avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contencios administrativ. Contestare decizie barou de respingere cerere primire în profesia de avocat cu scutire de examen. Solicitare reparare pagubă, reparaţii pentru daune morale.
 
Drept administrativ.
Art. 16, alin. 2 lit. b din Legea nr. 51/1995, cu dispoziţiile în vigoare la data formulării cererii. Art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004
Art. 16, alin. 2 lit. b din Legea nr. 51/1995, cu dispoziţiile în vigoare la data formulării cererii, sunt în sensul că la cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen cel care până la data primirii în profesia de avocat a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani şi dacă nu i-a încetat activitatea din motive disciplinare care îl fac nedemn pentru profesia de avocat, fără a se stipula că se impune o verificare a cunoştinţelor.
Art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, dă posibilitatea reclamantului care a solicitat anularea actului administrativ să solicite şi repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale, însă se impune a se face dovada prejudiciului cauzat.
 
Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Decizia civilă nr. 93 din 12 aprilie 2012
 
Reclamanta A. D. V. în temeiul art. l alin. l şi art. 8 alin. l din Legea 554 / 2004, coroborat cu art. l6 alin. 2 lit. b din Legea 51 / 1995 republicată si art. 3 alin. 1 Cod procedură civilă, a chemat în judecată pârâţii UNIUNEA NAŢIONALĂ a BAROURILOR din ROMÂNIA si BAROUL PIATRA NEAMŢ, solicitând anularea deciziei Consiliului UNBR nr. 254 / 3.12.2011 cât şi anularea Deciziei 133 / 12.05.2011 emisă de Consiliul Baroului Neamţ , ca fiind nelegale si netemeinice.
S-a arătat în motivarea acţiunii, că în temeiul art. l6 alin. 2 lit. b din Legea 51/1995 republicată şi art. 21 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat, reclamanta a formulat cerere de primire în profesia de avocat cu scutire de examen, cerere înregistrată la Baroul Neamţ sub nr. 1089 / 17.12.2010, la care au fost ataşate toate înscrisurile prevăzută de art. 15 şi 16 alin. l din Statutul profesiei de avocat.
Analizând cererea şi actele depuse, Consiliul Baroului Neamţ a emis Hotărârea 33 / 12.01.2011 prin care a validat cererea de primire în profesie cu scutire de examen, dar a hotărât ca reclamanta să se prezinte la susţinerea unui colocviu pentru verificarea cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat şi a stabilit data de 15.04.2011 pentru susţinerea colocviului la sediul Baroului Neamţ (adresa 259/25.03.2011). Tematica şi bibliografia minimală obligatorie au fost afişate pe site-ul Baroului Neamţ la data de 24.09.2010. În urma examinării răspunsurilor reclamantei, la verificarea cunoştinţelor din 15.04.2011, Consiliul Baroului Neamţ a dispus prin Decizia 133 / 12.05.2011, respingerea cererii de primire în profesia de avocat cu scutire de examen -cu menţiunea că reclamanta nu a făcut dovada unor cunoştinţe temeinice privind legislaţia specifică profesiei de avocat.
Împotriva Deciziei 133 / 12.05.2011 a Consiliul Baroului Neamţ a formulat contestaţie la UNBR, iar prin Decizia 254 / 3.12.2011 Consiliul UNBR a respins, ca neîntemeiată contestaţia formulată de reclamantă.
A considerat reclamanta, nelegale şi netemeinice atât Decizia 254/3.12.2011 emisă de Consiliul UNBR cat şi Decizia 133/12.05.2011 emisă de Consiliul Baroului Neamţ.
A solicitat reclamanta, ca instanţa să constate nelegalitate dispoziţiile art. 5 din Hotărârea nr. 902/11.09.2010 a Consiliului U.B.N.R. cât si nelegalitatea disp. art.21 alin.2 din Statutul Profesiei de Avocat, având în vedere că cererea în vederea primirii fără examen în profesia de avocat a fost întemeiată pe disp. art.16 alin.2 lit. b din Legea 51/1995 cu disp. în vigoare la data formulării cererii - respectiv 17.12.2010 .
