avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Hotărârea de Consiliu Local. Nulitatea hotărârii adoptate cu încălcarea art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001.
 
Nu prezintă nici o importanţă care anume considerente au determinat participarea la şedinţă a numitului I.C.-viceprimar, al cărui vot în Consiliul Local are aceeaşi valoare ca şi al oricărui alt consilier local, care nu are funcţia de viceprimar şi, de asemenea, nu are relevanţă faptul că numitul I.C. s-a abţinut de la vot, atâta timp cât dispoziţia legală amintită mai sus interzice imperativ participarea la „deliberare”, proces volitiv care circumscrie, pe lângă votul pozitiv ori negativ, şi abţinerea de la vot.
 
 
 
 
Prin acţiunea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ la data de 26.11.2010, reclamanţii B.M., N.S.F. şi M.M., în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Copălău au solicitat anularea Hotărârii Consiliului Local Copălău nr. X, hotărâre prin care a fost aprobat un schimb de teren, cu încălcarea prevederilor art. 45 şi 46 din Legea 215/2001.
Totodată, au solicitat şi suspendarea executării acestei hotărâri până la soluţionarea irevocabilă a litigiului.
Prin sentinţa nr. 1086/18.05.2011, Tribunalul Botoşani a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată, motivat de faptul că reclamanţii, având calitatea de consilieri locali, nu se circumscriu noţiunii de persoane vătămate, care pot fi titularele unei acţiuni în contencios administrativ în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Legea 554/2004.
Împotriva acestei sentinţe, reclamanţii au formulat recurs, iar Curtea de Apel Suceava, prin decizia nr. 3537/3.10.2011, a admis recursul şi a casat hotărârea cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, motivat de faptul că excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu nu este dată în cazul de faţă, când se invocă motivul de nulitate a hotărârii prev. de disp. art. 46 din Legea 215/2001.
Reinvestit cu soluţionarea cauzei, Tribunalul Botoşani, prin sentinţa nr. 20 din 4 ianuarie 2012 a admis acţiunea formulată de reclamanţii B.M., N.S.F. şi M.M., în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Copălău, a dispus suspendarea executării H.C.L. Copălău nr.  X până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei şi a anulat H.C.L. Copălău nr. X.
S-a reţinut în motivarea soluţiei că, prin H.C.L. Copălău nr. X, Consiliul Local al comunei Copălău a hotărât însuşirea raportului de expertiză tehnică efectuat pentru schimbul de teren între şi domnii I.C. şi G.A.D., în calitate de concesionari ai unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei, precum şi aprobarea schimbului de teren între Consiliul Local al comunei Copălău şi domnii I.C. şi G.A.D.
Reclamanţii, având calitatea de consilieri locali ai comunei Copălău, au invocat nulitatea acestei hotărâri, motivat de faptul că beneficiarul ei este viceprimarul comunei, respectiv I.C. – acesta participând la şedinţa Consiliului Local Copălău din data de 28-07-2010 şi influenţând ceilalţi consilieri în vederea aprobării acestui schimb de teren.
Arată reclamanţii că, potrivit disp. art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001, viceprimarul nu putea lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârii, întrucât are un interes patrimonial în aprobarea proiectului supus dezbaterii consiliului local.
Totodată, au fost încălcate şi prevederile art. 45 alin. 5 din Legea 215/2001, care menţionează expres că hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret.
Pârâtul, legal citat, a depus întâmpinare la dosar, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, motivat de faptul că schimbul de terenuri s-a făcut cu respectarea tuturor prevederilor legale, Instituţia Prefectului judeţului Botoşani a dat aviz favorabil acestei hotărâri, viceprimarul nu a participat la vot, iar prevederile art. 45 alin. 5 din  Legea 215/2001 se referă doar la luarea hotărârilor cu caracter individual cu privire la persoane şi nu la hotărârile legate de bunuri, cum este cazul de faţă.
Tribunalul a solicitat pârâtului depunerea întregii documentaţii ce a stat la baza hotărârii contestate, precum şi a procesului verbal de şedinţă din 28.06.2010 a Consiliului Local Copălău în formă integrală.
Analizând H.C.L. Copălău nr.  X, instanţa de fond a constatat că aceasta este nulă de drept, justificat de următoarele:
Prin H.C.L. nr.  X, Consiliul Local Copălău a hotărât însuşirea raportului de expertiză tehnică efectuat pentru schimbul de teren între şi domnii I.C. şi G.A.D., în calitate de concesionari ai unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei, precum şi aprobarea schimbului de teren între Consiliul Local al comunei Copălău şi domnii I.C. şi G.A.D.
I.C. este consilier local şi viceprimarul comunei, iar interesul său patrimonial în  ce priveşte adoptarea acestei hotărâri este evident, trebuind a fi respectate prevederile disp. art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001, potrivit cărora „nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.
