistrare mentiuni nr. 31661/01.06.2011 privind înscrierea în registrul comertului a Proiectului de Divizare din data de 26.05.2011 al S.C. N. P. 1 S.R.L.
 
Pentru a pronunta această solutie, instanta a retinut că persoanele care pot face opozitie trebuie să aibă calitate de creditori sociali sau pot fi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv.
In spetă, reclamantii oponenti T.R. şi T.M. nu sunt creditori sociali ai S.C. N.
P. 1 S.R.L. şi nici nu au calitate de persoane prejudiciate prin hotărârile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv, respectiv prin proiectul de divizare la care se opun, creanta oponentului T.M. fiind împotriva S.C. C.D. S.R.L şi S.S., în calitate de cumpărători 1 şi 2 a părtilor sociale, iar oponentul T.R. ne dovedind nicio creantă împotriva S.C. N. P. 1 S.R.L. acre să­i dea calitate procesuală activă în prezenta cauză.
Pentru aceste considerente, instanta a admis exceptia calitătii procesuale active a reclamantilor oponenti T.R. şi T.M. şi a respins opozitia formulată de oponentii T.R. şi T.M., ca fiind formulată de persoane fără calitate procesuală activă.
Pe fondul cauzei, instanta a retinut că din raportul de expertiză contabilă judiciară, întocmit în cauză de expert contabil D.V., coroborat şi cu înscrisurile depuse în cauză, rezultă că oponenta reclamantă S.C. N. N.E.G. S.R.L. este creditoare a societătii intimate S.C. N. P. 1 S.R.L., la data de 31.12.2010, creanta sa fiind în sumă de 526.594,08 Euro, echivalent al sumei de 2.256.350,31 lei.
În raportul de expertiză contabilă s­a retinut că proiectul de divizare întocmit de S.C. N. P. 1 S.R.L. la data de 31.12.2010, coroborat şi cu datele din Situatiile financiare şi balantele de verificare la data de 31.12.2010 ale aceleaşi societăti, rezultă că Anexa 5.1. rândul 11 din Proiectul de divizare în litigiu, S.C. N. P. 1
S.R.L. a preluat datorii în sumă de 60.176.922 lei din Situatiile financiare la 31.12.2010, sumă ce contine şi datoria către S.C. N. N.E.G. S.R.L. la 31.12.2010 de 2.178.862,57 lei, datorie care, aşa cum se mentionează în anexele 2 şi 3 din raportul de expertiză contabilă ordonat în cauză, nu a fost evaluată în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, rezultând o subevaluare a datoriei cu suma de 77.487,74 lei şi o prezentare eronată a acesteia în situatiile financiare întocmite la 31.12.2010 şi implicit în proiectul de divizare.
Pentru aceste considerente, instanta a constatat că opozitia formulată de reclamanta oponentă S.C. N. N.E.G. S.R.L. la Proiectul de Divizare din data de 26.05.2011 al S.C. N. P. 1 S.R.L. este întemeiată, această oponentă având calitate de creditor social şi totodată de persoană ce este prejudiciată prin proiectul de divizare mentionat cu suma de 77.487,74 lei reprezentând subevaluarea datoriei fată de această creditoare oponentă, în cauză fiind îndeplinite conditiile prev. de art. 243 raportat şi la art. 61 din Legea nr. 31/1990.
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta în dosarul nr. 9625/118/2011, la data de 19.10.2012, petenta S.C. N. N.E.G. S.R.L. a solicitat, în temeiul art. 2812 C.pr.civ., completarea dispozitivului sentintei civile nr. 745/12.06.2012 cu privire la modul de solutionare a cererii privind obligarea intimatei N. P. 1 S.R.L. la plata de îndată a sumelor stabilite prin raportul de expertiză, precum şi cu privire la obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.
Prin aceeaşi cerere, petenta a solicitat, în temeiul art. 2812a C.pr.civ., şi îndreptarea erorii materiale strecurate în încheierea de şedintă din data de 31.05.2012, în sensul consemnării corecte a cererii de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată.
În motivare, petenta a arătat că potrivit art. 243 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, instanta admite opozitia şi obligă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligatiile societătii debitoare la plata creantei de îndată ori într­un anumit termen stabilit în functie de valoarea creantei şi a pasivului societătii debitoare sau, după caz, al societătii succesoare în drepturile şi obligatiile societătii debitoare”.
Cu privire la modul de solutionare a cererii privind obligarea intimatei N. P. 1 S.R.L. la plata de îndată a sumelor stabilite prin raportul de expertiză, a mentionat petenta că instanta de fond a omis să se pronunte cu privire la solicitarea sa făcută în baza dispozitiilor legale, şi cu toate că a admis opozitia, nu a obligat societatea debitoare la plata creantei, deşi aceasta nu oferise garantii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei.
Cu privire la obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecată, petenta a arătat că deşi a solicitat atât prin cererea de chemare în judecată, prin concluziile orale, cât şi prin concluziile scrise obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, mentionând în concluziile orale că numai onorariu de avocat urmează să­l solicite pe cale separată, solicitare ce se găseşte şi în concluziile scrise, instanta nu s­a pronuntat cu privire la aceste cheltuieli.