De asemenea a mai arătat reclamanta că Baroul Neamţ a reţinut că cererea reclamantei a fost însoţită de documentaţia stabilită conform prevederilor art. 15, art. 16, art. 18 , art. 19 din Statutul Profesiei de Avocat -raportat la condiţiile stabilite de legiuitor pentru depunerea cererii. A făcut dovada condiţiilor de vechime în funcţii juridice -prin depunerea copiei Carnetului de muncă -cu activitate neîntreruptă în Ministerul Public (perioada 01.09.1983 - 25.06.2009) -funcţia de procuror şi funcţie de conducere -prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, fiind îndeplinite condiţiile impuse de disp. art. 16 alin. 2 lit. b din Legea 51/1995.
A arătat reclamanta că în mod nelegal şi netemeinic i s-a respins cererea de primire în profesia de avocat cu scutire de examen, pe motiv că nu a făcut dovada unor cunoştinţe temeinice privitoare la legislaţia profesiei de avocat atât timp cât legiuitorul a statuat prin Legea 51/1995 faptul că exercitarea profesiilor menţionate la art. 16 lit. b din lege, într-un interval de 10 ani reprezintă fundamentul scutirii de examen şi că acest termen este îndestulător pentru dobândirea cunoştinţelor necesare exercitării profesiei de avocat.
Având în vedere vătămarea produsă prin actul administrativ de respingere a cererii de primire în profesia de avocat -Decizia 133/12.05.2011 a Consiliului Baroului Neamţ, reclamanta a solicitat în temeiul art. l alin. l din Legea 554/2004 şi art.998 Cod Civil (vechiul Cod Civil) despăgubiri materiale si recuperarea prejudiciului material rezultând din neexercitarea profesiei de avocat de la data actului administrativ de respingere a cererii ­12.05.2011 -şi până la data soluţionării definitive şi irevocabile a cauzei -paguba materială rezultând din neexercitarea profesiei de avocat pe care o estimează la suma de 5000 lei / lunar, începând cu data de 12.05.2011 si până la soluţionarea definitivă si irevocabilă a cauzei.
Totodată a solicitat în temeiul art. 8 alin. 1 din Legea 554/2004 o reparaţie pentru daune morale şi obligarea pârâtelor la plata de daune morale în cuantum de 20.000 Euro -la cursul de referinţă al monedei naţionale, deoarece prin referire la capacitatea sa profesională a pârâtelor care fără nici o probă au concluzionat că nu a făcut dovada unor cunoştinţe temeinice privind legislaţia specifică profesiei de avocat, i-au adus o atingere şi o lezare a demnităţii şi onoarei profesionale. Aceasta motivat de faptul că a desfăşurat o activitate neîntreruptă în cadrul Ministerului Public timp de 25 ani şi 10 luni, care a fost apreciată ca fiind foarte bună.
Uniunea Naţionala a Barourilor din România a formulat Întâmpinare
prin care a arătat că reclamanta a formulat la Baroul Neamţ cererea de primire în profesie nr. 1089/17.12.2010, care a fost validată în principiu, conf. Art. 21 al. 1 din Statutul profesiei de avocat, prin hotărârea nr. 33/12.01.2011.
Prin aceeaşi hotărâre, reclamanta a fost convocata în vederea susţinerii verificării privind legislaţia specifica profesiei, prevăzută de art. 21 al 2  Statut, invitaţie căreia aceasta i-a dat curs, participând la colocviul organizat in 15.04.2011.
În urma verificării, prestaţia a fost apreciată ca fiind necorespunzătoare, motiv pentru care, în baza art. 21 al 3 Statut, a fost emisa decizia de respingere a cererii de primire în profesie nr. 133/12.05.2011, menţinută de Consiliul UNBR prin decizia nr.254/3.12.2011.
