avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Funcţionar public. Decizie de eliberarea din funcţie nelegală. Condiţii pentru a se putea dispune reintegrarea în funcţia deţinută anterior.
 

Temei de drept: art. 99 din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici

Chiar în situaţia anulării dispoziţiei de eliberare din funcţie, instanţa nu putea dispune reintegrarea şi ar fi trebuit să constate imposibilitatea reintegrării ca urmare a desfiinţării şi funcţii prin Hotărârea Consiliului Local. Chiar dacă respectiva Hotărâre a Consiliului Local este ulterioară disponibilizării reclamantei, instanţa de fond nu putea ignora efectele pe care aceasta le produce, fiind imposibil a se dispune reintegrarea pe un post care în prezent nu mai există în organigramă.

Decizia civilă nr. 76/16.01.2012
 

Prin sentinţa civilă nr. 275/CA/17.06.2011 pronunţată de Tribunalul Vaslui s-a admis în parte acţiunea formulată de I.M.-L. în contradictoriu cu Primarul comunei T., a fost anulată dispoziţia nr. 287/2010 şi preavizul nr. 1873/2010 emise de Primarul comunei T., s-a dispus reintegrarea reclamantei în funcţia de referent clasa III, grad profesional superior, treapta I precum şi plata drepturilor salariale indexate, majorate şi recalculate şi a tuturor drepturilor de care ar fi beneficiat începând cu 6.05.2010 până la data reintegrării.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut că prin dispoziţia nr. 287/2010 emisă de pârâtul Primarul comunei T. s-a dispus încetarea reporturilor de serviciu ale reclamantei I.M.-L., referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 1, din cadrul compartimentului de asistentă socială şi stare civilă , ca urmare a reorganizării activităţii instituţiei. Din conţinutul dispoziţiei rezultă că încetarea raporturilor de serviciu s-a dispus ca urmare a reorganizării instituţiei, astfel cum rezultă din H.C.L. nr. 11/2010 care aprobă organizarea şi statutul de funcţii din cadrul Primăriei T. Temeiul în drept pentru încetarea raporturilor de serviciu a fost art. 99 alin. 1 lit. b din Legea nr. 188/1999 care prevede că încetează relaţiile de serviciu când „b) autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public".

Din conţinutul H.C.L. nr. 11/2010 care aprobă statutul funcţiilor în aparatul de specialitate, respectiv din anexa III a acestei hotărâri, rezultă că în cadrul compartimentului în care lucra reclamanta la data reorganizării, respectiv în cadrul compartimentului de asistentă socială şi stare civilă figura ca post vacant cel de referent, casa III, grad asistent, treapta I de salarizare, cu studii medii. Astfel, la data încetării raportului de serviciu, postul reclamantei exista şi era vacant. Ulterior, prin H.C.L. nr.24/2010 a fost aprobată o nouă organigramă care, în cadrul compartimentului la care lucra aceasta, cuprinde numai două posturi de inspector, cu studii superioare, nemaifigurând postul ocupat de reclamantă.

În consecinţă, la data când a fost încetat raportul de serviciu ca urmare a reorganizării instituţiei, postul reclamantei exista în organigrama Primăriei. Astfel, reclamanta nu putea fi eliberată din funcţie pe motivul că nu mai exista postul său în noua organigramă.

Dispoziţia contestată nu este lovită de nulitate pe motivul nemotivării, din ansamblul actului rezultă care este motivarea în fapt - împrejurarea că a fost restructurat postul reclamantei şi rezultă şi temeiul în drept al acestei măsuri, respectiv art. 99 lit. b din Legea 188/1999, precum şi actele administrative care au stat la baza încetării raportului de serviciu.

Anterior emiterii deciziei contestate a fost emis un preaviz din data de 3.05.2010 prin care se stabileşte că începând cu data de 1.05.2010 reclamanta este eliberară din funcţie ca urmare a reducerii postului ocupat şi că la data de 5.05.2010 să se prezinte la instituţie pentru ridicarea dosarului profesional şi a fisei de lichidare şi în vederea predării lucrărilor şi bunurilor încredinţate în timpul serviciului.

Această adresă nu are valoarea unui preaviz pentru că nu s-a anunţat înainte cu 30 zile încetarea raportului de serviciu şi nu s-a asigurat posibilitatea ca reclamanta să-şi exercite raportul de serviciu în această perioadă. Din modalitatea de concepere a preavizului rezultă că reclamantei i s-a încetat raportul de serviciu începând cu data de 1.05.2010.

Coroborând dispoziţia de încetare a raportului de serviciu care produce efecte începând cu data de 1 06 2010 cu preavizul potrivit căruia începând cu data de 1.05.2010 este eliberată din funcţie, cu răspunsul la interogatoriu al pârâtului şi condica de prezenţă care atestă că începând cu data de 06.05.2010 până la data de 31.05.2010 reclamanta a figurat lipsă, rezultă că pârâtul nu a asigurat condiţiile pentru exercitarea acestui preaviz de 30 zile pentru că i-a impus reclamantei să predea documentaţia la 5.05.2010. În mod justificat faţă de conţinutul preavizului, reclamanta nu s-a mai prezentat la serviciu începând cu dat a de 6.05. 2010.