Aşa cum rezultă din procesul verbal de şedinţă încheiat la data de 28.07.2010, domnul I.C. a participat la şedinţa consiliului local, a prezentat propunerile pentru ordinea de zi, inclusiv în ce priveşte aprobarea schimbului de terenuri, a prezentat raportul de specialitate, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri şi s-a pronunţat faţă de legalitatea acestora.
Totodată, având în vedere că la momentul supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri s-a consemnat în procesul verbal de şedinţă că „din totalul de 13 consilieri prezenţi, 8 au votat pentru, domnii consilieri B.M., N.S.F. şi M.M. au votat împotrivă, iar domnul consilier C.C. şi domnul viceprimar I.C. s-au abţinut”, instanţa constată că viceprimarul a participat şi la vot, neavând relevanţă faptul că acesta s-a abţinut.
Prin urmare, instanţa a constatat încălcarea de către Consiliul Local Copălău a prevederilor disp. art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001, care interzice participarea la deliberare şi la adoptarea hotărârilor conciliului local, a consilierului local care are un interes patrimonial în problema suspusă dezbaterilor.
Totodată, Consiliul Local Copălău nu a respectat nici prevederile art. 45 alin. 5 din Legea 215/2001, care impun obligaţia adoptării prin vot secret a hotărârilor cu caracter individual cu privire la persoane – ceea ce este şi cazul în speţă, întrucât schimbul de terenuri priveşte două persoane expres individualizate prin cuprinsul hotărârii.
Întrucât, potrivit disp. art. 46 alin. 2 din Legea 215/2001, „hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor aliniatului 1 sunt nule de drept”, instanţa a admis acţiunea formulată, dispunând anularea H.C.L. Copălău nr.  X.
În ce priveşte cererea de suspendare a acestei hotărâri, în temeiul disp. art. 14 şi 15 din Legea 554/2004, instanţa  a considerat-o  întemeiată întrucât motivele de nulitate ale acesteia au fost deja dovedite, iar prejudiciul adus prin aplicarea acestei hotărâri este evident.
În consecinţă, a dispus suspendarea executării H.C.L. Copălău nr.  X până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.
Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâtul Consiliul Local Copălău, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea recursului se arată că în practica de deliberare şi adoptare a hotărârilor consiliilor locale, o hotărâre ca cea a cărei anulare se solicită are doar caracter patrimonial, fiind vorba de schimburi de terenuri, iar art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale, invocat de reclamanţi şi reţinut în motivarea instanţei de fond, face referire la hotărârile cu caracter individual sau cu privire la persoane. Susţine pârâtul că acelaşi text legal mai prevede că unele hotărâri pot fi luate prin vot secret, dar din conţinutul procesului verbal  al şedinţei nu rezultă faptul că s-ar fi solicitat această procedură de vot. Apreciază că hotărârea a fost adoptată cu respectarea tuturor prevederilor legale, constituind voinţa democratică a Consiliului local.
În ce priveşte suspendarea executării acestei hotărâri recurentul  arată că în mod greşit s-a pronunţat prima instanţă, întrucât această hotărâre şi-a produs deja efectele încă de la data de 5 octombrie 2010.
Susţine recurentul că acţiunea a fost admisă de acelaşi judecător care, în primul ciclu procesual, a respins acţiunea ca inadmisibilă, acum invocându-se prevederile art. 45, 46 din Legea nr. 215/2001.
Se mai arată în recurs că viceprimarul comunei nu a participat la vot, ci doar a fost prezent în sala de şedinţă, înlocuindu-l pe primarul  comunei, şedinţa de Consiliu local având mai multe puncte pe ordinea de zi şi că nu există probe din care să rezulte că viceprimarul i-a influenţat pe consilierii locali.
Recursul care, în drept, se încadrează conform art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, este nefondat.
Astfel, ceea ce este cert şi necontestat în cauză, este faptul că viceprimarul Comunei Copălău, I.C., care are  şi funcţia de consilier local a participat la şedinţa de Consiliu Local în care a fost adoptată hotărârea nr. X prin care s-a aprobat schimbul de teren între Consiliul Local al Comunei Copălău şi domnii I.C. şi G.A.D.
Potrivit art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, iar potrivit alin. 2 „Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În aceste condiţii nu prezintă nici o importanţă care anume considerente au determinat participarea la şedinţă a numitului I.C. al cărui vot în Consiliul Local are aceeaşi valoare ca şi al oricărui alt consilier local, care nu are funcţia de viceprimar şi, de asemenea, nu are relevanţă faptul că numitul I.C. s-a abţinut de la vot, atâta timp cât  dispoziţia legală amintită mai sus interzice imperativ participarea la „deliberare”, proces volitiv care circumscrie, pe lângă votul pozitiv ori negativ, şi abţinerea de la vot.
În aceste condiţii, cum hotărâre de Consiliu Local atacată este nulă de drept pentru încălcarea prevederilor art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Curtea a considerat de prisos a mai cerceta celelalte motive de recurs.
Prin decizia nr.1922/11.04.2012, Curtea de Apel Suceava – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a respins recursul, ca nefondat, constatând că, în aceste circumstanţe, este de prisos a mai răspunde criticii privind suspendarea actului administrativ atacat, măsura suspendării fiind dispusă până la soluţionarea recursului.