În ceea ce priveşte excepţia de nelegalitate a art. 21 al. 2 Statut şi art. 5 din Hotărârea nr. 902/11.09.2010 a Consiliului UNBR, act administrativ normativ si respectiv, act administrativ unilateral cu caracter colectiv, pârâta a arătat că nu contestă ca aceste dispoziţii au o legătura teoretica cu actul contestat, întrucât el este rezultatul verificării statutare si, implicit, a ghidului practic de aplicare a acestor dispoziţii statutare. Dincolo de aceasta legătura teoretica, art. 4 din Legea nr. 554/2004 impune, din punctul pârâtei de vedere, o eficienta practica concreta a excepţiei asupra fondului litigiului, eficienta care, in cazul reclamantei nu se poate realiza.
Aceasta ineficienta, care atrage inadmisibilitatea sau lipsa de interes a excepţiei, vine din faptul ca aceste dispoziţii generale privind verificarea au fost transpuse de barou la nivel individual prin Hotărârea nr. 33/12.01.2011, necontestata de reclamanta si care nu reprezintă o operaţiune administrativa situata in antecedenţa actului administrativ contestat, ci un act administrativ de sine stătător si cu eficienta proprie.
Pe fondul excepţiei, a arătat pârâta că Legea 51/1995 stabileşte, prin art. 16, al. 2, doar
o vocaţie legală întemeiată pe vechime, insa, accesul efectiv, in privinţa căruia legea foloseşte termenul "poate", nu exclude forme de selecţie, prevăzute statutar, care sa nu intre, insa, pe tărâmul examenului, noţiune luata in sensul L51/1995 si nu in sensul definiţiei din dicţionar. Aceasta posibilitate de completare statutara este prevăzuta a art. 1, al. 1 din lege, iar acest filtru devine absolut necesar, chiar si pentru o profesie liberala care vizează insa, pana la urma, un drept constituţional vital-dreptul la apărare.
Pe fondul cererii in anulare, s-a arătat că ,verificarea reprezintă un drept statutar al baroului, iar statutul este un act administrativ normativ, complementar legii si obligatoriu, atât pentru organele profesiei, cat si pentru cei care doresc să acceadă în ea. Cum, potrivit acestor dispoziţii, vechimea nu reprezintă o condiţie necesara si suficienta pentru a accede in profesie, ci trebuie coroborata cu verificarea prevăzuta, in completarea si aplicarea legii, de art. 21 al. 2 din Statut, iar aceasta verificarea a stabilit o prestaţie nesatisfăcătoare, Decizia nr.133 apare ca legala si temeinica.
Cererea privind înscrierea in tabloul avocaţilor definitivi este  prematur formulata, fata de dispoziţiilor art. 25 al 2 Legea 51/1995 rep, art. 21 al 3,5 Statut care prevăd emiterea si comunicarea, iniţial, a deciziei de primire în profesie, pentru ca ulterior, la cerere si intr-un termen determinat, cu depunerea jurământului (art. 22 lege), plata taxelor speciale si făcând dovada încetării oricărei stări de incompatibilitate prevăzută de art. 15 din lege(art. 28 statut) si a definitivării în profesia avuta (art. 20 al 5 lege), să se dispună printr-o noua decizie si înscrierea in barou si pe tabloul avocaţilor (ca definitiv sau stagiar) conform regulilor de drept in vigoare la înscriere (vezi si Hotărârea nr. 902 care confirma ca primirea in profesie are doua faze diferite-primirea in profesie si primirea in barou).
S-a solicitat respingerea cererii si sub aspectul daunelor solicitate, pe de o parte, pentru ca nu sunt consecinţa unui act nelegal si, pe de alta parte, pentru ca nu sunt îndeplinite condiţiile generale impuse pentru responsabilizare.
Prin s. c. nr. 93/12 Aprilie 2012, Curtea de Apel Bacău a admis excepţia de nelegalitate invocată de reclamantă, a admis acţiunea reclamantei împotriva pârâtelor, în parte. A dispus anularea Deciziei nr. 133/12 Mai 2011 emisă de Consiliul Baroului Neamţ şi a Deciziei nr. 254/ 3 .12. 2011 a Consiliului UNBR.
