avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Anulare act administrativ ca urmare a nerespectării procedurii de reorganizare. Reintegrare in postul detinut anterior. Obligarea la plata de despăgubiri.
 
Art. 7 alin. l din Legea nr. 554/2004 Decizia Î.C.C.J. nr.1012/12.03.2008 Art.85 lit. e din Legea nr.80/1995
Cu privire la pretinsa inexistentă a comunicării, legea nu impune comunicarea actului într­un anumit mod, astfel încât se apreciază că şi o comunicare orală a actelor este suficientă şi constituie o comunicare valabilă în lumina dispozitiilor art. 7 alin. l din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Acest text de lege nu face distinctie cu privire la modalitătile de comunicare a actelor administrative, iar sintagma « de la data comunicării actului » (din textul art.7 alin. 1 din lege) nu prevede în mod expres comunicarea în scris.
În conformitate cu dispozitiile art.85 lit. e din Legea nr.80/1995:
Ofiterii, maiştrii militari şi subofiterii în activitate pot fi trecuti în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situatii:
e) când, în urma reorganizării unor unităti şi a reducerii unor functii din statele de organizare, nu sunt posibilităti pentru a fi încadrati în alte functii sau unităti, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Nationale;
 
Decizia civilă nr. 304/CA/20.02.2013 Dosar nr. 214/118/2012
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta ­sectia contencios administrativ si fiscal la data de 9.01.2012 sub nr.214/118/2012, reclamantul C.G.D. a chemat in judecata parata I.G.S.U., solicitând anularea Ordinului Inspectorului Sef nr.13593/I din 14.09.2011 prin care a fost trecut in rezervă, trecerea sa in rezerva realizându­se cu nerespectarea procedurii de reorganizare si pe motive subiective, reintegrarea in postul detinut anterior, obligarea la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si calculate precum si cu toate drepturile de care ar fi beneficiat daca nu ii încetau raporturile de serviciu, cu cheltuieli de judecata.
Parata I.G.S.U. a formulat întâmpinare, prin care a invocat inadmisibilitatea cererii pentru tardivitatea plângerii prealabile. Arata ca reclamantul a formulat plângerea prealabila nr.80443/P din 15.11.2011, deci s­a depăşit termenul de 30 zile impus de art.7 din Legea nr. 554/2004, aspect ce conduce inevitabil la inadmisibilitatea actiunii. Apreciază reclamanta ca momentul cert al începerii curgerii termenului de 30 zile este cel al emiterii Ordinului nr.13593/I din 14.09.2011 privind trecerea in rezerva a reclamantului.
Precizează pârâta că, urmare a comunicării măsurii punerii la dispozitie prin
O.Z.U. nr. S/127 din 30.06.2011, reclamantul cunoştea faptul ca după cele 3 luni de punere la dispozitie conform art.82 din Legea nr. 80/1995, l­a reprezentat imposibilitatea încadrării intr­o functie disponibila, după expirarea termenului impus de dispozitiile acestui act normativ.
Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiată. Temeiul de drept privind trecerea in rezerva a reclamantului il constituie art.85 alin.1 lit.e si alin..2 din leg.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, iar temeiul de fapt l­a constituit imposibilitatea încadrării intr­o functie disponibila, după expirarea termenului impus de art.82 din acelaşi act normativ.
Concluzionând, precizează parata ca toate etapele procesului de reorganizare institutional la nivelul IGSU, respectiv ISU Constanta, s­au aplicat in stricta concordanta cu prevederile legale in vigoare, cu asigurarea unei depline transparente decizionale si in conditii de echidistantă, corectitudine si impartialitate, din partea tuturor persoanelor si structurilor din inspectorat care au fost implicate in implementarea acestui proces.
Prin Sentinta civilă nr. 2675/16.08.2012 Tribunalul Constanta a respins exceptia inadmisibilitătii actiunii ca neîntemeiată şi a admis cererea formulată de reclamant, anulând Ordinul Inspectorului Şef nr. 13593/I din 14.09.2011.
A dispus reîncadrarea reclamantului pe postul detinut anterior emiterii Ordinului Inspectorului Şef nr. 13593/I/14.09.2011.
A obligat pârâtul la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate precum şi cu toate drepturile de care ar fi beneficiat de la data încetării raporturilor de serviciu şi până la data reintegrării în functie.
A respins cererea privind plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată
Pentru a pronunta această hotărâre, prima instantă a retinut următoarele:
Exceptia inadmisibilitătii cererii s­a constatat a fi nefondată din următoarele considerente: din proba cu înscrisuri administrata in cauza, s­a constatat ca reclamantului i­a fost comunicat ordinul de trecere in rezerva contestat, la data de 1.11.2011 iar la data de 5.12.2011 parata i­a comunicat reclamantului prin adresa nr.80443/P ca revocarea ordinului de trecere in rezerva nu se poate face decât de către instanta competentă.
