avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Anularea notificării cererii de finantare. Acordarea avizului favorabil în vederea continuării procedurilor de finantare. Necompetentă materială.
 
Pct. 3 al art. 304 Cod procedură civilă Ghidul solicitantului Art. 2 alin. 2 lit b) din HG nr. 224/2008 Art. 10 din Legea nr. 554/2004
Deşi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este Autoritate de Management şi procedura se desfăşoară prin APDRP, Oficiile judetene ale acesteia sunt abilitate să întreprindă toate măsurile necesare, să verifice cererile formulate şi să le declare conforme (după verificarea cererii), eligibile (în urma verificării documentatiei depuse) şi să informeze solicitantul despre admiterea cererii sale. APDRP – nivel central nu face decât verificări prin sondaj, ceea ce nu s­a întâmplat în spetă. În spetă au fost efectuate verificări la solicitarea Ministerului care a fost ulterior informat de rezultatul verificărilor. Verificările nu l­au vizat pe reclamant, ci modalitatea de aplicare a unui criteriu de selectie la nivel national, rezultatul fiind publicat pe site­ul institutiei. Solutia a fost dată ca urmare a celor constatate, de către institutiile locale; acordarea punctajului către reclamant s­a făcut de către APDRP – CR 2 Sud Est Constanta. Prin urmare, toate actele producătoare de efecte juridice sunt emise de către APDRP – CR 2 Sud Est Constanta.
În concluzie, nu nedepunerea de către reclamant a documentelor solicitate a atras reanalizarea cererii sale, ci aplicarea neunitară la nivel local a Ghidului cu privire la documentele care trebuie depuse pentru a se dovedi modalitatea de punctare a criteriului de selectie 4 – Măsura 112 în ceea ce priveşte apartenenta la o formă asociativă constituită conform Legii nr. 566/2004. Astfel, în timp ce unele Oficii judetene acceptau o simplă adeverintă din care să rezulte îndeplinirea conditiilor, altele solicitau chiar actele prin care a avut loc includerea solicitantului într­o formă asociativă constituită conform Legii nr. 566/2004.
Ghidul şi legislatia în materie nu permit o anulare a solutiei de selectare a proiectului şi includerea acestuia într­o nouă procedură de selectie.
Art. 2 alin. 2 lit b) din HG nr. 224/2008 defineşte Ghidul solicitantului astfel : “reprezintă o detaliere tehnică şi financiară a fiecărei măsuri şi cuprinde setul de informatii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură de către APDRP, denumită în continuare APDRP; este disponibil la sediul central al APDRP, la centrele regionale ale APDRP şi la oficiile judetene ale APDRP, precum şi pe site­ul APDRP şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR”.
 
Decizia civilă nr.26/CA/14.01.2013 Dosar nr. 3071/118/2012
 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta sub nr.3071 /118/2012, reclamantul N.B.M. a chemat în judecată pârâta A.P.D.R.P. ­
C.R.P.D.R.P. CONSTANTA, solicitând în contradictoriu cu aceasta:
­Anularea Notificării cererii de finantare nr. 4442/14.03.2012 prin care i­a fost adus la cunoştinta faptul ca proiectul său este "ELIGIBIL" si a fost punctat cu 15 puncte şi "0" puncte la criteriul de selectie S4 intrucât "cererea de aderare la Cooperativa Agricola nu este vizata de Consiliul de Administratie, fiind aprobata numai de preşedintele Cooperativei Agricole O.",
iar ca efect al acestei masuri, sa se dispună obligarea paratei la:
­Acordarea celor 20 de puncte urmare a dovedirii apartenentei la o forma asociativă conform Legii nr. 566/2004 a cooperatiei agricole;
­Modificarea Raportului de Evaluare care să contină cele 20 de puncte urmare a dovedirii apartenentei la o forma asociativa conform Legii nr. 566/2004 a cooperatiei agricole si
­Acordarea avizului favorabil in vederea continuării procedurilor de finantare.
Motivează în fapt arătând că a depus Cererea de finantare şi întreg dosarul in vederea acordării finantării din fonduri comunitare.
A fost aprobat si publicat Raportul de selectie în care s­a evidentiat punctajul obtinut pentru proiect in urma îndeplinirii conditiilor de eligibilitate.
A fost notificat prin adresa nr. 1952 din data de 06.02.212 cu privire la selectarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare, fiind invitat ca in termen de 15 zile lucrătoare să se prezinte la sediul Centrului Regional de care apartine pentru semnarea Contractului de finantare.
Cererea de aderare prezentata este semnata de preşedintele Consiliului de Administratie, dar înscrierea sa in Cooperativă este efectivă si reală deoarece pe declaratia expresă de acceptare a actelor constitutive si Statutului Cooperativei este semnătura întregului Consiliu de Administratie iar primirea sa in calitate de membru in Cooperativa Agricola a avut loc ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a Cooperativei Agricole "O.".
În drept îşi întemeiază cererea pe prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 28/2011 privind constituirea Comitetului de selectie si a Comisiei de Contestatii pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007­2013, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestora (Ordinul nr. 28/2011), Ghidul participantului (pct.12), Regulamentul CE nr. 1698/2005 si 1974/2006.
În cauză a formulat întâmpinare A.P.D.R.P.
