avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Recalcularea drepturilor de pensie. Stabilirea modului de calcul al punctajului mediu anual al contestatorului, atunci când acesta a fost beneficiarul a două pensii, una în sistemul de pensii al agricultorilor şi una în sistemul public de pensii.
 
O.U.G. nr.4/2005
 
Anterior anului 2005 contestatorul a fost beneficiarul a două pensii, una în sistemul de pensii al agricultorilor şi una în sistemul public de pensii.
În baza O.U.G. nr.4/2005 drepturile de pensie ale contestatorului au fost recalculate şi i-a fost emisă decizia nr.218421/30.11.2005 (f.48 dosar recurs), prin care, începând cu 01.12.2005, i-a fost stabilit un punctaj mediu anual de 0,48222 puncte, din care 0,24648 reprezintă punctaj realizat din stagiu în agricultură.
Ulterior, această decizie a fost revizuită printr-o decizie din anul 2008, prin care s-a stabilit un punctaj mediu anual de 0,47702, din care 0,24648 punctaj realizat din stagiu în agricultură.
Rezultă din ambele decizii că acestea au valorificat stagiile realizate atât în sectorul agricol, cât şi în activitatea desfăşurată în condiţii normale de lucru. Ca atare, este eronată soluţia instanţei de fond, care a dispus ca, la punctajul deja calculat pe baza celor două stagii, să se mai adauge încă o dată punctajul aferent stagiului realizat în agricultură.
Pe de altă parte însă, analizând buletinele de calcul aferente celor două decizii, Curtea a constatat că pentru contestator s-a reţinut că a desfăşurat activitate în condiţii normale o perioadă de 6 ani şi 8 zile (decizia din 2005), respectiv 5 ani, 7 luni şi 7 zile (decizia din 2008), iar în sectorul agricol o perioadă de 30 ani, precum şi faptul că are un stagiu asimilat de 2 ani, 1 lună şi 5 zile. Cu toate acestea, la rubrica stagiu de cotizare realizat este înscrisă în ambele decizii menţiunea „32 ani, 1 lună şi 5 zile”, care practic este rezultatul obţinut prin adunarea perioadei de 30 de ani din sectorul agricol cu a perioadei de 2 ani, 1 lună şi 5 zile, reprezentând stagiu asimilat, ceea ce duce la concluzia că perioada de 6 ani şi 8 zile (decizia din 2005), respectiv 5 ani, 7 luni şi 7 zile (decizia din 2008), desfăşurată în condiţii normale de muncă nu a mai fost valorificată.
În aceste condiţii, chiar în lipsa unei contestaţii formulate împotriva celor două decizii, Curtea a apreciat că în speţă trebuie verificat dacă punctajul mediu anual al contestatorului a fost corect stabilit şi, pe cale de consecinţă, dacă a fost corect calculată suma de 5.193 lei ce s-a dispus a fi recuperată de la contestator.
În acest sens, se impune a se efectua o expertiză contabilă, care  să verifice pentru perioada 01.05.2007-30.04.2010 dacă punctajul stabilit prin deciziile nr.218421/30.11.2005 şi respectiv nr.218421/08.07.2008, de 0,48222 şi respectiv 0,47702, a fost corect stabilit şi, pe cale de consecinţă, care este cuantumul real al pensiei cuvenite contestatorului. Această sumă urmează a fi scăzută dintr-o sumă totală ce reprezintă rezultatul dintre: 1. suma încasată cu titlu de pensie în agricultură (5.193 lei) şi 2. suma încasată în baza deciziilor nr.218421/30.11.2005 şi nr.218421/08.07.2008. Rezultatul obţinut în acest fel reprezintă suma reală ce trebuie reţinută contestatorului.
                  
                                             (Decizia civilă nr. 2503/R-CA/06 decembrie 2011)
 
Prin contestaţia înregistrată sub nr.2567/109/2010 pe rolul Tribunalului Argeş, C.C., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A. a solicitat să fie anulate deciziile nr.218421/14.04.2010 şi nr.848332/14.04.2010, să fie obligată intimata să îi stabilească dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând cu data emiterii deciziilor şi să fie exonerat de restituirea pensiei de agricultor pentru perioada 01.05.2007 – 30.04.2010.
A arătat contestatorul că, atât măsura încetării plăţii dreptului de pensie de agricultor, cât şi recuperarea sumei de 5193 lei, sunt abuzive, deoarece intimata este cea care a greşit, contestatorul neavând nicio culpă şi că nu este de acord cu încetarea pensiei de agricultor, retroactiv, ci numai începând cu data emiterii deciziilor, respectiv 14.04.2010.