A obligat Baroul Neamţ să emită actul administrativ de primire a reclamantei în profesia de avocat cu scutire de examen, în condiţiile art. 16, alin. 2 din Legea nr. 51/1995 în forma în vigoare la formulării cererii şi să o înscrie pe reclamantă pe Tabloul avocaţilor definitivi, după îndeplinirea celorlalte obligaţii ce se impun a fi îndeplinite la înscrierea în Tabloul avocaţilor definitivi. A respins cererea privind daunele materiale şi morale, ca nefondată.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut:
Cu privire la  nelegalitatea disp. art. 5 din hotărârea nr. 902/11.09.2010 a Consiliului UNBR şi a dispoziţiilor art. 21, alin. 2 din Statutul profesiei de avocat, instanţa reţine:
Art. 5 din Hotărârea nr. 902/11 septembrie 2010 a Consiliului UNBR – Procedura verificării cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat
ART. 21, alin. 2) din Statutul profesiei de avocat .
Instanţa a apreciat că dispoziţiile menţionate mai sus sunt contrare dispoziţiilor Art. 16 alin. 2) din LEGEA Nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, în vigoare la data formulării cererii.
Textul art. 16 alin. 2, lit. b) din Legea nr. 51/1995 care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei de avocat statuează că poate fi primit, la cerere, în profesie, cu scutire de examen cel care până la data primirii în profesia de avocat a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani şi dacă nu i-a încetat activitatea din motive disciplinare care îl fac nedemn pentru profesia de avocat.
Dacă legiuitorul ar fi avut în vedere că s-ar impune o verificare a cunoştinţelor, ar fi prevăzut expres acest lucru, aşa cum la aliniatul 1 al art. 16, a stabilit că „Primirea în profesie se obţine pe baza unui examen organizat de barou, conform prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei.”
Prin urmare, regula pentru primirea în profesia de avocat o constituie examenul organizat de barou, conform prevederilor Legii nr. 51/1995 şi ale statutului profesiei, dispoziţiile statutului fiind aplicabile cu privire la organizarea examenului, doar pentru aliniatul 1).
Excepţia o constituie aliniatul 2, în speţa de faţă litera b), unde nu se mai menţionează nici o dispoziţie privitoare la aplicabilitatea dispoziţiilor statutului în organizarea vreunei verificări, ci se stabileşte că persoana care îndeplineşte condiţiile impuse de legiuitor până la data primirii în profesia de avocat (a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani şi dacă nu i-a încetat activitatea din motive disciplinare care o fac nedemnă pentru profesia de avocat) poate fi primită în profesie, la cerere, cu scutire de examen.
Textul aliniatului 2, litera b) nu poate avea altă interpretare şi prin stabilirea în Art. 5 din Hotărârea nr. 902/11 septembrie 2010 a Consiliului UNBR a unei proceduri de  verificare a cunoştinţelor privind legislaţia specifică profesiei de avocat al cărui rezultat poate determina respingerea cererii de primire în profesie cu scutire de examen, s-a adăugat la lege.
Şi prevederile art. 21, alin. 2) din Statutul profesiei de avocat, adaugă la lege în sensul că statuează contrar dispoziţiilor art. 16 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 că în cazul cererilor de primire în profesie cu scutire de examen consiliul baroului poate să verifice cunoştinţele solicitantului cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, posibilitate pe care legea nu o prevede.
Nu pot fi primite susţinerile pârâtei UNBR din întâmpinare, că aceste dispoziţii cu privire la care s-a invocat excepţia de nelegalitate, au doar o legătură teoretică cu actul contestat, că nu ar exista o eficienţă practică concretă a excepţiei asupra fondului litigiului, care atrage inadmisibilitatea sau lipsa de interes deoarece aceste dispoziţii generale privind verificarea au fost transpuse de barou la nivel individual prin Hotărârea nr. 33/12.01.2011, necontestată de reclamantă şi care nu reprezintă o operaţiune administrativă situată în antecedenţa actului administrativ contestat, ci un act administrativ de sine stătător şi cu eficienţă proprie.
Dispoziţiile art. 21, alin. 2) din Statutul profesiei de avocat şi de cele ale Art. 5 din Hotărârea nr. 902/11 septembrie 2010 a Consiliului UNBR au fost invocate ca temei al organizării verificării cunoştinţelor solicitanţilor, de către Baroul Neamţ.