Invocă :
­exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Constanta, motivată de împrejurarea că rapoartele de evaluare/selectie precum şi cele de solutionare a contestatiilor, şi de asemenea, Notificările emise de APDRP pentru comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor, sunt acte administrative emise de o Autoritate Publică Centrală, respectiv Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, astfel că în raport de disp. art. 10 din legea nr. 554/2004 competenta de solutionare a cauzei apartine Curtii de Apel Constanta;
­exceptia lipsei capacitătii procesuale de folosintă a C.R.P.D.R.P. 2 CONSTANłA, motivată de împrejurarea că A.P.D.R.P. este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care functionează în baza prevederilor O.U.G. nr. 13/22.02.2006 privind înfiintarea, organizarea şi functionarea APDRP, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, aprobată prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare. A.P.D.R.P. are în structură 8 Centre regionale de plăti pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, care îşi au sediul în fiecare dintre regiunile de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. La nivelul fiecărui judet functionează un Oficiu judetean de plăti pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăti pentru dezvoltare rurală şi pescuit, condus de un director adjunct.
În cauza de fată nu poate detine calitate procesuală pasivă decât APDRP.
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din OUG 13/2006 „Conducerea Agentiei este asigurată de un director general numit prin ordin al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care angajează şi reprezintă Agentia în relatiile cu persoane fizice sau juridice, precum si în fata instantelor judecătoreşti."
Pe de altă parte, finalitatea evaluării şi selectării proiectelor eligibile constă în încheierea contractelor de finantare pentru realizarea proiectelor propuse de beneficiari. Ulterior, contractele de finantare sunt încheiate între A.P.D.R.P. în calitate de Autoritate Contractantă şi beneficiari.
Urmând acelaşi rationament logic, chiar dacă expertii din cadrul Oficiilor Judetene PDRP şi Centrelor Regionale procedează la verificarea, evaluarea, acordarea punctajelor şi completarea fişelor de evaluare, toate aceste operatiuni şi toate actele emise sunt considerate a fi efectuate de A.P.D.R.P.
Mai mult decât atât, având în vedere dispozitiile legale, respectiv prevederile OUG 13/2006, doar A.P.D.R.P. prin Director General reprezintă şi angajează agentia în relatiile cu persoanele juridice şi fizice.
Prin urmare, pronuntarea unei hotărâri în contradictoriu cu Oficiul Judetean PDRP sau cu Centrul Regional PDRP ar fi imposibil de pus în executare, dat fiind faptul că acestea nu pot angaja institutia noastră în raporturile juridice cu persoane fizice sau juridice.
­exceptia prematuritătii actiunii, motivată de împrejurarea că, în cauză, contestatia administrativă prealabilă formulată de reclamantă nu a fost solutionată încă, prezenta cauză fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta în data de 23.03.2012, practic în aceiaşi zi în care a fost formulată şi plângerea prealabilă, care este încă în curs de solutionare.
În ceea ce priveşte fondul cauzei, preliminar, în sustinerea apărărilor sale, expune cadrul general care reglementează activitatea A.P.D.R.P. cât şi modul de evaluare şi selectare în vederea încheierii unui contract având ca obiect acordarea ajutorului financiar nerambursabil prin PNDR 2007­2013 din FEADR.
În cadrul Comitetului de Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene, la data de 20 februarie 2008, a fost aprobat Programul National de Dezvoltare Rurală 2007­2013, denumit în continuare PNDR, document elaborat în baza Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005, conform căruia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2007­2013 în cadrul FEADR şi aprobat, la data de 16 iulie 2008, de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2008)3831, decizie notificată ulterior României prin adresa nr. 204671/17.07.2008.
În conformitate cu alin. (1) al art. 14 din O.U.G. nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea şi functionarea A.P.D.R.P., prin reorganizarea Agentiei SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare "Agentia, precum şi organismul coordonator al agentiilor de plăti îşi vor desfăşura activitatea în baza manualelor de proceduri şi a instructiunilor de lucru acreditate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."
Astfel, în vederea demarării în bune conditii a PNDR şi a primirii proiectelor depuse spre cofinantare prin FEADR, s­au întocmit procedurile de lucru ale APDRP care au fost auditate de Directia Audit Intern şi prezentate Autoritătii Competente din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fiind aprobate ulterior prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 643/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea manualelor de proceduri elaborate în baza fluxurilor procedurale de către A.P.D.R.P. pentru proiectele de investitii care beneficiază de cofinantare din FEADR prin PNDR.
Venind să răspundă nevoilor imediate de dezvoltare a spatiului rural, au fost lansate următoarele măsuri din cadrul PNDR:
112 "Instalarea tinerilor fermieri".
121 " Modernizarea exploatatiilor agricole",
123 " Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere",
322 " Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătătirea moştenirii
rurale",
312 " Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro­întreprinderi",
313 " încurajarea activitătilor turistice "
141 " Sprijinirea fermelor agricole de semi­subzistentă",
142 " înfiintarea grupurilor de producători",
431 " Functionarea Grupurilor de Actiune Locală"
125 "îmbunătătirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii".
Pentru a veni în sprijinul potentialilor beneficiari ai FEADR, institutiile responsabile cu implementarea PNDR au întocmit Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri, inclusiv pentru măsura 112 "Instalarea tinerilor fermieri", ghid care constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerintelor specifice ale FEADR.
