avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Achiziţie publică. Calitatea de operator economic implicat în procedura de atribuire. Neîndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini.
Drept administrativ.
Art. 3 lit. j), art. art. 33 alin. 2 lit. d), art. 35, art. 170, art. 206 alin. 1 şi alin. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, art. 36 alin. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006.
 
Calitatea de operator economic implicat în procedura de atribuire nu este dată de faptul comunicării, de către autoritatea contractantă, a rezultatului procedurii unui participant la procedură, ci se analizează în raport de dispoziţiile art. 206 alin. 11 din O.U.G. nr. 34/2006, text care defineşte atât noţiunea în sensul prevederilor alin. 1, de operator economic implicat în procedura de atribuire, cât şi semnificaţia sintagmei de respingere definitivă a unei oferte.
Nerespectarea obligaţiei impuse de art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, necontestată în termenul legal,, determină, potrivit art. 36 alin. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, neconformitatea ofertei.
Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Decizia civilă nr. 729 din 24 aprilie 2012
Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Prin decizia nr. 528/58C9/369/477 din 2.03.2012 a admis contestaţiile formulate de
S.C. R. C.M. S.R.L. şi S.C. T. C. 2004 S.R.L. în contradictoriu cu I.Ş.J. Neamţ şi, în consecinţă: -a anulat raportul procedurii de atribuire nr. P7/8.02.2012 şi adresele autorităţii contractante de comunicare către ofertanţi a rezultatului procedurii;
-a obligat autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor contestatoarelor, cu respectarea celor din motivare, a documentaţiei de atribuire şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii deciziei;
-a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie formulată de S.C. E. C. P. S.R.L. (în contestaţia S.C. R. C.M. S.R.L.) şi a respins-o, ca nefondată.
Pentru a decide astfel, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a reţinut următoarele:
În privinţa excepţiilor lipsei calităţii procesuale active a S.C. R.C.M. S.R.L., invocată de intervenientă şi a lipsei de interes invocată de Consiliu din oficiu, este de constatat că, deşi art. 206 alin. 11 defineşte operatorul economic, autoritatea contractantă a comunicat acestei societăţi noul rezultat al procedurii; prin urmare, nu se poate considera că aceasta nu mai are calitate câtă vreme a primit rezultatul procedurii. Interesul există având în vedere că nu i-a fost restituită garanţia de participare şi şi-a manifestat intenţia de a-şi păstra oferta valabilă.
La data de 4.01.2012 ofertanta S.C. R. C.M. S.R.L. a solicitat restituirea garanţiei de participare, garanţie care nu a fost restituită de autoritatea contractantă care, în executarea deciziei nr. 222/26C9/43 din 26.01.2012, a trecut la o nouă reevaluare a ofertelor. Prin adresa din 8.02.2012, autoritatea contractantă a solicitat societăţii să precizeze dacă îşi retrage oferta şi, fără a aştepta răspunsul,  prin raportul nr. P7/8.02.2012, a respins oferta deoarece a solicitat restituirea garanţiei şi, ca urmare, şi-a restrâns oferta. Procedând astfel, autoritatea contractantă nu a asigurat ofertantei un termen rezonabil pentru a răspunde la solicitarea transmisă, iar pe de altă parte, deşi nu avea o confirmare cu privire la menţinerea sau nu a cererii de restituire, i-a respins oferta considerând-o retrasă pe baza unei presupuneri, iar nu a unei certitudini. Prin adresa înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. P10/8.02.2012 şi prin contestaţie, S.C. R.C.M. S.R.L. a susţinut că oferta sa este valabilă., iar autoritatea contractantă nu a depus vreo dovadă că i-ar fi restituit garanţia.
În aplicarea deciziei nr. 222/26C9/43 din 26.01.2012 autoritatea contractantă a solicitat
S.C. T. C. 2004 S.R.L., prin adresa P3/1.02.2012 copii certificate privind preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje şi echipamente de lucru, solicitându-se, totodată, explicaţii detaliate privind modul de formare a preţului raportat la costuri. Ofertanta a răspuns cu adresa nr. 20/6.02.2012, însă autoritatea contractantă a formulat o nouă solicitare de clarificări, solicitare la care s-a răspuns la data de 7.02.2012.