 Prin întâmpinarea formulată, intimata a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că  prin deciziile nr.848332/22.09.1998  şi nr.848332/09.11.1998 emise de D.M.P.S. Argeş contestatorul a fost înscris la pensie pentru limita de vârsta, cu vechime integrală, în condiţiile Legii nr.80/1992 şi respectiv la pensie limita de vârstă pentru activitatea desfăşurata în sectorul de stat, în temeiul Legii nr.3/ 1977, începând cu data de 01.10.1998. În anul 2005 drepturile de pensie i-au fost recalculate, punctajul mediu anual fiind determinat prin luarea în calcul atât a vechimii în muncă realizate în sectorul de stat, cât şi a duratei de asigurare realizată în fostul sistem de pensii pentru agricultori. Cu toate acestea, contestatorului i-a fost plătita în continuare atât pensia de agricultor, cât şi pensia recalculată, ca atare s-a dispus sistarea plăţii pensiei de agricultor recuperarea sumei de 5193 lei încasata necuvenit de contestator cu titlu de pensie din agricultură, în perioada 01.05.2007– 30.04.2010, cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani.
Prin sentinţa civilă nr.1073/19.05.2011 a fost admisă contestaţia, a fost anulată decizia nr.848332/14.04.2010 emisă de intimată, în parte, în ceea ce priveşte debitul stabilit în sarcina contestatorului, a fost anulată decizia nr.218421/14.04.2010 emisă de intimată şi a fost obligată intimata să emită contestatorului o nouă decizie de recalculare a drepturilor de pensie în care să fie cumulat punctajul mediu anual corespunzător pensiei de asigurări sociale cu punctajul mediu anual corespunzător pensiei din agricultură.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că prin decizia nr.848332/22.09.1998 emisă de D.M.P.S. Argeş – Oficiul de pensii pentru agricultori, contestatorul a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă, cu vechime integrală, în condiţiile Legii nr.80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, începând cu data de 01.10.1998.
Prin decizia nr.218421/09.11.1998 emisă de D.M.P.S. Argeş – Oficiul de Pensii, contestatorul a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă pentru activitatea desfăşurată în sectorul de stat, în temeiul Legii nr.3/ 1977, începând cu data de 01.10.1998.
Aşadar, începând cu data de 01.10.1998 contestatorul a beneficiat de două categorii de pensii: una pentru limita de vârsta cu vechime completă din sistemul de asigurări sociale ale agricultorilor şi una pentru limită de vârstă din sistemul de asigurări sociale de stat.
În anul 2005 drepturile de pensie ale contestatorului au fost recalculate prin determinarea punctajului mediu anual prin luarea în calcul atât a vechimii în muncă realizate în sectorul de stat, cât şi a duratei de asigurare realizate în fostul sistem de pensii pentru agricultori, contestatorul obţinând un punctaj mediu anual de 0.47702 puncte din care 0.23147 punctaj realizat din stagii în agricultura, începând cu data de 01.12.2005.
Prin decizia nr.848332/14.04.2010 intimata a dispus, pe de o parte, încetarea plaţii drepturilor stabilite in baza dosarului de pensie pentru agricultori, iar pe de altă parte, recuperarea sumei de 5.193 lei încasată necuvenit de contestator cu titlu de pensie din agricultură în perioada 01.05.2007– 30.04.2010.
A mai reţinut tribunalul că, potrivit art.180 alin.1 din Legea nr.19/2000, la data intrării în vigoare acestei legi pensiile de asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul acestei legi, iar alin.2 a instituit obligaţia în sarcina C.N.P.A.S. de a lua măsurile necesare, astfel încât la data intrării în vigoare a legii să determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislaţiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art.40, din care s-a dedus contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile art.80.
Începând cu 01.01.2005, devin aplicabile dispoziţiile art.1921 alin.1 din Legea nr.19/2000, potrivit cărora, în cazul pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aferente punctajelor medii anuale obţinute prin aplicarea prevederilor art.180 alin.1 şi 2 se suportă de la bugetul de stat.
De asemenea, Legea nr.19/2000 reglementează situaţia celor care au beneficiat simultan de pensie de agricultor şi de pensie de asigurări sociale, anterior intrării în vigoare a acestei legi. Astfel, potrivit art.170 alin.2, pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori şi la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.
Raţiunea cumulării veniturilor asigurate nu este alta decât aceea a stabilirii unei singure categorii de pensii de care să beneficieze o persoană.
