avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Nulitatea sentinţei pentru nesemnare minută.
 
Art. 261  alin. 1 Cod pr.civilă  prevede  că „hotărârea  se  dă  în  numele  legii şi  va cuprinde”
         1. arătarea instanţei care a pronunţat-o şi numele judecătorilor care au luat parte la judecată;
         2. numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, calitatea în care s-au judecat; numele mandatarilor sau reprezentanţilor legali şi al avocaţilor;
         3. obiectul cererii şi susţinerile în prescurtare ale părţilor cu arătarea dovezilor;
         4. arătarea concluziilor procurorului;
         5. motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor;
         6. dispozitivul;
         7. calea de atac şi termenul în care se poate exercita;
         8. menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică, precum şi semnăturile judecătorilor şi grefierului.
 
Prin decizia nr. 830/5 martie 2012 s-a admis recursul declarat de reclamanta P.O.S. – prin primar C. D., cu sediul în oraşul ..... împotriva sentinţei civile nr. 1013/13 mai 2011 pronunţată de Tribunalul Prahova, în contradictoriu cu pârâta V.I.,  domiciliată în oraşul .....
Casează sentinţa  şi trimite  cauza  spre  rejudecare aceleiaşi  instanţe  de  fond.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 830 din 5 martie 2012. 
 
