avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Achiziţii publice. Obligativitatea răspunsului clar la solicitarea de clarificări.
 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde clar şi complet la solicitările de clarificări formulate de ofertanţi.
 
Hotărârea:Prin plângerea adresată Curţii de Apel Suceava – secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal la data de 17.11.2011 şi înregistrată sub nr.1104/39/2011, petenta SC „X” S.R.L. Scheia a formulat plângere împotriva deciziei Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr.4805/C1/5170 din data de 4.11.2011 , în contradictoriu cu Comuna Brodina – prin primar, şi a solicitat :
- desfiinţarea Deciziei CNSC nr.4805/C1/5170 din data de 4.11.2011 ;
- anularea întregii proceduri de atribuire prin cerere de oferte a contractului de achiziţie publică cu următoarele obiective : 1. Modernizare  drumuri comunale şi pod peste pârâul Ciumarnariu ;  2. Prima înfiinţare a sistemului centralizat de alimentare cu apă ; 3. Reţele de canalizare şi staţie epurare ;  4. Centru de asistenţă după programul şcolar tip „After School” în comuna Brodina, judeţul Suceava ;
- obligarea intimatei la restituire sumei de 8476,55 lei reprezentând procent din garanţia de participare la procedură , cu cheltuieli de judecată .
În motivarea cererii a arătat că potrivit calendarului procedurii de atribuire, punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire a fost previzionată pentru data de 15.07.2011, primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire şi răspunsul la acestea – între 20 – 22.07.2011, primirea ofertelor – până la data de 27.07.2011 ora 9, deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului verbal de deschidere  27.07.2011, verificarea cerinţelor minime de calificare  - 27.07.2011 – 29.07.2011, stabilirea clarificărilor la documentele prezentat de ofertanţi şi primirea răspunsurilor şi a documentelor solicitate a fi completate – 29.07.2011 – 4.08.2011, stabilirea operatorilor economici calificaţi – 8.08.2011, verificarea ofertelor 8.08.2011 – 15.08.2011. stabilirea clarificărilor şi primirea răspunsurilor – 15.08.2011 – 19.08.2011, stabilirea ofertelor inacceptabile , neconforme şi a celor admisibile – 22.08.2011, stabilirea ofertelor câştigătoare / anularea procedurii, notificarea privind rezultantul aplicării procedurii – 24.08.2011.
 A arătat că autoritatea contractantă a primit un număr de 9 solicitări de clarificare, ultimele două răspunsuri, care includeau informaţii suplimentare noi, de natură a influenţa semnificativ ofertele, fiind trimise către ofertanţi în data de 25.07.2011, după terminarea programului de lucru, în condiţiile în care potrivit calendarului procedurii răspunsul la clarificări trebuia înaintat până la data de 22.07.2011 iar în data de 27.07.2011 ora 9 trebuia deschise ofertele .
Societatea contractantă a primit din partea autorităţii contractante trei solicită de clarificări, după deschiderea ofertelor, în datele de 4.08.2011, 23.08.2011 şi respectiv 31.08.2011, la fiecare dintre acestea răspunzându-se justificat, cu acte doveditoare anexate .
Oferta petentei a fost declarată neconformă pentru două motive, respectiv :
1. nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini deoarece nu include evaluarea lucrărilor aferente categoriei de lucrări „Amenajare zonă de acces trotuare, alei, spaţii de joacă şi spaţii verzi „ din cadrul obiectivului „Amenajarea terenului” de la obiectivul „Centru de asistenţă după programul şcolar tip „After School”;
2. au fost incluse în cadrul propunerii financiare unele preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate în ceea ce priveşte preţurile avute în vedere pentru grinzi de pod cu corzi aderente realizate din beton precomprimat Gp 93 – 21 şi hârtie Kraft . 
La data de 3.10.2011 a înaintat către CNSC o contestaţie împotriva procesului verbal de comunicare a rezultatului procedurii, completată în data de 14.10.2011 ca urmare a exprimării punctului de vedere de către autoritatea contractantă, contestaţie respinsă ca nefondată prin Decizia nr.4805/C1/5170 din data de 4.11.2011, dispunându-se continuarea procedurii de atribuire în cauză.