Cu privire la cererea de îndreptare a erorii materiale strecurate în încheierea de şedintă din data de 31.05.2012, petenta a arătat că în mod greşit s­a consemnat că petenta ar fi solicitat cheltuielile de judecată pe cale separată, când numai onorariul de avocat s­a mentionat că va fi solicitat pe cale separată, iar celelalte cheltuieli de judecată – taxă de timbru şi onorariu de expert – au fost solicitate prin concluziile orale şi cele scrise.
Prin sentinta civilă nr. 3388/08.11.2012, Tribunalul Constanta a respins ca neîntemeiată cererea de completare a dispozitivului sentintei civile nr. 745/12.06.2012 şi a respins ca neîntemeiată cererea îndreptare eroare materială a încheierii de şedintă din data de 31.05.2012, cereri formulate de petenta S.C. N.
N.E.G. S.R.L. în cauza având ca obiect opozitie împotriva Proiectului de Divizare din data de 26.05.2011 al S.C. N. P. 1 S.R.L, formulate de petentii T.R. şi T.M. şi
S.C. N. N.E.G. S.R.L. în contradictoriu cu intimata N. P. 1 S.R.L.
Impotriva sentintei civile nr. 745/12.06.2012 au declarat recurs:
1. S.C. N. P. 1 S.R.L., pentru următoarele motive:
­instanta a omis să cerceteze cel putin două conditii reglementate de art.61 din Legea nr.31/1990, în legătură cu creanta pretinsă (o astfel de actiune nu poate avea ca obiect decât creante nescadente la data publicării proiectului de divizare şi opozitia nu poate fi primită decât în măsura în care urmăreşte împiedicarea producerii unui prejudiciu prin divizare);
­instanta a omis să arate în sentinta pronuntată care au fost argumentele în baza cărora obiectiunile la concluziile raportului de expertiză au fost înlăturate.
2. S.C. N. N.E.G. S.R.L., pentru următoarele motive:
­în conf. cu art. 243 alin.6 din Legea nr.31/1990, sunt îndeplinite conditiile legale pentru obligarea debitoarei la plata de îndată a creantei, întrucât debitoarea a subevaluat creanta şi a înstrăinat toate activele;
­operatiunea de divizare apare ca fiind făcută cu scopul fraudării creditorilor, iar intimata­debitoare nu a prezentat constituirea unor garantii sau privilegii adecvate satisfacerii creantei. Totodată, a declarat recurs şi împotriva sentintei civile nr. 3388/08.11.2012.
Verificând legalitatea şi temeinicia solutiei recurate în raport cu criticile aduse, se constată că recursurile sunt întemeiate, din următoarele considerente:
Potrivit art. 243 pct.6 din Legea nr. 31/1990, „dacă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligatiile societătii debitoare nu oferă garantii ori privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei sau, chiar dacă oferă garantii ori privilegii, nu le constituie, din cauze ce îi sunt imputabile, în termenul stabilit de instantă prin încheiere, potrivit alin. (5), instanta admite opozitia şi obligă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligatiile societătii debitoare la plata creantei de îndată ori într­un anumit termen stabilit în functie de valoarea creantei şi de pasivul societătii debitoare sau, după caz, al societătii succesoare în drepturile şi obligatiile societătii debitoare.”
În spetă, recurenta S.C. N. N.E.G. S.R.L. a formulat opozitie împotriva Proiectului de Divizare din data de 26.05.2011 al S.C. N. P. 1 S.R.L., solicitând respingerea cererii de înregistrare mentiuni nr. 31661/01.06.2011, sustinând că pârâta ­prin cei doi asociati ­datorează suma de 526.526,73 Euro şi 56.354,36 Euro la care se adaugă penalităti legale conform obligatiilor contractuale.
În drept, recurenta S.C. N. N.E.G. S.R.L. îşi întemeiază actiunea pe disp.art.243 şi urm. din Legea nr.31/1990.
De altfel, din motivarea cererii de opozitie rezultă că S.C. N. N.E.G. S.R.L. contestă planul de divizare din perspectiva disp.art.243 din Legea nr.31/1990.
În această situatie, rezultă că instanta de fond trebuie să analizeze cererea în limita investirii, respectiv dacă planul de divizare respectă disp.art.243 pct.6 şi anume dacă au fost oferite garantii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei sau, chiar dacă oferă garantii ori privilegii, nu le constituie, din cauze ce îi sunt imputabile, în termenul stabilit de instantă prin încheiere, în conditiile pct. 5.
În cauză, instanta de fond a avut în vedere solutionarea cererii din perspectiva art.61 din Legea nr.31/1990, stabilind că prin proiectul de divizare oponenta este prejudiciată cu suma de 7784,74 lei ca urmare a subevaluării datoriei, respingând astfel cererea de înregistrare mentiuni nr. 31661/01.06.2011 privind înscrierea în registrul comertului a Proiectului de Divizare din data de 26.05.2011 al S.C. N. P. 1 S.R.L.
În atare situatie, în conf. cu art.312 Cod procedură civilă, instanta va admite recursurile, inclusiv cel care vizează sentinta civilă nr. 3388/08.11.2012 şi va trimite cauza spre rejudecare, urmând a se analiza opozitia formulată de S.C. N.
N.E.G. S.R.L., în limita sesizării (art.243 pct.6), cu consecinta analizării cererii de înregistrare mentiuni nr. 31661/01.06.2011.
Urmare casării sentintei civile nr.745/12.06.2012, se impune casarea şi a hotărârii nr. 3388/08.11.2012 având ca obiect îndreptare eroare materială/completare dispozitiv.