avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Cerere de chemare în judecată. Lipsa semnăturii. Remediere conform vechiului
cod de procedură civilă. Anularea cererii. Anularea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe
Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 103 din 9 septembrie 2013
Prin sentinţa civilă nr. 1023 din 4.04.2013 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj s-a declarat nulă cererea de chemare precizată formulată de reclamanta SC N. SA, în contradictoriu cu pârâta SC BANCA C. SA, cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei în cuantum de 752.034,76 lei, a legale aferente, în cuantum de 66.532,33 lei calculată pe perioada 11.07.2011-14.02.2013 şi în continuare până la data plăţii efective.
Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut ca a dispus citarea părţilor împrocesuate şi în sarcina reclamantei, verificând acţiunea dedusă judecăţii, a dispus complinirea lipsei din cuprinsul cererii, întrucât cererea de chemare în judecată nu era semnată de către reclamantăşi nici de către reprezentantul acesteia, cererea fiind formulată prin intermediul unui mandatar ales în persoana unui avocat al cărui nume nu este menţionat în cuprinsul cererii şi nici în partea finală a acesteia, deşi redactarea cererii s-a făcut prin intermediul său.
La dosar a fost depusă, însă, împuternicirea avocaţială nr.34, în baza căreia, în conformitate cu disp. art. 3 din Legea nr. 51/1995, se făcea dovada existenţei unui mandat acordat domnului avocat C.C. de către reclamanta SC N. SA, pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de avocat, respectiv pentru reprezentarea reclamantei într-un litigiu având ca obiect pretenţii formulat contra BANCA C. SA.
Prin raportare la disp. art.112 C.pr.civ., cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă în mod obligatoriu semnătura titularului cererii, în condiţiile în care legiuitorul a reglementat această obligaţie în sarcina persoanei care învesteşte instanţa cu formularea unei cereri deduse judecăţii pentru a exista certitudinea că formularea cererii este rezultatul manifestării de voinţă a reclamantului.
Cererea de chemare în judecată poate fi formulatăşi prin avocat, printr-un mandatar ales, cum este cazul de faţă, situaţie faţă de care semnătura aplicată de mandatarul ales de către reclamantă se impunea a fi aplicată pe cererea dedusă judecăţii.
Întrucât reclamanta a fost citată la sediul său social, astfel cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de citare depusă la dosar la fila 14, citarea făcându-se la data de 26.02.2013, iar reclamanta a luat cunoştinţă despre necesitatea complinirii lipsei din cuprinsul cererii sub sancţiunea prev. de art. 133 alin. 1 C.pr.civ., fără însă să-şi îndeplinească această obligaţie până la primul termen de judecată acordat stabilit pentru data de 4 aprilie 2013, tribunalul a făcut aplicarea dispoziţiilor legale mai sus enunţate şi a declarat nulă cererea de chemare în judecată.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta SC N. SA solicitând anularea sentinţei apelate ca nelegalăşi netemeinică, trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond Tribunalul Specializat Cluj, în vederea obligării intimatei-pârâte la plata, în favoarea apelantei a sumei de 752.034,76 lei RON, si a dobânzii de referinţa a B.N.R. aferente sumei înscrise în fiecare O.P., în vigoare la data scadentei acestora, calculata de la data scadentei fiecărui O.P. şi pana la data plaţii efective şi care , la data înregistrării acţiunii introductive, era în cuantum de 66.532,33 lei.
În motivarea apelului, apelanta a arătat că prin acţiunea introductivă a solicitat ca instanţa de fond să dispună obligarea intimatei-pârâte la plata, în favoarea apelantei a sumelor indicate în petitul prezentului apel.
Prin citaţia emisă pe seama apelantei, s-a enunţat necesitatea complinirii lipsurilor din cadrul acţiunii, adică a semnăturii, sub sancţiunea anularii cererii, prevăzute de art. 133, alin. 1, C. pr. civ.
Prin sentinţa indicată în petit , s-a declarat nula cererea subscrisei motivat prin faptul că, până la termenul de judecata fixat pentru data de 04.04.2013, apelanta nu şi-ar fi îndeplinit obligaţia mai sus indicată.
Precizează faptul că, aşa cum rezultă din copia dovezii de comunicare anexată prezentului apel, a expediat prin postă, procedural, anterior termenului de judecată, în dublu exemplar, unul pentru instanţa, unul pentru comunicare cu pârâta, acţiunea introductivă complinită în ceea ce priveşte lipsa semnăturii.
Întrucât, acţiunea complinită nu a fost depusă, în timp util, la dosarul cauzei, instanţa de fond a rămas în pronunţare pe baza actelor existente, la acel termen, la dosar.