Prin urmare eficienţa practică o constituie tocmai soluţionarea cauzei fără a ţine seama de actul a cărei legalitate a fost contestată, în situaţia în care excepţia de nelegalitate este admisă.
Hotărârea nr. 33/12.01.2011 prin care  reclamanta a fost invitată să participe la testare, nu este un act administrativ în înţelesul dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ deoarece nu a vătămat-o pe reclamantă, actul administrativ care se impunea a fi atacat de către aceasta este Decizia nr. 133/12 Mai 2011 a Consiliului Baroului Neamţ prin care i s-a respins cererea de primire în profesia de avocat cu scutire de examen, act administrativ care răspunde cerinţelor impuse de art. 2, alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004.
Prin urmare, instanţa a respins implicit şi excepţiile inadmisibilităţii sau a lipsei de interes invocate de către pârâta UNBR.
Pârâta a arătat de asemenea pe fondul excepţiei că Legea 51/1995 stabileşte, prin art. 16, al. 2, doar o vocaţie legală întemeiată pe vechime, insa, accesul efectiv, in privinţa căruia legea foloseşte termenul "poate", nu exclude forme de selecţie.
Instanţa a înlăturat interpretarea pârâtei UNBR, reţinând că sensul expresiei ”poate fi primit în profesie” nu se referă la latitudinea consiliului baroului ca în situaţia în care condiţiile prevăzute de către legiuitor sunt îndeplinite (art. 16 ,al. 2 lit. b) ,să analizeze alte condiţii de formă sau fond şi în raport de acestea să decidă primirea în profesie, ci se referă la posibilitatea persoanelor care îndeplinesc funcţiile menţionate la art. 2, lit. b, să poată fi primite în profesie cu scutire de examen, dispoziţia fiind o excepţie de la regula conţinută de alin. 1), care stabileşte că primirea în profesie se obţine pe baza unui examen organizat de barou, conform prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei.
Pârâta a depus la dosar, extras din decizia nr. 5862/6 decembrie a ÎCCJ, pronunţată în dosar nr. 144/32/2011, în care expresia „poate fi primit în profesie” este interpretată în sensul că art. 16, alin. 2 din Legea nr. 554/2004 nu conţine o normă de competenţă legală, ci o normă permisivă care lasă la dispoziţia autorităţii competente o marjă de apreciere în cadrul căreia aceasta îşi poate exercita puterea discreţionară.
Esenţial este ca exercitarea dreptului de apreciere să nu încalce nejustificat echilibrul rezonabil ce trebuie asigurat între interesul public şi drepturile fundamentale ori interesele legitime private.
Anterior pronunţării acestei decizii, însă, ÎCCJ s-a pronunţat unitar în mai multe decizii, respectiv: Decizia nr.6963/16.09.2004, Decizia nr.413/27.01.2005, Decizia nr. 4553/2008, decizia nr. 5172/23.11.2010, în care s-a reţinut că art. 16, alin. 2 , lit. b) din Legea nr. 554/2004, în sensul în care instanţa de fond şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la interpretarea  expresiei „poate fi primit în profesie”.
Instanţa a avut în vedere raportat la acest aspect şi faptul că în cauza Ştefan şi Ştef împotriva României publicată în MO nr. 175 din 11.03.2011, în care este citată şi cauza Beian împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a hotărât în sensul că a fost încălcat articolul 6 § 1 din convenţie, prin incertitudinea jurisprudenţială referitoare la situaţii similare.
Cu privire la fondul cererii de anulare a Deciziei Consiliului UNBR nr. 254 / 3.12.2011 cat şi anularea Deciziei 133 / 12.05.2011 emisă de Consiliul Baroului Neamţ, instanţa a admis cererea formulată, pentru următoarele considerente:
Reclamanta s-a adresat cu o cerere Baroului Neamţ, în vederea primirii fără examen în profesia de avocat, cerere ce a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 16, alin. 1 şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 51/1995, cu dispoziţiile în vigoare la data formulării cererii.
Considerând că sunt îndeplinite condiţiile impuse de către legiuitor pentru primirea în profesia de avocat fără examen, Baroul Neamţ a hotărât prin Hotărârea nr.33/12.01.2011ca reclamanta să fie invitată să participe la testul pentru verificarea cunoştinţelor privind legislaţia referitoare la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat şi Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană.