Măsura 112 se încadrează în Axa I ­,,Creşterea competitivitătii sectorului agricol şi forestier" şi are ca obiective generale:
îmbunătătirea şi creşterea competitivitătii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranta la locul de muncă.
îmbunătătirea managementului exploatatiilor agricole prin reînnoirea generatiei şefilor acestora, fără creşterea populatiei active ocupate în agricultură.
Criteriile de selectie au în vedere fermele de semi­subzistentă, tinerii fermieri, membrii formelor asociative. în ceea ce priveşte procesarea produselor agricole sprijinul va fi acordat către sectoarele care au înregistrat deficit: lapte şi produse lactate, carne şi ouă; cereale şi panificatie; legume, fructe şi cartofi; obtinerea şi utilizarea biocombustibililor, seminte oleaginoase; miere de albine, vin. Criteriile de selectie au în vedere sectoarele prioritare, încurajarea produselor traditionale, folosirea surselor de energie regenerabilă etc.
Sprijinul acordat în cadrul măsurii 112 are ca scop dezvoltarea exploatatiilor agricole, care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.
Toate informatiile prezentate mai sus au fost puse la dispozitia reclamantului atât prin materialele de promovarea a PNDR, cât şi prin postarea pe site­urile APDRP şi MADR a Programului National de Dezvoltare Rurală.
În speta de fată, reclamantul a depus în sesiunea de depunere şi evaluare a proiectelor, desfăşurată în perioada iulie 2011, dosarul cererii de finantare aferent Proiectului intitulat ,,Instalarea tinerilor fermieri pentru prima data într­o exploatatie agricolă.
Ulterior, după depunerea dosarului cererii de finantare de către reclamantă, acesta a intrat în procedura de verificare ceea ce implică următoarele etape: verificarea conformitătii şi eligibilitătii cererii de finantare, verificarea în teren a acesteia si selectia proiectelor ce urmează a fi contractate.
Finalizarea verificării eligibilitătii tehnice şi financiare a proiectelor se concretizează în completarea de către expertii din cadrul Serviciului Evaluare Selectare a „fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate" şi a întocmirii ,,Listei Cererilor de finantare eligibile, neeligibile şi retrase" la nivel OJPDRP/CRPDRP, precum şi a Raportului de evaluare la nivel CRPDRP 2 Constanta.
În data de 07.02.2012, A.P.D.R.P. a emis formularul "Notificarea solicitantului privind selectarea cererii de finantare şi semnarea contractului de finantare" nr. 1952, prin care s­a comunicat reclamantului că proiectul propus este eligibil urmând a se încheia contractul de finantare.
În urma reverificării cererilor de finantare, A.P.D.R.P. a emis Notificarea nr. 4442/14.03.2012prin care se aduce la cunoştintă reclamantului faptul că, proiectul propus este eligibil fiind punctat cu 0 puncte.
Astfel, in ceea ce priveşte măsura 112 sesiunea iulie 2011 DGDR AM­PNDR din cadrul M.A.D.R. a procedat la reverificarea criteriului de selectie S4 a cererilor de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni.
Pentru punctarea unitară a criteriului de selectie S4 privind apartenenta la o formă asociativă a solicitantului finantării nerambursabile, DGDR AM PNDR din cadrul M.A.D.R. solicită A.P.D.R.P. reverificarea tuturor proiectelor depuse în cadrul măsurii 112 sesiunea iulie 2011.
În vederea aducerii la îndeplinire a acestor solicitări, A.P.D.R.P. procedează la reverificarea criteriului de selectie S4 raportat la documentatia anexată de solicitant la cererea de finantare.
În urma reverificării, A.P.D.R.P. a considerat că, solicitantul nu demonstrează îndeplinirea criteriului de selectie S4.
Astfel, s­a verificat dacă există documentul care atestă că solicitantul este înregistrat în formă asociativă în domeniul proiectului, emis de cooperativa agricolă însotit de documentul de înfiintare al acesteia (actul constitutiv). în urma analizei s­a constatat că aceste documente erau ataşate cererii de finantare depuse . Totodată, s­a verificat dacă solicitantul are statut de membru al cooperativei agricole în conditiile stabilite de legea nr. 566/2004, respectiv cererea de aderare avizată de consiliul de administratie si aprobată de adunarea generală şi declararea expresă a recunoaşterii actului constitutiv.
În ceea ce priveşte aceste documente, în urma verificării s­a constatat că cererea de aderare a reclamantei la cooperativa agricolă nu era avizată de Consiliul de Administratie ci numai de Preşedintele Cooperativei Agricole.
Prin urmare, în mod evident, dispozitiile speciale ale Legii nr. 566/2004 art. 16 sunt încălcate, solicitantul nedemonstrând calitatea sa de membru la Cooperativa Agricolă O. în conditiile imperative prevăzute de lege.
Pentru îndeplinirea criteriului de Selectie S4, astfel cum este specificat în Ghidul Solicitantului aferent măsurii 112, pagina 12, se stabileşte că „Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataşează la Cererea de Finantare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative, cu conditia ca solicitantul să facă parte dintr­o asociatie în domeniul proiectului:
­grupuri de producători constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
­grupuri şi organizatii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform HG nr. 1078/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
­societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005;
­cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
­organizatii de îmbunătătiri funciare constituite conform Legii nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
­membrii ai unei OIPA. Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judetean şi national. *Se va acorda punctaj numai dacă sunt ataşate documentele descrise în Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1.”.
