avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Legea nr. 85/2006, republicată. Aspecte legate de desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei.
 
- Legea nr. 85/2006, republicată, art. 11 alin. 1 lit. „c”
 
Legiuitorul a instituit o obligaţie „judecătorul sindic va desemna”, nu o facultate a instanţei, în situaţia îndeplinirii cumulative a două condiţii şi anume: cererea de deschidere a procedurii să fie formulat de creditor şi acesta să solicite numirea unui administrator/lichidator judiciar.
Când creditorul nu solicită în mod concret numirea unui administrator judiciar, judecătorul sindic va proceda la numirea unui practician în insolvenţă dintre cei care au depus oferte la dosarul cauzei.
 
              Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
                                   Decizia  nr. 744/R din 15 martie 2012
 
Prin Încheierea nr. 1523/27 octombrie 2011, pronunţată în dosarul nr. 2437/1371/2011 al Tribunalului Specializat Mureş, judecătorul sindic a hotărât: admiterea cererii creditoarei D.G.F.P. Mureş; deschierea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei SC A.T.C. SRL; dizolvarea debitoarei; desemnarea, în calitate de lichidator judiciar provizoriu, a practicianului în insolvenţă N. IPURL; ridicarea dreptului de administrare al reprezentanţilor legali statutari ai debitoarei; stabilirea remuneraţiei provizorii a lichidatorului judiciar; stabilirea obligaţiilor lichidatorului judiciar şi a termenelor în care acestea trebuie îndeplinite; stabilirea termenului pentru întocmirea raportului privind cauzele care au determinat ajungerea debitoarei în stare de insolvenţă (29 decembrie 2011); stabilirea termenului limită pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă (29 decembrie 2011), a termenului limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului preliminar al creanţelor (12 ianuarie 2012), a termenului pentru depunerea eventualelor contestaţii (2 februarie 2012), a termenului pentru soluţionarea eventualelor contestaţii (16 februarie 2012), a termenului limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor (23 februarie 2012); efectuarea menţiunilor referitoare la deschiderea procedurii şi numirea administratorului judiciar, în Registrul comerţului, precum şi publicarea acestora în B.P.I.
În considerentele Sentinţei, judecătorul sindic a reţinut, în esenţă, următoarele aspecte: 
• creanţa invocată de D.G.F.P. Mureş, în sumă de 15.956.104 lei, rezultă din documentaţia anexată la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, creanţa fiind certă, lichidă, exigibilă şi necontestată de debitoare; de la data înfiinţării ei, debitoarea nu a efectuat nicio plată către D.G.F.P. Mureş; valoarea creanţei depăşeşte cuantumul prag prevăzut de art. 3 pct. 12, corob. cu art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006; fiind o creanţă scadentă de peste 90 de zile, judecătorul sindic a apreciat că debitoarea se află în stare de insolvenţă vădită, potrivit definiţiei date de art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006; legiuitorul a stabilit ca, în cazul debitorilor care nu au bunuri în patrimoniu sau al căror sediul social nu mai există ori nu corespunde adresei declarate la Registrul Comerţului, se procedează la deschiderea procedurii simplificate a falimentului – debitoarea SC A.T.C. SRL încadrându-se în aceste situaţii, astfel cum rezultă din adresele emise de Municipiul Reghin;
• la desemnarea lichidatorului judiciar s-a ţinut seama de oferta depusă de acesta, de faptul că are sediul pe raza judeţului Mureş (împrejurare care duce la diminuarea costurilor lichidării), că are experienţă în procedura de reorganizare şi faliment, este bine pregătit profesional, dispune de timp şi de o bază logistică necesare pentru desfăşurarea activităţii. 
