avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


8. Procedura insolvenţei. Înlocuire administrator judiciar. Motive temeinice.

 
Art.22 al.2 – Legea nr.85/2006

 

                                                                                                    Decizia civilă nr.152/27.01.2011

                                                                                                         Dosar nr.449/36/2006/a1

 

La sesizarea S.C.A.P.A D. S.A. Tulcea în reorganizare, prin director general a solicitat la data de 08.10.2010, judecătorului sindic numirea unui nou administrator judiciar în locul lui R.N I.P.U.R.L. Tulcea, întrucât acesta a fost suspendat.

         Prin Încheierea nr.567 din 19.11.2010 a Tribunalului Tulcea – judecătorul sindic, în temeiul art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006 modificată a dispus înlocuirea lichidatorului desemnat prin încheierea din 15.06.2009 a Tribunalului Tulcea .

         Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut că, la data de 11 septembrie 2010, practicianul în insolvenţă P.V a fost arestat preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi trafic de influenţă, săvârşite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor pe care le avea în această calitate.

Ori, potrivit art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006, în orice stadiu al procedurii, judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată,pentru motive temeinice.

         Deşi nu s-a pronunţat o condamnare împotriva lichidatorului, dosarul aflându-se în faza de judecată, măsura preventivă dispusă şi cercetările efectuate în cauză, constituie motive temeinice ce justifică, la acest moment, înlocuirea sa.

         Prin urmare, făcând aplicarea prev. art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic a dispus înlocuirea administratorului judiciar R.N IPURL Tulcea, cu lichidator Cabinet de Insolvenţă M.M, având în vedere solicitarea debitorului în acest sens.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs R.N I.P.U.R.L. (I.I.I. IPURL) TULCEA, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică deoarece, s-a pierdut din vedere împrejurarea că, prin Hotărârea nr.1/30.09.2010 asociatul unic P.V „cesionează integral părţile sociale deţinute către noul asociat unic I.I, potrivit contractului de cesiune autentificat sub nr.1968/20 octombrie 2010 la Biroul Notarial G – Tulcea”, ocazie cu care în temeiul „art.74 al.3 din OUG nr.86/2006, respectiv ale Legii nr.254/2007 domnul P.Vl predă întreg portofoliul de dosare aflate în lichidare judiciară la IPURL R.N aceluiaşi practician în insolvenţă I.I, conform protocolului – inventar”.

         Se susţine de către recurentă că, nici un creditor al debitoarei S.C.A.P.A D. S.A Tulcea, nu a solicitat înlocuirea sa, şi mai mult, nu a fost prezent la data pronunţării încheierii recurate, astfel că, judecătorul sindic a procedat în mod nelegal, subiectiv şi prematur la înlocuirea lichidatorului R.N IPURL, iar în motivarea încheierii acesta face confuzii între calitatea de lichidator şi cea de practician în insolvenţă.

Se apreciază de către recurentă că, în speţă, judecătorul sindic şi-a conferit atribuţii, pronunţând încheierea de înlocuire a lichidatorului, fără a fi fost în drept a o face, cu încălcarea disp.art.11 al.2 din Legea nr.85/2006, prin a dispune înlocuirea lichidatorului desemnat, neexistând motive temeinice, în acest sens.

         Recursul este nefondat.

Potrivit art.22 al.2 din Legea nr.85/2006 cu completările şi modificările ulterioare,În orice stadiul al procedurii, judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se poate pronunţa în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor”.

         În speţă, la termenul de judecată din 19.11.2010, instanţa – judecătorul sindic, a înţeles a uzita de disp.textului de lege sus-citat, pentru a dispune înlocuirea lichidatorului desemnat R.N IPURL Tulcea, prin Sentinţa civilă nr.1435 din 19.03.2006 a Tribunalului Tulcea, cu lichidatorul C.I SPRL.

Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, judecătorul sindic a motivat în esenţă că, la data de 11.09.2010, practicianul în insolvenţă P.V a fost arestat preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi trafic de influenţă, săvârşite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor pe care le avea în această calitate.

