avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contencios administrativ. Cerere suspendare executare act administrativ întemeiată pe dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 554/2004, după soluţionarea unei cereri de suspendare formulată în baza dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ.


 
 

Contencios administrativ
Art. 14, alin. 1 şi 15, din Legea nr. 554/2004
Art.14 , alin.1 din Legea nr.554/2004 -În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până lapronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate.
Art.15, alin.1 din Legea nr.554/2004 -Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.
Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Sentinţa civilă nr. 130 din 21 iunie 2012
Reclamantul L. M. în contradictoriu cu AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, si AUTORITATEA NAŢIONALA A VĂMILOR a solicitat instanţei să dispună: Anularea Ordinului nr…. /2011 emis de Preşedintele A.N.A.F; Constatarea nulităţii examenului organizat de A.N.A.F. în baza pct. 5 din Ordinul nr…. /2011; Anularea Ordinului A.N.V. nr…. /2011; Repunerea reclamantului in situaţia anterioara prin reintegrarea in funcţia de agent vamal grad profesional principal in cadrul D.J.A.O.V. Neamţ; Obligarea pârâţilor la plata despăgubirilor reprezentând drepturile salariale actualizate începând cu data de 04/11/2011 şi până la data reintegrării;
-Suspendarea executării Ordinului A.N.V. nr…. /2011 pana la soluţionarea definitiva si irevocabila a cauzei.
S-a arătat în motivarea acţiunii că reclamantul a fost încadrat in munca la A.N.V. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU ACCIZE SI OPERAŢIUNI VAMALE începând din 01/06/1991 iniţial ca si controlor vamal iar de la data de 08/09/2004, ca agent vamal grad profesional principal.
Prin preavizul nr…. /2011, A.N.V. i-a comunicat ca având in vedere H.G. nr.565/2011, Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr…. /2011 si nr…. /2011, începând cu data de 08/08/2011 postul pe care îl ocupa va fi supus reorganizării si are posibilitatea sa opteze pentru o funcţie vacanta corespunzătoare iar in situaţia in care pentru aceiaşi funcţie publica optează mai mulţi funcţionari publici se organizează examen.
Reclamantul a optat pentru postul de controlor vamal grad profesional superior la Biroul Vamal Albita din cadrul D.R.A.O.V. Iaşi dar pentru ca aceasta opţiune a fost exprimata şi de alţi funcţionari publici, s-a prezentat la examen, care s-a desfăşurat in perioada 18­29/07/2011 la Centrul Zonal Iaşi.
Urmare acestui examen, a obţinut 92 puncte la proba scrisa si 50 puncte la interviu dar pentru ca alţi participanţi au obţinut un punctaj mai bun, postul respectiv a fost ocupat de alt funcţionar public.
Prin Ordinul nr…. /2011 emis de A.N.V. s-a dispus începând cu data de 29/10/2011 eliberarea sa din funcţie la Compartimentul Control Fizic din cadrul DJ.A.O.V. Neamt, conform dispoziţiilor art.97 lit.c si art.99 al.l lit.b, al.3 si al.5 din Legea nr.188/199 privind Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a reducerii postului.
Împotriva acestui ordin a formulat plângere prealabila, la data de 17/11/2011 in care a invocat mai multe motive respectiv:
-Ordinele ANAF nr…. şi…., ambele emise la data de 04/07/2011, sunt acte de autoritate cu caracter normativ si potrivit art.11 din Legea nr. 24/2000, pentru a intra in vigoare, trebuie publicate in Monitorul Oficial al României. Întrucât Ordinele respective nu au fost publicate sunt ca şi inexistente, nu produc efecte juridice şi ca atare toate actele administrative individuale emise in baza acestora, sunt lovite de nulitate absolută.
În consecinţă, procedura de vacantare a postului, procedura de examen, precum si ordinul A.N.V. prin care a fost eliberat din funcţie sunt nelegale.
-Legea nr.188/1999 nu prevede ca posturile ocupate de un funcţionar public investit în mod legal pot fi vacantate şi supuse unei proceduri de concurs. Reorganizarea unei autorităţi sau instituţii publice nu înseamnă automat vacantarea unui post legal ocupat, în caz de reorganizare trebuind respectate dispoziţiile art. 100 din Legea nr.188/1999.
Conform art. 100 al 1 din Legea nr. 188/1999 în caz de reorganizare funcţionarii publici vor fi numiţi in funcţii daca se modifica atribuţiile aferente unei funcţii publice la mai puţin de 50%; sunt reduse atribuţiile unui compartiment; este schimbata denumirea fără modificarea în proporţie de 50% a atribuţiilor aferente funcţiei publice şi este schimbată structura compartimentului iar aplicarea acestor prevederi se face potrivit al 2 cu respectarea următoarelor criterii: categoria, clasa şi după caz gradul profesional; îndeplinirea criteriilor specifice pentru funcţia publica, pregătirea profesională; să fi desfăşurat activităţi similare.
