avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Deschiderea procedurii simplificate a insolventei. Neachitarea creantei reprezentând obligatii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj şi bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
Art.1 alin.2 din Legea nr.85/2006
Art.3 alin.1 din Legea nr.85/2006
art.2702 din Legea nr.31/1990
În conceptia Legii nr.85/2006, potrivit art.3 alin.1: „Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”, pentru ca la lit.a, legiuitorul să fi stipulat că: „insolventa este prezumată ca fiind vădită când debitorul, după 90 de zile de la scadentă, nu a plătit datoria sa fată de creditor; prezumtia este relativă”, iar art.3 pct.25 din aceeaşi lege definind: procedura simplificată ca „reprezentând procedura prin care debitorul ce îndeplineşte conditiile prevăzute la art.1 alin.2 intră direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolventei, fie după o perioadă de observatie de maxim 50 de zile, perioadă în care vor fi analizate elementele cuprinse în art.1 alin.2 lit.”c” şi lit.”f” din lege.
Coroborând dispozitiile textelor legale sus­mentionate, se observă că procedura simplificată se aplică comerciantilor persoane fizice şi asociatiilor familiale aflate în stare de insolventă, dar şi entitătilor prevăzute la alin.1, care se află în situatia reglementată în mod expres de lege, din definitie, rezultând că această procedură poate fi de două feluri:
­procedură simplificată fără perioadă de observatie;
­procedură simplificată cu perioadă de observatie.
În raport de sus­mentionatele retineri, se apreciază că, în mod legal şi temeinic, s­au avut în vedere dispozitiile textului de lege sus­citat, atât timp cât, potrivit art.2702 din Legea nr.31/1990 ­„Constatând îndeplinite conditiile prevăzute de legea insolventei, judecătorul sindic va dispune deschiderea procedurii simplificate”.
 
Decizia civilă nr. 334/21.03.2012 Dosar nr. 5711/88/2012/a1
 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea la data de 16 august 2012 şi înregistrată sub nr.4368/88/2012, creditoarea D.G.F.P. TULCEA a solicitat deschiderea procedurii insolventei fată de societatea debitoare SC D.V.M. t
T. SRL, sustinând că împotriva debitorului există o creantă certă, lichidă şi exigibilă, reprezentând obligatii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de şomaj şi bugetul asigurărilor de sănătate, în sumă totală de 62.656 lei, pe care aceasta nu a achitat­o în mai mult de 90 zile.
În temeiul art.33 alin. 1 din Legea nr.85/2006, cererea creditoarei a fost comunicată debitoarei, la sediul social al acesteia.
La data de 25 septembrie 2012, debitoarea S.C D.V.M. t T. SRL, prin cererea înregistrată sub nr. 5711/88/2012 a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunta, să se dispună deschiderea procedurii insolventei în formă simplificată, prevăzută de Legea 85/2006.
Motivând cererea, debitoarea a învederat în esentă că, în patrimoniul societătii există un dezechilibru financiar, bazat pe lipsa de lichidităti şi din cauza insuficientei fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, se află în cazul unei insolvente vădite, pentru că nu a achitat în termen de 30 de zile, datoriile exigibile către creditorii săi, bugetari şi chirografari.
Prin Încheierea nr.5889/05.10.2012, judecătorul sindic, în temeiul art. 31 alin.4 din Legea nr.85/2006, dispune conexarea dosarului nr.4368/88/2012 la dosar nr.5711/88/2012 al Tribunalului Tulcea, în care pronuntă Încheierea nr.5888/05.10.2012 , prin care, admite cererile conexate, şi în temeiul art.3 pct.25 din Legea nr.85/2006, raportat la art.1 alin.2 lit.c pct.1 şi lit.f din acelaşi act normativ, dispune deschiderea procedurii de insolventă în forma simplificată fată de debitoarea SC D.V.M. t T. SRL şi intrarea acesteia în procedura falimentului, desemnând în calitate de lichidator pe C.I.I. C.C., ce exercita atributiile prevăzute de art.24 şi art.25 din Legea nr.85/2006 şi pe cele care, urmau ai fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atributii, care îi reveneau şi dizolvarea societătii debitoare.
