avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Anularea hotărârii consiliului parohial privind sistarea construcţiei de noi morminte şi acceptare a înhumării în mormintele existente a soţului supravieţuitor. Respingere
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 3387 din 5 septembrie 2013
Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Cluj – Secţia Litigii de munca, Asigurări Sociale şi Contencios Administrativ, reclamanta R.A. a chemat în judecată pe pârâtele PAROHIA GRECO CATOLICA A. ŞI EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITA CU ROMA GRECO CATOLICA DE CLUJ GHERLA, solicitând instanţei anularea parţială a Hotărârii Consiliului Parohial al pârâtei de rd. 1 din data de 04.07.2004 în ceea ce priveşte hotărârea de sistare completa a construcţiei de noi morminte şi acceptare a înhumării în mormintele deja existente a soţului sau soţiei supravieţuitoare şi obligarea pârâtei de rd. 2, în calitate de for ierarhic superior să nu se opună la înhumarea acesteia în mormântul părinţilor săi, situat în curtea bisericii pârâtei de rd. 1.
Prin Sentinţa civilă nr.15.891/18 Octombrie 2011, …[a] Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost respinsă în integralitate cererea reclamantei R.A., împotriva pârâtelor Parohia Greco Catolica A. şi Episcopia Română Unită cu Roma Greco Catolica de Cluj-Gherla, ca neîntemeiată.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă următoarele:
Prin hotărârea Consiliului Parohial al Parohiei Greco Catolice A. din data de 04.07.2004, s-a hotărât sistarea completă a construcţiei de noi morminte şi acceptarea ca numai soţii supravieţuitori să fie înmormântaţi în mormintele deja existente, contra sumei de 1200 de euro.
Conform adresei nr.1/12.01.2010, emisă de Parohia Greco Catolice A. către Episcopia Româna Unita cu Roma, Greco-Catolica de Cluj-Gherla hotărârea a fost luată în vederea stopării construcţiei de noi morminte în curtea bisericii cu consecinţa ocupării întregii suprafeţe din curtea bisericii şi în acest fel împiedicarea Parohiei la desfăşurarea activităţilor specifice.
Potrivit dispoziţiilor art.27 alin.(1) din Legea nr.489/2006 cultele recunoscute şi unităţile lor de cult pot avea şi dobândi, în proprietate sau în administrare, bunuri mobile şi imobile, asupra cărora pot dispune în conformitate cu statutele proprii.
De asemenea, potrivit art. 28 alin 1din Legea nr. 489/2006 unităţile locale ale cultelor pot avea şi întreţine, singure sau în asociere cu alte culte, cimitire confesionale pentru credincioşii lor. Cimitirele confesionale se administrează potrivit regulamentelor cultului deţinător.
În speţă, este de necontestat de către părţi că terenul pe care se află amenajat cimitirul în discuţie este proprietate privată a Parohiei Greco Catolice A., hotărârea Consiliului Parohial al pârâtei fiind emisă atât în considerarea acestui criteriu subiectiv, cât şi din considerente obiective, care vizează buna organizare şi desfăşurarea a activităţii parohiei în spaţiul aferent bisericii organizate pe acest teren.
Instanţa a apreciat că, solicitarea reclamantei de anulare parţială a hotărârii Consiliului Parohial este întemeiată strict pe considerente de ordin personal, în vederea creării exclusiv în favoarea acesteia a unei situaţii privilegiate faţă de toţi ceilalţi membri
ai comunităţii şi, din punctul de vedere al pârâtei, constituie o restrângere a atributelor dreptului său de proprietate conferit de art.480 Cod civil.
Este adevărat că se invocă încălcarea unui drept al reclamantei - apreciat de acesta ca fundamental - însă, pe de o parte, dreptul său la acordarea unui loc de veci se raportează doar la autorităţile locale obligate a organiza la nivelul fiecărei comunităţi cimitire, nu şi la unităţile de cult, care pot, nu sunt şi obligate, să îşi organizează cimitire confesionale potrivit propriilor regulamente. De asemenea, acest drept se opune în condiţiile impuse de regulile proprii fiecărei organizări şi nu conform propriilor dorinţe ale solicitantului.