În fapt prin acţiunea înregistrată sub nr.3911/105/2010 la Tribunalul Prahova reclamanta P.O.S. a solicitat în contradictoriu cu pârâta V.I.  ca instanţa prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea paratei la plata sumei de 3044 lei  reprezentând contravaloare norma hrană  în perioada  martie 2006- decembrie 2007.
           În motivarea cererii sale reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr.47/02.02.2010 a Tribunalului P., pronunţată în dosarul nr. 5487/105/2008 irevocabilă prin respingerea recursului  s-a admis în parte sesizarea Curţii de Conturi a României şi s-a stabilit răspunderea juridică a P. O. S., C. D. precum şi a numitelor B.M. şi F. G. C. pentru suma de 291.156 lei reprezentând ajutoare acordate funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul P. S., sume care au reprezentat ajutoare de Paşti şi de Crăciun acordate funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei Slănic, la nivelul anului 2006, precum şi contravaloarea normei de hrană pentru perioada martie 2006- decembrie 2007 care au fost distribuite fiecărui angajat de către cei trei cărora le-a fost angajată răspunderea juridică.
          Reclamanta a arătat că aceste sume au fost efectiv încasate  de fiecare salariat, sens în care apreciază că în situaţia în care s-ar începe executarea în contra celor trei dacă personalul contractual şi funcţionarii publici nu ar fi la rândul lor obligaţi la restituirea acestor sume care conform sentinţei este obligatoriu să se constituie venituri la bugetul C. L. S., ar opera instituţia îmbogăţirii fără justă cauză dat fiind că sumele de bani pentru care s-a stabilit răspunderea    juridică a  Primarului oraşului S. şi celor două contabile nu au fost însuşite de aceştia ci, aşa cum a arătat distribuite salariaţilor din cadrul P.O. S.apreciindu-se la un moment dat că ele reprezintă  cheltuieli nu de salarizare ci de protecţie socială a angajaţilor cum de altfel era stipulat şi la nivelul contractului colectiv de muncă la nivel de ramură.
Pe  baza probatoriului administrat în  cauză, Tribunalul  Prahova   prin  sentinţa civilă  nr. 1013  din data de  13  mai 2011 a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru perioada martie 2006-19.07.2007, respingând  acţiunea pentru aceasta perioadă ca fiind prescrisă.
Pe  fondul  cauzei  a  admis în parte acţiunea formulată de reclamanta P.S. în contradictoriu cu pârâta V.I. obligând  pârâta să restituie reclamantei contravaloarea normei de hrană  încasată necuvenit, pentru perioada 20.07.2007- decembrie 2007.
Prin aceeaşi  sentinţă a  obligat pârâta să plătească reclamantei 500 lei, cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunţa această sentinţă,  instanţa de fond  a reţinut  că prin sentinţa nr.47/2010 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.5487/105/2008 de Tribunalul Prahova, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ II a fost admisă sesizarea Curţii de Conturi a României  şi stabilită răspunderea juridică a pârâţilor C. D., B. M. şi F. G. C. pentru suma de 291.156 lei reprezentând plăţi nelegale/ajutoare acordate funcţionarilor publici şi personalului contractual al P. o. S., precum şi dobânzi aferente de 15.662 lei şi obligaţi aceşti pârâţi  să plătească în solidar sumele precizate către bugetul oraşului Slănic.
           În urma verificării contului de execuţie a bilanţului contabil pe anul 2007 s-a constatat că în perioada aprilie 2006- iunie 2008 au fost acordate angajaţilor primăriei ajutoare (prime de Paşti, Crăciun, pentru hrană în sumă totală de 291.156 lei.
A  apreciat  astfel  instanţa de fond  că, în mod corect Curtea de Conturi a României a considerat că acestea sunt asimilate  veniturilor din salarii, aspect menţionat expres de disp. art. 55 alin. 1 din codul fiscal,  concluzie care rezulta   si din  împrejurarea  ca aceste ajutoare nu se regăsesc printre sumele care nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, enumerate limitativ în carul dispoziţiilor art. 55 alin. 4 din Codul fiscal.
          S-a reţinut că acordarea acestor ajutoare este nelegală şi constituie practic un prejudiciu adus bugetului local, astfel că, în mod legal au fost  calculate dobânzi aferent generate de indisponibilizarea nelegală a acestor sume.
           Responsabilitatea pentru acordarea acestor ajutoare aparţine pârâţilor  C. D., primar/ordonator de credite, B. M.contabil şi F. G. C. inspector de specialitate care au atribuţii în ce priveşte aprobarea  şi controlul legalităţii efectuării plăţilor.
         Potrivit dispoziţiilor art. 270 din codul muncii, tribunalul  a reţinut  că salariaţii răspund patrimonial de pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor, răspundere  care a fost angajata  in baza  hotărârii judecătoreşti sus menţionate si care implica implicit recuperarea  acestei pagube de către angajator,în speţă angajarea răspunderii patrimoniale a paratei a fost dovedită  prin  existenta cumulativa a celor trei condiţii  reglementate de art.270 Codul muncii.
           Drept urmare, s-a  reţinut  că atâta timp cât s-a statuat în mod irevocabil ca  ajutoarele   acordate pârâtei  sunt nelegale şi au produs o pagubă efectivă şi reală  a acesteia, pârâtul  încasând din eroare ceea ce nu este cuvenit,  este obligat să o restituie,  fiind nedatorată.  
            Astfel,  în ceea ce priveşte  perioada martie 2006- 19.07.2007 instanţa a  apreciat  că  dreptul material la acţiune este prescris pentru aceasta perioada, având in vedere data  introducerii acţiunii 19.07.2010.
            Pentru aceste  considerente  tribunalul a admis în parte acţiunea în temeiul disp. art.270 şi 281 din Codul Muncii şi a obligat pârâta să plătească reclamantei contravaloarea normei de hrană încasată necuvenit pentru perioada 20.07.2007- decembrie 2007, ca sumă încasata necuvenit.
  Împotriva  sentinţei  Tribunalului  Prahova  a formulat recurs  P.... pentru  următoarele motive:
O primă  critică este   că  instanţa de  fond  a invocat  din  oficiu şi  a  admis excepţia prescripţiei dreptului  la acţiune  pentru  perioada  martie 2006- 19  iulie  2007  în  raport de  data  introducerii acţiunii  formulată de recurentă.
În dezvoltarea  motivului de recurs se arată  că acţiunea promovată de reclamantă reprezintă  modalitatea de  executare  a dispoziţiilor  cuprinse în  raportul Curţii de Conturi cu privire  la recuperarea şi aducerea  la  bugetul  C.  L., având  caracterul  unei  acţiuni  în regres.
Susţine  recurenta  că până la  momentul  la care  instanţa de fond  s-a pronunţat definitiv  asupra  legalităţii  şi  temeiniciei  raportului  Curţii de  Conturi  nu se putea discuta despre  o  restituire  efectivă  către  bugetului  C.  L.  S.  a  sumelor  înscrise în  raportul  Curţii de  Conturi, astfel  că dreptul  material  la  acţiune  s-a  născut  la data  la care s-a pronunţat  sentinţa prin care a fost  angajată răspunderea  juridică a persoanelor  responsabile  cu  distribuirea sumelor de  bani  către salariaţii primărie, respectiv  la  data de  02.02.2010,  dată de la care  curge termenul de prescripţie  de  trei  ani   prevăzut de  art. 2  şi  următorul  din  Decretul-Lege 167/1958.
La  termenul de  judecată  din  5  martie 2012 Curtea, în  temeiul art. 129 alin.4 Cod proc. civilă coroborat cu art. 306 alin.2 raportat la art. 258 alin.1 Cod proc. civilă, a invocat din oficiu şi a pus  discuţie un motiv de nulitate de ordine publică a sentinţei recurate, vizând nesemnarea minutei de către un membru al completului de judecată.
Conform art. 55 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, completul pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor privind conflicte de muncă şi asigurări sociale se constituie dintr-un judecător şi doi asistenţi judiciari, iar în speţă minuta este semnată doar de doi membri ai completului de judecată.
Curtea a reţinut următoarele:
Art. 261  alin. 1 Cod pr.civilă  prevede  că „hotărârea  se  dă  în  numele  legii şi  va cuprinde”
         1. arătarea instanţei care a pronunţat-o şi numele judecătorilor care au luat parte la judecată;
         2. numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, calitatea în care s-au judecat; numele mandatarilor sau reprezentanţilor legali şi al avocaţilor;
         3. obiectul cererii şi susţinerile în prescurtare ale părţilor cu arătarea dovezilor;
         4. arătarea concluziilor procurorului;
         5. motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor;
         6. dispozitivul;
         7. calea de atac şi termenul în care se poate exercita;
         8. menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică, precum şi semnăturile judecătorilor şi grefierului.
Din  analiza  acestui text  de lege  se  constată  că există  o  reglementare  cu caracter  imperativ  ce rezultă  din  expresia  folosită de  legiuitor: „va  cuprinde”
Ca  atare, lipsa  unor  menţiuni  din  hotărâre  atrage  nulitatea  prev. de art. 105  alin. 2  teza 1  Cod pr.civilă., iar  nesemnarea  minutei de către un  membru al  completului de  judecată  nu poate  fi acoperită prin  semnarea  ulterioară de cei care  aveau această obligaţie.
Astfel,   în  baza  disp. art. 312  alin. 3 coroborat cu art. 304  pct. 5  Cod pr.civilă, Curtea  va  admite  recursul,  va  casa  sentinţa  şi  va trimite  cauza spre  rejudecare  aceleiaşi instanţe de  fond.
 
(Judecător Elena Staicu)