Prin raportul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă a respins oferta S.C. T. C. 2004 S.R.L. motivând că informaţiile prezentate nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, fără a preciza în concret care sunt motivele. Având în vedere dispoziţiile art. 202 alin. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă trebuia să demonstreze că ofertantul nu poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. Contrar art. 1169 din Codul civil şi art. 129 alin. 1 din Codul de procedură civilă, autoritatea contractantă nu a adus vreo dovadă din care să reiasă imposibilitatea S.C. T.
C. 2004 S.R.L. de a îndeplini obligaţiile contractuale în forma în care şi le-a asumat prin ofertă. Lipsa motivelor pentru care informaţiile transmise de ofertantă nu au justificat preţul a lipsit atât contestatoarea, cât şi Consiliul de posibilitatea de a le combate, respectiv de a le analiza.
În ceea ce priveşte conformitatea ofertei S.C. E.C. P. S.R.L., în aplicarea deciziei nr. 5202/C9/5745,5748,5764,5789 din 9.01.2011 – decizie în are s-a reţinut, în esenţă, că nici acestei ofertante autoritatea contractantă nu i-a solicitat clarificări cu privire la conţinutul ofertei, deci evaluarea ofertelor s-a realizat fără efectuarea verificărilor obligatorii într-o astfel de etapă a procedurii impuse de art. 78 din H.G. nr. 925/2006 şi că înainte de a lua decizia de respingere ca neconformă a acestei oferte, comisia de evaluare trebuie să-i solicite clarificări privind neconcordanţa constatată, să primească răspunsul şi să examineze posibilitatea ca erorile constatate să se încadreze în categoria celor care sunt acceptate conform art. 79 alin. 2 din H.G. nr. 925/2006 – autoritatea contractantă a declarat oferta acestei societăţi admisibilă, iar prin contestaţie S.C. T. C. 2004 S.R.L. nu a arătat motivele de fapt şi de drept care să determine respingerea ca neconformă a ofertei S.C. E. C.P. S.R.L.
Plângerea formulată în temeiul art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
Sub nr. 219/32/2012 din 15.03.2012 a fost înregistrată la această instanţă plângerea formulată de petiţionara S.C. E.C.P. S.R.L. Roman împotriva deciziei nr. 528/58C9/369/477 din 2.03.2012 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Prin plângere petiţionara a solicitat: modificarea deciziei Consiliului; respingerea, ca nefondate, a contestaţiilor formulate de S.C. R.C.M. S.R.L. şi S.C. T. C. 2004 S.R.L.; admiterea cererii sale de intervenţie în interes propriu, cu consecinţa menţinerii raportului procedurii nr. P7/8.02.2012 şi a actelor subsecvente.
În motivarea plângerii, petiţionara a susţinut următoarele:
La procedura de licitaţie deschisă iniţiată de autoritatea contractantă Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ la data de 17.09.2011, pentru o valoare estimată a contractului de
850.000 lei, au fost depuse un număr de 5 oferte. În urma primei evaluări a fost declarată câştigătoare S.C. C. S.R.L. cu preţul de 840.840 lei, iar în urma contestării rezultatului, prin decizia nr. 5202/C9/5748,5764,5789 din 9.12.2011, autoritatea contractantă a fost obligată lareevaluarea ofertelor. În urma celei de-a doua evaluări a fost declarată câştigătoare S.C. T. C.
2004 S.R.L. cu preţul de 440.154 lei, iar prin decizia nr. 222/26C9/43 din 26.01.2012 s-a dispus o nouă evaluare a ofertelor. În urma acestei ultime reevaluări a fost declarată câştigătoare petiţionara, însă, prin decizia contestată, rezultatul proceduri a fost anulat, iar autoritatea contractantă obligată la o nouă reevaluare.
Principalul motiv al contestaţiei sale soluţionate prin decizia nr. 222/26C9/43 din 26.01.2012 a fost acela că oferta depusă de S.C. T.C. 2004 S.R.L. nu îndeplinea cerinţele din caietul de sarcini referitoare la specificaţiile minimale, subpct. „Elementele definitorii ale ofertelor prezentate” lit. b) şi e), cerinţe reiterate în art. 10 din proiectul de contract de prestări servicii. Din documentele ofertei depusă de această societate şi din motivarea deciziei contestate, prin care s-a reţinut răspunsul transmis cu adresa nr. 20/6.02.2012, rezultă că S.C.