Pentru a pronunta această hotărâre, instanta de fond a avut în vedere că starea patrimoniului debitoarei se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti pentru plata datoriilor exigibile, în spetă fiind aplicabile dispozitiile art.3 din Legea nr.85/2006, potrivit cărora: „insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, iar insolventa este prezumată ca fiind vădită când debitorul, după 90 de zile de la scadentă, nu a plătit datoria sa fată de unul sau mai multi creditori”.
Întrucât înscrisurile anexate relevă că, fondurile băneşti disponibile ale SC
D.V.M. t T. SRL, nu acoperă datoriile exigibile, retine instanta de fond a rezulta că, societatea debitoare se află în stare vădită de insolventă şi deoarece, s­au depus înscrisurile prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006, iar societatea şi­a declarat intentia de deschidere a procedurii insolventei în formă simplificată, judecătorul sindic a admis cererile, dispunând deschiderea procedurii insolventei în formă simplificată şi intrarea societătii debitoare în procedura falimentului.
În raport de cererea creditoarei D.G.F.P. Tulcea, care nu şi­a manifestat optiunea numirii unui anume lichidator, însă debitoarea a solicitat numirea lichidatorului C.I.I. C.C. şi văzând şi dispozitiile art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr.85/2006, instanta de fond a desemnat, în calitate de lichidator judiciar CII C.C., care urma a exercita atributiile prevăzute de art. 24 şi art.25 din Legea nr.85/2006, precum şi pe cele care i­au fost stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atributii, care îi revin şi pentru care, s­a stabilit o retributie fixă de 2000 lei, pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneratie în procent de 5%, din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.
Totodată, în temeiul art. 44 din Legea 85/2006, judecătorul sindic a dispus obligarea debitorului să pună la dispozitia lichidatorului judiciar, toate informatiile cerute de acesta, toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plătile şi transferurile patrimoniale, făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii, sub sanctiunea prevăzută de art.1081 alin.1 pct.2 lit.d şi lit.e Cod pr. civilă, obligarea debitoarei să depună la dosarul cauzei, actele şi informatiile prevăzute de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
În temeiul art.48 alin. 1 din Legea nr.85/2006, instanta de fond a statuat, ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi, să nu dispună de acestea, fără un ordin al lichidatorului judiciar, iar în baza art. 54 şi art. 20 alin. 1 lit. a din lege, lichidatorul judiciar să întocmească şi să prezinte, până la data de 05 noiembrie 2012, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor, care au condus la aparitia insolventei debitoarei, prevăzut de art. 59 din aceeaşi lege.
De asemenea, s­a dispus ca lichidatorul judiciar să notifice, conform Codului de procedură civilă, intrarea în procedura insolventei, în forma simplificată, tuturor creditorilor, debitoarei şi ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunilor, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termen limită de depunere de către creditori a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii ­în 10 zile de la primirea notificării; termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor precum şi cerintele pentru ca o creantă înregistrată să fie considerată valabilă ­9 noiembrie 2012; termenul de verificare a creantelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar ­19 noiembrie 2012; termen de definitivare a tabelului creantelor ­4 decembrie 2012; termenul limită de depunere la tribunal a contestatiilor cu privire la creantele şi dreptul de preferintă trecute de lichidator în tabelul preliminar de creante ­în 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar; locul, data şi ora primei şedinte a adunării generale a creditorilor.
În temeiul art.45 alin.21 din Legea nr.85/2006, dacă debitorul detine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, au fost obligate organele de conducere ale acestuia, să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informatiile referitoare la starea societătii, precum şi numărul, data şi instanta care a pronuntat hotărârea.