Critică decizia Consiliului pentru că a fost motivată în întregime pe punctul de vedere al autorităţii contractante.
CNSC nu consideră nelegală lipsa postării în SEAP a documentaţiei complete pentru ofertanţi şi nu consideră a fi un impediment în desfăşurarea procedurii încălcarea termenelor stabilite în calendarul desfăşurării procedurii .
Petenta susţine că nu poate fi primită motivarea Consiliului, pentru că se ignoră încălcarea flagrantă de către autoritatea contractantă a principiilor tratamentului egal şi al transparenţei înscrise în art.2 din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Autoritatea contractantă avea obligaţia în temeiul art. 32 alin. 2 din HG nr.925/2006, de a pune la dispoziţie tuturor operatorilor economici documentaţia de atribuire, prin asigurarea accesului direct şi nerestricţionat la fişierul  electronic disponibil în SEAP şi nu prin utilizarea alto căi favorizante doar pentru o parte din participanţi.
Propunerea tehnică a petentei corespundea cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini, aşa cum statuează art.34 din HG nr.925/2006, în mod greşit Consiliul a considerat că anumite elemente din caietul de sarcini ar fi trebuit deduse de ea, chiar dacă nu au fost postate expres.
În drept  şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, pe dispoziţiile HG nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare .
Prin întâmpinarea formulată, intimata Comuna Brodina a solicitat respingerea plângerii ca nefondată..
A arătat că în urma studierii ofertelor, precum şi în urma solicitării şi primirii de clarificări de la ofertanţi cu privire la ofertele depuse de aceştia, s-a stabilit neconformitatea ofertelor depuse la Asocierea SC „Y” SA şi de SC „X” SRL .
În ceea ce priveşte motivele pe care petenta le-a invocat în plângerea formulată la instanţă, arată că situaţia de fapt nu este relatată în mod corect de aceasta , în procesul verbal de deschidere a ofertelor din data de 27.07.2011 a fost menţionat un număr de 7 solicitări de clarificări, existând şi clarificări din oficiu.
Oferta petentei a fost considerată neconformă din două motive :
- pe de o parte, oferta petentei nu include evaluarea lucrărilor eferente categoriei de lucrări „Amenajare zonă de acces, trotuare, alei, spaţiu de joacă şi spaţii verzi” din cadrul capitolului „Amenajarea terenului” la obiectivul 4 – Centru de asistenţă după programul şcolar de tip „After School”;
- pe de altă parte, oferta conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate, acest motiv fiind înlăturat de CNSC prin decizia dată în soluţionarea contestaţiei petentei .
În ceea ce priveşte primul motiv arată că documentaţia depusă în SEAP a fost completă, netrunchiată, informaţiile necesare stând la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, că în contestaţia depusă la CNSC petenta recunoaşte posibilitatea unei eventuale erori la deschiderea documentaţiei , care să nu fi fost culpa  intimatei, însă trebuie remarcat faptul că în perioada anterioară depunerii ofertei, petenta nu a reclamat niciodată imposibilitatea vizualizării vreunuia dintre documentele postate .
Nicio solicitare de clarificări depusă de petentă nu face referire la imposibilitatea vizualizării vreunuia din documentele postate în SEAP.
Mai mult, trebuie avut în vedere şi faptul că ceilalţi doi ofertanţi au depus oferte complete, care includeau şi evaluarea lucrărilor „Amenajarea zonă de acces, trotuare, alei, spaţiu de joacă şi spaţii veri” din cadrul capitolului „Amenajarea terenului” la obiectivul 4 – Centru de asistenţă după programul şcolar de tip „After Scool” .
Solicitarea de clarificări din data de 25.07.2011 formulată de petentă cu nerespectarea prevederilor legale de formulare a unei astfel de solicitări  a fost tardivă,  iar răspunsul trebuia postat în SEAP cu cel puţin 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor , răspunsul fiind postat în aceiaşi zi .