T.C. 2004 S.R.L. a prevăzut în oferta sa tehnică prepararea hranei în Bucureşti şi transportarea acesteia la unităţile şcolare beneficiare. Transportul auto pe distanţa de aproximativ 372 km durează circa 5 ore, astfel că nu poate fi îndeplinită cerinţa documentaţiei de atribuire ca prepararea hranei să se facă de luni până vineri în intervalul orar 9.30 – 12.30, în bucătăria proprie a prestatorului concomitent cu respectarea rigorii ca hrana care se prepară cel mai devreme la 9.30 să poată fi distribuită zilnic în intervalul orar 12 – 13.30.
Acest aspect a fost constatat de către autoritatea contractantă, dar în motivarea deciziei atacate s-a reţinută că nu s-a făcut dovada din care să reiasă imposibilitatea S.C. T.C. 2004
S.R.L. de a îndeplini obligaţiile contractuale în forma asumată prin oferta depusă. Având în vedere dispoziţiile art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, ale art. 36 alin. 2 lit. a) din H.G. nr. 925/2006, cerinţa Consiliului cu privire la o astfel de dovadă este nelegală, fiind de natură a transfera obligaţiile ofertanţilor în sarcina autorităţii contractante.
În condiţiile în care prin decizia nr. 222/26C9/43 din 26.01.2012 Consiliul a constatat că declararea câştigătoare a ofertei S.C. T.C. 2004 S.R.L. a fost nelegală, decizia atacată este contrară primei.
Rezultatul evaluării în urma căreia a fost declarată câştigătoare oferta S.C. T. C. 2004 S.R.L., iar oferta S.C. R.C.M. S.R.L. a fost respinsă nu a fost contestat de această societate, fapt pentru care, începând cu data de 10.01.2012 – când s-a epuizat termenul de 10 zile pentru exercitarea căilor de atac împotriva rezultatului procedurii – S.C. R. C.M. S.R.L. nu mai are, de drept, calitatea de operator economic implicat în procedura de atribuire, astfel cum este aceasta definită de art. 206 alin. 11 din O.U.G. nr. 34/2006; în raport de art. 255 aceasta nu mai are calitatea de persoană vătămată şi nici nu mai prezintă vreun interes legitim în cadrul procedurii de atribuire.
Mai mult, S.C. R.C.M. S.R.L. a renunţat voluntar la calitatea de operator economic implicat în procedura de atribuire prin faptul că, la data de 4.01.2012, înainte de expirarea termenului de 10 zile pentru exercitarea căilor de atac împotriva rezultatului reevaluării ofertelor, a solicitat restituirea garanţiei de participare la procedură, cerere care a atras incidenţa art. 36 alin. 1 lit. a) din H.G. nr. 925/2006. Nu prezintă relevanţă faptul că garanţia nu a fost efectiv returnată deoarece acest fapt nu poate înlătura efectul juridic produs prin actul unilateral prin care voinţa expresă a S.C. R.C.M. S.R.L. a fost aceea de a se retrage din procedura de atribuire.
Întâmpinările la plângere.
Autoritatea contractantă Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ a menţionat că, potrivit O.U.G. nr. 34/2006 modificată prin Legile nr. 278/2010 şi nr. 279/2011, plângerea împotriva deciziei Consiliului nu suspendă executarea; în consecinţă, procedura de atribuire a fost continuată şi s-a emis un nou raport al procedurii de atribuire, contestat, de asemenea de petiţionară.
S.C. R.C.M. S.R.L. a solicitat respingerea plângerii având în vedere: 1. plângerea este prematură întrucât nu se cunoaşte decizia finală  pe care autoritatea contractantă urmează să o ia în urma deciziei nr. 528; 2. calitatea sa de ofertant este definită de art. 206 din O.U.G. nr. 34/2006 începând de la depunerea ofertei până la finalizarea procedurii, solicitarea restituirii garanţiei datorându-se faptului că autoritatea contractantă nu a informat-o despre existenţa altei contestaţii.
Motivele de fapt şi de drept reţinute de curtea de apel în soluţionarea plângerii.
