avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Nu există temei pentru ca judecatorul sindic să dispună revocarea unei sentinţe de deschidere a procedurii la cererea creditorului.
 
Legea nr. 85/2006, republicată, art. 31 alin. 1
 
 
Condiţiile în care se poate proceda la conexarea tuturor cererilor de deschidere a procedurii formulate de creditor, la cererea formulată de debitor. Conexarea se poate depune numai dacă acestea nu au fost soluţionate. Soluţionarea unei cererii formulate de creditor nu mai permite conexarea la cererea debitorului.
 Sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei, la cererea creditorului este susceptibilă doar de calea de atac a recursului, nu de cea a revocării.
 Hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitoarei este susceptibilă a fi atacată cu opoziţie, iar in cadrul soluţionării opoziţiilor s-ar putea dispune revocarea încheierii de deschidere a procedurii.
 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Decizia  nr. 444/R din 21 februarie 2012
 
Prin Sentinţa nr. 2678/25 octombrie 2011, judecătorul sindic desemnat în dosarul Tribunalului Harghita nr.1488/96/2011 a dispus revocarea Sentinţei civile nr. 2065/05.09.2011 prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC T. SRL, conexarea cauzei la dosarul 2168/96/2011 şi notificarea sentinţei la O.R.C. pentru efectuarea menţiunilor necesare.
Pentru a pronunţa această sentinţă judecătorul sindic a reţinut că  prin sentinţa 2065 din 05.09.2011 s-a admis cererea creditoarei D.G.F.P. Harghita şi s-a deschis procedura generală a insolvenţei debitoarei SC T. SRL, dar că, în urma unor verificări din oficiu s-a constatat că debitoarea însăşi a solicitat să intre sub incidenţa Legii nr. 85/2006, republicată, pronunţându-se în acest sens sentinţa 2343/27.09.2011.
În condiţiile existenţei a două hotărâri judecătoreşti prin care s-a deschis procedura insolvenţei împotriva aceleiaşi debitoare, judecătorul sindic a făcut aplicarea prevederilor art.31 alin.1 din Legea nr. 85/2006, republicată, apreciind că deşi nu este îndeplinită condiţia ca cererea creditorului să nu fi fost soluţionată se impune revocarea Sentinţei nr. 2065/2011 pentru înlăturarea de urgenţă a efectelor negative generate de derularea în paralel a două proceduri împotriva aceleiaşi societăţi.
Împotriva sentinţei de revocare a declarat recurs B.I. IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC T. SRL în cadrul dosarului 1488/96/2011 aflat pe rolul Tribunalului Harghita, care a solicitat modificarea în tot, în sensul menţinerii sentinţei de deschidere a procedurii 2343/27.09.2011, conexarea dosarului 2168/96/2011 la dosarul nr.1488/96/2011 şi revocarea sentinţei de deschidere a procedurii pronunţată.
În motivarea căii de atac s-a învederat că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditoarea D.G.F.P. Harghita a fost înregistrată la 30.05.2011 constituindu-se dosarul 1488/96/2011, cu primul termen la 05.09.2011 şi că ulterior a fost înregistrată cererea debitoarei fiind constituit dosarul 2168/96/2011, cu prim termen la 27.09.2011. S-a precizat că în conformitate cu art.31 alin.4 din Legea nr. 85/2006, republicată, cererea creditoarei D.G.F.P. Harghita ar fi trebuit conexată la cererea debitoarei, însă dispoziţiile acestui articol se aplică înainte de soluţionarea b unei cereri de deschidere a procedurii şi ulterior deschiderii procedurii insolvenţei.
Recurenta a subliniat că nu ne aflăm în momentul procedural instituit de art.31 alin.4 din lege pentru a se putea face conexarea aşa cum a dispus judecătorul sindic, aplicabile fiind dispoziţiile generale instituite de Codul de procedură civilă.
Analizând hotărârea atacată prin prisma motivelor invocate şi ţinând cont şi de incidenţa prevederilor art.3041 Cod procedură civilă instanţa a constat că recursul este fondat.
În dosarul nr. 1488/96/2011 al Tribunalului Harghita, s-a soluţionat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei SC T. SRL prin Sentinţa 2065/5 septembrie 2011, la solicitarea  creditoarei D.G.F.P. Harghita.
În dosarul 2168/96/2011 al aceleiaşi instanţe, s-a soluţionat cererea aceleiaşi debitoare SC T. SRL de deschidere a procedurii insolvenţei, prin Sentinţa 2343 din 27 septembrie 2011.
Textul art.31 alin.1 din Legea 85/2006, republicată, prevede într-adevăr conexarea tuturor cererilor de deschidere a procedurii formulate de creditori la cererea formulată de debitor, dar condiţionat de nesoluţionarea acestor cereri. În cazul dedus judecăţii, cererea formulată de creditoarea D.G.F.P. Harghita fiind deja soluţionată prin Sentinţa 2065 din 05.09.2011, la data de 25 octombrie 2011, judecătorul sindic  nu mai putea dispune conexarea acestei cereri la cererea debitoarei, cerere care la data respectivă era şi ea soluţionată prin Sentinţa 2343 din 27.09.2011.
O sentinţă de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, la cererea creditorului, este susceptibilă doar de calea de atac a recursului nu de cea a revocării, iar sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului este susceptibilă a fi atacată cu opoziţia, iar în cadrul soluţionării opoziţiilor s-ar putea dispune revocarea încheierii de deschidere a procedurii.
Judecătorul sindic nu are nici un temei juridic să dispună revocarea unei sentinţe de deschidere a procedurii insolvenţei la solicitarea creditorilor, aşa cum greşit a procedat în cazul dedus judecăţii.
Întrucât instanţa de control judiciar a fost sesizată cu recursul împotriva hotărârii de revocare a Sentinţei 2065/2011 şi conexare la dosarul 2168/96/2011, nu poate să dispună revocarea celeilalte sentinţe şi conexarea dosarului 2168/96/2011 aşa cum solicită recurenta în calea de atac îndreptată împotriva Sentinţei 2678/25 octombrie 2011, deoarece nu se poate substitui atribuţiilor judecătorului sindic.
Pentru considerentele arătate, văzând şi prevederile art.312 alin.2 Cod procedură civilă, a admis recursul şi a modificat în tot sentinţa atacată în sensul că a respins sesizarea din oficiu a judecătorului sindic privind revocarea Sentinţei 2065/06.09.2011, sesizare care nu are nici un temei legal, precum şi conexarea la dosarul 2168/96/2011 făcută cu aplicarea greşită a prevederilor art.31 alin.4 din Legea 85/2006, republicată.