avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Aspecte legate de citarea administratorului statutar în vederea soluţionării cererii de angajare a răspunderii personale patrimoniale. Consecinţele citării greşite a pârâtului.

              - Legea nr. 85/2006, republicată, art. 138 alin. 1 lit. „a şi d”
             - Cod procedură civilă, art. 112 alin. 1 pct. 1, art. 98, art. 225, art. 312 alin. 1 teza a II- a , art. 312 alin. 5
 
             Consecinţele citării greşite a pârâtului, în condiţiile în care lichidatorul judiciar, cel care avea obligaţia să indice corect domiciliul pârâtului, ştia că acesta şi-a schimbat domiciliul fiind anunţat în acest sens. În condiţiile date, afişarea sentinţei la uşa instanţei nu constituie comunicare, prin urmare nici termenul stabilit prin dispoziţiile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 nu a început să curgă. 
 
 Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Decizia  nr. 594/R din 6 martie 2012
 
Prin Sentinţa nr. 1188/1 septembrie 2011, pronunţată în dosarul nr. 1314/1371/2011 al Tribunalului Comercial Mureş, judecătorul sindic a hotărât: admiterea excepţiei lipsei capacităţii de exerciţiu a pârâtului C.M., invocată din oficiu, şi, în consecinţă, respingerea cererii formulate de lichidatorul judiciar R.V.A. Mureş I.S.SPRL, în contradictoriu cu acest pârât; admiterea cererii formulate şi precizate de lichidatorul judiciar R.V.A. Mureş I.S.SPRL; angajarea răspunderii personale a pârâtului K.A., pentru pasivul debitoarei SC T.P. SRL; obligarea pârâtului să aducă la masa credală a debitoarei suma de 1.113.596,09 lei; comunicarea hotărârii – după rămânerea irevocabilă -, către D.G.F.P. Mureş, în vederea înscrierii faptelor în cazierul fiscal al pârâtului. 
În considerentele Sentinţei, judecătorul sindic a reţinut, în esenţă, următoarele aspecte: 
• pârâtul K.A. a fost unicul administrator statutar al debitoarei începând cu data de 14 martie 2005, neîndeplinindu-şi obligaţia de predare a actelor societăţii, conform dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 95/2006; în anul 2008, debitoarea avea în patrimoniu active în valoare de 970.549 lei, iar obligaţia de predare a gestiunii revenea pârâtului, care nu a îndeplinit-o, astfel că se prezumă existenţa faptei ilicite prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006; pârâtul nu a predat nici actele contabile ale debitoarei, astfel cum se menţionează în raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, iar neţinerea evidenţei contabile şi necompletarea registrelor speciale prevăzute de Legea nr. 82/1991, rep., duce la aplicarea prezumţiei relative de ascundere ori deturnare a patrimoniului persoanei juridice administrate – art. 138 alin. 1 lit. din Legea nr. 85/2006; pârâtul a adoptat o poziţie de pasivitate, nepropunând vreo probă în apărare, nici după ce a fost citat personal la interogatoriu, de la adresa confirmată de Serviciul de Evidenţă a Populaţiei Mureş, ceea ce atrage şi incidenţa dispoziţiilor art. 225 Cod proc. civ.;  
• pârâtul C.M. a decedat la 9 iunie 2005, iar lipsa capacităţii de folosinţă implică şi lipsa capacităţii de exerciţiu.
Împotriva Sentinţei nr. 1188/1 septembrie 2011 a declarat recurs pârâtul K.A., solicitând admiterea căii de atac, şi casarea hotărârii susţinând, în esenţă, că nu a fost citat de către prima instanţă, neputându-se apăra faţă de cererea de angajare a răspunderii şi nu a ştiut de existenţa procesului decât în ziua de 21 octombrie 2011, când executorul judecătoresc O.R. i-a înmânat o fotocopie a hotărârii, astfel că a formulat recursul în termen, la data de 25 octombrie 2011. 
