avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Respectare interes superior al minorului şi în raport de opiniile copilului ascultat în instanţă

Art. 263 al. l Cod civil; Art. 264 al. 4 Cod civil
Orice măsură privitoare la copil trebuie luată cu respectarea interesului superior al copilului şi cu luarea în considerarea opiniei copilului ascultat de instanţă
Curtea de Apel Bacău -Secţia I Civilă Decizia civilă nr. 1252 din 15 iunie 2012
 
Prin sentinţa civilă nr. 1262 din 8 aprilie 2009 a Judecătoriei Roman s-a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâta A.E. şi s-a respins acţiunea formulată de reclamantul A.P.G. în contradictoriu cu pârâta A.E., ca neîntemeiată. A fost obligat reclamantul să plătească pârâtei suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că prin cererea introductivă înregistrată la Judecătoria Moldova Nouă, jud. Caraş Severin sub nr. 126/261/2008 reclamantul A.P.G. a chemat în judecată pârâta A.E. solicitând stabilirea domiciliului minorilor A.A.I., născut la data de 16 mai 1994 şi A.S.G. născut la 23 iulie 1999, la tată, respectiv la reclamant.
Prin sentinţa civilă nr.194 din lo aprilie 2008 pronunţată de Judecătoria Moldova Nouă s-a admis excepţia lipsei competenţei teritoriale a Judecătoriei Moldova Nouă şi s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Roman.
S-a reţinut că prin sentinţa civilă nr.596 din 16 noiembrie 2004 a Judecătoriei Moldova Nouă s-a admis acţiunea formulată de reclamantul A.P.G. şi s-a dispus desfacerea căsătoriei prin divorţ, din vina ambilor soţi, fiind încredinţaţi minorii rezultaţi din căsătorie reclamantului.
Această hotărâre a fost apelată de pârâta A.E. iar prin decizia civilă nr.46/A/ 4 martie 2005 a Tribunalului Caraş Severin -Reşiţa s-a admis apelul şi s-a modificat în parte sentinţa, încredinţându-se apelantei spre creştere şi educare, cei doi copii minori, reclamantul din cauza de faţă fiind obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea celor doi minori.
Recursul formulat de A.P.G. împotriva acestei decizii a fost respins prin decizia civilă nr.155 din 14 septembrie 2005 a Curţii de Apel Timişoara Secţia civilă.
S-a reţinut că minorul A.I. a fost audiat şi a arătat că doreşte să rămână în continuare cu mama sa, precizând că din anul 2003 nu a mai păstrat legătura cu tatăl său.
De asemenea s-a mai reţinut că din concluziile anchetei sociale efectuate la domiciliul reclamantului rezultă că acesta nu realizează nici un venit, în timp ce pârâta, deşi este plecată în străinătate are o retribuţie lunară de 541 euro lucrând legal cu contract de muncă trimiţând copiilor săi tot ceea ce este necesar pentru ca să-i poată creşte în mod corespunzător, pârâtul neinteresându-se de situaţia acestora.
Pentru aceste motive s-a apreciat că acţiunea de reîncredinţare minori este neîntemeiată.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul iar Tribunalul Neamţ prin decizia civilă nr. 147 din 23 iunie 2010 a respins ca nefondat apelul reţinându-se că în mod corect şi legal, prima instanţă a reţinut că în speţă, obiectul cererii îl constituie o acţiune în reîncredinţare minori şi nu de stabilire domiciliu minori, întrucât minorii au fost încredinţaţi pârâtei spre creştere şi educare prin decizia civilă nr. 46 din 4 martie 2005 a Tribunalului Caraş Severin menţinută prin decizia civilă nr. 155/14 septembrie 2005 a Curţii de Apel Timişoara.
S-a apreciat de instanţa de apel că nu există motive de netemeinicie sau nelegalitate a soluţiei pronunţate întrucât nu există împrejurări care să se fi schimbat în mod esenţial de la data pronunţării deciziei 46/2005 pentru a justifica reîncredinţarea minorilor în raport de probele administrate, anchetele sociale efectuate la domiciliile părţilor, depoziţii de martori, opinia minorului A.I.
Împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de apel a declarat recurs reclamantul A.P.G.