Pârâta nu a respectat aceste dispoziţii legale, a arătat reclamantul şi a trecut direct la examen.
De asemenea, referitor la examen, pârâta nu a respectat prevederile legale în sensul că prin regulamentele pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de testare profesional nu s-a prevăzut efectuarea unei selectări şi departajări a angajaţilor dintr-un compartiment supus reorganizării, astfel încât in ordinea mediilor sa fie încadraţi in noile funcţii ci s-a stabilit un barem minim de promovare, care poate conduce fie la declararea ca fiind admişi mai mulţi decât numărul de posturi aprobate, fie vor fi eliberaţi din funcţii mai mulţi decât posturile desfiinţate.
-Bibliografia pentru examen a fost aprobata prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr…. /2011, cu doar 5 zile înainte de examen, contrar prevederilor art. 39 al 2 din H.G. nr. 611/2008 care dispune ca afişarea bibliografiei se face cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea examenului.
La elaborarea testelor grilă pentru proba scrisă nu s-a respectat bibliografia specifică fiecărui compartiment, astfel încât candidaţii din compartimentul contabilitate au avut acelaşi subiect ca şi cei de la operaţiuni vamale.
-Cat priveşte examenul propriu-zis care a avut loc în perioada 18-29 iulie 2011 în patru centre din ţară, a arătat acesta că: la proba scrisă nu s-au urmărit şi respectat principiile referitoare la competiţie şi egalitate de şanse.
Membrii comisiei de interviu nu au avut in vedere criteriile de evaluare prevăzute de art. 55 din H.G. nr. 611/2008 .
Nu s-au respectat nici dispoziţiile legale în legătură cu acordarea preavizului de 30 de zile pentru reducerea postului. Practic i s-a dat preaviz înainte ca postul să fi fost redus, la data comunicării preavizului postul pe care îl ocupa nu era desfiinţat şi nici alte posturi din compartimentul în care era încadrat în muncă nu erau desfiinţate.
Toate aceste împrejurări, a arătat reclamantul, conduc la o singură concluzie şi anume că procedura de vacantarea a postului pe care îl ocupa, procedura de examen precum şi Ordinul A.N.V.nr…. /2011 sunt nelegale.
A solicitat admiterea capătului de cerere, privind suspendarea executării Ordinului
A.N.V. nr…. /2011 întrucât exista o îndoială puternică şi evidentă a prezumţiei de legalitate a actului administrativ iar în cauză sunt îndeplinite cerinţele art. 14 din Legea nr. 554/2004 şi anume caz bine justificat şi prevenirea unei pagube iminente.
Referitor la aceasta din urmă cerinţă, a solicitat reclamantul să se aibă în vedere că prin eliberarea din funcţie i s-a creat un prejudiciu viitor în sensul ca devine şomer şi nu are posibilităţi financiare pentru întreţinerea familiei.
De asemenea a solicitat să se aibă in vedere ca a lucrat in cadrul A.N.V. timp de 20 ani, a avut o comportare bună şi de fiecare dată activitatea sa a fost apreciată cu calificativul "foarte bine".
A precizat ca instituţia suspendării trebuie să ofere cetăţeanului o protecţie adecvată împotriva arbitrariului, în acest sens la nivel european existând preocupări şi anume Recomandarea 89 adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 13/09/1989 referitoare la protecţia jurisdicţională în materie administrativă, care a stabilit ca este de dorit să se asigure
o protecţie jurisdicţională provizorie până la soluţionarea cauzei pe fond.
În drept reclamantul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 14, 15 si 18 din Legea nr. 554/2004.
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi în numele şi pentru pârâta AUTORITATEA NAŢIONALA A VĂMILOR a formulat Întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii cu privire la cererea de suspendare a Ordinului ANV nr…./ 2011, cu motivarea că o astfel de cerere a făcut obiectul cenzurii instanţei în dosar nr…. /2011 al Curţii de Apel Bacău, cererea fiind respinsă prin s.c. nr…./ 2011.
Instanţa făcând aplicarea dispoziţiilor art. 137 C. pr. civilă, a analizat cu prioritate excepţia invocată.
Cu privire la excepţia inadmisibilităţii, instanţa a reţinut că aceasta este motivată pe dispoziţiile art. 14 alin. 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, conform cărora "nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleaşi motive."