În acest context, instanţa a apreciat că nu se poate înlătura, nici parţial, nici în integralitate, hotărârea Consiliului parohial cu privire la bunurile de care aceasta poate dispune în mod legal şi obligată într-un sens contrar voinţei sale, motiv pentru care instanţa a respins în totalitate cererea formulată de reclamantă ca neîntemeiata.
Prin decizia civilă nr. 210/A din 23.04.2013 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. …, ca urmare a casării prin decizia civilă nr.1725/2012 a Curţii de Apel Cluj a deciziei civile nr.50/2012 a Tribunalului Cluj, s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta R.A., împotriva Sentinţei civile nr.15.891/18 Octombrie 2011 … [a] Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a menţinut-o în totul, fără cheltuieli de judecată în apel.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Aşa cum în mod pertinent a reţinut prima instanţă prin Hotărârea Consiliului Parohial al Parohiei Greco Catolice A. din data de 04.07.2004, s-a hotărât sistarea completă a construcţiei de noi morminte şi acceptarea ca numai soţii supravieţuitori să fie înmormântaţi în mormintele deja existente, contra sumei de 1200 de euro.
De asemenea în mod pertinent s-a reţinut că potrivit adresei nr.1/12.01.2010, emisă de Parohia Greco Catolice A. către Episcopia Româna Unita cu Roma, Greco-Catolica de Cluj-Gherla hotărârea atacată în prezentul litigiu a fost luată în vederea stopării construcţiei de noi morminte în curtea bisericii cu consecinţa ocupării întregii suprafeţe din curtea bisericii şi în acest fel împiedicarea Parohiei la desfăşurarea activităţilor specifice.
Terenul pe care se află amenajat cimitirul în discuţie este proprietate privată a Parohiei Greco Catolice A., aspect de a necontestat de părţile litigante şi confirmat de înscrisurile existente la filele … din dosarul de apel.
Prin răspunsul la adresa întocmită de către instanţa de apel intimata Parohia Greco Catolică A. a relevat că din motive umanitare şi morale prin Hotărârea Consiliului Parohial din data de 04.07.2012 s-a stabilit că pentru acele situaţii în care există soţi supravieţuitori, să se permită înhumarea acestora, şi numai a acestora, la momentul decesului lor.
Prin răspunsul la întrebarea nr.1 din interogatoriul administrat în faţa instanţei de apel apelanta R.A. a relevat că nu a încheiat un contract de concesiune cu Parohia Greco Catolică A. pentru loc de veci pe terenul proprietatea parohiei, situat în A., …, jud.Cluj.
Prin răspunsul la întrebarea nr.5 din acelaşi interogatoriu apelanta a precizat că nu a încheiat nici un contract de concesiune cu intimata Parohia Ortodoxă A. însă a înţeles că a achitat o taxă pentru a folosi acel teren pentru a înmormânta părinţii.
La întrebarea nr.11 din acelaşi interogatoriu apelanta a arătat că în anul 2010 că în cursul anului 2010 a concesionat un loc de veci în cimitirul localităţii A., situat pe deal efectuând lucrări pentru amenajarea mormântului.
Prin răspunsul la adresa instanţei, înregistrat sub nr.7433/07.01.2013 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj a precizat că până în prezent nu a fost înregistrată la DSP Cluj nici o solicitare din partea Parohiei Greco Catolice A. pentru autorizarea sanitară a unui cimitir conform ordinului MS nr.1030/2009.
Reprezentantul Parohiei Ortodoxe A. a precizat că deciziile luate de Biserica Greco Catolică după data predării cimitirului prin actul de donaţie nu le pot contesta şi nici confirma, neavând nici un drept asupra noului proprietar, precizând de asemenea că înhumarea în acest spaţiu este reglementată exclusiv de Biserica Greco Catolică.
În virtutea caracterului devolutiv în integralitate în faţa instanţei de apel s-a administrat şi probaţiunea testimonială, fiind audiat martorul J.C., care prin depoziţia sa a relevat următoarele aspecte esenţiale în soluţionarea pricinii:
Martorul a precizat că de la data când cimitirul a fost preluat de către Parohia Greco Catolică nu s-au mai realizat înhumări ale altor persoane, precizând că nu s-a mai dat voie să se creeze morminte noi, întrucât nu mai este loc, fiind un teren îngust.