Potrivit Legii nr. 566/2004 a cooperatiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare, art. 16 alin 2 „Calitatea de membru cooperator se dobândeşte prin semnarea actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare şi cu declararea expresă a recunoaşterii actului constitutiv, avizată de consiliul de administratie şi aprobată de adunarea generală, pentru solicitantii de după înfiintarea cooperativei agricole.”.
Totodată, art. 27 din acelaşi act normativ stabileşte că: „Administrarea cooperativelor agricole este asigurată de către consiliul de administratie.”
Astfel, pentru a îndeplini conditiile cerute de criteriul S4, reclamantul ar fi trebuit să depună cererea de aderare avizată de consiliul de administratie şi aprobată de adunarea generală, astfel cum este mentionat în legea cooperatiei agricole.
Ori, reclamantul a depus pentru a demonstra îndeplinirea acestui criteriu procesul verbal din data de 15.12.2010 prin care Adunarea generală a Cooperativei Agricole O., jud. Constanta aprobă cererea de aderare, dar nu şi o cerere de aderare avizată potrivit reglementărilor legale.
Prin urmare, urmând strict dispozitiile Ghidului Solicitantului cât şi ale Legii nr. 566/2004, documentatia privind demonstrarea aderării la o formă asociativă este insuficientă şi irelevantă pentru îndeplinirea conditiilor criteriului S4., drept pentru care a emis Notificarea nr. 4442/14.03.2012 prin care a informat solicitantul cu privire la neselectarea proiectului său în ceea ce priveşte acordarea finantării nerambursabile, notificare care este temeinică şi legală neexistând vicii care să conducă la constatarea nulitătii acesteia.
La termenul de judecată din 25.05.2012 reclamantul a completat cererea de chemare în judecată sub aspectul cadrului procesual pasiv, solicitând chemarea în judecată şi a pârâtei APDRP.
Prin încheierea de şedintă din data de 15.06.2012 a fost respinsă exceptia necompetentei Tribunalului Constanta.
În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.
Prin sentinta civilă nr. 2361 din 22.06.2012, Tribunalul Constanta a respins exceptia prematuritătii cererii de chemare în judecată şi exceptia lipsei capacitătii procesuale de folosintă a CR 2 Sud Est Constanta.
A admis în parte cererea de chemare în judecată în sensul că a anulat Notificarea cererii de finantare nr. 4442/14.03.2012 emisă de APDRP – CR 2 Sud Est Constanta şi a obligat pârâta APDRP la continuarea procedurilor de finantare pentru cererea de finantare nr. F112011121400059.
Pentru a pronunta această hotărâre, prima instantă a retinut următoarele:
Cu privire la exceptia lipsei capacitătii procesuale de folosintă a CR PDRP 2 CONSTANłA, motivată, în esentă de lipsa personalitătii juridice a acesteia, au fost avute în vedere art. 41 alin.2 Cod procedură civilă, potrivit cărora asociatiile sau societătile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată ca pârâte, dacă au organe proprii de conducere, art. 2 alin.1 lit. b din Legea nr. 554/2004 potrivit cu care prin autoritate publică se întelege orice organ de stat sau al unitătilor administrativ­teritoriale care actionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public, întreaga reglementare a Legii nr. 554/2004 de unde rezultă că pârât poate fi autoritatea publică emitentă a actului atacat, relevantă fiind nu existenta capacitătii juridice civile, ci existenta capacitătii de drept administrativ, respectiv aptitudinea prevăzută de lege de a­şi realiza competentele regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii şi faptul că notificarea contestată provine de la CR PDRP CONSTANłA.
Cu privire la exceptia prematuritătii actiunii, s­a retinut că pârâta invocă o neregularitate procedurală izvorâtă din propria faptă, şi anume nesolutionarea în termen a contestatiei administrative prealabile.
Asupra fondului cererii de chemare în judecată, instanta a retinut că, potrivit celor arătate de chiar A.P.D.R.P. în întâmpinarea formulată, reclamantul a depus dosarul cererii de finantare aferent Proiectului intitulat ,,Instalarea tinerilor fermieri pentru prima data într­o exploatatie agricolă.”, una din conditii fiind aceea ca solicitantul să fie membru al unei asociatii în domeniul proiectului.
Ulterior, după depunerea dosarului cererii de finantare de către reclamant, acesta a intrat în procedura de verificare şi la data de 07.02.2012, A.P.D.R.P. – Centrul regional 2 Sud Est Constanta a emis formularul "Notificarea solicitantului privind selectarea cererii de finantare şi semnarea contractului de finantare" nr. 1952, prin care s­a comunicat reclamantului că proiectul propus este eligibil urmând a se încheia contractul de finantare.
În urma reverificării cererilor de finantare, A.P.D.R.P. – CR 2 Sud Est Constanta a emis Notificarea nr. 4442/14.03.2012 prin care se aduce la cunoştinta solicitantului că la criteriul S4 nu a primit punctaj întrucât cererea de aderare la cooperativa agricolă nu este vizată de Consiliul de Administratie, fiind aprobată numai de preşedintele Cooperativei Agricole.