Aceste dispoziţii împiedica reiterarea unor cereri având acelaşi obiect si anume suspendarea executării actului administrativ in condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea contenciosului administrativ, respectiv "până la pronunţarea instanţei de fond."
Verificându-se susţinerile pârâtei în sistemul ECRIS, s-a constatat că acestea sunt întemeiate.
Reclamantul a mai supus analizei instanţei, după formularea plângerii prealabile la emitentul actului o cerere prin care a solicitat suspendarea Ordinului nr…. /2011, până la pronunţarea instanţei pe fond.
Prin s.c. nr…./ 2011 pronunţată în dosar nr…. /2011, Curtea de Apel Bacău a respins ca nefondată cererea de suspendare, reţinând că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004 faţă de actul administrativ contestat de reclamant, respectiv Ordinul nr. …/2011.
Instanţa a reţinut că Ordinul nr. …/2011 se bucură de prezumţia de legalitate iar în ceea ce priveşte prejudiciul pretins, a reţinut că acesta deşi previzibil, nu este de natură a nu fi reparat, Legea nr. 188/1999, prin dispoziţiile art. 106 alin. 1 creează cadrul necesar pentru „plata de către autoritatea emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcţionarul public”.
Prin cererea de suspendare din prezenta cauză, reclamantul a solicitat să se aibă in vedere ca prin eliberarea din funcţie i s-a creat un prejudiciu viitor in sensul ca devine şomer si nu are posibilităţi financiare pentru întreţinerea familiei.
De asemenea a solicitat să se aibă in vedere ca a lucrat in cadrul A.N.V. timp de 20 ani, a avut o comportare bună şi de fiecare dată activitatea sa a fost apreciată cu calificativul "foarte bine".
Chiar dacă în prezenta cerere de suspendare reclamantul a dat o formulare mai amplă motivării pagubei iminente, motivele invocate sunt aceleaşi.
În cererea de suspendare soluţionată anterior, a arătat reclamanta că din motivele de fapt, rezultă o îndoială serioasă privind prezumţia de legalitate, că prin eliberarea din funcţie se creează un prejudiciu material viitor, ca şomer nu poate să asigure întreţinerea familiei, că prin instituţia suspendării trebuie să se acorde o protecţie a cetăţeanului contra arbitrului, ceea ce este şi în acord cu Recomandarea nr. 89/1989 a Comitetului de Miniştri, în prezenta cauză menţionând în plus vechimea sa de peste 20 de ani şi comportarea bună pe care a avut-o.
Chiar şi în situaţia în care altele ar fi motivele care ar justifica existenţa condiţiei pagubei iminente, instanţa are în vedere că pentru a se putea dispune suspendarea executării unui act administrativ se impune a fi îndeplinite două condiţii (art. 14, alin.1 din Legea nr. 554/2004, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente…)
Din textul menţionat mai sus, se reţine că cele două condiţii trebuie îndeplinite cumulativ.
Ori, instanţa în analizarea celor două condiţii la momentul pronunţării s.c. nr…. /2011, a analizat inclusiv prima condiţie, respectiv cazul bine justificat, constatând că aceasta nu este îndeplinită şi prin urmare reluarea acestei analize nu mai este posibilă, în situaţia în care reclamantul reclamă acelaşi motiv referitor la existenţa unei îndoieli puternice şi evidente a prezumţiei de legalitate a actului administrativ a cărei suspendare s-a solicitat.
Aşadar, constatând incidenţa în cauză a prevederilor art. 14 alin. 6 din Legea nr. 554/2004, instanţa a admis excepţia invocată de pârâtă şi a respins, ca inadmisibilă cererea de suspendare a Ordinului nr…./ 2011 emis de  Autoritatea Naţională a Vămilor.
Sic tempus fugit esperanto hiccup estrogen. Glorious baklava ex librus hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium facile et geranium incognito. Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol.

Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium.

Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estrogen. Glorious baklava ex librus hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium facile et geranium incognito.
Sic tempus fugit esperanto hiccup estrogen. Glorious baklava ex librus hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium facile et geranium incognito. Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol.

Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estrogen. Glorious baklava ex librus hup hey ad infinitum.

Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estrogen. Glorious baklava ex librus hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium facile et geranium incognito.