În fapt,
�.                Neamţ a iniţiat, în calitate de autoritatea contractantă, procedura de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de catering – pachete de hrană rece pentru copii, anunţul de participare fiind publicat în SEAP sub nr. 130432/17.09.2011. Criteriul de atribuire a fost „preţul cel mai scăzut”, iar valoarea estimată a contractului de 850.000 lei fără TVA. Procedura de atribuire a fost reluată, de la momentul evaluării ofertelor, de mai multe ori, după cum urmează:
�.                Şedinţa de deschidere a ofertelor a fost consemnată în procesul-verbal P25/24.11.2011, iar în urma evaluării ofertelor a fost încheiat raportul procedurii de atribuire nr. P26/2.11.2011 prin care câştigătoare a fost desemnată S.C. C. S.R.L., cu preţul cel mai mare, de 840.840 lei. Acest prim raport al procedurii de atribuire a fost anulat, în urma contestaţiilor formulate de S.C. T.C. 2004 S.R.L., S.C. E.C.P. S.R.L., S.C. E.C. S.R.L. şi S.C.
 
R.C.M. S.R.L., prin decizia nr. 5202/C9/5745, 5748, 5764, 5789 din 9.12.2011 dată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, dispunându-se reevaluarea ofertelor cu respectarea celor dispuse în motivare.
II. În executarea acestei prime decizii a Consiliului, autoritatea contractantă a evaluat din nou ofertele, prin raportul procedurii de atribuire nr. 49/27.12.2011 declarându-se admisibile toate cele 5 oferte depuse, iar drept câştigătoare a fost desemnată oferta S.C. T.C. 2004 S.R.L., cu preţul cel mai mic de 440.154 lei. Acest raport a fost contestat de S.C. E.C.P.
S.R.L. – ca motive invocându-se faptul că oferta câştigătoare are un preţ deosebit de scăzut şi că nu sunt îndeplinite toate cerinţele impuse prin caietul de sarcini – iar Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin decizia nr. 222/26C9/43 din 26.01.2012, a admis contestaţia, a anulat raportul procedurii de atribuire nr. P49/27.12.2011, obligând autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor şi la emiterea unui nou raport al procedurii de atribuire  cu respectarea întocmai a documentaţiei de atribuire şi a legislaţiei prind achiziţiile publice. Consiliul a reţinut nerespectarea de către autoritatea contractantă a dispoziţiilor art. 202 alin. 1 din
O.U.G. nr. 34/2006 şi art. 361 alin. 2 din H.G. nr. 925/2006 întrucât nu a solicitat ofertantului câştigător documentele prevăzute de lege; Consiliul nu a mai analizat motivele contestaţiei prind neîndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini.
III. În executarea deciziei nr. 222/26C9/43 din 26.01.2012 a avut loc o a treia evaluare a ofertelor, evaluare în urma căirea prin raportul procedurii de atribuire nr. P7/8.02.2012, a fost declarată câştigătoare S.C. E.C.P. S.R.L., cu preţul de 806.520 lei. Acest din urmă raport a fost contestat de S.C. T. C. 2004 S.R.L. şi de S.C. R.C.M. S.R.L., fiind anulat prin decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 528/58C9/369/477 din 2.0.32012 contestată prin plângerea supusă analizei. S.C. E.C.P. S.R.L. a formulat cerere de intervenţie în interes propriu la contestaţie formulată de S.C. R.C.M. S.R.L.
A. Examinarea deciziei contestate în privinţa S.C. R.C.M. S.R.L.
Examinarea deciziei contestate se impune a fi făcută în ordinea impusă de art. 137 alin. 1 din Codul de procedură civilă, această instanţă fiind ţinută a examina, mai întâi, modul în care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a soluţionat excepţia lipsei calităţii procesuale a S.C. R.C.M. S.R.L. de a formula contestaţie împotriva comunicării rezultatului procedurii de atribuire nr. P7/8.02.2012, excepţie invocată de S.C. E. C.P. S.R.L. atât prin cererea de intervenţie formulată în faţa Consiliului, cât şi prin plângerea pendinte.
Deşi oferta sa a fost respinsă de fiecare dată, S.C. R.C.M. S.R.L. a formulat contestaţie doar împotriva primului şi al celui de-al treilea rezultat al procedurii, aceasta din urmă vizând modul în care autoritatea contractantă a înţeles să califice cererea formulată de acest ofertant la data de 4.01.2012, prin care a solicitat restituirea garanţiei de participare.