În ceea ce priveşte constatările CNSC, aceasta nu afirmă nicăieri , aşa cum pretinde petenta, că din documentaţia de atribuire publicată în SEAP ar fi lipsit lista de cantităţi  de lucrări pentru categoria de lucrări  „Amenajarea zonă de acces, trotuare, alei, spaţiu de joacă şi spaţii veri” din cadrul capitolului „Amenajarea terenului” la obiectivul 4 – Centru de asistenţă după programul şcolar de tip „After Scool”, petenta nefăcând nicio dovadă în acest sens.
Nici un termen stabilit în calendarul desfăşurării procedurii nu a fost încălcat, nimeni nu afirmă că listele de cantităţi de lucrări ar fi putut fi deduse din centralizatoare, ci doar că existenţa acestor centralizatoare, pe care oricine le-a remarcat, întrucât apar în fişa de date a achiziţiei, ar fi dat naştere în mod inevitabil cel puţin unei întrebări cu privire la aceste liste, în cazul în care ele nu s-ar fi aflat în documentaţia de atribuire .
Oferta depusă de petentă este neconformă întrucât nu prezintă evaluarea tuturor categoriilor de lucrări, lucru constatat în mod corect de către CNSC .
A conchis că la baza sistemului de drept stau principii consacrate încă din dreptul roman, între care şi principiul bunei – credinţe, petentei revenindu-i sarcina de a demonstra, dacă susţine că ceilalţi ofertanţi ar fi obţinut lista de lucrări în discuţie din alte surse decât SEAP, că s-ar fi întâmplat astfel .
Mai arată că, contractul de lucrări a fost deja încheiat, cu respectarea termenelor legale, acest contract aflându-se acum în plină derulare. O anulare în acest moment a procedurii nu doar că nu ar folosi petentei, dar ar dezavantaja şi pe cetăţenii comunei, determinând pierderea fondurilor cu ajutorul cărora a fost posibilă punerea în practică a acestui proiect.
 Examinând plângerea, Curtea reţine :
În fapt, comuna Brodina în calitate de autoritate contractantă a publicat în SEAP invitaţia de participare cu nr. 305108 din data de 15.07.2011 prin care a adus la cunoştinţa operatorilor economici iniţierea procedurii de atribuire prin cerere de oferte a contractului de achiziţie publică având drept obiective următoarele :
1.    Modernizare drumuri comunale şi pod peste pârâul Ciumarnariu;
2.    Prima înfiinţare a sistemului centralizat de alimentare cu apă;
3.    Reţele de canalizare şi staţie de epurare;
4.    Centru de asistenţă după programul şcolar tip „After School”, în comuna Brodina, judeţul Suceava.   
Reclamanta a aplicat pentru acest proiect, iar la data de 26.09.2011, cu ocazia comunicării  rezultatului procedurii, i s-a transmis că oferta sa a fost respinsă în baza prevederilor art. 36 alin. 2  lit. „a” din H.G. nr. 925/2006 motivat de aspecte precum ar fi : 1) nu satisface în mod corespunzător cerinţele  caietului de sarcini deoarece nu include evaluarea lucrărilor aferente categoriei de lucrări „Amenajare zonă de acces trotuare, alei spaţiu de joacă şi spaţii verzi” din cadrul obiectivului „Amenajarea terenului de la obiectivul „Centru de asistenţă după programul şcolar tip After School”; 2) Au fost incluse în cadrul propunerii financiare unele preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate în ceea ce priveşte preţurile avute în vedere pentru grinzi de pod cu corzi aderente realizate din beton precomprimat Gp 93-21 şi hârtie Kraft (fila 528 dosar cuprinzând documentaţia depusă de autoritatea contractantă).
Prindecizia nr.746 din 13.02.2012, Curtea de Apel Suceava – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a admis cererea, în parte; a anulat Decizia C.N.S.C. nr. 4805/C1/5170 din 4 noiembrie 2011; a anulat întreaga procedură de atribuire prin cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări : „Modernizare drumuri comunale şi pod peste râul Ciumarnariu”, 2 - Prima înfiinţare a sistemului centralizat de alimentare cu apă;  3 - Reţele de canalizare şi staţie de epurare; 4 - Centru  de asistenţă după programul şcolar tip After School în comuna Brodina; a respins, ca prematur,  capătul de cerere privind restituirea garanţiei.