Potrivit Ghidului Solicitantului aferent măsurii 112, pagina 12 :
Solicitantul face parte dintr­o formă asociativă, recunoscută conform legislatiei în vigoare.
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataşează la Cererea de Finantare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative, cu conditia ca solicitantul să facă parte dintr­o asociatie în domeniul proiectului: ­grupuri de producători constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare; ­grupuri şi organizatii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform HG nr. 1078/2008, cu modificările şi completările ulterioare; ­societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005; ­cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; ­organizatii de îmbunătătiri funciare constituite conform Legii nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare; ­membrii ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare ­OIPA. Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judetean şi national. *Se va acorda punctaj numai dacă sunt ataşate documentele descrise în Cap. 4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1.”.
Reclamantul din cauză a depus Adeverinta nr. 69/30.06.2011 emisă de Cooperativa agricolă O. – împrejurare recunoscută de către A.P.D.R.P. în întâmpinarea formulată.
Este adevărat că potrivit Legii nr. 566/2004 a cooperatiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de membru cooperator se dobândeşte prin semnarea actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare şi cu declararea expresă a recunoaşterii actului constitutiv, avizată de consiliul de administratie şi aprobată de adunarea generală, pentru solicitantii de după înfiintarea cooperativei agricole.”.
Ghidul Solicitantului aferent măsurii 112 nu specifică însă care sunt documentele ce sunt pretinse pentru a se face dovada de către solicitant că este membru al uneia din următoarele forme asociative, iar adeverinta prezentată a fost suficientă într­o primă etapă, când solicitantului i­a fost emis formularul "Notificarea solicitantului privind selectarea cererii de finantare şi semnarea contractului de finantare".
Ulterior, însă, această adeverintă nu mai este apreciată ca suficientă, pretinzându­se ca solicitantul să depună însăşi cererea de aderare avizată de consiliul de administratie si aprobată de adunarea generală şi declararea expresă a recunoaşterii actului constitutiv.
Or, acestea sunt înseşi actele de dobândire a calitătii de membru cooperator, în conditiile în care Ghidul Solicitantului aferent măsurii 112 a impus depunerea numai a unor documente doveditoare ale calitătii de membru cooperator, fără a explicita care sunt aceste documente. Or, după dobândirea calitătii de membru al unei forme asociative, o adeverintă eliberată de conducătorul acesteia tocmai această împrejurare o atestă, a calitătii de membru, fără a fi necesare alte probe.
Drept pentru care, constatându­se că, în conditiile în care Ghidul Solicitantului a impus depunerea numai a unor documente doveditoare ale calitătii de membru cooperator, fără a explicita care sunt aceste documente, iar reclamantul a depus la dosarul cererii de finantare adeverintă eliberată de cooperativa agricolă , în mod nelegal s­a revenit de către A.P.D.R.P. – Centrul regional 2 Sud Est Constanta asupra Notificării solicitantului privind selectarea cererii de finantare şi semnarea contractului de finantare şi s­a emis Notificarea cererii de finantare nr. 4442/14.03.2012 în care se arată că, la criteriul S4, nu a primit punctaj întrucât cererea de aderare la cooperativa agricolă nu este vizată de Consiliul de Administratie, fiind aprobată numai de preşedintele Cooperativei Agricole.
Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs APDRP, pentru următoarele aspecte:
Primul motiv de recurs are în vedere faptul că hotărârea atacată a fost pronuntată cu încălcarea competentei altei instante ­motiv de nelegalitate ce se circumscrie pct. 3 al art. 304 C.proc.civ.
Rapoartele de evaluare/selectie precum şi cele de solutionare a contestatiilor şi, de asemenea, Notificările emise de APDRP pentru comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor, sunt acte administrative, atât din prisma faptului că sunt emise de o Autoritate Publică Centrală, respectiv APDRP, institutie publică, cu sediul în Bucureşti, Str. …, care functionează în baza O.U.G. nr. 13/2006, aprobată prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi din prisma obiectului Cererii de finantare, respectiv obtinerea unui sprijin financiar European cu 20% contributia publică natională.
Având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată ­anularea unor acte administrative emise de o autoritate publică centrală, consideră că se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 8 din Legea nr. 554/2004, astfel că actiunea reclamantului ce are ca obiect anularea actelor administrative ­respectiv actele privind punctajul acordat proiectului integrat depus de reclamant ­emise de o Autoritate Publică Centrală, respectiv APDRP ­institutie publică, este de competenta de judecată a instantei de contencios administrativ, în cauza dedusă judecătii fiind competentă Curtea de Apel Constanta ­Sectia de Contencios Administrativ şi Fiscal, conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 8 alin. (2) şi (3) coroborate cu art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi cu art. 3 cod procedură civilă şi art. 5 cod procedură fiscală.
Astfel, în cauza de fată, nu sunt incidente în stabilirea competentei materiale a instantei de judecată prevederile art. 10 alin. (1) teza I din Legea nr. 554/2004 referitoare la cuantumul pretentiilor ce face obiectul dosarului, ci prevederile tezei a II din art. 10 alin. din acelaşi act normativ, cauza de fată având ca obiect anularea unor acte administrative emise de o autoritate publică centrală, respectiv o notificare de neeligibilitate.