Prin întâmpinarea depusă la 10 ianuarie 2012 (f. 6), lichidatorul judiciar a solicitat a se dispune respingerea recursului, susţinând, în esenţă, că, potrivit dispoziţiilor art. 98 Cod proc. civ., recurentul avea obligaţia să aducă la cunoştinţa instanţei schimbarea domiciliului său, sub pedeapsa neluării ei în seamă şi, totodată, trebuia să aducă această schimbare de domiciliu la cunoştinţa părţii potrivnice, prin scrisoare recomandată, obligaţii pe care recurentul nu le-a îndeplinit, reaua-credinţă a acestuia fiind evidentă.  
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea de Apel – învestită cu soluţionarea recursului potrivit motivelor invocate, precum şi potrivit regulilor statornicite de dispoziţiilor art. 3041 Cod proc. civ. -, a reţinut următoarele aspecte: 
Prin Sentinţa nr. 3250/16 noiembrie 2010, pronunţată în dos. nr. 2090/1371/2010, Tribunalul Comercial Mureş a dispus intrarea debitoarei SC T.P. SRL în procedura falimentului, la propunerea administratorului judiciar R.V.A. Mureş I.S.SPRL.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, nr. 8883/17 decembrie 2009, a fost completat prin raportul nr. 1999/7 martie 2011. 
Prin cererea înregistrată la 5 aprilie 2011, şi precizată sub aspectul cuantumului pretenţiilor, lichidatorul judiciar R.V.A. Mureş I.S. SPRL i-a chemat în judecată pe pârâţii K.A. şi C.M., solicitând angajarea răspunderii personale a acestora, pentru suma de 1.113.596,09 lei, în temeiul dispoziţiilor art. 138 alin. 1 lit. a, d, din Legea nr. 85/2006. 
Atât în cererea iniţială, cât şi în precizarea acesteia, lichidatorul judiciar – în calitatea sa procesuală activă, conferită de dispoziţiilor art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 -, a indicat ca domiciliu al pârâtului K.A., următoarea adresă: Reghin, B-dul Unirii, bloc 12, sc. 3, ap. 38, jud. Mureş. În consecinţă, pe tot parcursul procesului în primă instanţă – pentru termenele de judecată din 12 mai 2010 şi 1 septembrie 2010 - pârâtul K.A. a fost citat de la adresa anterior indicată.
Mai mult, întrucât procedura de citare nu se putea îndeplini, citaţia revenind cu menţiunea „destinatar mutat de la adresă”, prima instanţă a făcut demersuri pentru aflarea adresei de domiciliu a pârâtului. În acest sens, au fost depuse la dosar informaţiile aflate pe site-ul O.N.R.C., cu privire la asociaţii şi administratorii SC T.P. SRL, şi au fost solicitate informaţii de la Consiliul Local Reghin – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.). Atât în extrasul tipărit de pe site-ul O.N.R.C., cât şi în adresa nr. 55639/6 iunie 2011 emisă de S.P.C.L.E.P., domiciliul pârâtului K.A. apare ca fiind în Reghin, B-dul Unirii, bl. 12, adică domiciliul indicat de lichidatorul judiciar în cererea de angajare a răspunderii personale. 
Toate demersurile mai sus enumerate puteau fi evitate dacă lichidatorul judiciar îşi îndeplinea obligaţia – prevăzută de art. 112 alin. 1 pct. 1 Cod proc. civ. – indicând în mod corect domiciliul pârâtului K.A., pe care l-a chemat în judecată, reclamantul fiind cel care, potrivit principiului disponibilităţii, stabileşte cadrul procesual cu privire la obiectul cauzei şi la părţi. În acest context, Curtea reţine că lichidatorul judiciar R.V.A. Mureş I.S.SPRL avea cunoştinţă de faptul că pârâtul K.A. şi-a schimbat domiciliul, noul domiciliu aflându-se în com. Breaza, jud. Mureş. 
