avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Procedura insolvenţei. Anularea tranzacţiei.
 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, art. 79, art. 80 alin.1 lit. c
Cod procedură civilă, art. 271, art. 272
 
 
 
Dispozitivul sentinţei care consfinţeşte învoiala părţilor nu echivalează cu o judecată întemeiată pe probe, astfel chiar dacă tranzacţia este constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă, convenţia părţilor este susceptibilă ca orice contract de a fi atacată pe calea dreptului comun. Pentru că tranzacţia judiciară este un contract, partea interesată poate să ceară anularea sau rezoluţiunea  convenţiei şi, pe cale de consecinţă, a hotărârii de expedient.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 1776 din 28 martie 2012.
 
Prin sentinţa nr.1159 din data de 1.11.2011, Tribunalul  Buzău – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, a respins cererile de anulare a transferului patrimonial formulate de  Comitetul Creditorilor debitoarei S.C. BS SA şi de către  creditoarea BT SA  în contradictoriu cu  debitoarea S.C. BS SA şi cu pârâta S.C. DS S.R.L.                       
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs creditoarea BT SA Sucursala Buzău, întemeiat pe dispoziţiile art. 8 alin. 2 şi art. 80 alin.1 lit. c din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei şi art. 304 pct. 9 şi art. 3041 Cod procedură civilă, care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Arată recurenta că judecătorul sindic a pronunţat sentinţa cu aplicarea greşita a dispoziţiilor art. 80, alin. 1, lit. c din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, care prevede ca „Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin următoarele acte: [...] c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor pârtilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile.”.
  Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a probelor administrate, a actelor normative ce au incidenţă în cauză, precum şi sub toate aspectele conform art. 3041 C.pr. civ., Curtea a reţinut următoarele:
Motivul de recurs, invocat de recurentă, prevăzut de art. 304 pct.9 C.pr. civ., are în vedere faptul că hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii. În ambele cazuri este avută în vedere, ca regulă, încălcarea legii de drept material.
În doctrină s-a arătat că hotărârea este lipsită de temei legal, atunci când din modul în care este redactată hotărârea nu se poate determina dacă legea a fost sau nu corect aplicată, ceea ce înseamnă că lipsa de temei legal nu trebuie confundată cu încălcarea legii sau cu nemotivarea, precum şi că hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicare greşită a legii, atunci când  instanţa a recurs la textele de lege aplicabile speţei dar, fie le-a încălcat, în litera sau spiritul lor, fie le-a aplicat greşit.            
În cauza de faţă aceste motive sunt incidente, după cum urmează:
Potrivit dispoziţiilor art. 80 alin.1 lit.c din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar sau, după caz lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin acte încheiate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile.
  Faţă de dispoziţiile legale menţionate rezultă că legitimarea procesuală activă aparţine, în principal, administratorului judiciar/lichidatorului şi, în subsidiar comitetului creditorilor, dacă administratorul judiciar/ lichidatorul nu o face (art. 81 alin.2).
  În cauza de faţă, din  raportul lichidatorului depus la judecătorul sindic în data de 10 mai 2011, rezultă implicit refuzul lichidatorului de a promova o acţiune în anulare, în condiţiile în care, deşi are cunoştinţă de solicitarea Comitetului creditorilor de a se formula o astfel de acţiune, nu arată că înţelege să o formuleze.
Din procesele verbale ale Comitetului creditorilor debitoarei SC BS SA din 4.05.2011  şi  9.05.2011 rezultă acordul acestuia pentru promovarea acţiunii în anularea transferului dreptului de
 