A.P.D.R.P. este o institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care are în structură sa organizatorică 8 Centre regionale, fără personalitate juridică, care îşi au sediul în fiecare dintre regiunile de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, la nivelul fiecărui judet functionează un Oficiu judetean de plăti pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăti pentru dezvoltare rurală şi pescuit, condus de un director adjunct.
În concluzie, centrele regionale de plăti pentru dezvoltare rurală şi pescuit (CRPDRP) şi oficiile judetene de plăti pentru dezvoltare rurală şi pescuit (OJPDRP) sunt structuri interne ale A.P.D.R.P., neinvestite cu personalitate juridică, fără buget propriu/executie bugetară proprie, subordonate direct şi integral conducerii institutiei şi actionând ca simple organe de executie ale „centrului".
Astfel, CRPDRP, ca şi reprezentantă teritorială a subscrisei, nu are niciun drept de a fi titulară de drepturi şi obligatii, precum şi de a reprezenta institutia în fata instantei de judecată.
Aşadar, în raport de dispozitiile legale invocate, în cauza de fată nu poate detine calitate procesuală pasivă decât APDRP, autoritate publică centrală, care atrage competenta de solutionare a cauzei în favoarea Curtii de Apel Constanta.
Un al doilea motiv de recurs are în vedere greşita respingere de către instanta de fond a exceptiei lipsei capacitătii procesuale de folosintă a CR PDRP 2 Constanta, Tribunalul Constanta făcând o eronată aplicare a dispozitiilor legale incidente spetei. Astfel, A.P.D.R.P. este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care functionează în baza prevederilor
O.U.G. nr. 13/22.02.2006 privind înfiintarea, organizarea şi functionarea APDRP, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, aprobată prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
În cauza de fată nu poate detine calitate procesuală pasivă decât APDRP, potrivit art. 41 alin. (1) Cod procedură civilă „orice persoană care are folosinta drepturilor civile poate să fie parte în judecată".
Pe de altă parte, arată faptul că finalitatea evaluării şi selectării proiectelor eligibile constă în încheierea contractelor de finantare pentru realizarea proiectelor propuse de beneficiari. Ulterior, contractele de finantare sunt încheiate între
A.P.D.R.P. în calitate de Autoritate Contractantă şi beneficiari.
Urmând acelaşi rationament logic, chiar dacă expertii din cadrul Oficiilor Judetene PDRP şi Centrelor Regionale procedează la verificarea, evaluarea, acordarea punctajelor şi completarea fişelor de evaluare, toate aceste operatiuni şi toate actele emise sunt considerate a fi efectuate de A.P.D.R.P.
Mai mult decât atât, având în vedere dispozitiile legale, respectiv prevederile OUG 13/2006, doar A.P.D.R.P. prin Director General reprezintă şi angajează agentia în relatiile cu persoanele juridice şi fizice.
Prin urmare, pronuntarea unei hotărâri în contradictoriu cu Oficiul Judetean PDRP sau cu Centrul Regional PDRP ar fi imposibil de pus în executare, dat fiind faptul că acestea nu pot angaja institutia în raporturile juridice cu persoane fizice sau juridice.
Al treilea motiv de recurs are în vedere greşita interpretare şi aplicare a dispozitiilor legale incidente spetei, cât şi interpretarea eronată a probatoriului administrat în cauză.
Actul administrativ emis de A.P.D.R.P., reprezentat de Notificarea nr. 4442/14.03.2012 de neselectare a cererii de finantare înregistrată cu nr. F 112011121400059, este temeinic şi legal respectând in totalitate prevederile legislatiei nationale şi europene cât şi dispozitiile Ghidului Solicitantului pentru măsura 112.
Pentru a fi eligibil un proiect trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate, nefiind suficientă îndeplinirea doar a unora dintre acestea.
Reverificarea criteriului de selectie S4 privind apartenenta la o formă asociativă a solicitantului este permisă potrivit Ghidului şi în urma reverificării s­a constatat că reclamantul nu a demonstrat aderarea la o formă asociativă.
Solicită admiterea recursului, modificarea în tot a încheierii din data de 15.06.2012 şi a Sentintei nr. 2361/22.06.2012 ambele pronuntate de Tribunalul Constanta în dosarul nr. 3071/118/2012 în sensul constatării în principal că sentinta recurată a fost pronuntată de o instantă necompetentă, iar, în subsidiar a faptului că actiunea Reclamantului N.B.M. este neîntemeiată.
Curtea, examinând recursul în raport de criticile formulate, constată caracterul său nefondat pentru următoarele considerente:
1. Actul atacat a fost emis în cursul unei proceduri de selectare a unei cereri de finantare cu titlul „Instalarea tânărului fermier PF N.B.M. pentru prima dată într­o exploatatie agricolă „în cadrul Proiectului National de Dezvoltare Rurală, cererea reclmantului fiind înregistrată cu nr. F1120011121400059.
HG nr. 224/2008 stabileşte cadrul general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.
Această hotărâre a fost adoptată având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, ale Regulamentului Consiliului (CE EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006*) privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinantare şi prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006.
Autoritate de Management în vederea implementării acestui proiect a fost desemnat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, derularea procedurilor urmând a se desfăşura prin APDRP.
