avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Jurisprudentă Drept Comercial
 
 
Decizii 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Contract de prestări servicii. Obligarea pârâtei la plata unei sume de bani reprezentând contravaloarea facturilor emise

12. Procedura insolventei. Cerere de repunere în termenul de înregistrare a declaratiei de creantă asupra averii debitoarei. Comunicare acte de procedură prin intermediul Buletinului procedurilor de insolventă.

13. Procedura insolventei. Obligarea creditoarei la plata unei cautiuni de 10% din valoarea creantei detinute de creditoare.

14. Cerere de revizuire formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei

15. Procedura insolventei. Contestatie împotriva raportului privind fondurile obtinute din lichidarea şi încasarea de creante şi a planului de distributie întocmit de lichidatorul judiciar

16. Opozitie formulată împotriva proiectului de divizare a societătii comerciale. Respingerea cererii de înregistrare mentiuni

17. Procedura insolventei. Contestatie împotriva raportului asupra fondurilor obtinute şi a planului de distributie. Constituirea unui depozit colateral în vederea garantării creditului

18. Deschiderea procedurii insolventei asupra debitoarei la cererea creditoarei. Stabilire onorariu pentru practicianul în insolventă desemnat.

19. Procedura insolventei. Prelungire concordat preventiv

20. Deschidere procedură insolventă fată de debitoare. Existenta unei creante certe, lichide şi exigibile reprezentând obligatii către bugetul de stat. Stabilirea onorariului practicianului in insolventă.

21. Procedura insolventei. Cerere de executare silită a titlului executoriu. Anularea plătii

22. Actiune posesorie. Constatare nulitate act. Evacuare. Necompetenta materială a instantei. Trimiterea cauzei spre rejudecare, în vederea desăvârşirii fondului

23. Plata penalitătilor de întârziere. Răspundere civilă contractuală. Stabilirea cuantumului onorariului avocatului.

24. Deschiderea procedurii simplificate a insolventei. Neachitarea creantei reprezentând obligatii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj şi bugetul asigurărilor sociale de stat

25. Procedura insolventei. Contestatie împotriva procesului­verbal şi a hotărârii adunării creditorilor. Constatarea nelegalitătii convocării adunării creditorilor

 
 
Decizii 2012
 
 
2.  Onorariu avocaţial. Reducere de către instanţă. Motive
 
 
 
 
6.  Funcţionari publici. Acte ale administraţiei publice judeţene. Acord colectiv de muncă. Acordarea nelegală a unor sporuri.
 
 
8.  Funcţionari publici. Acord colectiv de muncă. Acţiune pentru plata compensaţiei constând în cinci salarii lunare ca urmare a eliberării din funcţie. Respingere.
 
 
10. Contestaţie formulată în baza art.205 si 206 C.pr.fisc. Procedura obligatorie. Declanşarea în paralel a demersului judiciar fără a finaliza aşa cum prevede art 7 din Legea nr.554/2004 procedura prealabilă. Inadmisibilitate
 
 
 
13. Împrejurarea că creditorul care deţine creanţa cea mai însemnată nu a solicitat plata creanţei sale sau nu a cerut declanşarea procedurii insolvenţei nu poate constitui temei al respingerii cererii formulate de debitoare în condiţiile art.27 din Legea nr.85/2006.
 
14. Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate. Persoane fizice care exercită profesii libere sau autorizate să desfăşoare activităţi independente. Curgerea penalităţilor
 
15. Legea nr. 85/2006, republicată. 
 
16. Legea nr. 85/2006, republicată. Termenul limită pentru depunerea obiecţiunilor la raportul final.
 
 
18. Atribuţii specifice, date de legiuitor doar în competenţa judecătorului sindic, privind deschiderea şi închiderea procedurii insolvenţei. Efectele Deciziei nr. 5/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în soluţionarea unui RIL.
 
19. Competenţa de soluţionarea a cererii de recuzare a judecătorului sindic
 
 
 
22. Acţiune în anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei împotriva deciziei de impunere.
 
23. Obligaţia legală a judecătorului sindic de a desemna administratorul judiciar provizoriu solicitat de creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei unui debitor.
 
24. Cadrul legal de instituire a unor taxe speciale aferente activităţilor desfăşurate de serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor. 
 
 
26. Cererea de repunere în termenul de formulare a cererii de admitere a creanţei nu se confundă cu cererea de repunere în termenul de a formula contestaţie la tabelul de creanţe. 
 
27. Nu există temei pentru ca judecatorul sindic să dispună revocarea unei sentinţe de deschidere a procedurii la cererea creditorului.
 
28. Deducere T.V.A. – documente justificative. Decizia nr. 5/2007 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – pronunţate în recurs în interesul legii.
 
29. Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile sau cele reglementate prin acte normative în vigoare.
 
30. O.G. nr. 92/2003 – procedura de soluţionare a contestaţiei. Acţiune în anularea unei decizii date în soluţionarea contestaţiilor în temeiul O.G. nr. 92/2003, art. 205 şi urmatoarele.
 
31. Acţiunile pronunţate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar sunt scutite de plata taxei de timbre şi a timbrului judiciar.