avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contestaţie în anulare.
 
- C. pr. civilă, art. 317 alin. 1 pct. 1
 
Poate constitui motiv de contestaţie în anulare situaţia în care „procedura de chemare a părţii pentru ziua în care s-a judecat cauza nu a fost îndeplinită potrivit cerinţelor legii”. Sintagma „procedura de chemare a părţii” nu se rezumă doar la îndeplinirea procedurii de citare ci cuprinde şi modul în care părţii i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei cu privire la care instanţa a rămas în pronunţare.
 
    Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
                            Decizia  nr. 407/R din 16 februarie 2012
 
 Prin contestaţia în anulare formulată împotriva Deciziei 2233/R/22.11.2011 pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş în dosarul nr. 327/43/2011 s-a solicitat anularea acestei decizii, invocându-se faptul că, pentru ziua în care s-a judecat cauza procedura de chemare în judecată a contestatoarei C.E.C. B. nu a fost îndeplinită potrivit cerinţelor legale, mai exact nu i s-a comunicat acesteia copia contestaţiei în anulare formulată de lichidatorul judiciar al SC A. SA.
 Contestatoarea a subliniat că în mod greşit s-a apreciat că soluţia pronunţată prin  decizia 1462/2011 a Curţii de Apel Târgu Mureş în dosarul 87/1371/2008/a1 ar fi fost rezultatul unei erori materiale în sensul art.318 Cod procedură civilă deoarece în recurs Curtea a reţinut că dobânda legală nu s-a solicitat prin acţiune, ci doar suma consemnată la C.E.C. fără plata dobânzilor care au fost acordate de prima instanţă.
Contestatoarea a precizat că instanţa care a judecat contestaţia în anulare formulată de SC A. SA este în eroare, întrucât instanţa de recurs a analizat în mod corect cauza şi a constatat că în primă instanţă, lichidatorul judiciar  nu a solicitat obligarea C.E.C. B. la plata dobânzii legale în materie comercială ci a solicitat obligarea la plata unei dobânzi stabilită de lichidator în mod aleatoriu la procentul de 6%/an.
S-a susţinut că dezlegarea dată de instanţă prin Decizia nr. 1462/06.09.2011 în dosarul 87/1371/2008/a1 este corectă şi nu rezultatul unei greşeli materiale.
S-au invocat motivele prevăzute de art. 317 alin.1 pct.1 şi 318 Cod procedură civilă, detaliindu-se ambele motive de contestaţie în anulare.
În privinţa primului motiv s-a precizat că pentru primul termen de judecată s-a considerat în mod greşit că dosarul este în stare de judecată, ulterior comunicându-se acţiunea şi dându-se termen de pronunţare pentru depunerea de concluzii scrise. Din actele comunicate după termenul la care s-a judecat cauza rezultă că lichidatorul judiciar al SC A. SA   a formulat o cerere de revizuire întemeiată pe prevederile art. 322 pct.2 Cod procedură civilă motiv pentru care C.E.C. B. a formulat întâmpinare şi a criticat cererea de revizuire or instanţa s-a pronunţat asupra contestaţiei în anulare, cu privire la care nu s-a putut formula apărare.
În ceea ce priveşte celălalt temei în drept, art.318 Cod procedură civilă, contestatoarea a susţinut că instanţa care a judecat contestaţia în anulare s-a aflat în eroare deoarece dezlegarea dată prin decizia 1462/06.09.2011 nu este rezultatul unei greşeli materiale.
Intimata SC A. SA Târgu Mureş- prin lichidator judiciar SCP H.C. IPURL - a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei în anulare, precizând că susţinerile privind citarea SC C.E.C. B. sunt neadevărate.
Analizând contestaţia în anulare în primul rând prin prisma motivului prevăzut de art.317 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă instanţa constată că în dosarul 327/43/2011 al acestei instanţe, SC A. SA Târgu Mureş - societate în faliment - a formulat contestaţie în anulare împotriva Deciziei 1462/2011 pronunţată în dosarul 87/1371/2008 în soluţionarea recursului declarat de C.E.C. B. SA împotriva Sentinţei nr. 671/21 aprilie 2011 a Tribunalului Comercial Mureş, în dosarul 87/1371/2008.