În completarea acestei norme legiuitorul a elaborat prevederile art.6 din O.U.G. nr.4/2005, potrivit cărora pentru pensiile cărora le sunt aplicabile prevederile art.1921 din Legea nr.19/2000, aflate în situaţia prevăzută la alin.2, partea din cuantumul pensiei care se suportă de la bugetul de stat este cea corespunzătoare punctajului mediu anual aferent fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate sau perioadelor de contribuţii realizate în condiţiile Legii nr.80/1992, punctaj mediu anual avut până la data recalculării.
Toate aceste dispoziţii au avut ca scop organizarea unui sistem public, unic, de asigurări sociale, orice persoană neputând beneficia decât de o singură pensie de asigurări sociale.
În aceste condiţii, tribunalul a apreciat ca legală numai măsura dispusă de către intimată prin decizia nr.848332/14.04.2010, aceea de încetare a plăţii drepturilor de pensie de agricultor.
Veniturile realizate din agricultură ar trebui să se cumuleze, potrivit art.170 alin 2 din Legea nr.19/2000, cu veniturile realizate în sistemul de asigurări sociale de stat.
De asemenea, conform art.16 alin.1 din H.G. nr.1550/2004, în situaţia în care o persoană beneficiază de aceeaşi categorie de pensii, atât din fostul sistem de asigurări sociale de stat, cât şi din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, pentru determinarea punctajului mediu anual se iau în calcul atât vechimea în muncă, cât şi durata de asigurare realizată în fostul sistem de pensii pentru agricultori.
Intimata a susţinut că pe baza acestor principii a recalculat drepturile de pensie ale contestatorului prin decizia nr.218421/14.04.2010, obţinându-se un punctaj mediu anual, de 0.47702 puncte din care 0.23147 puncte corespund unui stagiu realizat în agricultură. Drepturile astfel recalculate au fost acordate contestatorului începând cu data de 01.12.2005, conform prevederilor H.G. nr.1456/2005.
A constatat instanţa că dacă din punctajul mediu anual de 0.47702 puncte se scade punctajul obţinut pentru stagiul realizat în agricultură, de 0.23147 puncte, se obţine un punctaj de 0.24555 puncte, ceea ce ar trebui să reprezinte punctajul corespunzător stagiului realizat în sistemul public de pensii. Or, din decizia de pensie 218421/14.04.2010, rezultă că, anterior emiterii acestei decizii, contestatorul figura cu un punctaj de 0.46848 corespunzător stagiului realizat în sistemul public de pensii.
Ca atare, prin decizia ce se contestă în cauză, ar trebui să se reţină atât punctajul de 0.23147 puncte  pentru stagiul realizat în agricultură, cât şi punctajul mediu anual de 0.46848 puncte stabilit de intimată în urma ultimei recalculări a pensiei din sistemul public.
Având în vedere aceste neconcordanţe, tribunalul a considerat că este întemeiată solicitarea contestatorului, motiv pentru care a admis contestaţia şi a anulat în parte decizia nr.848332/14.04.2010, numai în ceea ce priveşte debitul stabilit în sarcina contestatorului, precum şi decizia nr.218421/14.04.2010, obligând-o pe intimată să emită contestatorului o nouă decizie de recalculare a drepturilor de pensie în care să fie cumulat punctajul mediu anual corespunzător pensiei de asigurări sociale cu punctajul mediu anual corespunzător pensiei din agricultură.
În termen legal intimata Casa Judeţeană de Pensii A. a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând dispoziţiile art.304 pct.9 şi art.3041 Cod procedură civilă.
A arătat recurenta că drepturile de pensie ale contestatorului au fost recalculate în baza O.U.G. nr.4/2005 şi a fost emisă decizia nr.218421/01.12.2005, în care stagiul de cotizare realizat de contestator s-a determinat prin cumularea stagiului de cotizare realizat în agricultură cu stagiul realizat în sistemul de stat, rezultând un stagiu total de 32 ani, 1 lună şi 5 zile, din care 30 ani în sistemul agricol. Prin aceeaşi decizie s-a determinat un punctaj mediu anual de 0,48222, din care 0,24648 punctaj realizat din stagiul în agricultură.
Ulterior, contestatorului i-a fost emisă decizia nr.218421/08.07.2008, prin care a fost valorificat sporul pentru munca prestată în timpul nopţii şi, totodată, a fost revizuit punctajul (ca urmare a faptului că pentru contestator se utilizaseră în anii 1982 şi 1983 un număr de 125 de zile, cu toate că acestea reprezentau zile de absenţe nemotivate), rezultând un punctaj mediu anual realizat de contestator de 0,47702, din care 0,24648 puncte realizate din stagiul în agricultură.
S-a mai arătat că, deşi decizia din 2005 a valorificat stagiile realizate în ambele sisteme de pensii, măsură menţinută şi prin decizia din 2008, totuşi contestatorul a continuat să încaseze şi după anul 2005 pensia din agricultură.
