avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Ordonanţă de plată. Somarea societăţii la plata sumei reprezentând contravaloare servicii. Instanţa competentă
Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, sentinţa civilă nr. 38 din 29 august 2013
I.Prin cererea înregistrată la Tribunalul Specializat Cluj sub nr. …/1285/2013, reclamanta SC S. CLUJ SA a solicitat,în contradictoriu cu pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA, să se emită o ordonanţă de plată care să conţină somarea pârâtei debitoare la a plăti suma de 985.241,99 lei reprezentând contravaloare prestări servicii, precum şi penalităţi în cuantum de 25455,32 lei, cu cheltuieli de judecată.
S-a arătat în motivarea cererii că pârâta debitoare nu şi-a îndeplinit obligaţia de a plăti lucrările executate de reclamantă în beneficiul ei.
II. Tribunalul Specializat Cluj a invocat din oficiu excepţia necompetenţei sale materiale admiţând-o şi declinându-şi competenţa în favoarea Tribunalului Cluj prin sentinţa civilă nr. 1684/10 iunie 2013.
S-a arătat în motivarea acestei sentinţe că faptul că litigiul se poartă între profesionişti nu atrage competenţa materială de soluţionare a acestuia de către Tribunalul Specializat Cluj, acesta din urmă putând soluţiona doar acele cauze care îi sunt expres atribuite prin lege.
III. Învestit fiind cu soluţionarea cauzei, Tribunalul Cluj a invocat la rândul său, din oficiu, excepţia necompetenţei sale materiale, admiţând-o şi declinându-şi competenţa în favoarea Tribunalului Specializat Cluj prin sentinţa civilă nr. 377 din 21 august 2013.
S-a constatat, totodată, naşterea unui conflict negativ de competenţă între cele două tribunale, conflict ce se impune a fi soluţionat de Curtea de Apel Cluj.
În motivarea sentinţei s-a arătat, în esenţă, că legiuitorul nu a avut intenţia de a transfera către secţiile civile ale tribunalelor competenţa de soluţionare a cauzelor care, anterior noului Cod civil, erau calificate drept comerciale, acestea rămânând a fi soluţionare în continuare de Tribunalele Specializate.
IV. Sesizată fiind cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă născut potrivit celor de mai sus, Curtea de Apel are în vedere următoarele:
În aplicarea prevederilor art. 228 din Legea nr. 71/2011, Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr. 654 din 31 august 2011, prin care, între altele, a dispus reorganizarea ca tribunale specializate a tribunalelor comerciale Argeş, Cluj şi Mureş, începând cu data de 01 octombrie 2011, având în vedere „volumul de activitate înregistrat la nivelul celor trei tribunale comerciale prin comparaţie cu volumul de activitate în materie comercială de la alte tribunale situate în localităţi în care îşi au sedii curţi de apel, similar cu situaţia în care se află cele trei tribunale specializate şi care au o schemă relativ apropiată cu cea rezultată din comasarea schemei tribunalului specializat cu cea a tribunalului de drept comun”.
Aceste considerente ce au întemeiat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii vizează, în mod direct, încărcătura jurisdicţională a celor trei foste tribunale comerciale, criteriul cantitativ, rezultat din observarea numărului de dosare înregistrate pe rolul lor, fiind acela care, în mod decisiv, a impus reorganizarea lor ca tribunale specializate, iar nu ca simple secţii civile în cadrul Tribunalelor Argeş, Cluj şi Mureş.
Or, încărcătura avută în vedere era cea rezultată din competenţa atribuită celor trei tribunale potrivit dispoziţiilor legale anterioare Legii nr. 71/2011 şi Noului Cod civil, ceea ce trimite la concluzia că nu s-a avut în intenţie ca sub guvernământul Noului C.civ. atribuţiile jurisdicţionale ale acestora să cunoască o diminuare.
Trebuie remarcat, sub acest aspect, că schemele de personal ale fostelor tribunale comerciale au fost menţinute, ceea ce, de asemenea, întăreşte concluzia evocată mai sus.
Pentru determinarea întregii competenţe materiale a tribunalelor specializate trebuie avute în vedere inclusiv normele de competenţă de drept comun, cuprinse în Codul de procedură civilă, cu observarea însă a particularităţilor activităţii jurisdicţionale a tribunalelor specializate, particularităţi rezultate din specificul competenţei lor materiale anterioare intrării în vigoare a Noului Cod civil. Este îndeajuns de evident că transformarea fostelor tribunale comerciale în tribunale specializate implică o continuitate cu privire la tipurile de cauze care intră în competenţa lor, aceasta fiind raţiunea care justifică, în sensul Hotărârii nr. 654/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii, sus-evocată, atât menţinerea lor ca instanţe de sine stătătoare, cât şi a schemelor de personal ce le-au fost alocate.
În cauza de faţă, raportul juridic stabilit între reclamantă şi pârâtă era calificat, anterior actualului Cod civil, ca fiind unul de natură comercială, el atrăgând competenţa Tribunalului Specializat Cluj.
Astfel fiind, Curţi îi rămâne să constate, în considerarea tuturor celor arătate mai sus, totodată văzând şi prevederile art. 135 C.pr.civilă, că Tribunalului Specializat Cluj îi aparţine şi în prezent competenţa de soluţionare a unui litigiu precum cel de faţă, acesta declinându-şi în mod eronat competenţa în favoarea Tribunalului Cluj.
Această dezlegare este, de altfel, conformă cu jurisprudenţa Curţii de Apel Cluj, ulterioară intrării în vigoare a Noului Cod Civil şi a legii de punere în aplicare a acestuia; prin urmare, Curtea recomandă Tribunalului Specializat Cluj prin completele sale de judecată, să ţină seama de aceste constante dezlegări, evitând provocarea unor conflicte de competenţă cu efect dilatoriu, deci susceptibile de a vătăma interesele părţilor litigante.