Pe fondul cauzei, instanta a retinut următoarele:
In fapt, reclamantul ­plutonier în cadrul ISU Dobrogea, a fost pus la dispozitia unitătii, începând cu data de 15.06.2011, prin Ordinul Inspectorului Şef nr. S/13122/I/20.06.2011.
Măsura a fost justificată de institutia pârâtă prin prisma actelor normative adoptate pe fondul adâncirii crizei economice asupra sistemului bugetar.
În aplicarea O.U.G. nr. 54/2011 privind OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, a fost emis O.M.A.I. nr. 1/658/10.06. 2011 prin care se aprobă organigramele unitătilor Inspectoratului General Pentru Situatii de Urgentă.
Prin adresa nr. 7093/16.06.2011, IGSU aduce la cunoştinta tuturor unitătilor subordonate măsurile pe care urmează să le ia urmare a aprobării statelor de organizare, respectiv:
­emiterea actelor administrative pentru repunerea în functie a personalului ale căror functii se regăsesc în noile state de organizare;
­posturile rămase vacante după repunerea în functie a personalului în conditiile anterioare pot fi ocupate prin procedurile prevăzute prin ordinul ministrului nr. 665/2008, de către personalul ce îndeplineşte conditiile stabilite prin respectiva reglementare;
­pentru posturile la care nu s­a modificat nivelul functiei, însă s­a schimbat denumirea structurii respective, repunerea în functie va opera prin identificarea noii functii similare (ex. Vechiul stat: şef serviciu prevenirea incendiilor/protectie civilă
– noul stat de organizare : şef serviciu prevenire/protectie, pregătirea populatiei şi educatie preventivă; înfiintarea a noi subunităti, etc.).
­emiterea ordinelor de personal pentru punerea la dispozitie în conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, a cadrelor militare din unităti, după analiza situatiilor în şedinta de conducere, pentru cei care: a) au ocupat posturi cu atributii distincte identificate astfel prin fişa postului, desfiintate ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor de reorganizare; b) au ocupat în cadrul aceleiaşi/aceluiaşi structuri/compartiment,anterior intrării în vigoare a noilor state de organizare, posturi care au fost desfiintate.
­se vor stabili şi comunica celor vizati, potrivit legii, activitătile care urmează a fi desfăşurate de personalul pus la dispozitie in conditiile mentionate anterior pentru
o perioadă de până la 3 luni ; etc.
În finalul adresei nr. 7093/16.06.2011 se arată: „Veti dispune măsurile de punere la dispozitie a personalului, după o analiză efectuată în şedinta de lucru a inspectorului şef cu cadrele cu functii de conducere, materializată într­un document scris şi semnat de către participanti, cu justificarea nominalizării personalului ce urmează a fi la dispozitie.
În cadrul analizei respective se pot avea în vedere aspecte printre care se
regăsesc, dar fără a se limita la acestea, şi următoarele:
­situatia medicală a cadrului în cauză reportată la cerintele postului respectiv;
­rezultatele profesionale obtinute de personalul în cauză, aptitudinile detinute şi
atitudinile de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor;
­situatia disciplinară a personalului în cauză;
­capacitatea de efort a personalului unitătii, confirmată de cei în drept, raportată
la cerintele postului respectiv „.
În cadrul şedintei din 17.06.2011 a I.S.U. DOBROGEA a fost analizat noul stat de organizare şi au fost identificate pozitiile care nu se mai regăseau în noul stat si implicit personalul pus la dispozitia unitătii.
Potrivit procesului­verbal al şedintei din 17.06.2012, s­au stabilit anumite criterii care vor sta la baza analizei personalului aflat la dispozitia unitătii precum şi ponderea criteriilor de departajare : situatia medicală actuală ­10 %; calificative pe ultimii 3 ani – 20%; situatia disciplinară pe ultimii 3 ani – 20%, rezultate la pregătirea fizică – media ultimelor două evaluări ­30%; existenta cursurilor de specializare – 5%, reprezentarea institutiei şi aptitudinile detinute şi atitudinea de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor ­15%.
De asemenea, s­au stabilit şi punctaje aferente criteriilor de departajare: situatia medicală : apt + 5 puncte, apt limitat – 5 puncte; calificative pe ultimii 3 ani: foarte bun­8 puncte, bun 6 puncte, corespunzător 4 puncte; mediocru 2 puncte; necorespunzător 0 puncte; situatia disciplinară: amânarea înaintării în grad ­8 puncte; retrogradarea în functie ­6 puncte; mustrare ­4 puncte; avertisment ­2 puncte; înaintare în grad anterior expirării stagiului minim +5 puncte; recompense în bani +10 puncte; multumiri +10 puncte; citări prin OZU +20 puncte ş.a.m.d.
Prin adresa nr. 7104/21.06.2011 a IGSU, receptionată de I.S.U. DOBROGEA la data de 22.06.2012, se comunică acestuia din urmă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selectiei personalului în vederea numirii în functie ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă precum şi Procedura privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în functie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.