Art. 2 alin. 2 lit b) din HG nr. 224/2008 defineşte Ghidul solicitantului astfel : “reprezintă o detaliere tehnică şi financiară a fiecărei măsuri şi cuprinde setul de informatii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură de către APDRP, denumită în continuare APDRP; este disponibil la sediul central al APDRP, la centrele regionale ale APDRP şi la oficiile judetene ale APDRP, precum şi pe site­ul APDRP şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR”.
Potrivit Ghidului Solicitantului, cererea de finantare se depune la Oficiul Judetean (OJPDRP) al judetului unde are loc implementarea proiectului. Aceasta este şi cea care verifică îndeplinirea conditiilor minime de acordare a sprijinului.
APDRP ­nivel central verifică îndeplinirea conditiilor pentru Cererile de Finantare prin sondaj.
Etapele care trebuie parcurse sunt următoarele: ­verificarea eligibilitatii solicitantului si a exploatatiei; ­verificarea Planului de afaceri; ­verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finantare;
­evaluarea criteriilor de selectie.
Potrivit Ghidului “Evaluarea este actiunea procedurala prin care documentatia pentru care se solicita finantare este analizata pentru verificarea îndeplinirii conditiilor minime pentru acordarea sprijinului si pentru selectarea proiectului, în vederea contractarii.
Proiectul reclamantului a parcurs toate aceste etape, fiind emisă notificarea 1952/07.02.2012 prin care era înştiintat că în urma verificării şi evaluării, proiectul său a fost selectat, astfel că următoarea şi singura etapă care mai trebuia parcursă era încheierea contractului de finantare, fiind invitat în acest sens în următoarele 15 zile lucrătoare.
Ghidul prevede posibilitea formulării unei contestatii la raportul de evaluare, contestatie pe care reclamantul nu a formulat­o în conditiile în care proiectul său a fost admis.
După selectarea proiectului, la data de 13.02.2012 a fost emisă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale adresa nr. 56565/13.02.2012 prin care se dispune reverificarea de către APDRP ­nivel central ­a tuturor proiectelor depuse în cadrul măsurii 112 – sesiunea iulie 2011 – ca urmare a identificării unor aspecte privind neaplicarea unitară a modalitătii de punctare a criteriului de selectie 4 – Măsura 112 în ceea ce priveşte apartenenta la o formă asociativă constituită conform legii nr. 566/2004.
În consecintă, verificarea a fost efectuată de APDRP ­nivel central asupra modului de puncture a criteriului de selectie S4 la nivel national, aceasta constatând faptul că unele cereri de aderare la o asociatie constituită conform legii nr. 566/2004 nu sunt vizate de Consiliul de Administratie, fiind aprobate numai de preşedintele Cooperativei Agricole. Ca urmare a celor constatate, în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse la nivel central, autoritatea abilitată potrivit Ghidului, APDRP – CR 2 Sud Est Constanta, emite notificarea nr. 4442/14.03.2012 atacată în spetă prin care proiectul reclamantului este declarat eligibil şi i se acordă un punctaj (15 puncte).
În concluzie, deşi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este Autoritate de Management şi procedura se desfăşoară prin APDRP, Oficiile judetene ale acesteia sunt abilitate să întreprindă toate măsurile necesare, să verifice cererile formulate şi să le declare conforme (după verificarea cererii), eligibile (în urma verificării documentatiei depuse) şi să informeze solicitantul despre admiterea cererii sale. APDRP – nivel central nu face decât verificări prin sondaj, ceea ce nu s­a întâmplat în spetă. În spetă au fost efectuate verificări la solicitarea Ministerului care a fost ulterior informat de rezultatul verificărilor. Verificările nu l­au vizat pe reclamant, ci modalitatea de aplicare a unui criteriu de selectie la nivel national, rezultatul fiind publicat pe site­ul institutiei. Solutia a fost dată ca urmare a celor constatate, de către institutiile locale; acordarea punctajului către reclamant s­a făcut de către APDRP – CR 2 Sud Est Constanta. Prin urmare, toate actele producătoare de efecte juridice sunt emise de către APDRP – CR 2 Sud Est Constanta.
În raport de prevederile art. 10 din legea nr. 554/2004, competenta apartine Tribunalului, actul contestat fiind emis de către o autoritate publică locală.
În materia contenciosului administrativ nu prezintă relevantă lipsa personalitătii juridice a institutiei emitente a actului contestat, cererea fiind solutionată întotdeauna în contradictoriu cu emitentul actului.
Aşa cum am stabilit deja în analizarea competentei materiale a instantei, cererea de finantare a parcurs toate etapele prevăzute în ghidul solicitantului iar proiectul reclamantului a fost selectat, urmând ca acesta să se prezinte în vederea încheierii contractului de finantare.
 
Ulterior selectării proiectului (etapă finală potrivit Ghidului), s­a dispus prin adresa nr. 56565/13.02.2012 reverificarea de către APDRP ­nivel central ­a tuturor proiectelor depuse în cadrul măsurii 112 – sesiunea iulie 2011 – ca urmare a identificării unor aspecte privind neaplicarea unitară a modalitătii de punctare a criteriului de selectie 4 – Măsura 112 în ceea ce priveşte apartenenta la o formă asociativă constituită conform legii nr. 566/2004.
Concluzia din continutul acestei adrese este aceea că măsura a intervenit ca urmare a aplicării neunitare de către Oficiile Judetene (OJPDRP) a modalitătii de punctare a criteriului de selectie 4.