Menţionează faptul că termenul până la care avea obligaţia complinirii lipsei semnăturii din acţiunea introductivă se împlinea la data stabilită pentru dezbaterea cauzei, adică data de 04.04.2013.
Pe de altă parte, art. 104 din C. pr. civ. prevede că: Actele de procedură trimise prin posta instanţelor judecătoreşti se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea lui.
Conform menţiunilor şi a ştampilei poştale aplicate pe recipisa anexată prezentei, apelanta a predat, recomandat, la oficiul postal, acţiunea complinită înainte de împlinirea termenului până la care avea aceasta posibilitate, adică în data de 03.04.2013.
În ceea ce priveşte fondul cauzei, menţionează că, datorită motivelor mai sus indicate, instanţa a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea acestuia.
Intimatul pârât BANCA C. S.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca netemeinic şi nelegal aratand ca in mod legal s-a procedat la anularea acestuia.
Analizând apelul declarat prin prisma motivelor invocate si a dispoziţiilor legale incidente în materie Curtea apreciază ca acesta este fondat pentru următoarele considerente :
Cererea de chemare în judecata din prezentul dosar a fost expediata prin postă recomandat in data de 14.02.2013 fiind asadar conform art. 3 alin. 2 din Legea 76/2012 supusă dispozitiilor vechiului Cod de procedura civilă.
 Prima instanţă a anulat cererea de chemare în judecată în temeiul art. 112 corob cu art. 133 VCPC retinind ca cererea de chemare în judecată nu a fost semnată de catre reclamant sau de mandatarul avocat al acesteia pâna la primul termen de judecată acordat în acest sens respectiv data de 4.04.2013.
Aşa cum rezultă din actiunea introductiva de instanţă aceasta a fost formulata prin avocat dar a trimisă instanţei fără a purta semnătura reprezentantului legal al reclamantei sau a mandatarului avocat .
 Prin citaţia primită la data de 26.02.2013 reclamanta a fost inştiinţată despre necesitatea complinirii lipsei semnăturii în baza art. 133 alin. 2 VCPC.
Reclamanta a trimis prin postă recomandat la data de 3.04.2013 ,cu o zi înaintea termenului de judecata, doua exemplare ale cererii de chemare in judecata semnate atât de reprezentatul legal cât si de mandatarul avocat însoţite de împuternicirea avocaţială semnată atât de avocat cât si de reprezentantul legal al reclamantei .
Având în vedere si prevederile art. 104 VCPC rezulta ca anterior primei zile de infatisare următoare la care se referă art. 133 alin. 2 C.pr.civ lipsa semnaturii a fost complinita de catre reclamant astfel ca sanctiunea nulităţii cereri de chemare în judecată nu mai putea fi aplicată .Imprejurarea ca prima instanţă a primit cererea semnată doar la data de 9.04.2013 este irelevantă în speţă in condiţiile în care actul de procedura al complinirii lipsei sus indicate a fost îndeplinit in termen prin predarea acestuia în mod recomandat la oficiul postal .
In plus pentru termenul de judecata din data de 4.04.2013 reclamanta a formulat o cerere de lasare a cauzei la a doua strigare iar daca nu va ajunge la a doua strigare de luare a cauzei la ora 13,00.
Desi chiar si instana de fond arata in considerentele sale ca actiunea fiind formulata prin mandatar acesta trebuia sa semneze cererea de chemare în judecata aceeaşi instanţa respinge cererea de lasare a cauzei la ora 13,00 apreciind ca mandatarul avocat putea sa isi asigure substituirea .Respingerea acestei cereri a rapit însa posibilitatea mandatarului avocat al reclamantei de a se prezenta la termenul de judecată din data de 4.04.2013 si a semna personal actiunea asa cum a considerat si prima instantă ca era legal .
Avand în vedere depunerea la posta recomandat în data de 3.04.2013 a cererii de chemare in judecata semnata de mandatarul avocat si reprezentantul legal al reclamantei ,lipsirea reclamantei de posibilitatea ca mandatarul avocat sa suplineasca lipsa semnaturii la chiar termenul de judecata din data de 4.04.2013 prin prezentarea sa la ora solicitata si semnarea acţiunii Curtea apreciaza ca in speţă cererea de chemare in judecata a fost nelegal anulata,în realitate ea fiiind semnata pana la termenul de judecată din data de 4.04.2013 .
 In consecinţă în temeiul art 297 alin. 1 VCPC astfel cum a fost modificat prin Legea 202/2010 va anula hotararea pronuntata si avand în vedere ca prima instanta nu a intrat in cercetarea fondului iar apelanta prin cererea de apel a solicitat trimiterea cauzei spre rejudecare aceleaisi instante va trimite cauza in vederea rejudecarii sale Tribunalului Specializat Cluj .