În continuarea depoziţie martorul a precizat că după preluarea cimitirului de către Parohia Greco Catolică s-au mai efectuat înmormântări în mormintele existente, condiţia fiind ca în mormintele vechi să existe două gropi, însă au existat situaţii în care au fost înmormântate unul peste celălalt şi persoane care nu aveau calitatea soţ.
În privinţa acestei ultime ipoteze martorul a invocat situaţia domnului B. înhumat în mormântul socrului său, însă acelaşi martor a precizat că această înmormântarea s-a realizat înainte ca Parohia Greco Catolică să ia decizia de a nu se mai face înhumări nici în mormintele vechi.
De asemenea martorul a mai arătat că mormântul doamnei R.A. are o singură groapă în care sunt înmormântaţi ambii săi părinţi în opinia sa cele două sicrie ale părinţilor doamnei R. au fost aşezate în mormânt unul peste celălalt.
În finalul depoziţiei sale martorul a precizat că o persoană care a avut mormânt în curtea bisericii şi unde au fost îngropaţi părinţii săi cu 2 gropi a fost cântăreţul B.L. care a fost înmormântat în altă parte şi nu în mormântul în care au fost înhumaţi părinţii acestuia.
În aceste condiţii, tribunalul, în deplină concordanţă cu judecătorul fondului a conchis că solicitarea apelantei de anulare parţială a hotărârii Consiliului Parohial este întemeiată strict pe considerente de ordin personal, în vederea creării exclusiv în favoarea acesteia a unei situaţii privilegiate faţă de toţi ceilalţi membri ai comunităţii.
Nu a putut fi reţinută ca fiind pertinentă critica apelantei potrivit căreia hotărârea Consiliului Parohial al Parohiei Greco Catolice A. este discriminatorie întrucât aceasta priveşte comunitatea locală în integralitatea sa şi nu doar o anumită o categorie de persoane, cu atât mai mult cu cât în cuprinsul acestei hotărâri nu se aduce în discuţie condiţia ca cel care urmează a fi înhumat să aparţină ritului greco-catolic.
De asemenea în mod judicios prima instanţă a statuat că dreptul reclamantei la acordarea unui loc de veci se raportează doar la autorităţile locale obligate a organiza la nivelul fiecărei comunităţi cimitire, nu şi la unităţile de cult, care pot, nu sunt şi obligate, să îşi organizează cimitire confesionale potrivit propriilor regulamente.
Astfel, în conformitate cu art.27 alin 1 din Legea nr. 489/2006 cultele recunoscute şi unităţile lor de cult pot avea şi dobândi, în proprietate sau în administrare, bunuri mobile şi imobile, asupra cărora pot dispune în conformitate cu statutele proprii iar în conformitate acu art.28 alin 1 din acelaşi act normative unităţile locale ale cultelor pot avea şi întreţine, singure sau în asociere cu alte culte, cimitire confesionale pentru credincioşii lor. Cimitirele confesionale se administrează potrivit regulamentelor cultului deţinător. Identitatea confesională a cimitirelor istorice este protejată de lege.
Prin raportare la aceste dispoziţii legale, tribunalul a statuat că hotărârea Consiliului Parohial al intimatei Parohia Greco Catolică A. a fost edictată atât în virtutea calităţii de proprietar asupra cimitirului cât şi din raţiuni de ordin obiectiv, care vizează buna organizare şi desfăşurarea a activităţii parohiei în spaţiul aferent bisericii organizate pe acest teren.
Tot prin raportare la dispoziţiile legale anterior evocate, tribunalul a conchis că nu este întemeiată critica apelantei în sensul că nu se pot limita , prin regulamente interne ale unui cult persoanele care urmează a fi înhumate în mormintele deja edificate.
De asemenea nu a putut fi primită ca fiind fondată nici observaţia apelantei potrivit căreia în speţă nu este vorba despre un mormânt nou, ci despre înhumarea într-un mormânt deja edificat, în condiţiile în care Hotărârea Consiliului Parohial al Parohiei Greco Catolice A. din data de 04.07.2004, hotărâre care face obiectul prezentului litigiu, vizează atât sistarea completă a construcţiei de noi morminte cât şi acceptarea ca numai soţii supravieţuitori să fie înmormântaţi în mormintele deja existente.