A concluzionat recurenta că în mod corect prin deciziile ce fac obiectul prezentului litigiu s-a dispus încetarea plăţii drepturilor de pensie stabilite în dosarul de pensie pentru agricultori nr.848332 şi, pe cale de consecinţă, restituirea de către contestator a sumei de 5.193 lei încasată necuvenit cu acest titlu, în raport de dispoziţiile art.187 din Legea nr.19/2000. Întrucât actualul punctaj mediu anual al contestatorului se compune din punctajul corespunzător stagiului de cotizare realizat în sistemul public şi din punctajul corespunzător stagiului de cotizare realizat în sistem agricol, la acest punctaj total nu mai poate fi adăugat încă o dată stagiul de cotizare realizat în sistemul agricol.
Analizând sentinţa recurată, prin prisma criticii formulate, Curtea a reţinut următoarele:
Anterior anului 2005 contestatorul a fost beneficiarul a două pensii, una în sistemul de pensii al agricultorilor şi una în sistemul public de pensii.
În baza O.U.G. nr.4/2005 drepturile de pensie ale contestatorului au fost recalculate şi i-a fost emisă decizia nr.218421/30.11.2005 (f.48 dosar recurs), prin care, începând cu 01.12.2005, i-a fost stabilit un punctaj mediu anual de 0,48222 puncte, din care 0,24648 reprezintă punctaj realizat din stagiu în agricultură.
Ulterior, această decizie a fost revizuită printr-o decizie din anul 2008, prin care s-a stabilit un punctaj mediu anual de 0,47702, din care 0,24648 punctaj realizat din stagiu în agricultură.
Rezultă din ambele decizii că acestea au valorificat stagiile realizate atât în sectorul agricol, cât şi în activitatea desfăşurată în condiţii normale de lucru. Ca atare, este eronată soluţia instanţei de fond, care a dispus ca, la punctajul deja calculat pe baza celor două stagii, să se mai adauge încă o dată punctajul aferent stagiului realizat în agricultură.
Pe de altă parte însă, analizând buletinele de calcul aferente celor două decizii, Curtea a constatat că pentru contestator s-a reţinut că a desfăşurat activitate în condiţii normale o perioadă de 6 ani şi 8 zile (decizia din 2005), respectiv 5 ani, 7 luni şi 7 zile (decizia din 2008), iar în sectorul agricol o perioadă de 30 ani, precum şi faptul că are un stagiu asimilat de 2 ani, 1 lună şi 5 zile. Cu toate acestea, la rubrica stagiu de cotizare realizat este înscrisă în ambele decizii menţiunea „32 ani, 1 lună şi 5 zile”, care practic este rezultatul obţinut prin adunarea perioadei de 30 de ani din sectorul agricol cu a perioadei de 2 ani, 1 lună şi 5 zile, reprezentând stagiu asimilat, ceea ce duce la concluzia că perioada de 6 ani şi 8 zile (decizia din 2005), respectiv 5 ani, 7 luni şi 7 zile (decizia din 2008), desfăşurată în condiţii normale de muncă nu a mai fost valorificată.
În aceste condiţii, chiar în lipsa unei contestaţii formulate împotriva celor două decizii, Curtea a apreciat că în speţă trebuie verificat dacă punctajul mediu anual al contestatorului a fost corect stabilit şi, pe cale de consecinţă, dacă a fost corect calculată suma de 5.193 lei ce s-a dispus a fi recuperată de la contestator.
În acest sens, se impune a se efectua o expertiză contabilă, care  să verifice pentru perioada 01.05.2007-30.04.2010 dacă punctajul stabilit prin deciziile nr.218421/30.11.2005 şi respectiv nr.218421/08.07.2008, de 0,48222 şi respectiv 0,47702, a fost corect stabilit şi, pe cale de consecinţă, care este cuantumul real al pensiei cuvenite contestatorului. Această sumă urmează a fi scăzută dintr-o sumă totală ce reprezintă rezultatul dintre: 1. suma încasată cu titlu de pensie în agricultură (5.193 lei) şi 2. suma încasată în baza deciziilor nr.218421/30.11.2005 şi nr.218421/08.07.2008. Rezultatul obţinut în acest fel reprezintă suma reală ce trebuie reţinută contestatorului.
 Pentru aceste considerente, în temeiul art.312 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la acelaşi tribunal, în vederea efectuării expertizei contabile cu obiectivele arătate mai sus, constatând că, potrivit art.312 alin.5 Cod procedură civilă, în recurs nu poate fi administrată o atare probă.