Potrivit recunoaşterii reclamantului personalul a fost informat verbal cu privire la criteriile ce au stat la baza analizei personalului aflat la dispozitia unitătii.
În data de 24.06.2011 a avut loc şedinta de lucru a Inspectorului Sef cu participarea cadrelor cu functii de conducere, la care s­a făcut analiza personalului aflat la dispozitia unitătii. Concluziile şedintei de analiză s­au materializat în documentul Analiza/evaluarea personalului pus la dispozitie conform Ordinului Inspectorului General al IGSU nr. 7104/21.06.2011.
Potrivit procesului­verbal al şedintei din 24.06.2011, această analiză a personalului pus la dispozitia unitătii s­a desfăşurat în modul următor:
­participantii la şedintă au propus anumite persoane pentru a fi mentinute pe anumite pozitii din statul de organizare ;
­participantii la şedintă au votat propunerile respective.
Potrivit documentului Analiza/evaluarea personalului pus la dispozitie conform Ordinului Inspectorului General al IGSU nr. 7104/21.06.2011, reclamantul este pus la dispozitia unitătii
Ulterior şedintei din 24.06.2012 se emite Ordinul de Zi pe Unitate nr. S/127/ 30.06.2011 în care se arată că, începând cu data de 15.06.2011, data intrării în vigoare a noului stat de organizare, un număr de 238 de cadre militare au fost puse la dispozitie, iar în urma analizei în şedinta de comandă, un număr de 150 de ofiteri şi subofiteri au fost repuşi în functie, cu data de 15.06.2011 şi îşi vor continua activitatea în structurile mentionate în cuprinsul Ordinului.
Din analiza înscrisurilor a rezultat că se verifică sustinerile reclamantului cu privire nerespectarea de către institutia pârâtă a metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea selectiei personalului în vederea numirii în functie comunicată de IGSU către ISU Dobrogea la 22.06.2012, fapt ce atrage anularea actului contestat prin prezenta actiune.
În fapt pârâta la 17.06.2011, înainte de comunicarea metodologiei, a analizat noul stat de organizare şi a stabilit criteriile care vor sta la baza analizei personalului aflat la dispozitia unitătii şi ponderea criteriilor de departajare.
Pârâta în şedinta de lucru din 17.06.2011 nu a stabilit data şi locul desfăşurării analizei şi nici nu a consemnat criteriile, data şi locul de desfăşurare a analizei într­un Ordin de zi pe unitate care să fie afişat la sediul.
Cu toate acestea la 20.06.2011, dată până la care nu a avut loc analiza conform art. 5 din metodologie, s­a emis actul ­Proiect al Ordinului Inspectoratului Şef nr. S/13122/20.06.2011 prin care s­au pus la dispozitie începând cu 15.06.2011 subofiterii prevăzuti în anexă la ordin.
Din înscrisurile depuse instanta a apreciat că în fapt nu a avut loc analiza conform reglementărilor prevăzute de metodologie.
La 24.06.2001 a avut loc şedinta de lucru a Inspectoratului cu participarea cadrelor cu functii de conducere, şedintă în care pârâtul sustine că a avut loc analiza personalului.
Concluziile şedintei s­au materializat în documentul Analiza/evaluare personalului pus la dispozitie conform Ordin 7104/21.06.2011.
Din cuprinsul procesului­verbal încheiat la 24.06.2011 s­a retinut că analiza s­a desfăşurat în următorul mod: participantii au propus ca anumite persoane să fie mentinute pe pozitii în ştatul de organizare şi au votat propunerile respective.
S­a constatat că prin modul de desfăşurare a analizei personalului din 24.06.2011 nu au fost respectate dispozitiile legale din metodologie.
În primul rând pârâta nu a făcut dovada afişării criteriilor, a datei şi locului la care are loc analiza.
În fapt, pârâta la 24.06.2011 nu a respectat cele patru etape prevăzute la art. 7 din metodologie.
Din cuprinsul procesului­verbal de şedintă din 24.06.2011 rezultă că participantii au făcut propuneri cu privire la anumite persoanele pentru a fi mentinute în functie şi au votat aceste propuneri.
Nu s­au respectat primele 3 etape respectiv nu s­a nominalizat structura, tipul functiei şi persoanele supuse analizei, nu s­a prezentat o situatia a criteriilor stabilite în şedinta din 17.06.2011, numărul de puncte acumulate de fiecare persoană supusă analizei, modul în care a fost calculat punctajul final, criteriile avute în vedere în momentul formulării propunerilor.
Instanta a apreciat că era necesar a se întocmit o situatia a personalului ce urma a fi supus analizei, situatie în care să se regăsească modul efectiv în care s­au aplicat criteriile stabilite de pârât la 17.06.2011 şi care se regăsesc şi în metodologie.