În motivarea recursului s-a arătat în esenţă că i s-a respins apelul ca nefondat pe cu totul alt obiect de reîncredinţare minori, ceea ce nu a solicitat, fiind ilegal recalificată acţiunea Judecătoriei Roman.
Arată recurentul că prin sentinţa civilă nr.194/2008 a Judecătoriei Moldova Nouă s-a declinat acţiunea pe motivul de excepţie a necompetenţei teritoriale şi nicidecum nu s-a calificat acţiunea pentru reîncredinţare minori.
Arată recurentul că instanţa de apel a încercat să-i recalifice calea de atac şi apărătorul său nu şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu pentru a-i apăra interesele, concluziile depuse de avocat fiind în defavoarea sa.
De asemenea, arată recurentul că nu s-au depus fişele matricole ale lui AA.I. de la Şcoala Bozieni, iar bunicii minorului nu s-au ocupat pentru eliberarea cărţii de identitate pentru minor.
A solicitat recurentul ca instanţa să se pronunţe pe stabilire domiciliu minori, întrucât are câştig de cauză, iar în caz contrar se va adresa DIICOT Bucureşti pentru comiterea infracţiunilor de iniţiere, organizare şi constituire de grup infracţional organizat, unde vor fi cercetaţi toţi magistraţii judecători care nu au aplicat corect legea.
La data de 21 mai 2012 a fost audiat în cauza minorul AS. în camera de consiliu conform art.264 Cod civil.
Examinând cauza sub aspectul motivelor de recurs invocate Curtea de Apel a reţinut următoarele:
Recurentul este nemulţumit de faptul că instanţa s-a pronunţat pe o acţiune având ca obiect reîncredinţarea minorilor şi nu pe o acţiune având ca obiect stabilire domiciliu minori aşa cum a solicitat.
Acest motiv de recurs nu a fost reţinut întrucât în mod corect a apreciat instanţa de apel că în temeiul art. 129 Cod pr. civilă care consacră principiul rolului activ al judecătorului, s-a dispus de instanţa de fond calificarea juridică corectă a obiectului acţiunii formulate de recurentul- reclamant.
Aceasta întrucât prin decizia civilă nr. 46/4 martie 2005 a Tribunalului Caraş Severin, minorii A.A.I. şi A.S.G. au fost încredinţaţi spre creştere şi educare intimatei-pârâte din prezenta cauză, decizia rămânând irevocabilă prin decizia civilă nr. 155/ 14 septembrie 2005 a Curţii de Apel Timişoara.
De aceea nu se va putea reţine că s-ar fi recalificat ilegal acţiunea formulată aşa cum a susţinut recurentul.
La data de 21 mai 2012 a fost audiat în cauză minorul A.S., care, conform procesului verbal de audiere a arătat că nu 1-a văzut pe tatăl său de 10 ani, acesta neîncercând să-l vadă niciodată pe el şi pe fratele său, nu i-a vizitat şi nu a încercat să ia legătura cu ei.
A arătat şi că nu este de acord să fie încredinţat tatălui său deoarece nu-1 cunoaşte, neexistând o legătură între el şi tatăl său pe care nu 1-a văzut de 10 ani.
Potrivit art. 264 al.4 Codul civil opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport de vârsta şi gradul său de maturitate.
La dosar s-a depus şi foaia matricolă privind pe minorul A.S.G. de la Şcoala cu clasele I-VIII Bozieni Neamţ din care rezultă că acesta a urmat cursurile acestei şcoli în perioada 2005-2011.
Se va reţine că în prezent minorul A.I. este major.
În raport de aceste aspecte s-a apreciat că în mod corect instanţele anterioare au apreciat că acţiunea formulată se impune a ii respinsă, nefiind în interesul minorului să fie reîncredinţat spre creştere şi educare recurentului-reclamant, iar potrivit art. 263 al. l Cod civil orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului.
Celelalte motive de recurs nu au fost analizate întrucât nu se încadrează printre cele prevăzute de art. 304 pct. 9 Cod pr. civilă.
Având în vedere situaţia reţinută Curtea de Apel, în baza art.312 Cod pr. civilă, a respins recursul ca nefondat.