Instanţa a reţinut că la data formulării cererii de primire în profesie fără examen, reclamanta îndeplinea toate condiţiile impuse de legiuitor prin Legea nr. 51/1995, în vigoare la data formulării cererii, situaţie necontestată de către pârâte, legiuitor care a considerat că exercitarea profesiilor menţionate la art. 16 alin. 2, lit. b) într-un interval de 10 ani reprezintă fundamentul scutirii de examen şi că acest termen este îndestulător pentru dobândirea cunoştinţelor necesare exercitării profesiei de avocat.
Aceasta a depus şi la dosar, copia Carnetului de muncă nr. 0041562 din care se reţine că a desfăşurat o activate  în cadrul Ministerului Public în calitate de procuror de peste 10 ani, respectiv de 25 de ani.
Consiliul Baroului Neamţ nu putea stabili încă o condiţie, pe lângă cele stabilite de legiuitor pentru admiterea cererii reclamantei de primire în profesia de avocat fără examen, în situaţia în care aceasta îndeplinea toate condiţiile legale impuse prin Legea nr. 51/1995, în vigoare la data formulării cererii.
Textul de lege menţionat conferă persoanelor care au deţinut una din funcţiile enumerate în cuprinsul acestuia, dreptul de a fi primite în profesia de avocat, cu scutire de examen, dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii individualizate în lege şi atâta timp cât textul legal aflat în discuţie a reglementat dreptul reclamantei de a fi primită în această profesie fără examen, impunerea susţinerii unui colocviu, contravine dispoziţiilor legale.
A stabili încă o condiţie de intrare în profesia de avocat fără examen, echivalează cu crearea unei căi mai anevoioase decât cea avută în vedere de legiuitor pentru persoanele care deşi îndeplinesc condiţiile prev. de art. 16, alin. 2, lit. b din Legea nr. 51/1995, trebuie să fie şi verificate din punct de vedere a cunoştinţelor, practic să susţină şi un examen ca şi persoanele prevăzute la alin. 1.
Având în vedere că prin Decizia Consiliului UNBR nr. 254/3.12.2011 s-a respins contestaţia reclamantei formulată împotriva Deciziei Baroului Neamţ, instanţa a reţinut că se impune înlăturarea oricărui act care ar confirma sau menţine această din urmă decizie, pentru protejarea unui drept efectiv şi concret ce nu poate fi limitat prin menţinerea altor acte  ce au legătură cu cel cu privire la care s-a solicitat anularea.
Conform dispoziţiilor art. 53, alin. 2, lit. e din Legea nr. 51/1995, Consiliul baroului, verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen iar conform dispoziţiilor art. 21, alin. 3 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul baroului este cel care pronunţă o hotărâre motivată asupra cererii de primire în profesie.
Faţă de aceste dispoziţii şi de faptul că se impune anularea celor două decizii, s-a admis şi cererea privind obligarea pârâtei Baroul Neamţ să emită actul administrativ de primire în profesia de avocat cu scutire de examen.
Referitor la cererea reclamantei privind obligarea pârâtei Baroul Neamţ la înscrierea acesteia pe  tabloul avocaţilor definitivi:
Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (5) din statutul profesiei de avocat Cel primit în profesia de avocat va fi înscris în Tabloul avocaţilor prin decizia emisă de consiliul baroului cu respectarea dispoziţiilor art. 19, 20 şi 21 din Lege.
Conform dispoziţiilor art. 20, alin. 5 din Legea nr. 51/1995, aplicabile speţei de faţă, Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat şi care până la data susţinerii examenului de primire în profesia de avocat a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani, dobândeşte calitatea de avocat definitiv, fără susţinerea examenului de definitivare prevăzut la alin. (1), cu condiţia promovării examenului de definitivat în profesia din care provine.
