avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Excepţia de nelegalitate .Cercetarea excepţiei de nelegalitate, potrivit art.4 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
 
Excepţia de nelegalitate .Cercetarea excepţiei de nelegalitate, potrivit art.4 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ  se poate face oricând  în cadrul unui proces , putându-se  admite dacă  au fost încălcate  dispoziţiile legale  la data emiterii  actului administrativ.
 
Legea nr. 554/2044, art. 4
                  
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 298 din 23 ianuarie 2012.
 
Prin decizia nr. 298 pronunţată la 23 ianuarie 2012, Curtea de Apel Ploieşti a  respins ca nefondat, recursul formulat de reclamanţii BMC şi ILA, împotriva sentinţei nr.3752 din data de 2 noiembrie 2011, pronunţată de Tribunalul Buzău, în contradictoriu cu pârâţii PRIMARUL COMUNEI COSTEŞTI, şi  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTEŞTI şi a  respins  cererea recurentelor de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.
Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut următoarele:
Prin excepţia de nelegalitate înregistrată  pe rolul Tribunalului Buzău sub nr. 3698/114/2011, reclamantele BMCG şi  ILA au solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, în contradictoriu cu pârâţii Primarul Comunei Costeşti şi Consiliul Local al Comunei Costeşti, să se dispună anularea hotărârilor consiliului local şi a planurilor de urbanism zonal emise de Consiliul local şi puse în executare de primar, prin care a fost concesionat nelegal terenul revendicat de reclamante în natură, din anul 2000 şi până în prezent, în loturi pentru construirea de imobile cu destinaţia de locuit sau de spaţii comerciale.
După administrarea probei cu înscrisuri, prin sentinţa nr. 3752 din data de 2 noiembrie 2011, Tribunalul Buzău a respins excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâtul Consiliul local Costeşti şi a respins excepţia de nelegalitate a actelor administrative promovată de reclamante.
Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs reclamanţii BMCG şi ILA, întemeiat pe disp. art. 304 pct.8 şi 9 Cod pr.civilă.
Curtea analizând actele şi lucrările dosarului, motivele de recurs şi dispoziţiile legale în materie, art. 304 şi 3041 Cod pr.civilă, a respins recursul ca nefondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:
Obiectul prezentului litigiu este invocarea excepţiei de nelegalitate de către reclamante a HCL Costeşti nr.7/2007, nr.10/2004 şi nr.27.2001. Prin HCL nr.7/2007 s-a aprobat extinderea  Planului Urbanistic Zonal în suprafaţă de 158240 ha situat în satul Spătaru, com. Costeşti. Prin HCL nr.10/2004 s-a aprobat planul urbanistic zonal în suprafaţă de 22,97 ha teren în continuarea satului Spătaru, com. Costeşti, în vederea construirii de locuinţe, o bază sportivă şi parcare auto cu spaţii pentru prestării servicii, comerţ, iar prin HCL nr.27/2001 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal al satului Spătaru, com. Costeşti pentru noul cvartal de locuinţe în suprafaţă de 9,5 ha.
Ceea ce este esenţial în cauză, este că reclamantele se referă la o suprafaţă  de teren de 56 ha pentru care încă nu s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar după ce acesta va fi reconstituit, pe vechiul amplasament mai există încă 70,71 ha teren, aşa cum înseşi reclamantele au precizat.
Pe de altă parte,  prin hotărârile în discuţie nu s-a dispus concesionarea  terenului, ci s-a aprobat numai planul urbanistic zonal, neputându-se spune că s-au încălcat disp. art. 14  din legea nr.51/1990.
De asemenea, nu s-au încălcat nici dispoziţiile art. 15 din Legea nr.213/1998 privind organizarea licitaţiilor, deoarece în fapt nu s-a concesionat nicio suprafaţă de teren.
 De menţionat este şi împrejurarea că instanţa nu a interpretat greşit actul juridic  dedus judecăţii, nu a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit  neîndoielnic al acestuia.
Astfel, instanţa a motivat şi reţinut corect că, numai după reconstituirea dreptului de proprietate, urmează  a se vedea dacă hotărârile în discuţie aduc atingere dreptului de proprietate al reclamantelor şi dacă au fost încălcate dispoziţiile legale la momentul adoptării lor.
Aşa fiind, nu se poate spune că aceste hotărâri sunt date cu exces de putere, în vederea blocării restituirii terenului reclamantelor, cu încălcarea Constituţiei, a legilor şi a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, aşa cum eronat s-a motivat.
Pentru aceste considerente, Curtea  a constatat că motivele de recurs sunt nefondate, văzând şi disp. art. 312 (1) Cod pr.civilă a respins recursul ca nefondat.
În baza art. 274 Cod pr.civilă, a respins şi cererea recurentelor de acordare a cheltuielilor de judecată.
 
                            (Judecător Rodica Duboşaru)