Urmare verificării, a fost emisă notificarea nr. 4442/14.03.2012 prin care proiectul reclamantului a fost declarat eligibil şi i­a fost atribuit un punctaj. Împotriva notificării se formulează contestatie.
Aşa cum rezultă din Ghidul solicitantului, reclamantul urmează a fi supus unei noi proceduri de selectie care depinde de valoarea totala a proiectelor eligibile.
Prin motivele de recurs se sustine că Ordinul nr. 28/31.01.2011 emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale permitea reverificarea cererilor de finantare selectate ca eligibile în vederea încheierii contractelor de finantare.
Ordinul nr. 28/31.01.2011 reprezintă Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de selectie si al Comisiei de contestatii pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2007 – 2013.
Aspectele referitoare la Comisia de contestatii nu îi sunt aplicabile reclamantului întrucât proiectul acestuia a fost selectat, astfel că nu a fost nevoit să depună contestatie. Contestatia a fost depusă după reanalizare şi emiterea unei alte hotărâri în ceea ce priveşte proiectul, însă aspectele nu sunt relevante întrucât instanta analizează etapele parcurse şi legalitatea acestora până la emiterea actului atacat.
Comitetul de selectie actionează potrivit Ghidului solicitantului.
Conform Ghidului solicitantului, este real că acest Comitet are atributii de verificare – de selectie a proiectelor după declararea acestora ca eligibile ­însă într­o etapă anterioară selectării nu după finalizarea tuturor etapelor şi informarea solicitantului că proiectul său a fost selectat. De altfel în notificarea nr. 1952/07.02.2012 se specifică expres că proiectul reclamantului a fost aprobat de către Comitetul de selectie, deci a parcurs toate etapele; reclamantul mai trebuia să se prezinte în vederea încheierii contractului de finantare.
Trebuie să subliniem că, deşi recurenta invocă Ordinul nr. 28/31.01.2011 referitor la Comitetul de selectie, reverificarea nu s­a făcut de către acest comitet organizat potrivit ordinului, ci de către APDRP – nivel central, astfel cum s­a solicitat prin adresa nr. 56565/13.02.2012 de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Această institutie are posibilitatea de verificare sau reverificare a cererii şi a documentelor depuse însă în etapa evaluării proiectelor, aşa cum rezultă din Ghidul solicitantului, nu după selectarea proiectului.
În concluzie, nu nedepunerea de către reclamant a documentelor solicitate a atras reanalizarea cererii sale, ci aplicarea neunitară la nivel local a Ghidului cu privire la documentele care trebuie depuse pentru a se dovedi modalitatea de punctare a criteriului de selectie 4 – Măsura 112 în ceea ce priveşte apartenenta la o formă asociativă constituită conform Legii nr. 566/2004. Astfel, în timp ce unele Oficii judetene acceptau o simplă adeverintă din care să rezulte îndeplinirea conditiilor, altele solicitau chiar actele prin care a avut loc includerea solicitantului într­o formă asociativă constituită conform Legii nr. 566/2004.
O astfel de situatie putea fi evitată de către Minister prin includerea expresă în Ghidul solicitantului a documentelor cu care se face dovada apartenentei la o formă asociativă.
Deşi reclamantul a depus doar o adeverintă, potrivit Ghidului solicitantului a parcurs o etapă de verificare, în mod expres fiind prevăzută în Ghid verificarea documentelor anexate cererii. În această etapă puteau fi solicitate şi documente suplimentare şi se putea efectua o verificare pe teren.
Potrivit Ghidului, verificarea “pe teren” avea ca scop controlul datelor si informatiilor cuprinse în Planul de afaceri si a documentelor justificative pentru ca expertul verificator să se asigure de corectitudinea informatiilor declarate în Cererea de Finantare.
În spetă, se specifică expres în notificarea nr. 1952/07.02.2012 că a fost parcursă această etapă de verificare şi evaluare, concluzia fiind aceea că expertul verificator a verificat şi realitatea celor înscrise în adeverinta depusă, motiv pentru care raportul de evaluare a fost aprobat iar cererea de finantare selectată.
Ghidul şi legislatia în materie nu permit o anulare a solutiei de selectare a proiectului şi includerea acestuia într­o nouă procedură de selectie.
Dacă ne rezumăm la adeverinta depusă, în notificarea nr. 4442/14.03.2012 se specifică că aceasta nu este vizată de Consiliul de Administratie, fiind aprobată numai de Preşedintele Cooperativei Agricole.
Adeverinta se află la dosar şi este semnată de Preşedintele Consiliului de Administratie. Rolul unei adeverinte este acela de a atesta o situatie de fapt, motiv pentru care nu trebuie vizată de tot Consiliul de Administratie. Expertul verificator putea verifica realitatea celor specificate în adeverintă, respectiv dacă cooptarea reclamantului în Cooperativa Agricolă O. a avut loc conform prevederilor legale. Din analiza atributiilor sale potrivit Ghidului solicitantului, concluzia este aceea că verificarea s­a făcut iar adeverinta atestă o situatie reală, dovada fiind tocmai selectarea proiectului reclamantului.
Continuarea procedurilor de finantare pentru cererea nr. F… nu se poate realiza decât prin încheierea contractului de finantare la prezentarea solicitantului, în conditiile Ghidului solicitantului.
În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ., au fost acordate cheltuieli de judecată.