avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Obligaţia legală a judecătorului sindic de a desemna administratorul judiciar provizoriu solicitat de creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei unui debitor.
 
- Legea nr. 85/2006, republicată, art. 11 alin. 1 lit. „c”
 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Decizia  nr. 372/R din 10 februarie 2012
 
Prin Sentinţa nr. 1598/9 noiembrie 2011, pronunţată în dosarul nr. 2448/1371/2011 al Tribunalului Specializat Mureş, judecătorul sindic a hotărât: admiterea cererii creditoarei D.G.F.P. Mureş; deschierea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC F.T. SRL; desemnarea, în calitate de administrator judiciar provizoriu, a practicianului în insolvenţă C.C. IPURL; ridicarea dreptului de administrare al reprezentanţilor legali statutari ai debitoarei; stabilirea remuneraţiei provizorii a administratorului judiciar; stabilirea obligaţiilor administratorului judiciar şi a termenelor în care acestea trebuie îndeplinite; stabilirea termenului pentru întocmirea raportului prin care administratorul judiciar să propună fie intrarea debitoarei în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în procedura generală (23 noiembrie 2011) şi a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă (23 noiembrie 2011); stabilirea termenului limită pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă (30 noiembrie 2011), a termenului limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor (14 decembrie 2011), a termenului pentru soluţionarea eventualelor contestaţii, a termenului limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor (28 decembrie 2011); efectuarea menţiunilor referitoare la deschiderea procedurii şi numirea administratorului judiciar, în Registrul comerţului, precum şi publicarea acestora în B.P.I.
În considerentele Sentinţei, judecătorul sindic a reţinut, în esenţă, următoarele aspecte: 
• creanţa invocată de D.G.F.P. Mureş, în sumă de 5.239.844 lei, rezultă din documentaţia anexată la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, creanţa fiind certă, lichidă, exigibilă şi necontestată de debitoare; valoarea creanţei depăşeşte cuantumul prag prevăzut de art. 3 pct. 12, corob. cu art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006; fiind o creanţă scadentă de peste 90 de zile, judecătorul sindic a apreciat că debitoarea se află în stare de insolvenţă vădită, potrivit definiţiei date de art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006;  
• administratorul judiciar provizoriu, C.C. IPURL, a fost desemnat prin tragere la sorţi, stabilindu-i-se obligaţiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006.
Împotriva Sentinţei nr. 1598/9 noiembrie 2011 a declarat recurs creditoarea, invocând art. 299, 304 pct. 9, 3041 Cod proc. civ., solicitând a se dispune modificarea în parte a hotărârii atacate, în sensul numirii în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă B.I. IPURL Bucureşti. În esenţă, recurenta a formulat următoarele motive: procedura insolvenţei a fost deschisă la cererea creditoarei-recurente, pentru o creanţă de 5.239.844 lei; prima instanţă i-a pus în vedere creditoarei, prin adresa din data de 19 septembrie 2011, să îşi exprime în scris opţiunea cu privire la practicianul în insolvenţă care ar urma să fie desemnat în cauză, în ipoteza admiterii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei; prin adresa nr. 43131/11 octombrie 2011, depusă la dosarul cauzei la data de 13 octombrie 2011, creditoarea D.G.F.P. Mureş a solicitat numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu a societăţii de practicieni în insolvenţă B.I. IPURL Bucureşti; cu toate acestea, judecătorul sindic a numit un alt practician în insolvenţă, încălcând dispoziţiilor art. 11 alin. 1 lit. c teza a II-a din Legea nr. 85/2006, conform căruia prima instanţă era obligată să desemneze în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă indicat de creditorul care a promovat cererea de deschidere a procedurii în insolvenţă. 
Intimata-debitoare nu a formulat întâmpinare. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea de Apel – învestită cu soluţionarea recursului potrivit motivelor invocate, precum şi potrivit regulilor statornicite de dispoziţiilor art. 3041 Cod proc. civ. -, a reţinut următoarele aspecte:
Referitor la limitele învestirii instanţei, Curtea a constat că singura dispoziţie atacată cu recurs, din Sentinţa 1598/9 noiembrie 2011 a Tribunalului Specializat Mureş, o constituie aceea referitoare la desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă C.C.IPURL (alin. 4 din dispozitivul Sentinţei), creditoarea-recurentă achiesând tacit la celelalte dispoziţii ale  hotărârii – prin care s-a admis cererea pe care o formulat-o, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC F.T. SRL,. 
Curtea a constat, de asemenea, că, astfel cum susţine creditoarea-recurentă, prima instanţă i-a pus în vedere acesteia, prin adresa din data de 19 septembrie 2011 să îşi exprime în scris – anterior termenului de judecată din data de 19 octombrie 2011 – opţiunea cu privire la practicianul în insolvenţă care să fie desemnat în cauză, în situaţia admiterii cererii de deschidere a procedurii. Ca urmare a dispoziţiei instanţei, creditoarea-recurentă D.G.F.P. Mureş a depus la dosar, la data de 13 octombrie 2011, adresa nr. 43131/11 octombrie 2011, emisă de Serviciul Juridic – depusă şi la fila 4 a dosarului Curţii de Apel -, la care a anexat Decizia nr. 44003/480/7 octombrie 2011 a Compartimentului Procedură Insolvenţă şi Lichidări. Prin adresa nr. 43131/2011, creditoarea-recurentă a comunicat judecătorului sindic faptul că în urma întrunirii Comisiei pentru selectarea şi desemnarea practicienilor în insolvenţă din data de 06.10.2011, în baza Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr. 1009/2007…, Comisia a selectat în calitate de administrator/lichidator judiciar al SC F.T. SRL Tg.-Mureş, practicianul în insolvenţă B.I. IPURL, cu un onorariu de 0 lei, respectiv un onorariu de succes de 1,5%. 
În conformitate cu dispoziţiilor art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii… În situaţia în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de către judecătorul sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei.
Aşadar, legiuitorul a instituit o obligaţie – judecătorul sindic va desemna… -, iar nu o facultate a instanţei, în situaţia îndeplinirii cumulative a două condiţii, şi anume: cererea de deschidere a procedurii să fie formulată de creditor şi acesta să solicite numirea unui administrator/lichidator judiciar. Textul de lege anterior redat prevede în mod clar că numai în ipoteza în care creditorul care a învestit instanţa cu cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator/lichidator, judecătorul sindic va proceda la numirea unui practician în insolvenţă dintre cei care au depus oferte la dosarul cauzei. 
În speţă, condiţiile stabilite de art. 11 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 85/2006, referitoare la desemnarea administratorului judiciar, au fost îndeplinite, prin adresa nr. 43131/11 octombrie 2011 creditoarea D.G.F.P. Mureş solicitând, în termen procedural util, numirea practicianului în insolvenţă B.I. IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu. Aşa fiind, desemnarea unui alt practician în insolvenţă, prin tragere la sorţi, cu ignorarea solicitării creditorului care a învestit instanţa cu cererea de deschidere a procedurii constituie o măsură ce nu răspunde obligaţiei instituite de lege. 
Având în vedere argumentele anterior expuse, Curtea a admis recursul creditoarei - art. 312 alin. 1 teza a I Cod proc. civ. - şi a modificat în parte a hotărârea atacată – art. 312 alin. 2 teza I, art. 312 alin. 3 teza I Cod proc. civ. -, în sensul desemnării în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă B.I. IPURL Bucureşti.