         Măsura dispusă de instanţă apare ca fiind nelegală, deoarece, în doctrină, s-a apreciat că, sintagma „motive temeinice” folosită de legiuitor pentru înlocuirea administratorului judiciar, chiar dacă nu este definită sau exemplificată, aprecierea asupra sa rămâne în sarcina judecătorului sindic, cu menţiunea că, trebuie să reprezinte încălcări flagrante a atribuţiilor prevăzute de lege sau dispuse de judecătorul sindic.

         În contextul dat,se reţine că, nu orice culpă sau omisiune a practicianului în insolvenţă poate constitui motiv temeinic de înlocuire, ci numai acele fapte sau omisiuni grave ale practicianului în insolvenţă, care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele colective ale creditorilor.

         Probatoriul administrat în cauză, potrivit art.1169 Cod civil, face dovada că, anterior luării măsurii, asociatul unic şi administrator coordonator al R.N IPURL în persoana domnului P.V, prin:

- Hotărârea nr.1/30.09.2010 a asociatului unic al R.N SPRL Tulcea – P.V, în temeiul prevederilor actului constitutiv „Titlul VI art.18 pct.1 cesionează integral părţile sociale în valoare totală de 18.050 lei Practicianului în insolvenţă definitiv şi contabil I.I… înregistrat în Tabloul UNPIR sub nr.1C 1854/2005, iar prin:

- Hotărârea nr.2/30.09.2010, prin art.1 „Se retrage din întreprindere domnul P.V şi se numeşte lichidator judiciar şi asociat unic al R.N IPURL, domnul I.I…, practician definitiv în insolvenţă, înregistrat în Tabloul UNPIR sub nr.1B1854/2008” , pentru ca, prin art.2 să se fi dispus : „Se ia act de cesiunea în întregime a părţilor sociale deţinute de asociatul unic P.V, către noul asociat I.I, potrivit contractului de cesiune autentificat sub nr.1868/20.10.2010 la Biroul Notarial G. – Tulcea”.

         În atare condiţii, prin contractul de cesiune autentificat sub nr.1968/20.10.2010 de Notarul Public A.G , intervenit între P.V şi I.I, cel dintâi, în calitate de asociat unic al IPURL, a înţeles a cesiona cu titlu gratuit către cel din urmă, în întregime părţile sociale deţinute, astfel că, la data luării măsurii, motivaţia instanţei privind arestarea numitului P.V, nu mai putea constitui „motiv temeinic”  pentru a aplica sancţiunea.

Aceasta cu atât mai mult cu cât, prin Hotărârea nr.3/01.11.2010, asociatul unic al R.N IPURL TULCEA – I.I, a hotărât în temeiul actului constitutiv modificarea acesteia, sub aspectul denumirii şi sediului, în sensul că, denumirea urma a fi I.I.I. IPURL, cu sediul în Tulcea.

         Potrivit adeverinţei nr.225/24.11.2010, eliberată de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, domnul I.I, îşi desfăşoară activitatea ca practician în insolvenţă, în cadrul societăţii civile profesionale de insolvenţă I.I.I.  IPURL, în calitate de asociat coordonator, fiind înscris în Tabloul de evidenţă al UNPIR , la Subsecţiunea IC - practicieni definitivi asociaţi în societăţi profesionale – sub nr.IC 1854, iar societatea este înscrisă în Tabloul de evidenţă al membrilor UNPIR la Secţiunea a II-a – Societăţi profesionale – sub nr.2A0263 şi provine din fosta societate R.N IPURL ce şi-a schimbat denumirea în II I. IPURL.

         Prin urmare în cauză nu sunt incidente disp.art.22 al.2 din Legea nr.85/2006 deoarece, nu avem de a face cu o culpă sau omisiune a practicianului în insolvenţă ce ar putea constitui motiv temeinic de înlocuire, cum de altfel, nu avem de a face cu fapte sau omisiuni grave ale practicianului în insolvenţă, care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele colective ale creditorilor,atât timp cât, persoana arestată a cesionat în întregime părţile sale sociale către practicianul în insolvenţă Ilie Ion, care la rândul său, a procedat la modificarea chiar şi a denumirii societăţii, ce în prezent este înregistrată sub numele de I.I.I. IPURL.

         Pentru cele sus expuse şi în temeiul art.312 alin.1 Cod pr.civilă, recursul va fi admis şi modificată în tot hotărârea recurată.