proprietate asupra unor imobile, intervenit între debitoare şi SC DS SRL şi mandatarea creditoarei BT SA Sucursala Buzău pentru a formula această acţiune, în nume propriu şi în numele Comitetului creditorilor.
În aceste condiţii, acţiunea subsidiară a Comitetului creditorilor exercitată de BT SA Sucursala Buzău este admisibilă.
Calitatea procesuală pasivă în acţiunile în anulare prevăzute de art. 79 şi 80 incumbă debitorului şi, după caz cocontractantului său ori subdobânditorului de rea-credinţă al bunului. Administratorul judiciar/ lichidatorul, în calitate de organ al procedurii, nu se poate confunda cu interesele debitorului. Atunci când Comitetul creditorilor formulează acţiunea, administratorul judiciar/ lichidatorul se va situa pe o poziţie neutră, debitorul fiind reprezentat în proces de administratorul special (art.85 alin.69), iar dacă acesta nu există, debitorul va fi reprezentat în proces de un reprezentant ad-hoc, numit, la nevoie, de judecătorul-sindic (Gheorghe Piperea, Drept comercial-vol.II , Editura CH Beck).
În speţă, acţiunea fiind formulată de Comitetul creditorilor, lichidatorul a înţeles să  apere interesele debitoarei, poziţie acceptată de judecătorul –sindic.
Perioada de maxim 3 ani anteriori deschiderii procedurii este cunoscută în doctrină şi sub denumirea de „perioada suspectă”. Suspiciunea derivă din prezumţia că debitorul va încerca să diminueze efectele negative pentru sine ale insolvenţei, externalizând fraudulos sau prin mijloace ruinătoare active, diminuându-şi pasivul în dauna unora dintre creditori, efectuând plăţi fără contraprestaţie, constituind garanţii pentru creanţe neprioritare etc.
Acestei perioade suspecte i se aplică o prezumţie relativă de fraudă în dauna creditorilor, prezumţie care nu se extinde la terţul dobânditor sau subdobânditor, astfel cum se reglementează în dispoziţiile art. 85 alin.3 din Legea nr.85/2006. În prezenţa prezumţiei de fraudă, comitetul creditorilor nu este obligat să dovedească cele susţinute în acţiune, ci numai existenţa unor fapte vecine şi conexe care să declanşeze prezumţia că actul a fost încheiat în perioada suspectă, în condiţii neobişnuite ce depăşesc limitele activităţii normale a debitorului şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 80 alin.1 lit.c.
Or, prin sentinţa comercială nr. 36 din 12.01.2010 a fost admisă cererea formulată de creditoarea DGFP Buzău şi s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S.C.  BS SA, iar transferul patrimonial a avut loc la 21.07.2009, în perioada suspectă,  prin sentinţa comercială nr. 916 din aceeaşi dată pronunţată în dosarul nr. 3014/114/2009.
Prin această hotărâre judecătorească a fost admisă acţiunea formulată de creditoarea SC DS SRL  în contradictoriu cu debitoarea S.C. BS SA şi s-a luat act de tranzacţia intervenită între părţi şi s-a consfinţit învoiala acestora, în sensul că S.C. BS SA a confirmat existenţa unei creanţe a creditoarei  SC DS SRL în cuantum de 5.536.113,90 lei şi întrucât la momentul perfectării tranzacţiei în contul debitoarei nu au existat lichidităţi, în scopul acoperirii creanţei s-a convenit cu privire la transferul dreptului de proprietate  referitor la două imobile şi construcţii  a căror valoare totală este de 3.045.700,28 lei, imobile constând în:  suprafaţa de 19.373 m.p. şi construcţii C1-C9.
Asupra  unuia dintre aceste imobile, respectiv asupra terenului în suprafaţă de 19.373 m.p.  şi construcţiile de la C1 la C9, situat în localitatea Boldeşti – Scăieni, creditoarea BT SA – Sucursala Buzău deţine garanţii aşa cum rezultă din contractul de ipotecă nr.00252/IPO/01/08.04.2005, autentificat sub nr. 730/8.04.2005 la BNP JN, în vederea  garantării unei creanţe în sumă de  241.229,41 lei.
Din probele menţionate mai sus rezultă că actul a fost încheiat în perioada suspectă, în condiţii neobişnuite ce depăşesc limitele activităţii normale a debitorului.
Caracterul neobişnuit al actului rezultă din faptul că transferul patrimonial s-a realizat printr-o tranzacţie încheiată într-un dosar având ca obiect somaţia de plată, evitându-se plata unor taxe notariale sau judiciare.
Intenţia tuturor părţilor implicate în această tranzacţie de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile rezultă, în primul rând, din raportul de rudenie, mamă- fiu, existent între SE şi SC, astfel cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 94/12.08.2011. Debitoarea SC BS SA are ca acţionar principal (47,9%) pe SC I SA, care ca unic asociat pe SE. Creditoarea SC DS SRL are ca unic asociat pe  SC.
 
 
Un alt aspect care conduce la concluzia intenţiei frauduloase a părţilor implicare rezultă şi din menţionarea în cuprinsul tranzacţiei a faptului că imobilul este fără sarcini, deşi terenul în suprafaţă de 19.373 m.p.  şi construcţiile de la C1 la C9, situat în localitatea Boldeşti – Scăieni, erau grevate de o ipotecă în favoarea BT SA – Sucursala Buzău.
Pe de altă parte, susţin  nefondat intimatele că, fiind un creditor garantat, BT SA – Sucursala Buzău se poate înscrie la masa credală a SC DS SRL, însă din adresa administratorului judiciar rezultă că cererea iniţială a băncii a fost respinsă, aceasta nu era înscrisă la data de 29.02.2012, urmând a fi înscrisă doar în anumite condiţii.
  Nefondată este şi susţinerea intimatelor cum că nu poate fi anulată tranzacţia părţilor atâta timp cât ea este consfinţită printr-o hotărâre judecătorească  definitivă şi irevocabilă.
  Or, din interpretarea dispoziţiilor art. 271-272 C.proc. civ. rezultă că dispozitivul sentinţei care consfinţeşte învoiala părţilor nu echivalează cu o judecată întemeiată pe probe, astfel chiar dacă tranzacţia este constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă, convenţia părţilor este susceptibilă ca orice contract de a fi atacată pe calea dreptului comun. Pentru că tranzacţia judiciară este un contract, s-a admis că partea interesată poate să ceară anularea sau rezoluţiunea  convenţiei şi, pe cale de consecinţă, a hotărârii de expedient (C.S.J sec. civ.  dec. nr.1031/1992, Dreptul nr. 7/1993). 
  Pentru aceste considerente şi în temeiul art. 3041 şi 312 C.proc.civ., Curtea a admis recursul, a modificat în tot sentinţa atacată în sensul că a admis cererea în anulare a transferului dreptului de proprietate de la SC BS SA către SC DS SRL privind imobilul compus din terenul în suprafaţă de 19.373 m.p.  şi construcţiile de la C1 la C9, situat în localitatea Boldeşti – Scăieni.
 
(Judecător Florentina Dinu)