avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Căi extraordinare de atac. Revizuire. Cereri de revizuire succesive, formulate de aceeaşi parte, în aceeaşi pricină, întemeiate pe jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în materia taxelor fiscale. Condiţii cerute pentru admiterea în principiu a cererii de revizuire
 
 
Temei de drept: art. 322 C.pr.civ.; O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
Constatarea, de către Curtea Europeană de Justiţie, a faptului că O.U.G. nr. 50/2008 are ca efect descurajarea importării şi punerii în circulaţie în România a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre ale Uniunii Europene, contravenind astfel art. 110 din TFUE, precum şi stabilirea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în recursul în interesul legii promovat de procurorul general, că procedura prevăzută de art. 7 din O.U.G. nr. 50/2008, raportat la art. 205 — 218 din Codul de procedură fiscală, nu se aplică în cazul cererilor de restituire a taxei pe poluare, întemeiate pe dispoziţiile art. 117 alin. 1 lit. d) din acelaşi cod, nu sunt de natură să anuleze condiţia principală cerută pentru admisibilitatea în principiu a unei cereri de revizuire, şi anume aceea că hotărârea pronunţată de o instanţă de recurs poate fi reformată ca urmare a exercitării căii extraordinare de atac a revizuirii, doar dacă instanţa de control judiciar a evocat ea însăşi fondul raportului juridic litigios dedus judecăţii.
Decizia civilă nr. 348/CA/20.02.2012
 
Prin sentinţa nr.362/CA/29.11.2010, Tribunalul Vaslui a admis acţiunea formulată de reclamantul P.Gh.-C., în contradictoriu cu pârâta A.F.P. a municipiului Vaslui, pe care a obligat-o să restituie reclamantului suma de 2.479 lei, încasată de la acesta cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule, în baza O.U.G. nr. 50/2008, sumă ce a fost stabilită prin decizia de calcul nr.12182 din 13 martie 2009, emisă de pârâta A.F.P. Vaslui.
Curtea de Apel Iaşi, prin decizia nr.285 din 28 martie 2011, a admis recursul introdus de pârâta A.F.P. a Municipiului Vaslui, în sensul că a modificat, în parte, sentinţa nr. 362/CA/29.11.2010 a Tribunalului Vaslui şi a respins, în fond, acţiunea formulată de reclamantul P.Gh.-C., în contradictoriu cu pârâta A.F.P. a Municipiului Vaslui, reţinând, în principal, că sesizarea instanţei s-a făcut cu neobservarea cerinţelor stabilite de art.218 alin.2 din Codul de procedură fiscală.
Prin cererea înregistrată la Curtea de Apel Iaşi sub nr. 257/45/2011, reclamantul - intimat P.Gh.-C. a solicitat revizuirea deciziei nr. 285/2011, invocând faptul că instanţa nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, obiectul pricinii nu se află în fiinţă, după pronunţarea hotărârii s-au descoperit înscrisuri doveditoare, decizia pronunţată este lipsită de temei legal, instanţa a aplicat greşit legea, omiţând să cerceteze motivele de nelegalitate invocate, afirmându-şi dreptul de a i se restitui taxa de poluare şi susţinând că taxa pe poluare, instituită de O.U.G nr.50/2008 este ilegală, contradictorie cu art.90 din TFUE; cererea a fost respinsă prin decizia nr.408 din 21 aprilie 2011, instanţa reţinând că niciunul dintre aspectele invocate nu este incident în cauză.
După aproximativ două luni de la data pronunţării ultimei decizii menţionate, P.Gh.-C. a formulat o noua cerere de revizuire, prin care a solicitat anularea deciziei nr.285/2011 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, pe motiv că instanţa nu s-a pronunţat asupra legalităţii O.U.G. nr.50/2008, asupra repunerii în termen a contestării şi anulării deciziei de calcul, conform interpretării C.J.C.E. în cauza Tatu contra României, că decizia este lipsită de temei legal, motivul special de revizuire fiind cel prevăzut de art.21 alin.2 din Legea nr. 554/2004, că nu s-a dat eficienţă principiului priorităţii dreptului comunitar, că s-a încălcat dreptul la apărare, cerere ce a fost respinsă prin decizia nr. 753/2011; apreciindu-se că aceasta nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, în principiu, cerute de art.322 din Codul de procedură civilă şi de art.21 alin.2 din Legea nr.554/2004.
La doar patru zile după pronunţarea deciziei mai sus menţionate, P.Gh.-C. a formulat o a treia cerere de revizuire, îndreptată împotriva deciziei nr.753/2011 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 559/45/2011, prin care a învestit instanţa să se pronunţe dacă O.U.G. nr. 50/2008 încalcă dreptul comunitar şi asupra revizuirii, contestării şi anulării, revocării deciziei de calcul, însuşindu-şi interpretarea C.J.C.E. privind repunerea în termen a contestării actului administrativ, apreciind că statul nu poate profita, iar contribuabilul nu poate suferi o pierdere financiară, ca urmare a aplicării unei dispoziţii fiscale naţionale contrare dreptului comunitar şi susţinând că nu i s-a comunicat decizia de calcul a taxei pe poluare, pe care o contestă şi solicită anularea ei; formulând totodată şi o cerere de sesizare a C.J.C.E. pentru a se stabili dacă taxele încasate prin încălcarea dreptului comunitar se restituie tot conform art.117, fără contestare decizie de calcul a taxei de poluare; prin concluziile scrise depuse la termenul din 5.12.2011, revizuentul precizând că în prezentul dosar obiectul acţiunii este restituirea taxei pe poluare în temeiul art.117, faţă de precedentele revizuiri, în care obiectul acţiunii era în contestare şi anulare decizie de calcul a taxei pe poluare.
Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin prisma motivelor cererii de revizuire şi a dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 au fost abrogate prin Legea nr. 299/2011 şi că, potrivit prevederilor art. 322 C.pr.civ., care consacră calea extraordinară de atac a revizuirii, ca fiind o cale de retractare a hotărârilor pronunţate, poate fi exercitată numai împotriva hotărârilor definitive, în cazurile şi în condiţiile expres stabilite de lege.
Curtea a mai constatat că prima condiţie şi cea hotărâtoare pentru exercitarea căii de atac extraordinare a revizuirii, ce este îndreptată împotriva unei hotărâri dată de instanţa de recurs, este aceea ca instanţa de control judiciar, pronunţând acea hotărâre, să fi evocat fondul.
Această condiţie de care depinde admiterea în principiu a cererii de revizuire, nu este îndeplinită în prezenta cauză, întrucât cererea revizuentul nu vizează decizia instanţei de recurs dată ca urmare a judecării fondului, ci o hotărâre dată în calea extraordinară de atac a revizuirii, hotărârea prin care a fost menţinută situaţia de fapt stabilită de instanţa de control judiciar prin decizia nr.285 din 28 martie 2011, a cărei reformare se solicită, şi care, conform doctrinei şi practicii judiciare, nu mai poate forma obiect al revizuirii, chiar dacă art.328 din Codul de procedură civilă stabileşte, de principiu, că hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită.
Curtea constată de asemenea că la data pronunţării deciziei nr.285/2011, Curtea Europeană de Justiţie nu soluţionase încă dosarul C-402/09, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată în temeiul art.234 CE, de Tribunalul Sibiu, în procedura privind pe Ioan Tatu şi Statul român, şi că abia prin Decizia nr. 24/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, admiţând recursul în interesul legii formulat de procurorul general, a stabilit că: „Procedura de contestare prevăzută la art.7 din O.U.G. nr. 50/2008, raportat la art.205-218 din Codul de procedură fiscală, nu se aplică în cazul cererilor de restituire a taxei de poluare, întemeiate pe dispoziţiile art. 117 alin.1) lit. d) din acelaşi cod".
Pe de altă parte, Curtea a considerat că nu se poate face aplicaţiunea dispoziţiilor art. 322 pct.9 din Codul de procedură civilă şi nici a prevederilor art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, în vigoare la data sesizării sale, în ceea ce priveşte solicitarea revizuentului de a fi repus în termenul de contestare şi anulare a deciziei de calcul al taxei pe poluare şi de restituirea taxei de poluare în temeiul art.117, întrucât, de principiu, în căile extraordinare de atac, cum este calea recursului sau cea a revizuirii, nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi, astfel cum impun prevederile art.316 coroborate cu dispoziţiile art.294 alin. 1 din Codul de procedură civilă.
Curtea a constatat că în aceste condiţii statul român nu numai că s-a conformat hotărârii din 7 aprilie 2011 a Curţii Europene de Justiţie şi a Deciziei nr. 24/14.11.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procedând la eliminarea legislaţiei naţionale găsită a fi contrară Tratatului Comunităţii Europene, dar a creat şi mecanismele necesare restituirii taxelor încasate în baza O.U.G. nr. 50/2008, stabilind, prin art.12 alin.2 din menţionata lege, că acestea se restituie la cererea contribuabilului, cerere pe care cel în cauză trebuie să o adreseze direct organului fiscal competent, în speţă A.F.P. a municipiului Vaslui, fără a mai fi obligat să parcurgă procedura administrativă prevăzută de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Chiar dacă jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene recunoaşte contribuabilului dreptul de a solicita rambursarea unei taxe instituite cu încălcarea dreptului european, independent de orice contestare a actului administrativ prin care această taxă a fost stabilită, acest fapt nu deschide, de drept, calea justiţiabilului de a obţine reformarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în alte condiţii decât cele prevăzute de dreptul intern, respectiv de Codul de procedură civilă, întrucât valorificarea dreptului trebuie să se facă doar în condiţiile de fond şi formă stabilite de legislaţia naţională, astfel cum însăşi Curtea a statuat.
Ca atare, constatând că reformarea deciziei nr. 753/2011 nu este posibilă pe calea extraordinară de atac a revizuirii, atâta timp cât prin acea hotărâre, instanţa de recurs a respins cererea fără a evoca fondul raportului juridic litigios dedus judecăţii, că în căile extraordinare de atac nu se pot formula cereri noi şi cu atât mai mult direct în faţa instanţei de control judiciar, şi că noul cadru legislativ permite contribuabilului să ceară restituirea taxei plătite, în baza unei norme interne ce s-a dovedit a fi contrară Tratatului Comunităţii Europene, printr-o simplă cerere, pe care acesta trebuie să o adreseze organului fiscal competent, fără a mai fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate, Curtea de apel a respins cererea de revizuire ca fiind nefondată.