avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Legea nr. 85/2006. Acţiune de repunere în termen de a formula cerere de creanţă – admitere. Recurs declarat de societatea comercială debitoare -respingere. Nerespectarea de către administratorul judiciar a Legii nr. 85/2006. 
Legea nr. 85/2006
Art. 103 cod procedură civilă; art. 312, Cod procedură civilă; art. 62 din Legea nr. 85/2006; art. 73 din Legea nr. 85/2006; art. 76 din Legea nr. 85/2006.
Creditorul nu trebuie să formuleze acţiune pentru repunerea în termen de formulare a cererii de creanţă, atât timp cât administratorul/lichidatorul judiciar nu a îndeplinit cerinţa Legii nr. 85/2006, aceea de a notifica pe creditori; în această situaţie creditorii sunt consideraţi în termen, de a formula cerere de creanţă.
Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Decizia civilă nr. 1357 din 22 iunie 2012
Asupra recursului declarat de creditoarea S.C. P.R. S.R.L., împotriva sentinţei civile nr.1117/2011, pronunţată de Tribunalul Bacău, se reţin următoarele:
Prin sentinţa civilă nr. 1117 din 13 octombrie 2011, Tribunalul Bacău a respins cererea de repunere în termen, formulată de S.C. P. R.  S.R.L.
S-a reţinut de instanţa de fond că:
Prin cererea formulată la data de 16.03.2011 S.C. P.R. S.R.L. a solicitat repunerea în termenul de depunere a declaraţiei de creanţă.
Analizând cererea instanţa a reţinut că potrivit art. 103 Cod procedură civilă, neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei.
Faţă de aceste dispoziţii instanţa a observat că în cadrul procedurii insolvenţei, o eventuală încălcare a dispoziţiilor privind modalitatea de efectuare a notificării deschiderii procedurii nu poate constitui temei pentru o repunere în termenul de formulare a cererii de înscriere a creanţelor.
Astfel, potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2006 cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. 1 lit. b, va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor.
Prin urmare, sancţiunea decăderii intervine doar în cazul în care notificarea s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale, în caz contrar creditorul fiind încă în termenul de formulare a cererii de înscriere în masa credală.
Ori, pentru ca dispoziţiile art. 103 din Codul de procedură civilă să fie aplicabile este necesar ca sancţiunea decăderii să fi operat, iar termenul imperativ să fi fost depăşit.
Prin urmare, în condiţiile în care administratorul/lichidatorul judiciar respinge ca tardivă o cerere de înscriere a creanţei, deşi notificarea deschiderii procedurii nu a respectat dispoziţiile legale, creditorul nu poate invoca prevederile art. 103 Cod procedură civilă, ci trebuie să formuleze contestaţie întemeiată fie pe art. 73 din Legea nr. 85/2006 (dacă termenul stabilit de art. 73 alin. 2 nu s-a împlinit), fie pe art. 21 alin. 2.
S.C. P.R. S.R.L. a declarat recurs împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Bacău, considerând-o nelegală, motivat de faptul că declaraţia de creanţă a fost comunicată prin poştă la data de 12.03.2011, deci cu respectarea termenului prevăzut de art. 62 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 85/2006.
Recursul a fost apreciat ca nefondat, pentru următoarele considerente:
Instanţa de fond a reţinut o corectă situaţie de fapt şi, de asemenea, a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale; astfel, aşa cum s-a reţinut şi prin sentinţa recurată, atâta timp cât administratorul/lichidatorul judiciar nu a notificat creditorul privind deschiderea procedurii insolvenţei, acesta are dreptul de a formula cerere de creanţă, în condiţiile Legii nr. 85/2006.
Pe cale de consecinţă, nu se impune formularea unei cereri de repunere în termen, deoarece creditorul, în condiţiile mai sus menţionate, nu poate fi sancţionat cu decăderea din termenul de a depune cererea.
Faţă de cele mai sus menţionate, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, instanţa a respins recursul ca nefondat.