avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Drept procesual civil. Litigiu de asigurări sociale. Nerespectarea principiului
contradictorialităţii


Art.112 pct.5; Art.129 şi Art.169 alin.1 Cod procedură civilă
 
Este încălcat principiul contradictorialităţii iar hotărârea astfel pronunţată este lovită
de nulitate, atunci când instanţa, primind la dosar un set de acte, nu le-a pus în discuţia părţilor, pronunţând hotărârea în baza lor.
 
Curtea de Apel Bacău - Secţia I Civilă
Decizia civilă nr. 1316 din 03 octombrie 2011
 
      Prin sentinţa civilă nr.398/22.03.2011 pronunţată de Tribunalul N. în dosarul nr.
4705/103/2010 s-a admis acţiunea formulată de contestatorul A.V. în contradictoriu cu intimata C.J.P. Neamţ şi în consecinţă:
      S-a anulat decizia de pensionare nr.302385/30.09.2010 emisă de intimată.
      A fost obligată intimata să emită o nouă decizie de pensionare prin care să soluţioneze cererea de pensionare a contestatorului cu luarea în calcul a activităţii desfăşurate în grupa I de muncă în procent de 100% conform adeverinţei 10958/14.05.2009 eliberată de SC A.M.T.P. Roman SA în perioadele 15.06.1970 - 21.10.1972 şi 23.02.1974 - 16.11.1978 şi a activităţii desfăşurate în grupa a II-a de muncă în procent de 100% conform adeverinţei 7879/16.04.2010 eliberată de SC A.M.T.P. Roman SA în perioadele 16.11.1978 - 01.01.1993 şi 01.01.1993 - 01.04.2001.
      Împotriva acestei sentinţe a promovat recurs intimata S.C.A.M.T.P. Roman S.A,
recurs declarat şi motivat în termen, legal scutit de plata taxei de timbru şi înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bacău sub nr.4705/103/2010.
      A fost criticată soluţia primei instanţe, susţinându-se faptul că a fost încălcat principiul contradictorialităţii şi dreptul la apărare, atâta timp cât nu le-au fost comunicate înscrisurile depuse de contestator la termenul din 22.03.2011 şi nu au fost citaţi pentru acest termen.
      Pe fondul cauzei se invocă faptul că decizia contestată şi-a încetat valabilitatea,
deoarece a fost emisă în temeiul Legii 263/2010 o nouă decizie de pensionare. Se mai arată şi faptul că nu a valorificat potrivit înscrisurilor depuse de contestator doar perioada de 01.01.1993-01.04.2001 ca nefiind lucrată în grupa a-II-a de muncă, fiind competentă să decidă dacă documentele care stau la baza emiterii unei decizii de pensionare au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale.
      Intimatul a depus întâmpinare, solicitând în esenţă respingerea ca nefundat a
recursului, cu motivarea că hotărârea judecătorească a fost pronunţată cu respectarea şi aplicarea întocmai a prevederilor legale, în urma unei analize corecte a situaţiei de fapt şi de drept.
      Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, a actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor art.304, 3041 şi 312 Cod pr.civilă Curtea constată caracterul său fondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:
      La dosarul instanţei de fond au fost depuse pentru termenul din 22.03.2011 noi
înscrisuri de către contestatorul A.V. Aceste înscrisuri – precizări la cererea de chemare în judecată, adresa nr.241615/16.11.2010 emisă de M.E.C..M.A. – nu au fost comunicate pârâtei conform art. 112 pct.5 şi art.128 alin.2 Cod pr.civilă. Faptul că nu au făcut obiect al dezbaterilor constituie o încălcare a dispoziţiilor art.169 alin.1 Cod procedură civilă şi a dreptului la apărare a părţii adverse.
      Nerespectarea principiului contradictorialităţii atrage nulitatea hotărârii pronunţate.
      Aşa fiind, prima instanţă a încălcat principiul contradictorialităţii şi a pronunţat o
hotărâre lovită de nulitate, primind un set de înscrisuri pe care nu le-a pus în discuţia părţilor şi pronunţând în baza lor o hotărâre prin care a admis acţiunea reclamantului.
      Respectarea şi aplicarea principiului contradictorialităţii cât şi a dreptului de apărare se circumscriu noţiunii consfinţite de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil, ori, în cauză, aşa cum s-a arătat acest drept a fost încălcat.
      De altfel, potrivit art. 129 Cod procedură civilă judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea şi de a respecta el însuşi toate principiile fundamentale care guvernează procesul civil.
      Faţă de cele expuse mai sus, celelalte motive de recurs nu se mai impun a fi analizate, în baza art.312 Cod procedură civilă a fost admis recursul, casată sentinţa tribunalului şi trimisă cauza spre rejudecare.