Raportat la toate aceste considerente, tribunalul, în temeiul art.296 C pr civ a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta R.A., împotriva Sentinţei civile nr.15.891/18 Octombrie 2011 pronunţată în dosarul civil nr.36.690/211/2010 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care a menţinut-o în totul.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta R.A. solicitând casarea deciziei civile nr. 210/2013 a Tribunalului Cluj şi a sentinţei civile nr. 15891/2011 a Judecătoriei Cluj-Napoca, modificarea deciziei în sensul admiterii acţiunii formulate, cu cheltuieli de judecată.
În motivare s-a arătat că decizia şi sentinţa atacate sunt nelegale şi netemeinice din mai multe considerente. În primul rând instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut sau ceea ce nu s-a cerut, fiind incident art. 304 pct. 6 C.pr.civ. Reclamanta a urmărit prin acţiunea formulată anularea parţială a hotărârii atacate, respectiv a deciziei potrivit căreia se acceptă înhumarea în mormintele deja existente numai a soţului supravieţuitor. Nu s-a solicitat nici un moment construcţia unui nou mormânt, reclamanta urmărind doar să menţină concesiunea asupra locului de veci în care au fost înmormântaţi defuncţii săi părinţi.
Al doilea motiv de recurs incident în cauză este întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 C.pr.civ. care devine incident când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii. Decizia recurată se întemeiază pe motive străine de natura pricinii, instanţa motivând în principal respingerea acţiunii raportat la faptul că solicitarea apelantei de anulare parţială a hotărârii este întemeiată strict pe considerente de ordin personal, ori reclamanta încheiase o concesiune, astfel cum reiese din probele administrate, existând dovezi clare în acest sens, în consecinţă nefiind vorba despre o solicitare întemeiată strict pe considerente de ordin personal. În acest sens s-a arătat că solicitarea reclamantei are la bază
neîndeplinirea unei obligaţii şi încălcarea unui drept rezultat dintr-un acord de voinţe privind concesionarea locului de veci. Acest aspect rezultă din adeverinţa nr. 71/2012 emisă de Arhiepiscopia Clujului Parohia A. şi din inscripţia de pe piatra funerară a mormântului pe care figurează şi numele reclamantei. Concesiunea nu are stipulat un termen, fiind vorba despre un loc de veci, prezumându-se că este vorba despre o concesiune pe termen nelimitat.
Invocându-se prevederile art. 27 alin. 1 şi art. 28 alin. 1 din Legea nr. 489/2006, respectiv Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române s-a arătat că şi în situaţia în care reclamanta nu ar fi fost titulara de la bun început a dreptului de concesiune, aceasta l-ar fi dobândit prin moştenire legală. S-a mai precizat că în virtutea aceluiaşi regulament invocat anterior tăbliţa de la mormânt trebuie să conţină numele şi prenumele concesionarului şi numărul actului de concesiune, figura şi numărul locului, precum şi dimensiunile acestuia, numele reclamantei fiind inscripţionat pe piatra funerară alături de numele părinţilor.
S-a invocat şi incidenţa dispoziţiilor art. 304 pct. 8 C.pr.civ., instanţa omiţând să aibă în vedere lipsa de pregătire juridică a reclamantei în momentul în care a avut în vedere răspunsul acesteia la interogatoriu referitor la contractul de concesiune. Din probele administrate a rezultat că reclamanta a încheiat cu Parohia Ortodoxă un astfel de contract, achitând preţul concesiunii şi primind chitanţă, numele acesteia fiind inscripţionat pe tăbliţa funerară.
Prin hotărârea Parohiei Greco-Catolice reclamantei i se încalcă dreptul dobândit ca urmare a convenţiei privind concesiunea locului de veci în care au fost înmormântaţi părinţii săi, recunoaşterea acestui drept neîmpiedicând sau afectând în vreun mod activitatea parohiei.
S-a apreciat de asemenea că decizia a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, nefiind avute în vedere prevederile art. 5 alin. 5 din Legea nr. 489/2006.