Fostul administrator statutar al debitoarei SC T.P. SRL, respectiv pârâtul-recurent, l-a anunţat pe lichidatorul judiciar despre schimbarea domiciliului încă la finele anului 2010, de vreme ce prin adresa nr. 9401/21 decembrie 2010, R.V.A. Mureş I.S.SPRL, în calitatea sa de lichidator judiciar al debitoarei, îi comunică pârâtului-recurent K.A. – administrator al SC T.P. SRL, Breaza, nr. 455, jud. Mureş, că, în temeiul dispoziţiilor art. 59 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, a depus o copie de pe raportul elaborat sub nr. 8883/02.11.2010, înregistrat la grefa Tribunalului Comercial Mureş la data de 17.12.2010.
Aşadar, cel mai târziu la data de 21 decembrie 2010, lichidatorul judiciar a cunoscut faptul că fostul administrator statutar, K.A., domiciliază în com. Breaza, jud. Mureş. Cererea de angajare a răspunderii a fost introdusă de lichidatorul judiciar R.V.A. Mureş I.S.SPRL la data de 5 aprilie 2011, adică la 3 luni şi jumătate de la emiterea, de către acesta, a adresei nr. 9401/21 decembrie 2010, în care specifica noul domiciliu al fostului administrator statutar. 
Aşa fiind, Curtea a constat că, în speţă, nu sunt incidente dispoziţiilor art. 98 Cod proc. civ., de vreme ce pârâtul nu şi-a schimbat domiciliul în timpul judecăţii şi, pe de altă parte, până la data înregistrării cererii de angajare a răspunderii, K.A. nu a avut calitatea de parte în procedura insolvenţei, cu atât mai mult cu cât, prin Sentinţa nr. 3250/16 noiembrie 2010 s-a dispus dizolvarea debitoarei, intrarea acesteia în faliment şi ridicarea dreptului de administrare. 
În consecinţă, pârâtul K.A. nu a fost legal citat în prima etapă procesuală, iar, în condiţiile anterior evocate, pentru pasivitatea acestuia – ca urmare a neprezentării în faţa judecătorului sindic după citarea cu menţiunea „personal la interogator” -, în Sentinţa nr. 1188/1 septembrie 2011 s-a reţinut că această atitudine atrage incidenţa dispoziţiilor art. 225 Cod proc. civ.
Referitor la termenul de exercitare a recursului, Curtea reţine că acest termen, astfel cum este stabilit prin dispoziţiilor art. 8 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, nu a început să curgă, în speţă, întrucât Sentinţa nr. 1188/1 septembrie 2011 a Tribunalului Comercial Mureş nu i-a fost comunicată pârâtului K.A. iar afişarea acesteia la uşa instanţei nu constituie comunicare, în condiţiile în care pârâtul avea un alt domiciliu, de care lichidatorul judiciar a luat cunoştinţă anterior sesizării instanţei, având obligaţia de a-l indica, în mod corect, în cererea de chemare în judecată. În ce priveşte principiul echipolenţei – cu referire la situaţia prevăzută de art. 284 Cod proc. civ., text de lege aplicabil în materia recursului prin efectul normei de trimitere cuprinse în dispoziţiilor art. 316 cod proc. civ., iar în materia insolvenţei prin efectul normei de trimitere prevăzute de art. 149 din Legea nr. 85/2006 - Curtea a constat că, fie şi în situaţia în care executorul judecătoresc O.R. (care i-a dat recurentului o fotocopie a hotărârii atacate, la data de 21 octombrie 2011) i-a înmânat pârâtului-recurent vreo somaţie de executare în legătură cu Sentinţa nr. 1188/1 septembrie 2011 a Tribunalului Comercial Mureş, recursul înregistrat la 25 octombrie 2011 este depus în termen. 
             În consecinţă, Curtea urmează să admită recursul pârâtului - art. 312 alin. 1 teza a II-a Cod proc. civ. -, să dispună casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei, spre rejudecare, Tribunalului Specializat Mureş – art. 312 alin. 2 teza a II-a, alin. 3 teza a II-a, art. 304 pct. 5, art. 312 alin. 5 Cod proc. civ.