Aşa cum s-a mai arătat, cererea de intervenţie formulată de S.C. E.C.P. S.R.L. a privit această contestaţie, intervenienta invocând lipsa calităţii procesuale al S.C. R.C.M. S.R.L. pe de o parte, în temeiul art. 206 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 – apărare tratată de Consiliu ca o excepţie de procedură – şi,  pe de altă parte,  pentru că societatea în cauză solicitase restituirea garanţei de participare ceea ce, în opinia intervenienţii, ar determina inacceptabilitatea ofertei potrivit art. 36 alin. 1 lit. a) din H.G. nr. 925/2006 – apărare tratată de Consiliu ca motiv de fond. Aceleaşi argumente au fost invocate de S.C. E.C.P. S.R.L. şi prin plângerea pendinte. Analizând aceste argumente, această instanţă le consideră, parţial, fondate.
Astfel, potrivit art. 206 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 – reţinut de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ca argument de respingere a excepţiei lipsei calităţii procesual active a S.C. R.C.M. S.R.L. de a formula contestaţie – obligaţia autorităţii contractante de a informa despre deciziile referitoare la (între altele) rezultatul procedurii de atribuire operează numai în raport cu operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire, aşa cum sunt aceştia definiţi în alineatul următor (alin. 11). Calitatea de operator economic implicat în procedura de atribuire nu este dată de faptul comunicării, de către autoritatea contractantă, a rezultatului procedurii unui participant la procedură, ci se analizează în raport de dispoziţiile art. 206 alin. 11 din O.U.G. nr. 34/2006.
Acest din urmă text defineşte atât noţiunea în sensul prevederilor alin. 1, de operator economic implicat în procedura de atribuire, cât şi semnificaţia sintagmei de respingere definitivă a unei oferte. Potrivit textului „se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sesizat în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac.”
În cauză, oferta S.C. R.C.M. S.R.L. a fost respinsă în urma celei de-a doua evaluări,care a avut loc la data de 27.12.2011. Întrucât nu a contestat rezultatul acestei evaluări, pentru acest operator respingerea ofertei sale este definitivă, în sensul art. 206 alin. 11 teza ultimă din
O.U.G. nr. 34/2006, la data împlinirii termenului în care rezultatul putea fi contestat. Prin urmare, excepţia lipsei calităţii procesual active a S.C. R.C.M. S.R.L. este fondată, aceasta nemaiputând formula contestaţie împotriva rezultatului celei de-a treia evaluări.
Contestaţia formulată de S.C. R.C.M. S.R.L. (admisă prin decizia Consiliului) priveşte modul în care autoritatea contractantă a calificat manifestarea voinţei acestei societăţi de a solicita restituirea garanţiei. Această instanţă consideră că respingerea ofertei S.C. R.C.M.
S.R.L. este legală pentru motivele anterior reţinute, decizia autorităţii contractante impunându-se a fi menţinută motivat de faptul pierderii calităţii de operator economic implicat în procedura de atribuire. Se are în vedere şi jurisprudenţa comunitară în materia achiziţiilor publice, jurisprudenţă potrivit căreia o neregularitate procedurală (în cauză, greşita apreciere de către autoritatea contractantă a cererii de restituire a garanţiei) nu determină anularea în tot sau în parte a unei decizii (în cauză, decizia de respingere a ofertei S.C. R.C.M. S.R.L.) decât dacă se dovedeşte că, în lipsa acestei neregularităţi, procedura administrativă ar fi putut conduce la un rezultat diferit şi, în consecinţă, ar fi putut avea un conţinut diferit (în acest sens, Hotărârea Tribunalului din 12.03.2008 în cauza Evropaïki Dynamiki/Comisia, T – 345/03, pct. 147 şi Hotărârea European Service Network/Comisia, pct., 85); or, în cauză, chiar în lipsa greşitei calificări, de către autoritatea contractantă, a cererii de restituire a garanţiei de participare, rezultatul ar fi fost acelaşi în considerarea dispoziţiilor art. 206 alin. 11 din O.U.G. nr. 34/2006.