A fost fixat termen pentru continuarea procedurii ­7 decembrie 2012.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea D.G.F.P. (DGFP) TULCEA cu indicarea temeiului de drept prevăzut de dispozitiile art.3041 Cod pr.civilă şi ale Legii nr. 85/2006, cu următoarea motivatie, în esentă:
Se arată că, în fapt, prin Încheierea nr. 5888/ 05.10.2012 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 5711/88/2012, instanta de judecata admite cererea de deschidere a procedurii insolventei în forma generala a debitoarei S.C. D.V.M.
t T. S.R.L. Tulcea, formulată de creditorul bugetar garantat D.G.F.P. Tulcea, desemnând in calitate de administrator judiciar pe CII C.C., ce urma a exercita atributiile prevăzute de art.20 din Legea nr. 85/2006, în mod incorect şi nejustificat, deoarece:
­creditorul bugetar garantat D.G.F.P.Tulcea a formulat si înaintat Tribunalului Tulcea cererea de declanşare a procedurii insolventei în formă generală privind pe debitoarea S.C. D.V.M. t T. S.R.L. TULCEA, întrucât debitoarea figura către bugetul consolidat al statului, cu o creanta in cuantum de
62.656 lei, solicitând desemnarea unui practician în insolventă, agreat de ANAF, respectiv I.M., localitatea O., în respectarea Ordinului nr. 1009/2007, potrivit ofertei nr.17120 înregistrată la secretariatul D.G.F .P Tulcea în data de 23.08.2012, constând in: onorariu in cuantum de 20 lei, precum şi onorariul de succes in cuantum de 0% din sumele obtinute din valorificarea bunurilor şi încasarea creantelor, încă de la termenul de judecată din 05.10.2012.
Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea sentintei civile, în sensul de a dispune desemnarea lichidatorului judiciar pe CII l.M.
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma sustinerilor părtilor şi a probatoriului administrat, în conformitate cu dispozitiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispozitiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul ca nefondat, pentru următoarele considerente:
Creditoarea D.G.F.P. TULCEA a investit Tribunalului Tulcea:
­la data de 16 august 2012, cu cererea înregistrată sub nr.4368/88/2012, prin care a solicitat deschiderea procedurii insolventei în formă generală, fată de societatea debitoare SC D.V.M. t T. SRL, pentru ca,
­la data de 25 septembrie 2012, debitoarea S.C D.V.M. t T. SRL, să fi investit instanta cu cererea înregistrată sub nr. 5711/88/2012, prin care a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunta, să se dispună deschiderea procedurii insolventei în formă simplificată, prevăzută de Legea 85/2006.
Prin Încheierea nr.5889/05.10.2012, judecătorul sindic, în temeiul art. 31 alin.4 din Legea nr.85/2006, a dispus conexarea celor două cauze, respectiv a dosarului nr.4368/88/2012 la cel înregistrat sub nr.5711/88/2012 al Tribunalului Tulcea, pronuntând Încheierea nr.5888/05.10.2012 prin care, a dispus admiterea ambelor cereri, şi în temeiul art.3 pct.25 din Legea nr.85/2006, raportat la art.1 alin.2 lit.c pct.1 şi lit.f din acelaşi act normativ, a dispus deschiderea procedurii de insolventă în forma simplificată fată de debitoarea SC D.V.M. t T. SRL şi intrarea societătii debitoare în procedura falimentului, desemnând în calitate de lichidator pe C.I.I. C.C., care va exercita atributiile prevăzute de art.24 şi 25 din Legea nr.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atributii care îi revin şi dizolvarea societătii debitoare, cu motivatia sus­expusă.
În aceste conditii, revenind la motivele de recurs invocate de recurenta DGFP TULCEA, Curtea retine:
Datorită importantei, complexitătii şi consecintelor procedurii insolventei, legiuitorul a înteles în continutul art.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, să reglementeze cele două proceduri şi anume: procedura generală şi procedura simplificată.
În conceptia Legii nr.85/2006, potrivit art.3 alin.1:„Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”, pentru ca la lit.a, legiuitorul să fi stipulat că: „insolventa este prezumată ca fiind vădită când debitorul, după 90 de zile de la scadentă, nu a plătit datoria sa fată de creditor; prezumtia este relativă”, iar art.3 pct.25 din aceeaşi lege definind: procedura simplificată ca „reprezentând procedura prin care debitorul ce îndeplineşte conditiile prevăzute la art.1 alin.2 intră direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolventei, fie după o perioadă de observatie de maxim 50 de zile, perioadă în care, vor fi analizate elementele cuprinse în art.1 alin.2 lit.”c” şi lit.”f”, din lege.
