avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Indemnizatie de pensionare, reprezentând salariul de bază avut anterior pensionării, prevăzut în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de inspectorat şcolar judetean. Îndreptătire
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia I­a civilă, decizia civilă nr. 57/R din 9 ianuarie 2013
Prin sentinta civilă nr. 1528 din 9 octombrie 2012, pronuntată de Tribunalul Maramureş s­a respins actiunea civilă formulată de reclamanta T.S., în contradictoriu cu pârâtul GRUP ŞCOLAR T.
Pentru a hotărî astfel prima instantă a retinut că potrivit deciziei de pensionare nr. 237384 din data de 01.08.2010, fila 4, dreptul de pensie al reclamantei s­a stabilit cu data de 01.08.2010, iar potrivit art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi (03.07.2010) „nu se mai acordă ajutoare, sau după caz, indemnizatii la ieşirea la pensie…”.
Potrivit dispozitiilor legale sus mentionate reclamanta nu era îndreptătită nici la cele două salarii de bază acordate de unitatea de învătământ raportat la decizia de pensionare.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta T.S., solicitând modificarea hotărârii recurate în sensul admiterii actiunii.
În motivarea recursului, recurenta a arătat că salariatii care se pensionează la vârsta standard primesc o indemnizatie, potrivit art. 37 lit. e) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura învătământ 2003­2004, coroborat cu art. 50 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National 2007­2010, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei cu nr. 2895/29.12.2006 si cu art. 37 lit. e) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învătământ 2007­2008, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Şanse cu nr. 596/12.11.2007.
Potrivit prevederilor din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National aceasta indemnizatie este egala cu cel putin doua salarii de baza avute în luna pensionarii.
Potrivit prevederilor art. 37 lit. e) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învătământ 2007 ­2008 :"salariatii care se pensionează la vârsta standard primesc o indemnizatie de cel putin un salariu de baza."
Contractul Colectiv de Munca Unic la nivelul I.S.J.MM 2008­2009 prevede în art. 36 lit. e) ca :"salariatii care se pensionează la limita de vârsta sau în conditiile art. 127 (3) din Legea nr. 128/1997 primesc o indemnizatie de cel putin 3 salarii de baza, raportate la salariul de baza avut în luna anterioara pensionarii". Mentionează ca acest contract colectiv a fost înregistrat la Directia de Munca si Protectie Sociala a judetului Maramureş cu nr. 127/11.11.2008.
Conform art. 236 al. 4 din Codul Muncii "contractele colective de munca, încheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea părtilor ", iar potrivit art. 243 alin. 1 " executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru părti".
Tribunalul a invocat faptul ca eu s­a pensionat la data de 01.08.2010, data la care era în vigoare art. 9 din Legea 118/2010.
Mentionează că atât din cererea de chemare în judecata, cât şi din actele depuse la dosarul cauzei, reiese foarte clar ca data pensionarii recurentei este de 01.09.2009, nu 01.08.2010.
Analizând actele si lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de
recurs, Curtea retine următoarele:
Reclamanta a fost cadru didactic la unitatea şcolară pârâtă, iar la data de 1 septembrie 2009 s­a pensionat conform deciziei nr. 237384/7.10.2009 eliberată de Casa Judeteană de Pensii Maramureş.
Potrivit dispozitiilor art. 36 lit. e din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJ Maramureş pe 2008­2009 „salariatii care se pensionează la limită de vârstă sau în conditiile art. 127 alin. 3 din Legea nr. 128/1997 primesc o indemnizatie de cel putin 3 salarii de bază, raportat la salariul de bază avut în luna anterioară pensionării”. Potrivit prevederilor art. 9 alin. 1, contractul colectiv a fost încheiat pe o durată de un an şi a intrat în vigoare de la data înregistrării, respectiv 11.11.2008, iar în temeiul alin. 2 din acelaşi articol, deoarece nu a fost denuntat de niciuna dintre părti, s­a prelungit pe
o perioadă de un an, fiind astfel în vigoare la data pensionării intimatului reclamant.
Este real că prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, s­a prevăzut la art. 9 că începând cu data intrării în vigoare a legi nu se mai acordă ajutoare sau indemnizatii la ieşirea la pensie.
Însă, contrar celor statuate de către instanta de fond, nu se poate retine incidenta în cauză a Legii nr. 118/2010, întrucât fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010, a intrat în vigoare în data de 3 iulie 2010, iar reclamanta s­a pensionat în data de 1 septembrie 2009, iar nu la data de 1 august 2010 cum în mod eronat a retinut prima instantă.
Astfel, art. 1 Cod civil, consacră principiul tempus regit actum, conform căruia actele şi faptele ce se produc între momentul intrării în vigoare şi abrogare vor fi supuse legii respective, legea neavând putere retroactivă.
Acelaşi principiu este înscris şi în art. 15 alin. 2 din Constitutie, text potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.
Aşadar, sumele reprezentând indemnizatie de pensionare erau datorate de către unitatea şcolară fostului său angajat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010.
Ca atare, raportarea prevederilor inserate prin Legea nr. 118/2010 care instituie interdictia acordării indemnizatiilor de pensionare la situatii existente înainte de intrarea acesteia în vigoare ar semnifica încălcarea principiului neretroactivitătii evocat mai sus, motiv pentru care textul legal arătat nu poate constitui temei pentru respingerea pretentiilor formulate de reclamantă.
łinând seama de aceste considerente şi văzând că reclamantei i­au fost achitate doar 2 salarii de bază în cuantumul avut anterior pensionării, Curtea în temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 şi art. 304 pct. 9 C.proc.civ. va admite recursul declarat de aceasta împotriva sentintei tribunalului, pe care o va modifica în tot în sensul că va admite actiunea şi va obliga pârâtul să­i plătească reclamantei diferenta de indemnizatie de pensionare reprezentând un salariu de bază avut în luna anterioară pensionării.