B. Examinarea deciziei contestate în privinţa S.C. T. C. 2004 S.R.L.
Prin contestaţia formulată de S.C. E.C.P. S.R.L. împotriva rezultatului celea de-a doua evaluări în urma căreia câştigătoare a fost declarată oferta S.C. T.C. 2004 S.R.L. – contestaţie soluţionată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin decizia nr. 222/26C9/43 din 26.01.2012 – S.C. E.C. S.R.L. a invocat, pe lângă preţul aparent neobişnuit de scăzut, neîndeplinirea de către ofertantul declarat câştigător a condiţiilor impuse prin caietul de sarcini. Aşa cum s-a reţinut în cadrul expunerii situaţiei de fapt, prin decizia nr. 222/26C9/43 din 26.01.2012 a admis contestaţia, a anulat raportul procedurii de atribuire nr. P49/27.12.2011, obligând autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor şi la emiterea unui nou raport al procedurii de atribuire cu respectarea întocmai a documentaţiei de atribuire şi a legislaţiei prind achiziţiile publice. Aşadar, autoritatea contractantă a fost obligată la reevaluarea ofertelor cu respectarea întocmai a documentaţiei de atribuire pe care ea însăşi a elaborat-o.
Potrivit art. 3 lit. j) şi art. 33 alin. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 34/2004, caietul de sarcini face parte din documentaţia de atribuire. Caietul de sarcini conţine, potrivit art. 35 alin. 1, specificaţii tehnice; acestea reprezintă, potrivit alin. 2 al textului, cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante.
În cauză, în caietul de sarcini, la capitolul „Specificaţii minimale”, subcapitolul „Elemente definitorii ale ofertelor prezentate” sunt impuse ca cerinţe, între altele, prepararea zilnică a hranei, de luni până vineri, timp de 132 zile lucrătoare, în intervalul orar 09.30 –
12.30 (lit. b) şi distribuirea acesteia zilnic în intervalul orar 12.00 – 13.30. S.C. T. C. 2004
S.R.L. nu îndeplineşte aceste condiţii având în vedere că sediul său şi locul de preparare a hranei este în Bucureşti, iar destinaţiile finale pentru distribuirea hranei sunt în jud. Neamţ, transportul produselor făcându-se cu mijloace auto.
Neîndeplinirea acestor condiţii a fost recunoscută de S.C. T.C. 2004 S.R.L. prin adresa nr. 20/6.02.2012 (înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. P5/6.02.2012); această adresă a fost comunicată la cererea autorităţii contractante, în executarea deciziei Consiliului 222/26C9/43 din 26.01.2012. Prin adresa menţionată, cu privire la timpii de livrare, S.C. T.C. 2004 S.R.L. a precizat că, pentru ca distribuţia hranei să se poată face în timp util, aceasta va pleca din Bucureşti, cu un autovehicul, în jurul orei 6.30 – 7.00, contrar specificaţiilor din caietul de sarcini care impun ca prepararea hranei să se facă în intervalul orar 09.30 – 12.30; totodată, ofertantul a menţionat cercetarea prealabilă producerea sandwich-urilor exclusiv în intervalul 09.30 – 12.30 este imposibilă şi are caracter restrictiv. Sub acest din urmă aspect relevante sunt dispoziţiile art. 35 alin. 5 din O.U.G. nr. 34/2006, însă, incidenţa lor nu mai poate fi analizată şi reţinută în această etapă a procedurii; o eventuală restrângere a concurenţei trebuia invocată de S.C. T. C. 2004 S.R.L., în termen legal, după obţinerea documentaţiei de atribuire.
Se reţine, aşadar, că S.C. T. C. 2004 S.R.L. nu a respectat obligaţia impusă de art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, documentaţie care nu a fost contestată în termenul legal. Nerespectarea acestei obligaţii, cu referire expresă la cerinţele caietului de sarcini, determină, potrivit art. 36 alin. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, neconformitatea ofertei.
Faţă de cele ce preced, se constată ca fiind legală evaluarea realizată de autoritatea contractantă la data de 8.02.2012, motiv pentru care raportul procedurii de atribuire nr. P7/8.02.2012 se impune a fi menţinut, soluţia acestei instanţe urmând a fi pronunţată în aplicarea art. 285 alin. 1 lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006.