Pentru a se pronunţa astfel, Curtea a reţinut următoarele:
         Caietul de sarcini transmis în format electronic de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (vol. 2/8) relevă împrejurarea că autoritatea contractantă nu a prevăzut în acesta absolut nici o referire cu privire la evaluarea lucrărilor categoriei „Amenajare zonă de acces trotuare alei, spaţiu de joacă şi spaţii verzi din cadrul obiectivului „Amenajarea terenului de la obiectivul „Centru de asistenţă, după programul şcolar tip „After School”. Mai mult, însuşi obiectivul „Amenajarea terenului” lipseşte cu desăvârşire, rubrica „Proiect Tehnic  - Centru After School” cuprinzând doar specificaţii privind „Arhitectură şi rezistenţă”, instalaţii de încălzire”, „Instalaţii sanitare” şi „Instalaţii electrice”. Caietul de sarcini mai cuprinde de asemenea un capitol referitor la dotările centrului dar se referă strict la mobilier.
Se  observă astfel, că cel mai important document al achiziţiei nu satisface exigenţele articolelor  35 alin. 5, 40  alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
În raport de cele  de mai sus se constată că în mod nelegal autoritatea, prevalându-se de propria culpă, a respins oferta reclamantei reţinând în sarcina acesteia neîndeplinirea unor condiţii care nu există în caietul de sarcini.
Astfel, prin procesul verbal al şedinţei de evaluare a ofertelor (135 a-g dosar cuprinzând documentaţia depusă de autoritate), cât şi  în faza soluţionării contestaţiei la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Comuna Brodina - prin  Primar, faţă de lipsa documentaţiei în ceea ce priveşte obiectivul nr.  4  „Amenajare zonă acces, trotuare, alei, spaţiu de joacă şi spaţii verzi”, s-a apărat prin argumente precum ar fi „ s-au primit încă două oferte în afară de cea a firmei S.C. „X” S.R.L. (ofertele depuse de către Asocierea S.C. „Y” S.A. Suceava şi Asocierea S.C. „Z” S.A. Suceava) corespunzătoare din punct de vedere al ofertării tuturor categoriilor de lucrări;   „ în urma precizărilor făcute de noi se putea deduce că se solicită ofertă pentru categoria de lucrări în cauză. Ofertantul avea aşadar posibilitatea de a semna la  această pretinsă eroare (de sistem), de a solicita publicarea din nou a listei cu cantităţi de lucrări, eventuala prelungire a perioadei de evaluare a ofertelor etc.”.
Analizând punctual alegaţiile autorităţii contractante, Curtea le-a înlăturat după cum urmează :
Sub un prim aspect, faptul că ceilalţi ofertanţi au depus documentaţie completă în ceea ce priveşte obiectivul nr. 4 nu poate constitui un argument juridic, ci cel mult unul de fapt, demontat de însăşi succesiunea evenimentelor.
Calendarul procedurii de atribuire, punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire a fost previzionată pentru data de 15.07.2011, primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire şi răspunsul la acestea – între 20-22.07.2011, primirea ofertelor – până pe data de 27.07.2011 ora 9,00, deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului verbal de deschidere – 27.07.2011, verificarea cerinţelor minime de calificare - 27.07.2011 – 29.07.2011, stabilirea clarificării la documentele prezentate de ofertanţi şi primirea răspunsurilor şi a documentelor solicitate a fi completate - 29.07.2011-04.08.2011, stabilirea operatorilor calificaţi – 08.08.2011, verificarea ofertelor - 08.08.2011 – 15.08.2011, stabilirea clarificărilor şi primirea răspunsurilor – 15.08.2011-19.08.2011, stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme şi a celor admisibile – 22.08.2011, stabilirea ofertei câştigătoare/anularea procedurii, notificarea privind rezultatul aplicării procedurii – 24.08.2011.