În consecinţă, în fapt pârâtul nu a asigurat exercitarea dreptului de preaviz de 30 zile, prevăzut de art. 99 alin 3 Legea 188/1999. Există contradicţie între preaviz şi dispoziţia de încetare a raportului de serviciu pentru că acestea stabilesc date diferite ale încetării raportului. Susţinerea reclamantei în sensul că de fapt acest preaviz ar constitui o dispoziţie de încetarea raportului de serviciu nu poate fi reţinută fată de titulatura acestuia.

Faptul că reclamanta nu a beneficiat de un veritabil preaviz rezultă şi din adresa din 17.03.2011 a ANFP care atestă că în cauză nu a fost respectat termenul de preaviz.

Prin neacordarea unui veritabil preaviz a fost vătămată reclamanta prin faptul că aceasta nu a beneficiat de drepturile salariale şi pentru că nu i s-au pus la dispoziţie părţii posturi vacante.

Deşi, i s-a pus în vedere pârâtului Primarul să depună la dosar dovada solicitării de la A.N.F.P. a listei funcţiilor vacante, acesta nu a probat acest aspect.

Art. 99 alin. 6 din Legea nr.188/1999 prevede:"(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) şi e), dacă nu există funcţii publice vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcţionarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere."

Din răspunsul la interogatoriu al pârâtului rezultă că acesta face dovada îndeplinirii obligaţiei de a solicita ANFP a listei cu funcţiile vacante cu adresa nr. 2696/2010 cu care a înaintat la HCL nr. 11/2010, dispoziţia reclamantei de încetare a raportului de serviciu şi dispoziţia 288/2010 privind pe Z.P.

În consecinţă, din această adresă nu rezultă că pârâtul şi-ar fi îndeplinit obligaţia de a solicita posturile vacante în cadrul altor instituţii şi de a aduce la cunoştinţa reclamantului asemenea posturi.

Din depoziţia martorului A.V. rezultă ce acte au fost transmise către Agenţie, fără a putea preciza dacă au fost solicitate şi posturile vacante.

Neîndeplinirea acestei obligaţii decurgând din art. 99 alin 6 i-a produs reclamantei o vătămare .

Fată de cele 3 motive - existenţa postului reclamantei în organigrama Primăriei la data încetării raportului de serviciu, lipsa preavizului, lipsa informării şi a înştiinţării cu privire la posturile vacante - se apreciază că dispoziţia nr. 287 din 1.06.2010 este lovită de nulitate.

Întrucât dispoziţia de încetare va fi anulată potrivit art. 18 alin 2 din Legea nr.188/1999 se va anula şi actul premergător - preavizul - pentru că acesta nu a fost emis cu respectarea prevederilor art. 99 alin 3 din Legea nr. 188/1999.

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr.188/1999 prima instanţă a dispus reintegrarea în funcţia de referent, clasa III, grad profesional superior, treapta I şi plata drepturilor salariale indexate, majorate şi recalculate şi a tuturor drepturilor de care ar fi beneficiat, începând cu 6.05.2010, data de la care nu a mai fost acordat salariu reclamantei şi până la data reintegrării.

Capătul de cerere privind daune morale nu a fost admis pentru că reclamantă nu a probat suferinţe morale deosebite şi pentru că prin anularea dispoziţiei şi prin acordarea de daune materiale s-a asigurat o reparare suficientă

Împotriva acestei sentinţe a declarat în termen recurs pârâtul Primarul comunei T. criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente, motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea de apel a constatat că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

În fapt, reclamanta I.M.-L. a avut funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 1, din cadrul compartimentului de asistentă socială şi stare civilă iar prin dispoziţia nr. 287 din 1 iunie 2010 emisă de pârâtul Primarul comunei T. s-a dispus încetarea reporturilor de serviciu în temeiul art. 99 alin. 1 lit. b din Legea nr.188/1999 care prevede că încetează relaţiile de serviciu când „autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public".

Din conţinutul H.C.L. nr. 11/2010 care aprobă statutul funcţiilor în aparatul de specialitate, respectiv din anexa III a acestei hotărâri, rezultă că în cadrul compartimentului în care lucra reclamanta la data reorganizării, respectiv în cadrul compartimentului de asistentă socială şi stare civilă figura ca post vacant cel de referent, clasa III, grad asistent, treapta I de salarizare, cu studii medii. Astfel, la data încetării raportului de serviciu exista vacant un post pe care reclamanta l-ar fi putut ocupa, fiind nelegală dispoziţia de eliberare din funcţie a acesteia.