Reclamanta nu a solicitat construirea unui nou mormânt ci doar continuarea concesiunii privitoare la locul de veci în care au fost înmormântaţi defuncţii săi părinţi, acest lucru nefiind în măsură să afecteze în mod concret activitatea parohială, mai ales în condiţiile în care concesiunile sunt valabile în ce-i priveşte pe soţii supravieţuitori.
În probaţiune s-au depus la dosar două fotografii (filele 13-14 dosar).
În drept au fost invocate dispoziţiile art. 299 şi urm. C.pr.civ., art. 27 alin. 1 şi art. 28 alin. 1 din Legea nr. 489/2006, Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, art. 969 Cod civil.
Deşi legal citate intimatele Parohia Greco-Catolică A. şi Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Cluj-Gherla nu au formulat întâmpinare.
Analizând recursul declarat de către reclamanta R.A. împotriva deciziei civile nr. 210/A din 23 aprilie 2013 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr. …, Curtea reţine următoarele:
În primul rând, raportat la conţinutul cererii de recurs şi la motivele de recurs formulate de către reclamantă, se impun câteva precizări.
Astfel, în primul rând se constată că motivele de recurs sunt amplu dezvoltate şi cuprind aspecte care nu au fost invocate de către reclamantă nici în cuprinsul cererii de chemare în judecată şi nici în cererea de apel. Faptul că reclamanta nu a beneficiat de
asistenţă juridică calificată în faţa primei instanţe şi în apel nu este un aspect care să poată justifica invocarea unor motive noi în recurs, reclamanta având posibilitatea să îşi asigure asistenţă juridică calificată încă de la demararea procesului, iar nu numai în faza recursului. În consecinţă instanţa va analiza motivele din cererea de recurs în limitele în care acestea se regăsesc şi cererea de apel declarată împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în primă instanţă.
În ceea ce priveşte susţinerea reprezentantului reclamantei în sensul că invocarea art.969 C.civ., respectiv a principiului forţei obligatorii a contractelor care decurge din acest text de lege, este admisibilă pentru prima dată în recurs deoarece este vorba despre o chestiune de ordine publică, aceasta nu poate fi apreciată ca fiind întemeiată. Într-adevăr conform art.306 alin. 2 C.pr.civ., motivele de ordine publică pot fi invocate în faţa instanţei de recurs, chiar şi din oficiu de către instanţă, însă aspectele invocate de către reclamantă în recurs nu se pot circumscrie unor motive de ordine publică, în sensul avut în vedere de art.306 alin.2 C.pr.civ.
Din analiza cererii de recurs cu soluţionarea căreia a fost investită instanţa rezultă că au fost invocate mai multe motive de recurs, motive care vor fi analizate distinct, cu luarea în considerare a menţiunilor făcute anterior. Importantă este sublinierea făcută de către recurentă anterior enunţării motivelor de recurs, în sensul că prin hotărârea atacată Consiliul Parohial tinde la neexecutarea obligaţiei rezultate din contractul de concesiune al locului de veci unde au fost înmormântaţi părinţii reclamantei, toate motivele de recurs dezvoltate ulterior bazându-se practic pe aceasta.
1. Prin primul motiv de recurs , încadrat în drept în prevederile art.304 pct.6 C.pr.civ., se invocă faptul că instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut. Atâta timp cât cererea formulată de către reclamantă având ca obiect anularea parţială a Hotărârii Consiliului Parohial din 04.07.2004 a fost respinsă ca neîntemeiată, soluţia fiind menţinută în apel, nu se pune problema incidenţei acestui motiv de recurs raportat la unele menţiuni din considerentele hotărârilor, instanţa de fond şi apoi cea de apel, pronunţându-se în limitele în care au fost investite.
2.Al doilea motiv de recurs este grefat pe prevederile art.304 pct.7 C.pr.civ., susţinându-se că decizia recurată se întemeiază pe motive străine de natura pricinii. În acest sens s-a arătat că deşi din probele administrate rezultă în mod clar că reclamanta încheiase o concesiune, instanţa a motivat soluţia pronunţată în principal prin reţinerea că solicitarea apelantei este întemeiată pe considerente de ordin personal.
În ceea ce priveşte această critică, un aspect important este acela că cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantă a fost soluţionată de către judecătorie doar prin raportare la dispoziţiile legale invocate în aceasta, respectiv prevederile Legii nr.489/2006, instanţa de fond nefăcând referire şi neanalizând contractul de concesiune de care se prevalează acum reclamanta.