Raportat la dispoziţiile legale menţionate mai sus, în situaţia în care instanţa a constatat că reclamanta întruneşte condiţiile legale impuse pentru primirea în profesia de avocat cu scutire de examen şi a obligat pârâta Baroul Neamţ să emită actul administrativ de primire în profesia de avocat cu scutire de examen, aceasta dobândeşte calitatea de avocat definitiv şi prin urmare din acest punct de vedere poate fi înscrisă pe Tabloul avocaţilor definitivi, fiind respectate dispoziţiile din Legea nr. 51/1995, la care face referire art. 21 alin. 5 din statul profesiei de avocat, prin decizia emisă de către Consiliul baroului, care evident la emiterea deciziei va verifica dacă reclamanta s-a achitat de celelalte obligaţii ce se impun  a fi îndeplinite la înscrierea în Tabloul avocaţilor definitivi.
Cererea reclamantei prin care a solicitat obligarea pârâtelor la plata de daune materiale în cuantum de 5000 lei şi daune morale, a fost respinsă, pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către
o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
Conf. dispoz. art. 8 alin. 1 din aceiaşi lege, (1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale.
Pentru a exista răspunderea civilă delictuală prev. de art. 998  vechiul cod civil trebuie îndeplinite următoarele condiţii generale: existenţa unei fapte ilicite, a unui prejudiciu, a legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, a culpei.
În speţa de faţă, nu se poate considera ca fiind întrunite cumulativ aceste condiţii prevăzute de lege pentru a se antrena o astfel de răspundere în sarcina pârâtelor.
Sub un prim aspect, reclamanta nu a făcut dovada prejudiciului care i-a fost cauzat.
Simpla  estimare că în perioada de la data la care i-a fost respinsă cererea de primire în profesie cu scutire de examen şi până la data soluţionării cauzei i s-a cauzat o pagubă materială de 5000 lei lunar, rezultând din neexercitarea profesiei de avocat, nu este de natură a face implicit dovada că reclamanta a suferit într-adevăr un prejudiciu material, în lipsa altor probe care să poată fi coroborate şi care să conducă la convingerea instanţei că prin neexercitarea profesiei de avocat reclamanta a fost prejudiciată. Nu poate fi reţinută teza acesteia că prejudiciul creat a fost calculat raportat la onorariile minimale, deoarece  veniturile pe care reclamanta le-ar fi putut obţine nu au un caracter cert, în situaţia în care ar fi fost admisă în profesie, ar fi putut sau nu obţine venituri.
Prin urmare nu se poate stabili, cu certitudine că reclamantei i s-a cauzat un prejudiciu, neexistând probabilitatea că în situaţia în care ar fi fost avocat ar fi câştigat şi venituri, respectiv cele pe care le-a şi individualizat.
Cât priveşte  cererea de obligare a pârâtelor la plata daunelor morale în sumă de 20000 Euro, instanţa a apreciat că de asemenea nu este întemeiată.
Cererea reclamantei este motivată în sensul că „prin referire la capacitatea sa profesională a pârâtelor care fără nici o probă au concluzionat că nu a făcut dovada unor cunoştinţe temeinice privind legislaţia specifică profesiei de avocat” i-au adus o atingere şi o lezare a demnităţii şi onoarei.
Instanţa  a reţinut însă că reclamanta nu a formulat acţiunea, pentru a critica rezultatele verificării efectuate de către Baroul Neamţ, ci a formulat prezenta acţiune criticând nelegalitatea organizării verificării.
Prin urmare, instanţa la admiterea cererii reclamantei de primire în profesia de avocat cu scutire de examen, nu a analizat nivelul cunoştinţelor reclamantei concretizate în răspunsurile date la verificarea organizată, ci a analizat legalitatea organizării verificării, neintrând în fondul acesteia.
Ori reclamanta, solicită daune morale, tocmai pentru faptul că rezultatele verificării nu sunt în concordanţă cu nivelul cunoştinţelor sale, apreciate ca fiind netemeinice de către pârâte.
Pe de altă parte, reclamanta nu a motivat în ce constă lezarea demnităţii şi onoarei sale, pentru ca instanţa să poată face o apreciere a consecinţelor negative suferite de către reclamantă sub aspect fizic şi psihic, a importanţei valorilor morale lezate, percepţia consecinţelor vătămării în plan familial, profesional, social