De exemplu în procesul verbal din 24.06.2011 nu se regăseşte nici o mentiune cu privire la reclamant, pentru a putea verifica dacă în ceea ce­l priveşte au fost respectate dispozitiile legale din metodologie în sensul că, pentru structura, tipul functiei, care au fost persoanele supuse analizei, ce punctaj a obtinut fiecare persoană în urma aplicării criteriilor stabilite, dacă într­adevăr reclamantul a obtinut cel mai mic punctaj sau dacă în urma desfăşurării analizei putea fi incidente dispozitiile art.10 din Metodologie, potrivit cu care :
„În situatia în care după desfăşurarea procedurii de selectie stabilită la art.7 se constată existenta la nivelul structurii/subunitătii a unor posturi rămase vacante sau dacă numărul persoanelor selectate în vederea numirii pe functii depăşeşte numărul posturilor vacante, se va proceda la organizarea unui examen. În situatia existentei la nivelul structurii/subunitătii a unor posturi rămase vacante, la examen pot participa persoanele care nu au fost selectate în vederea numirii in functie potrivit prevederilor art.7”
În situatia în care numărul persoanelor selectate in vederea numirii pe functii depăşeşte numărul posturilor vacante, la examen pot participa numai persoanele care au fost selectate potrivit prevederilor art.7.
Din cuprinsul procesului verbal din 17.06.2011 s­a retinut că s­au stabilit atât criterii cât şi ponderea acestora la departajare.
Aspectele învederate conduc la concluzia evidentă că actele deduse judecătii nu sunt motivate.
Motivarea actului administrativ constituie o garantie a respectării legii şi a ocrotirii drepturilor cetăteneşti şi totodată, un principiu al procedurii de emitere a actelor administrative. Amploarea şi detalierea motivării depinde de natura actului adoptat iar cerintele pe care trebuie să le îndeplinească motivarea depind de circumstantele fiecărui caz, jurisprudenta comunitară echivalând o motivare insuficientă sau greşită cu lipsa motivării.
Astfel a retinut şi CJCE în hotărârea pronuntată la 26 martie 1987 în cauza Comisia Europeană contra Consiliului CE, statuând că „actele comunitare trebuie să cuprindă expunerea elementelor de fapt şi de drept care au stat la baza adoptării lor, astfel încât Curtea să­şi poată exercita controlul şi astfel încât statele membre şi persoanele interesate să poată cunoaşte conditiile în care institutiile comunitare aplică dispozitiile tratatului”. S­a remarcat totodată că „în cadrul sistemului de competente al comunitătii, alegerea temeiului juridic al unui act nu poată să depindă exclusiv de convingerea unei institutii în ce priveşte scopul urmărit, ci trebuie să se întemeieze pe factori obiectivi, care să poată fi supuşi controlului judiciar”.
Înalta Curte de Casatie şi Justitie a statuat, într­o decizie de spetă (decizia nr. 482 din 26 ianuarie 2007) că „motivarea unei decizii administrative nu poate fi limitată la considerente legate de competenta emitentului, ci trebuie să contină elemente de fapt şi de drept care, pe de o parte, să permită destinatarilor să cunoască şi să evalueze temeiurile şi efectele deciziei iar, pe de altă parte, să facă posibilă exercitarea controlului de legalitate”.
Pentru ca instanta de contencios administrativ să se poată pronunta asupra legalitătii actului administrativ dedus judecătii, ea trebuie să cunoască ratiunile de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii sau adoptării acestuia
Instanta a apreciat că în cauză se impunea o detaliere a motivelor ce au condus la situatia în care reclamantul în urma analizei să rămână la dispozitia unitătii.
În acest sens, institutia pârâtă trebuia, conform metodologiei, să întocmească o listă cu personalul pus la dispozitie şi lista posturilor vacante pe structuri.
Lista personalului pus la dispozitie trebuie să cuprindă mentiunea structurii în care acesta şi­a desfăşurat activitatea, modul în care a avut loc analiza respectiv o situatie a fiecărei persoane puse la dispozitie la 20.06.2011 în care să se arate în mod concret modul în care s­au aplicat criteriile stabilite la 17.06.2011, punctajul acordat pentru fiecare persoană, aspecte relevante în raport de criteriile stabilite arătate de şeful nemijlocit, punctul de vedere al participantilor la şedinta din 24.06.2011 cu privire la punctajul final acordat pentru fiecare candidat.
În fapt participantii la şedintă, fără a face referire la vreun aspect arătat mai sus, au propus şi votat persoanele care să fie mentionate în anumite pozitii din ştatul de organizare.
Astfel institutia pârâtă, pe lângă faptul că nu a respectat metodologia, a dispus de o largă apreciere, astfel că era necesar a detalia motivul pentru care o parte din persoane a rămas la dispozitie iar altă parte a fost reintegrată, căci motivarea conferă actelor transparentă şi în acelaşi timp permite exercitarea controlului judiciar.
Instanta a retinut că în urma şedintei de lucru din 24.06.2011 s­a emis Ordinul 127/30.06.2011 prin care din cele 238 de cadre puse la dispozitie la 20.06.2011, un număr de 150 de ofiteri şi subofiteri au fost repuşi în functie începând cu data de 15.06.2011.
Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs pârâtul ISU Dobrogea al judetului Constanta pentru următoarele aspecte:
1. Cu privire la solutionarea exceptiei inadmisibilitătii cererii de chemare în judecată pentru neefectuarea plângerii prealabile, consideră că în mod cu totul nejustificat instanta a hotărât respingerea ca nefondată a exceptiei.
Recurenta apreciază că în mod greşit s­a apreciat că exceptia inadmisibilitătii nu a fost invocată şi fată de ordinul de trecere în rezervă.
Deşi a dovedit, în mod lipsit de orice echivoc, faptul că reclamantul nu a îndeplinit procedura prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, instanta a respins exceptia invocată ca nefondată, fapt care a condus la emiterea unei hotărâri netemeinice şi nelegale.
Reclamantul a înteles să solicite revocarea unor acte administrative care fac obiectul prezentei cauze prin petitia nr. 80443/P din 15.11.2011, înregistrată la ISU „Dobrogea" al judetului Constanta, institutie care a transmis răspunsul petentului. Astfel, este lesne de înteles că petentul a depăşit termenul de 30 de zile impus de art.7 din Legea 554/2004, aspect ce conduce inevitabil la inadmisibilitatea actiunii formulate de reclamant.
Momentul cert al începerii curgerii termenului de 30 de zile prevăzut de art. 7 alin. l din Legea 554/2004 este data de 14.09.2011 prin emiterea Ordinului 13593 al
I.S.U. Constanta, moment fată de care formularea plângerii prealabile la data de 15.11.2011 apare ca tardivă.
Prin petitia sa, reclamantul nu a înteles să ceară şi revocarea ordinului de trecere în rezervă, acesta solicitând doar revocarea Ordinului S/13122/I din 20.06.2011 şi Ordinul S/127/30.06.2011.
Prin O.Z.U. nr. S/127 din 30.06.2011, emis de ISU al judetului Constanta, s­a comunicat cadrelor militare măsura punerii la dispozitia unitătii urmare a emiterii Ordinului Inspectorului şef nr. S/13122/1 din 20.06.2011.
Şi fată de aceste ordine formularea plângerii este tardivă, termenul de 30 de zile începând să curgă la 30.06.2011 prin emiterea Ordinului S/127, astfel că plângerea formulată la 15.11.2013 este tardivă.
Motivele invocate de reclamant nu privesc nelegalitatea Ordinelor atacate, ci se referă numai la procedura de comunicare a acestora, care însă nu poate fi atacată pe calea contenciosului administrativ.
O eventuală sustinere potrivit căreia actele atacate nu i­au fost comunicate reclamantului nu constituie un motiv de exonerare de obligatia realizării procedurii prealabile, atâta timp cât reclamantul nu a făcut nici un demers în vederea luării la cunoştintă despre continutul actului şi nu a indicat nici un moment că, deşi a solicitat, pârâtul a refuzat să­i comunice actul respectiv.
La împlinirea termenului de punere la dispozitie prevăzut de art. 82 lit. a din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, a fost emis ordinul de trecere în rezervă nr. 13593/14.09.2011, reclamantul primind o copie certificată de pe acesta, întrucât originalul se păstrează la emitent conform Dispozitiei Directorului Directiei Management Resurse Umane nr. 11/960/20.10.2004.
Cu privire la pretinsa inexistentă a comunicării, arată faptul că legea nu impune comunicarea actului într­un anumit mod, motiv pentru care apreciază că şi o comunicare orală a actelor este suficientă şi constituie o comunicare valabilă în lumina dispozitiilor art. 7 alin. l din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Acest text de lege nu face distinctie cu privire la modalitătile de comunicare a actelor administrative, iar sintagma « de la data comunicării actului » (din textul art.7 alin. 1 din lege) nu prevede în mod expres comunicarea în scris. În considerarea principiului potrivit căruia « unde legea nu distinge, nici interpretul nu o poate face », apreciază că în cauză, comunicarea şi orală a acestor măsuri este legală.
În acest sens, s­a pronuntat şi Î.C.C.J. prin decizia nr.1012/12.03.2008.
Consideră că singura sanctiune pentru necomunicarea legală a actelor administrative o reprezintă, în situatia în care actele au fost executate, prelungirea termenului legal de exercitare a cererii de revocare la organul emitent sau a plângerii la instanta de contencios administrativ.
2. Cu privire la fondul cauzei, arată faptul că în anul 2011, la nivelul Ministerului Administratiei şi Internelor şi pe cale de consecintă şi în cadrul institutiilor subordonate acestuia, cum este institutia pârâtă în cauză, a avut loc un proces amplu de reorganizare care a avut ca rezultat desfiintarea unor posturi din statul de organizare al unitătii, acestea nemaifiind bugetate. Solutionarea fondului cererii este vădit eronată.
Cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a procedurii de selectie a personalului în vederea numirii în functie, solicită instantei de judecată a avea în vedere următoarele aspecte:
În cadrul şedintei din 17.06.2011 a fost analizat noul stat de organizare şi au fost identificate pozitiile care nu se mai regăseau în noul stat şi implicit personalul care trebuia pus la dispozitia unitătii. În acest sens 238 de cadre (ofiteri şi subofiteri) au fost puse la dispozitia unitătii, iar în urma analizei din cadrul şedintei din data de 24.06.2011 au fost reîncadrati pe functiile noi 150 de cadre, 88 rămânând în continuare la dispozitie.
Punerea la dispozitie s­a realizat printr­un act administrativ colectiv, Ordinul inspectorului şef al ISU Constanta nr. S/13122/1 din 20.06.2011, comunicarea realizându­se prin semnarea direct pe ordinul de zi pe unitate.
Acest ordin are caracter clasificat conform art. 17 din Legea nr. 182/2000 şi potrivit art. II alin.2 lit. b din Legea nr. 24/2000 nu există obligatia publicării în Monitorul Oficial, reclamantul având nivelul de acces corespunzător documentului contestat. Intr­o atare situatie anularea ordinului nr. S/13122/1 din 20.06.2011 emis de Inspectorul Şef al I.S.U. Constanta, prin care reclamantul a fost pus la dispozitia unitătii, nu se justifică întrucât nu încalcă conditiile de fond şi de formă prevăzute de lege.
Afirmatia reclamantului privind modul arbitrar de stabilire şi apreciere a criteriilor de departajare a personalului nu este sustinută de nicio probă. Dimpotrivă, din cuprinsul procesului verbal din 24.06.2011 şi ANALIZA/EVALUAREA nr. 863285/24.06.2011, sunt evidentiate criteriile de evaluare, modalitatea de votare, motivatia persoanelor care au efectuat evaluarea.
Raportat la sustinerile instantei de fond potrivit cărora pârâta I.S.U. Constanta nu a respectat metodologia în sensul stabilirii criteriilor ce au stat la baza analizei personalului aflat la dispozitia unitătii, arată că la sediile I.S.U. Constanta cât şi la sediile grupurilor şi subunitătilor a fost afişat anuntul cu nr. 863319 din 23.06.2011 în şedinta din 22.06.2011 conform procesului verbal, în conformitate cu ordinul I.G.S.U. nr.7104 din 22.06,2011 privind Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selectiei personalului în vederea numirii în functie ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul I.G.S.U.
Aşadar, desfiintarea postului ocupat de reclamant a avut un caracter real. efectiv şi serios, fiind suprimat din structura angajatorului, instanta neconstatând motive de nelegalitate a modalitătii de selectare a personalului fată de care a fost luată măsura trecerii în rezervă. In acest sens trebuie să fie retinut că, de principiu, angajatorul are deplina libertate în procesul de selectie a personalului în situatiile în care intervine măsura restrângerii de activitate, instanta neavând competenta de a se pronunta asupra oportunitătii mentinerii unor salariati în detrimentul altora.
În ceea ce priveşte adresa nr. 7093, emisă la 16.06.2011, de inspectorul general al IGSU, arată că aceasta este adresată unitătilor din subordine şi contine îndrumări pentru realizarea operatiunilor specifice pentru reorganizarea inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentă. Insă, reorganizarea nu s­a realizat în temeiul acestei adrese ci în temeiul actelor normative indicate de altfel în cuprinsul său, respectiv Ordinele MAI 600/2005, 665/2008 şi Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
Instanta de judecată nu a luat în considerare prevederile din ANALIZA/EVALUAREA nr. 863285/24.06.2011 unde sunt evidentiate criteriile de evaluare, modalitatea de votare, motivatia persoanelor care au efectuat evaluarea, acestea fiind stabilite în conformitate cu prevederile art.5 din Ordinul I.G.S.U. nr.7104 din 22.06.2011 privind Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selectiei personalului în vederea numirii în functie ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul I.G.S.U. şi în conformitate cu şedinta materializată cu procesul verbal încheiat în 22.06.2011 cu cadrele cu functii de comandă.
Totodată, în cadrul şedintei din 22.06.2011 nu au mai fost luate în discutie procesul verbal al şedintei din 17.06.2011 unde s­a încercat să se stabilească nişte criterii care ulterior nu au mai fost aplicate.
Tot în data de 24.06.2011, în conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul nr.7104 din 21.06.2011 privind Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selectiei personalului în vederea numirii în functie ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul I.G.S.U., şeful biroului resurse umane a prezentat lista personalului pus la dispozitie şi lista posturilor vacante pe structuri.
Prin O.M.A.I. nr. 1/658 din 10.06.2011 şi Ordinul LG.S.U. nr. 080211/11.06.2011 s­au aprobat statul de organizare şi functionare al I.S.L. Constanta, organigrama şi numărul de posturi aprobate, precum şi repartizarea pe subunităti a acestor posturi.