Cu toate acestea în cererea de apel reclamanta nu s-a prevalat de contractul de concesiune, menţionat într-adevăr în cererea de chemare în judecată ca justificare a acesteia(fără a fi invocate însă dispoziţiile art.969 C.civ. şi principiul forţei obligatorii a contractelor care decurge din acesta), dar neavut în vedere de judecătorie la pronunţarea soluţiei, invocând doar faptul că hotărârea atacată este discriminatorie în condiţiile în care se permite înmormântarea în cimitirul aparţinând Parohiei Greco Catoloce A. doar a soţului sau soţiei celui deja înmormântat în acest cimitir. Rezultă deci că raportat la prevederile art.294 alin.1 şi art.316 C.pr.civ., nu pot fi analizate criticile din cererea de
recurs formulate omisso medio şi care sunt întemeiate pe contractul de concesiune şi forţa obligatorie a acestuia între părţi.
În căile de atac instanţa trebuie să se limiteze la părţile, obiectul şi cauza cererii de chemare în judecată, astfel cum acestea au fost stabilite în faţa instanţei de fond. Astfel cum s-a precizat mai sus, în apel reclamanta nu a înţeles să conteste modul în care instanţa de fond a stabilit obiectul şi cauza cererii de chemare în judecată soluţionate prin sentinţa pronunţată, criticile din apel axându-se pe alte considerente. Reclamanta nu se poate deci prevala în recurs de existenţa contractului de concesiune pentru a justifica cererea de anulare a hotărârii Consiliului parohial.
Cu privire la această critică, astfel cum s-a menţionat mai sus, se impune a se face şi precizarea că instanţa de apel, pe baza probelor administrate în cauză, mai precis pe baza răspunsurilor la interogatoriul luat reclamantei, a reţinut în considerentele deciziei atacate că nu s-a făcut dovada încheierii unui contract de concesiune a locului de veci între reclamantă şi Parohia Ortodoxă A. sau Parohia Greco Catolică A.. Acest aspect a fost însă reţinut doar tangenţial, din considerentele deciziei atacate rezultând că nu a prezentat relevanţă la pronunţarea soluţiei, instanţa de apel pronunţându-se în limitele investirii sale prin cererea de apel.
3.A treia critică formulată de către reclamantă prin cererea de recurs este întemeiată în drept pe prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ., invocându-se încălcarea şi aplicarea greşită a legii prin decizia atacată. Se invocă faptul că instanţa de fond şi cea de apel nu a luat în calcul prevederile art.5 alin.5 din Legea nr.489/2006 la pronunţarea soluţiei, administrarea cimitirelor confesionale neputându-se face cu încălcarea principiilor generale de drept, invocându-se în acest sens contractul de concesiune încheiat între reclamantă şi Parohia Ortodoxă şi prevederile art.969 alin.1 C.civ.
Rezultă deci că deşi se invocă încălcarea legii, reclamanta se prevalează de fapt în susţinerile sale tot de existenţa contractului de concesiune încheiat şi de prevederile art.969 alin.1 C. civ., aspecte asupra cărora curtea s-a pronunţat anterior.
Referitor la raţiunile avute în vedere de către Parohia Greco-Catolică A. în momentul emiterii hotărârii atacate de către reclamantă, atâta timp cât aceasta a fost adoptată cu respectarea legislaţiei incidente, acestea nu pot fi cenzurate de către instanţă.
Se reţine şi faptul că în recurs se reiterează teza că hotărârea atacată ar fi discriminatorie, discriminarea fiind invocată însă tot raportat la existenţa contractului de concesiune şi a prevederilor art.969 alin.1 C.civ., respectiv art.5 alin.5 din Legea nr.489/2006, nefiind criticată din altă perspectivă reţinerea instanţei de apel în sensul că nu există discriminare, întreaga comunitate locală aflându-se în aceeaşi situaţie.
Având în vedere ansamblul considerentelor de mai sus, Curtea, în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta R.A. împotriva deciziei civile nr. 210 din 23 aprilie 2013 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. …, pe care o va menţine ca legală.