Calea extraordinară de atac a fost intitulată „Contestaţie în anulare”, înregistrat la 29 septembrie 2011 însă s-a indicat temeiul în drept prevăzut de art.322 pct.2 Cod procedură civilă. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru 10 ianuarie 2012, însă instanţa a dispus preschimbarea acestuia, la data de 15 noiembrie 2011, termen pentru care intimata C.E.C. B. SA - Sucursala Târgu Mureş a formulat o cerere de amânare pentru a i se comunica o copie a contestaţiei în anulare, pentru a lua act de motivele acesteia şi pentru a formula apărarea.
Trebuie reţinut şi că la 30 septembrie 2011, la dosar s-a înregistrat o „precizare de acţiune” din partea SC A. SA , prin care s-a învederat că din eroare s-a formulat contestaţie în anulare, de fapt fiind vorba despre o cerere de revizuire cum de altfel a şi fost motivat în drept.
La termenul din 15 noiembrie 2011, termen pentru care intimata a fost citată în vederea soluţionării contestaţiei în anulare, instanţa a constatat prin încheiere că în cauză s-a formulat contestaţie în anulare, aşa cum s-a precizat iniţial şi a pus în discuţie cererea de amânare pe care a respins-o, a suspendat judecata pentru a se comunica prin FAX un exemplar din contestaţia în anulare către C.E.C. B. după care a reluat şedinţa de judecată şi a dat cuvântul asupra contestaţiei în anulare reprezentantului contestatoarei.
Este adevărat că s-a acordat un termen de pronunţare şi că instanţa a formulat concluzii scrise, dar concluziile vizau cererea de revizuire, în condiţiile în care prin FAX i-a fost comunicată şi fila 4 care conţinea „precizarea de acţiune” în sensul că este vorba despre o revizuire întemeiată pe prevederile art.322 pct.2 Cod procedură civilă.
În contextul celor arătate, intimata a înţeles că poate pune concluzii scrise în vederea căii de atac extraordinare a revizuirii din moment ce i s-a comunicat şi această precizare, cu privire la contestaţia în anulare.
Potrivit art.317 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, poate constitui motiv de contestaţie în anulare situaţia în care „procedura de chemare a părţii” pentru ziua în care s-a judecat cauza nu a fost îndeplinită potrivit cerinţelor legii.
În cauză se constată că deşi procedura de citare a fost îndeplinită pentru termenul din 15 noiembrie 2011, în condiţiile în care părţii respective i s-a comunicat şi o precizare de acţiune în sensul arătat în ziua în care instanţa a acordat cuvântul pe fond şi a rămas în pronunţare, procedura de chemare nu poate fi considerată îndeplinită potrivit cerinţelor legale, partea fiind practic indusă în eroare cu privire la obiectul dedus judecăţii. Alta ar fi fost situaţia dacă instanţa, după ce a stabilit că este vorba despre contestaţie în anulare, nu i-ar fi comunicat intimatei şi precizarea cererii în revizuire sau măcar i-ar fi comunicat printr-o adresă că cererea se judecă aşa cum a fost formulată iniţial ca şi  contestaţie în anulare.
Verificându-se motivul prevăzut de art.317 pct.1, instanţa nu mai consideră necesar să analizeze admisibilitatea unei contestaţii în anulare împotriva unei decizii pronunţate tot în soluţionarea unei contestaţii în anulare, în temeiul art.318 Cod procedură civilă.
Pentru considerentele arătate, instanţa a admis contestaţia în anulare şi a anulat Decizia nr. 2233/22.11.2011 a Curţii de Apel Târgu Mureş, fixând termen pentru rejudecarea contestaţiei în anulare împotriva Deciziei 1462/2011 a Curţii de Apel Târgu Mureş la 01.03.2012.
Cererea de suspendare se constată că a rămas fără obiect, urmând a fi respinsă.