Coroborând dispozitiile textelor legale sus­mentionate, observă Curtea că procedura simplificată se aplică comerciantilor persoane fizice şi asociatiilor familiale aflate în stare de insolventă, dar şi entitătilor prevăzute la alin.1, care se află în situatia reglementată în mod expres de lege, din definitie, rezultând că această procedură poate fi de două feluri:
­procedură simplificată fără perioadă de observatie;
­procedură simplificată cu perioadă de observatie.
În raport de sus­mentionatele retineri, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic instanta de fond, atunci când a dispus măsura, a avut în vedere dispozitiile textului de lege sus­citat, atât timp cât, potrivit art.2702 din Legea nr.31/1990 „Constatând îndeplinite conditiile prevăzute de legea insolventei, judecătorul sindic va dispune deschiderea procedurii simplificate”.
Probatoriul administrat în cauză, în conformitate cu dispozitiile art.1169 Cod civil, face dovada că, fondurile băneşti disponibile ale SC D.V.M. t T. SRL, nu acoperă datoriile exigibile, societatea debitoare aflându­se în stare vădită de insolventă şi că societatea şi­a declarat intentia de deschidere a procedurii insolventei în formă simplificată.
În atare situatie, Curtea retine că, în mod legal şi temeinic instanta de fond a admis cererea, judecătorul sindic retinând corect faptul că, debitoarea se află într­o stare de insolventă vădită, nedispunând de lichidităti băneşti.
Cu alte cuvinte, în mod legal şi temeinic instanta de fond a făcut aplicarea dispozitiilor art.1 alin.2 lit.”c” şi lit”f” din Legea insolventei potrivit cărora „Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflati în stare de insolventă care se încadrează în una din următoarele categorii:
a)… b)…
c) comercianti care fac parte din categoriile prevăzute la al.1 şi îndeplinesc una din următoarele conditii:
­nu detin nici un bun în patrimoniul lor;
­actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;
­administratorul nu poate fi găsit;
­sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din Registrul
Comertului; d)… e) societăti comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; f) debitorii care şi­au declarat prin cererea introductivă intentia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptătiti să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de lege”,
dispunând deschiderea procedurii de insolventă în formă simplificată fată de SC D.V.M. t T. SRL, şi intrarea societătii în procedura falimentului.
În referire la sustinerea recurentei, potrivit căreia „la termenul de judecată din data de 05.10.2012 în dosar nr.4368/88/2012, a solicitat în baza art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006, coroborat cu dispozitiile art.15 din Ordinul nr.1009/2007 privind procedura de selectie a practicienilor în insolventă agreati de ANAF, numirea în calitate de administrator/lichidator judiciar pe CII I.M.”, Curtea apreciază că aceasta este nefondată şi pe cale de consecintă va fi respinsă, pentru că instanta de fond a retinut în mod corect că, odată cu formularea cererii de declanşare a procedurii, prevăzută de Legea nr.85/2006, recurenta DGFP TULCEA nu şi­a manifestat optiunea numirii unui anume lichidator.
Din verificarea înscrisurilor depuse în dosar nr. 4368/88/2012, Curtea constată că:
­la termenul de judecată din data de 24.08.2012, DGFP TULCEA a solicitat acordarea unui nou termen de judecată, cu motivatia în esentă că „nu poate comunica desemnarea unui administrator agreat de MFP ­a numelui acestuia”, pentru ca,
­la termenul din 05.10.2013, judecătorul sindic să fi dispus conexarea celor două cauze, urmând a da dezlegare cererilor deduse judecătii, în dosar nr.5711/88/2012.
Totodată, se constată că cererea DGFP TULCEA de numire în calitate de lichidator judiciar a CII I.M. a fost primită la dosar, după pronuntarea Încheierii nr.5888/05.10.2012, astfel încât, apreciază Curtea că, legal şi temeinic instanta de fond nu a mai dat curs acesteia.
Concluzionând, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispozitiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, sub toate aspectele.