Filele 342 şi următoarele, atestă împrejurarea că nu numai reclamanta, ci şi S.C. „A” S.A., S.C. „B” au solicitat clarificări cu privire la „Amenajare zonă acces, trotuare, alei, spaţiu de joacă şi spaţii verzi”.
Autoritatea  răspunde acestora la data de 25 iulie 2011 (deci cu încălcarea datelor din calendarul achiziţiei), postând formularele F1, F2, referitoare la obiectivul amintit, fără a le însoţi de vreo listă de cantităţi.
Or, această omisiune a condus în mod evident la prejudicierea reclamantei întrucât procedura a presupus ofertarea doar a lucrărilor de execuţie, autoritatea contractantă având deja  întocmit proiectul tehnic cu listele de cantităţi (cu excepţia obiectivului : „Arhitectură şi rezistenţă” şi „Amenajare teren Centru After School), pentru acestea  din urmă neexistând antemăsurători în caietul de sarcini, iar cu privire la „Amenajare teren” lipsind orice menţiune.
Dacă pentru „Arhitectură şi rezistenţă”, autoritatea a suplinit această lipsă la data de 20.07.2011, nici una din probele materiale ale cauzei nu atestă că pentru  „Amenajare teren”  s-a procedat  în acelaşi  fel, susţinerile pârâtei situându-se sub semnul îndoielii, fiind contestate în tot de reclamantă, înlăturate de instanţă pentru argumentele mai – sus expuse.
         Reţinem că obligaţia părţilor în ceea ce priveşte prezentarea ofertei constă tocmai în evaluarea strictă a cantităţilor puse la dispoziţie. De aceea, motivarea comunei din procesul verbal de evaluare a ofertelor potrivit căruia reclamanta ar fi trebuit să intuiască existenţa unei cantităţi de lucrări pentru acest obiectiv nu poate fi primită, încălcând prevederile articolelor 2, 11, 33 din H.G. nr. 925/2006. Va fi înlăturată argumentaţia autorităţii care atât în faza procedurii de atribuire cât şi cu ocazia soluţionării contestaţiei la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a susţinut că listele de cantităţi puteau fi deduse din centralizatoare întrucât a da eficienţă acestei apărări ar echivala cu a consimţi că dacă autoritatea contractantă ar fi omis din documentaţie orice listă de cantităţi, ele s-ar fi putut deduce din simpla enumerare a obiectivului.
         Deşi în faza soluţionării plângerii la instanţă, pârâta prin întâmpinare a negat existenţa acestor afirmaţii, ele rezultă fără echivoc din procesul verbal de evaluare  a ofertelor (136 b )  şi din Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
         Sub un alt aspect, s-a susţinut că pe perioada de publicitate a procedurii  de atribuire (15.07.2011) s-au solicitat în două rânduri clarificări cu privire la „Centrul After School”, iar în urma precizărilor făcute se putea deduce că se solicită ofertă pentru categoria de lucrări în cauză.
          Important de observat că prin aserţiunea de mai sus, autoritatea strămută practic  obligaţiile de diligenţă, transparenţă, claritate instituite în sarcina sa de O.U.G. nr. 34/2006 către S.C. „X” S.R.L., declinând către aceasta întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte carenţele în emiterea documentaţiei de atribuire, pe care – susţine autoritatea – ar fi trebuit să le semnaleze.
         Se constată încălcarea următoarelor texte de lege :
         Art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii care  prevede :
          „ Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie: a) promovarea concurenţei între operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;  d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante.”
         Art. 17   „Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire.”
Art. 35 alin. 5  „Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici.”
         Art. 40 alin.1 „Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire.”
Art. 66 „Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.”
Se conchide – prin prisma celor ce preced – că autoritatea a pus la dispoziţia ofertanţilor o documentaţie incompletă şi trunchiată, fapt ce nu se poate imputa reclamantei.
Precizăm că în baza art. 72 din O.U.G. nr. 34/2006, semnată fiind  cu o serie de minusuri în activitatea desfăşurată, Comuna Brodina avea posibilitatea de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor, facultate de care nu a uzat. Această împrejurare a condus în mod evident la discriminarea reclamantei, a cărei ofertă a fost respinsă ca neconformă.