Împotriva Încheierii nr. 1523/27 octombrie 2011 a declarat recurs creditoarea, invocând art. 299, 304 pct. 9, 3041 Cod proc. civ., solicitând a se dispune modificarea în parte a hotărârii atacate, în sensul numirii în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă B.I. IPURL. În esenţă, recurenta a formulat următoarele motive: procedura insolvenţei a fost deschisă la cererea creditoarei-recurente, pentru o creanţă în sumă de 15.956.104 lei; prin adresa nr. 46265/10 octombrie 2011, depusă la dosarul cauzei la data de 13 octombrie 2011, creditoarea D.G.F.P. Mureş a solicitat numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu a societăţii de practicieni în insolvenţă B.I. IPURL Bucureşti; cu toate acestea, judecătorul sindic a numit un alt practician în insolvenţă, încălcând dispoziţiilor art. 11 alin. 1 lit. c teza a II-a din Legea nr. 85/2006, conform căruia prima instanţă era obligată să desemneze în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă indicat de creditorul care a promovat cererea de deschidere a procedurii în insolvenţă. 
Intimata-debitoare nu a formulat întâmpinare. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea de Apel – învestită cu soluţionarea recursului potrivit motivelor invocate, precum şi potrivit regulilor statornicite de dispoziţiilor art. 3041 Cod proc. civ. -, a reţinut următoarele aspecte:
Referitor la limitele învestirii instanţei, Curtea constată că singura dispoziţie atacată cu recurs, din Sentinţa 1523/27 octombrie 2011 a Tribunalului Specializat Mureş, o constituie aceea referitoare la desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă N. SPRL (alin. 5 din dispozitivul Sentinţei), creditoarea-recurentă achiesând tacit la celelalte dispoziţii ale  hotărârii – prin care s-a admis cererea pe care o formulat-o, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC A.T.C. SRL. 
Curtea constată, de asemenea, că D.G.F.P. Mureş a depus la dosar, la data de 13 octombrie 2011, adresa nr. 46265/10 octombrie 2011, emisă de Serviciul Juridic – depusă şi la fila 5 a dosarului Curţii de Apel -, prin care i-a comunicat judecătorului sindic faptul că în urma întrunirii Comisiei pentru selectarea şi desemnarea practicienilor în insolvenţă…, la data de 06.10.2011, în baza dispoziţiilor art. 14 din Ordinului nr. 1009/2007 al Preşedintelui A.N.A.F. …, B.I. IPURL a fost desemnat pentru preluarea poziţiei de administrator/lichidator al debitoarei SC A.T.C. SRL. La acest înscris, creditoarea D.G.F.P. Mureş a anexat adresa A.N.A.F. nr. 46265/7 octombrie 2011 în care se menţionează aceeaşi concluzie a Comisiei pentru selectarea şi desemnarea practicienilor în insolvenţă, întrunită la data de 6 octombrie 2011, oferta B.I. IPURL fiind declarată câştigătoare, cu un onorariu lunar de 200 lei, exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 1% din sumele obţinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA.
În conformitate cu dispoziţiilor art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii… În situaţia în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de către judecătorul sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei.
Aşadar, legiuitorul a instituit o obligaţie – judecătorul sindic va desemna… -, iar nu o facultate a instanţei, în situaţia îndeplinirii cumulative a două condiţii, şi anume: cererea de deschidere a procedurii să fie formulată de creditor şi acesta să solicite numirea unui administrator/lichidator judiciar. Textul de lege anterior redat prevede în mod clar că numai în ipoteza în care creditorul care a învestit instanţa cu cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator/lichidator, judecătorul sindic va proceda la numirea unui practician în insolvenţă dintre cei care au depus oferte la dosarul cauzei. 
În speţă, condiţiile stabilite de art. 11 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 85/2006, referitoare la desemnarea administratorului judiciar, au fost îndeplinite, prin adresa nr. 46265/10 octombrie 2011 creditoarea D.G.F.P. Mureş solicitând, în termen procedural util, numirea practicianului în insolvenţă B.I. IPURL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu. Aşa fiind, desemnarea unui alt practician în insolvenţă, prin tragere la sorţi, cu ignorarea solicitării creditorului care a învestit instanţa cu cererea de deschidere a procedurii constituie o măsură ce nu răspunde obligaţiei instituite de lege. 
Având în vedere argumentele anterior expuse, Curtea a admis recursul creditoarei - art. 312 alin. 1 teza a I Cod proc. civ. - şi a modificat în parte a hotărârea atacată – art. 312 alin. 2 teza I, art. 312 alin. 3 teza I Cod proc. civ. -, în sensul desemnării în calitate de lichidator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă B.I. IPURL Bucureşti.