Chiar dacă preavizul în sine nu este de natură a duce la încetarea raporturilor de serviciu, curtea reţine că acesta este un act premergător dispoziţiei de încetare a raporturilor de serviciu, creează anumite drepturi faţă de funcţionarul public şi obligaţii corelative în sarcina autorităţii publice care, aşa cum corect arată prima instanţă, nu au fost respectate. Mai mult există contradicţie intre preaviz şi dispoziţia de încetare a raportului de serviciu pentru că acestea stabilesc date diferite ale încetării raportului de serviciu, motiv pentru care nici reclamanta nu s-a mai prezentat la serviciu din data de 05.05.2010, aşa cum se menţiona în preaviz, cu atât mai mult cu cât a fost obligată de pârât să predea toată documentaţia ce o avea. Prin urmare în mod corect prima instanţă a dispus anularea dispoziţiei nr. 287/2010 şi a preavizului nr. 1873/2010 emise de Primarul comunei T.

Curtea constată că sunt întemeiate susţinerile recurentei în sensul că în mod greşit s-a dispus reintegrarea reclamantei pe post. La momentul emiterii deciziei nu existau posturi echivalente pregătiri acesteia şi anume cel de referent clasa a III a, grad profesional superior, treapta I. Însă exista liber un postul de operator de rol, faţă de care reclamanta nu îndeplinea condiţiile privind acelaşi grad şi treaptă profesională, dar întrucât postul respectiv era inferior celui deţinut de reclamantă, putea fi ocupat de acesta cu acordul său, reclamanta precizând expres că ar fi dorit acest post. Astfel ar fi fost posibilă reintegrarea reclamantei însă până la data de 16.08.2010, nu şi după acest moment când postul nu a mai fost prevăzut în statul de funcţii. Prin H.C.L. nr. 24/2010 nu mai figurează nici un post vacant pentru funcţionarii publici cu studii medii, fiind suprimată inclusiv funcţia publică de operator de rol. Prin urmare chiar în situaţia anulării dispoziţiei nr. 287/2010 şi a preavizului, instanţa nu putea dispune reintegrarea şi ar fi trebuit să constate imposibilitatea reintegrării ca urmare a desfiinţării şi acestei funcţii prin H.C.L. nr. 24/2010. Chiar dacă H.C.L. nr. 24/2010 este ulterioară disponibilizării reclamantei, instanţa de fond nu putea ignora efectele pe care aceasta le produce, fiind imposibil a se dispune reintegrarea pe un post care în prezent nu mai există.

Curtea a constatat că sunt întemeiate şi susţinerile recurentei în sensul că prima instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut când a dispus plata drepturilor salariale indexate, majorate şi recalculate şi a tuturor drepturilor de care ar fi beneficiat, începând cu 6.05.2010 întrucât reclamata a cerut plata acestora de la data emiterii dispoziţiei nr. 287/2010, fiind încălcat astfel principiul disponibilităţii, fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 6 C.pr.civ. Mai mult aceste drepturi salariale nu putea fi acordate decât până la data de 16.08.2010 când a fost redus şi postul de operator de rol, ulterior acestei date reclamanta nemaiputând ocupa vreo funcţie publică.

Pe cale de consecinţă, Curtea, în baza art. 312 C.pr.civ. raportat la art. 304 pct. 6 şi 9 urmează să admită recursul declarat de pârâta Primarul comunei T. împotriva sentinţei civile nr.275/CA/17.06.2011 pronunţată de Tribunalul Vaslui, sentinţă pe care o va modifică în parte sensul respingerii cererii de reintegrare a reclamantei în funcţia publică şi dispunerii plata drepturilor salariale indexate, majorate şi recalculate şi a tuturor drepturilor de care ar fi beneficiat reclamanta începând cu 01.06.2010 până la data de 16.08.2010.

Curtea a respins cererea recurentei de acordare a cheltuielilor de judecată întrucât potrivit art. 274 C.pr.civ. poate fi obligată la plata acestora doar partea căzută în pretenţii. Or, chiar dacă recursul a fost admis, intimata nu a căzut în pretenţii în ce priveşte drepturile băneşti acordate deoarece aceasta le-a solicitat începând cu 01.06.2010, fiind culpa instanţei de fond că le-a acordat de la 05.05.2010, dată de la care reclamanta ar fi fost într-adevăr îndreptăţită, însă prima instanţă nu putea nesocoti principiul disponibilităţii. De asemenea modificarea sentinţei sub aspectul respingerii cererii de reîncadrare nu este consecinţa faptului că această pretenţie a reclamantei ar fi fost neîntemeiată, ci ca urmare exclusiv a faptului că ulterior promovării prezentei acţiuni, prin H.C.L. nr. 24/2010 a fost din nou modificată organigrama fiind suprimată inclusiv funcţia publică pe care prima instanţă a reintegrat-o pe reclamantă.