În consecintă, apreciază că au existat atât în fapt cât şi în drept temeiurile legale pentru restructurarea/reducerea efectivelor M.A.I.
Pentru a dobândi fortă probantă, orice apreciere a instantei de fond cu privire la nelegalitatea ordinelor atacate de reclamant trebuia sustinută prin indicarea în concret a motivelor de nelegalitate, respectiv a prevederilor legale de rang superior cu care actele administrative contestate s­ar afla în contradictie.
Reclamantul trebuia să invoce motive care să vizeze nulitatea ordinelor prin raportare la actele în temeiul cărora au fost emise şi să facă dovada ca actele atacate au fost emise cu încălcarea dispozitiilor legale în vigoare la data emiterii lor.
Or, reclamantul nu invocă motive veritabile de nulitate a actelor atacate, ci se rezumă la enumerarea unor situatii de fapt din care nu rezultă indiciile de nelegalitate ale acestora.
Ca atare, în sustinerile instantei de fond nu sunt argumente juridice care să justifice admiterea actiunii, neputând constitui dispozitii în raport de care se face cercetarea cauzelor de nulitate.
Concluzionând, arată că toate etapele procesului de reorganizare institutională la nivelul I.G.S.U., respectiv I.S.U. Constanta, s­au aplicat în strictă concordantă cu prevederile legale în vigoare, cu asigurarea unei depline transparente decizionale şi în conditii de echidistantă, corectitudine şi impartialitate din partea tuturor persoanelor şi structurilor din inspectorat care au fost implicate în implementarea acestui proces.
Fată de aspectele învederate, având în vedere prevederile art. 3041 Cod procedură civilă, solicită admiterea recursul aşa cum a fost formulat şi, pe cale de consecintă respingerea actiunii intimatului reclamant ca neîntemeiată.
Examinând recursul în limitele investirii instantei, prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurent şi care au fost încadrate în motivele prevăzute de art.3041 din Codul de procedură civilă, a probelor şi apărărilor formulate contradictoriu de ambele părti, Curtea constată că este nefondat, nefiind identificate motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii atacate.
Referitor la primul motiv de recurs, ISU „Dobrogea” Constanta a sustinut că instanta de fond a solutionat greşit exceptia inadmisibilitătii cererii de chemare în judecată pentru neefectuarea plângerii prealabile prevăzute de art.7 din Legea nr. 554/2004.
Verificând actele procesuale îndeplinite la instanta de fond, Curtea constată că recurentul pârât ISU Dobrogea Constanta a invocat exceptia inadmisibilitătii actiunii pentru cererea intimatului reclamant de anulare a ordinului inspectorului şef nr. S/13122/1 din 20.06.2011 şi a ordinului de zi pe unitate nr. S/127/30.06.2011.
În conformitate cu dispozitiile art.7 al.1 din Legea nr. 554/2004:
(1) Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într­un drept al său ori într­un interes legitim printr­un act administrativ individual trebuie să solicite autoritătii publice emitente sau autoritătii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.
În referire la modalitatea de solutionare a exceptiei de inadmisibilitate a actiunii reclamantului pentru neparcurgerea procedurii prealabile cu privire la cele două ordine, respectiv Ordinul Inspectorului Şef al ISU Dobrogea nr. S/13122/I din 20.06.2011 şi Ordinul de zi pe unitate nr. S/127 din 30.06.2011 Curtea apreciază critica ca neîntemeiată în conditiile în care fată de limitele investirii instantei de contencios administrativ de către reclamantă se observă că actele administrative invocate de recurentă nu fac obiectul litigiului, nefiind solicitată anularea acestora.
Fată de această situatie invocarea exceptiei neparcurgerii procedurii prealabile de către recurent apare ca lipsită de obiect câtă vreme litigiul cu care reclamanta a înteles să investească instanta de fond îl constituie anularea ordinului nr. 13593/I din 14.09.2011 care se referă la trecerea în rezervă a reclamantei.
De altfel, Curtea retine, atât din întâmpinarea depusă de pârât în fata instantei de fond, cât şi din motivele de recurs şi concluziile scrise depuse în faza procesuală a recursului, că în fapt aceste exceptii – inadmisibilitate actiune pentru lipsa procedurii prealabile, tardivitatea plângerii prealabile cu referire la ordinele mai sus mentionate reprezintă apărări cu caracter general folosite ca un şablon de recurent, în toate litigiile aflate pe rolul instantelor, fără a se manifesta o minimă de preocupare în cenzurarea acestora în raport de specificul fiecărei spete în parte.
Apărările recurentului, prin care s­a apreciat că cele două ordine, respectiv Ordinul Inspectorului Şef al ISU Dobrogea nr. S/13122/I din 20.06.2011 şi Ordinul de zi pe unitate nr. S/127 din 30.06.2011, care nu făceau obiectul cauzei, nu sunt acte administrative în sensul art.2 lit.c din Legea nr. 554/2004 ci constituie acte/ operatiuni juridice premergătoare ordinului de trecere în rezervă, urmează a fi înlăturate de Curte în considerarea faptului că acestea au fost emise de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii, care dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice încheiate cu personalul supus procesului de restructurare.