Pentru cele ce preced, Decizia nr. 4809/C1/2170 din 04.11.2011 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor apare ca nelegală şi netemeinică.
Astfel, printr-o motivare sumară şi generică, cuprinzând pe alocuri inexactităţi, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a statuat în esenţă că simpla menţionare a obiectivului nr. 4 în fişa de date a achiziţiei era de natură să-i releve contestatorului necesitatea depunerii documentaţiei aferente. Cităm : „Consiliul apreciază că încă de la început, contestatorul a fost în măsură să afle ce va trebui să execute inclusiv lucrări corespunzătoare secţiunii  „Amenajare zonă acces trotuare, alei, spaţiu de joacă şi spaţii verzi”, în mod firesc, din punct de vedere financiar, corespondenţa lucrărilor respective urmând a se regăsi în cadrul devizelor aferente”.
Se observă că C.N.S.C. ignoră faptul  că sorgintea litigiului rezidă din însăşi lipsa acestor devize la data formulării ofertei. Mai mult, acelaşi Consiliu omite cu desăvârşire să răspundă criticilor referitoare la lipsa oricărei specificaţii din caietul de sarcini cu privire la acest obiectiv.
Totodată, în cuprinsul deciziei atacate se invocă posibilitatea ofertanţilor de a cere clarificări. Curtea subliniază distincţia între noţiunea de clarificare (care semnifică lămurire a unei situaţii confuze) şi omisiune, care înseamnă lucru, fapt scăpat din vedere, neglijat. Or, în situaţia de faţă, aşa cum am arătat, până la data de 25.07.2011, autoritatea a omis să posteze date esenţiale cu privire la obiectivul analizat. A subscrie argumentelor autorităţii, preluate în tot de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, ar conduce la concluzia că S.C. „X” S.R.L. avea obligaţia de a duce la îndeplinire scopul O.U.G. nr. 34/2006 rezumat în art. 1 şi următoarele, strămutând  astfel prerogativele prevăzute în aceasta, de la autoritate la ofertanţi, ceea ce este inadmisibil.
De asemenea, eronat reţine Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor că la data de 23.07.2011 autoritatea contractantă publică în SEAP răspunsul la solicitarea contestatoarei privitor la amenajarea terenului, întrucât aceste clarificări s-au făcut la data de 25.07.2011, prin publicarea formularelor F1, F 2, cu încălcarea calendarului achiziţiei. Prin prisma celor de mai sus se va înlătura concluzia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor care a reţinut că depunerea unei propuneri financiare incomplete se datorează contestatorului, Curtea statuând în sens contrar.
Pentru argumentele de mai sus, Curtea a admis în parte cererea, a anulat Decizia C.N.S.C. nr. 4805/C1/5170 din 4 noiembrie 2011; a anulat întreaga procedură de atribuire prin cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări : „Modernizare drumuri comunale şi pod peste râul Ciumarnariu”, 2 - Prima înfiinţare a sistemului centralizat de alimentare cu apă; 3 - Reţele de canalizare şi staţie de epurare; 4 -  Centru de asistenţă după programul şcolar tip After School în comuna Brodina; a respins ca prematur, capătul de cerere privind restituirea garanţiei.
Curtea nu a analizat apărările contestatoarei referitoare la celălalt motiv de respingere a ofertei (respectiv că pentru anumite materiale de la obiectivul 1 preţurile propuse de contestatoare au fost neobişnuit de scăzute) întrucât S.C. „X” S.R.L. a primit satisfacţie prin decizia atacată, Consiliul reţinând că autoritatea a aplicat greşit prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din H.G. nr. 923/2006 sub acest aspect, a fost respinsă ca prematur formulată cererea reclamantei de obligare a autorităţii la restituirea sumei de 8476,55 lei reprezentând procent din garanţia de participare la procedură, întrucât aceasta se circumscrie unei alte faze a procedurii, respectiv celei prev. de art. 286 şi urm. din O.U.G. nr. 34/2006, neiniţiată până în momentul pronunţării prezentei  hotărâri.