În considerarea principiului disponibilitătii părtilor în procesul civil, Curtea constată că în raport de obiectul litigiului, prin înscrisurile depuse de reclamant aceasta a făcut dovada parcurgerii procedurii prealabile, prevăzută de art.7 din Legea nr. 554/2004 cu raportare la art.109 din Codul de procedură civilă, fată de Ordinul nr.13593/ I din 14.09.2011 prin care s­a dispus trecerea sa în rezervă astfel că orice critică cu privire la nesocotirea dispozitiilor art.7 din Legea nr. 554/2004 cu referire la actul administrativ ce face obiectul litigiului apare ca neîntemeiată.
Criticile aduse fondului sunt apreciate neîntemeiate pentru următoarele considerente:
În conformitate cu dispozitiile art.85 lit. e din Legea nr.80/1995:
Ofiterii, maiştrii militari şi subofiterii în activitate pot fi trecuti în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situatii:
e) când, în urma reorganizării unor unităti şi a reducerii unor functii din statele de organizare, nu sunt posibilităti pentru a fi încadrati în alte functii sau unităti, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Nationale;
Având în vedere prevederile anexei nr.3/19/06 din Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011 a fost emis Ord. MAI nr. I/658/10.06.2011 prin care au fost aprobate organigramele unitătilor IGSU, statul de organizare şi lista cu posturile, pe tipuri şi categorii de functii.
În aplicarea prevederilor acestui ordin IGSU a înaintat pârâtului adresa nr.7093/16.06.2011 în cuprinsul căreia au fost detaliate punctual măsurile ce se impuneau a fi luate.
La data de 22.06.2011 a fost înaintat ISU Dobrogea ordinul nr.7104/21.06.2011 cuprinzând metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selectiei personalului în vederea numirii în functie ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.
Curtea apreciază că în mod greşit recurentul sustine substituirea instantei de judecată organului abilitat să realizeze activitatea de selectie, în conditiile în care prima instantă nu a făcut decât să analizeze dacă a fost respectată metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selectiei personalului în vederea numirii în functie comunicată de IGSU către ISU Dobrogea la 22.06.2012.
Ori, se constată că în mod corect s­a retinut că pentru ca instanta de contencios administrativ să se poată pronunta asupra legalitătii actului administrativ dedus judecătii, ea trebuie să cunoască ratiunile de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii sau adoptării acestuia.
Sustinerea pârâtului în sensul că personalul a fost informat cu privire la criteriile ce au stat la baza analizei, prin afişare la sediul ISU Dobrogea şi al grupurilor şi subunitătilor nu a fost dovedită, la dosarul cauzei nefiind depus anuntul 863319/23.06.2012 şi nici o altă dovadă din care să rezulte că pârâta a procedat la afişarea criteriilor stabilite, a datei şi locului de desfăşurare a analizei conform art. 4 din metodologie.
Prin urmare, făcând aplicarea dispozitiilor art.18 al.2 din Legea nr. 554/2004 instanta de fond s­a pronuntat prin considerente şi cu privire la legalitatea operatiunilor premergătoare emiterii actului de trecere în rezervă a reclamantei, retinând din analiza înscrisurilor depuse la dosar că pârâtul nu a respectat metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selectiei personalului în vederea numirii în functie astfel cum a fost comunicată de IGSU către ISU Dobrogea la 22.06.2012, fapt ce atrage şi nelegalitatea actului contestat prin prezenta actiune.
Curtea apreciază că în mod corect a retinut prima instantă că institutia pârâtă trebuia, conform metodologiei, să întocmească o listă cu personalul pus la dispozitie şi lista posturilor vacante pe structuri, mentiunea structurii ce făcea obiectul reorganizării, situatie a fiecărei persoane puse la dispozitie la 20.06.2011 în care să se arate în mod concret modul în care s­au aplicat criteriile stabilite la 17.06.2011, punctajul acordat pentru fiecare persoană în urma aplicării criteriilor, dacă într­adevăr reclamantul a obtinut cel mai mic punctaj, aspecte relevante în raport de criteriile stabilite arătate de şeful nemijlocit, punctul de vedere al participantilor la şedinta din 24.06.2011 cu privire la punctajul final acordat pentru fiecare candidat.
Criticile aduse de recurent fondului litigiului nu sunt de natură a atrage modificarea hotărârii recurate, în conditiile în care instanta de fond a apreciat în mod judicios că actul administrativ a cărui anulare se solicită a fost emis pe baza unei procedurii viciate ca urmare a nesocotirii ordinului nr.7104/21.06.2011, motiv pentru care, în mod corect, a admis actiunea reclamantei, motiv pentru care, în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat.