avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Invocarea de către parte a necompetenţei materiale în recurs.  
 
Codul Muncii, art.  268 alin. 1
 
ART.1591 alin..2 C.p.civ. : Necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică poate fi invocată de părţi ori de către judecător la prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţe, dar nu mai târziu de începerea dezbaterilor asupra fondului.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 3959 din 22 noiembrie 2012
 
Prin decizia  nr. 3959 /22 noiembrie 2012 s-a respins excepţia nulităţii recursului invocată de intimat.
Respinge recursul declarat de reclamanta I.A.N.- cu domiciliul ales la.. împotriva deciziei civile nr. 399 din 7 iunie 2012 pronunţată de Tribunalul Prahova, în contradictoriu cu pârâtul I.M. domiciliat în ....
În fapt prin prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub nr. 8668/281/2010 reclamanta I.A.N., a chemat în judecată pe pârâtul I.M., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea contractului de tranzacţie încheiat la data de 08.06.2007 şi partajarea imobilului situat în Ploieşti, str. .....nr. 44, jud. Prahova format din teren şi construcţie în cote egale.
În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul, căsătoria fiind desfăcută prin hotărâre judecătorească, iar în timpul acestei căsătorii, a dobândit cu pârâtul imobilul teren şi construcţie situat în Ploieşti, str......., precum şi imobilul teren şi construcţie situat în Ploieşti, str. ......jud. Prahova.
Reclamanta a mai susţinut că imobilul din str. .....a aparţinut bunicii sale şi aceasta a înţeles să îl predea ei, încheind în acest sens un contract de vânzare-cumpărare.
S-a mai arătat de reclamantă că, iniţial, a pornit o acţiune de partaj prin care a solicitat numai partajarea imobilului din Ploieşti, str...., iar la acel moment, pârâtul a făcut propunerea în sensul de a încheia o tranzacţie prin care să i se atribuie construcţia din str. ....şi care el deţinea o cotă mai mare, precizând că nu are nici o pretenţie la imobilul din str. .....şi că va semna oricând că nu are pretenţii asupra acelui imobil, context în care s-a încheiat tranzacţia care a fost validată prin sentinţa civilă nr. 5651/08.06.2007.
A mai susţinut reclamanta că ulterior, a dorit intabularea pe numele său a dreptului de proprietate al imobilului din str. Crivăţ, dar fiind dobândit în timpul căsătoriei i s-a solicitat o declaraţie autentificată din partea fostului soţ, dar acesta a refuzat, spunând că bunul trebuie să se împartă, motiv pentru care a formulat acţiune de partaj a imobilului din str. ....formându-se dosarul nr. 18110/281/2007 şi cum până în prezent, s-a hotărât că acest bun a fost bun comun şi dobândit în cote egale, apreciază că se impune anularea contractului de tranzacţie întrucât consimţământul său a fost viciat şi totodată cauza dobândeşte în acest context un caracter ilicit ceea ce impune nulitatea ei.
De asemenea, în opinia reclamantei, se impune anularea şi pentru împrejurarea esenţială că împărţeala s-a făcut pe alte cote decât cele stabilite de instanţa de judecată, că terenul pe care este amplasată construcţia din str. ......nu a făcut obiectul tranzacţiei şi că prin folosirea unor manevre dolosive pârâtul a determinat-o să încheie această tranzacţie, fiind evident că niciodată nu ar fi încheiat un astfel de act dacă ştia că pârâtul nu-şi va respecta cuvântul dat.
Reclamanta, a depus la data de 02.12.2010  o precizare la acţiune, prin care a arătat că în conformitate cu dispoziţiile art. 246 c.pr.civ. înţelege  să renunţe la judecată cu privire la capătul de cerere având ca obiect partajul imobilului situat în Ploieşti, str......, jud. Prahova compus din teren şi construcţie, solicitând doar anularea contractului de tranzacţie încheiat de aceasta cu pârâtul la data de 08.06.2007 în dosarul nr. 1140/281/2007 şi pe cale de consecinţă, anularea hotărârii de expedient pronunţată în baza acestuia – sentinţa civilă nr. 5651/08.06.2007.
Prin Încheierea din data de 10.02.2011, după punerea în discuţia părţilor, instanţa a respins excepţia „inadmisibilităţii” întrucât există autoritate de lucru judecat, ca neîntemeiată, în cauză nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1201 c.civ. referitoare la tripla identitate între cele două acţiuni.
Prin sentinţa civilă nr. 5591 din 19 mai 2011, Judecătoria Ploieşti a respins ca neîntemeiată acţiunea promovată de reclamanta I.A.N., reţinând următoarele:
Potrivit art. 953 c.civ. (invocat de reclamantă) „consimţământul nu este valabil, când este dat prin eroare, smuls prin violenta, sau surprins prin dol”.
 Prin prezenta acţiune, reclamanta a solicitat anularea contractului de tranzacţie încheiat de aceasta cu pârâtul la data de 08.06.2007 în dosarul nr. 1140/281/2007 al Judecătoriei Ploieşti, în baza căruia a fost pronunţată sentinţa civilă nr. 5651/08.06.2007.
Susţinerile reclamantei, în sensul că pârâtul a fost de totală rea-credinţă şi a indus-o în eroare la momentul încheierii tranzacţiei care a fost cuprinsă în hotărârea de expedient, nu pot fi luate în considerare, fiind infirmate, de faptul că reclamanta a promovat, în deplină cunoştinţă de cauză, acţiunea de partaj ce a format obiectul dosarului nr. 1140/281/2007 la data de 14.01.2007 şi prin care a solicitat doar partajul imobilului din Ploieşti, str......, fiind interesată de obţinerea sultei în vederea achiziţionării unei alte case (răspunsul la întrebarea nr. 13 din interogatoriul luat la propunerea pârâtului – fila 59 dosar).
Ca atare, reclamanta nu putea fi, aşa după cum susţine, indusă în eroare cu bună ştiinţă de pârât, la încheierea tranzacţiei din 8 iunie 2007 şi că în acest mod i-a fost viciat consimţământul prin dol la încheierea acestui act juridic, de vreme ce chiar reclamanta a formulat acţiunea de partaj şi nu a solicitat şi partajarea imobilului din str. C nr. ….
.De asemenea, motivul invocat de reclamantă pentru anularea tranzacţiei din data de 08.06.2007 încheiată în dosarul nr. 1140/281/2007, referitor la faptul că terenul pe care se afla amplasată construcţia din Ploieşti, str. Decebal nr. 44 nu a făcut obiectul tranzacţiei, este lămurit prin menţiunile Certificatului de atestare fiscală depus la dosar de către pârât, în conformitate cu care din terenul intravilan în suprafaţă totală de 117,30 mp este ocupat 116,40 lei astfel încât valoarea acestuia se regăseşte în valoarea construcţiei.
Împotriva sentinţei sus-menţionate a declarat apel reclamanta I.A.N., iar Tribunalul Prahova, prin decizia civilă nr.399 din 7 iunie 2012, a admis excepţia de netimbrare a cererii de apel, invocată de intimatul-pârât şi a anulat apelul declarat de apelanta-reclamantă I.A.N. împotriva sentinţei civile nr. 5591/19.05.2011, pronunţată de Judecătoria Ploieşti, în contradictoriu cu intimatul-pârât I.M., ca fiind netimbrat, reţinând următoarele:
  Potrivit art. 20 alin. 1-3 cu aplicarea art. 11 alin. 1 din Legea nr. 146/1997 taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar daca aceste taxe nu au fost plătite in mod legal în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, se va pune în vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecată, neîndeplinirea obligaţiei de plata sancţionându-se cu anularea acţiunii ori a cererii.
  În cauză, instanţa de control judiciar a pus in vedere apelantei-reclamante obligaţia de a achita o taxa judiciara de timbru in suma de 2065,50 lei si un timbru judiciar de 5 lei, stabilite potrivit art. 11 alin. 2 din Legea nr. 146/1997, respectiv art. 3 din OG nr. 32/1995 modificata, potrivit menţiunilor realizate în cuprinsul citaţiei ce i-a fost adresată pentru primul termen de judecată, apelanta-reclamantă achitând o taxă de timbru în cuantum de 4 lei, şi timbru judiciar, în valoare de 0,15 lei.
  La termenul de judecată din data de 18.01.2012, instanţa a pus în vedere apelantei-reclamante să preţuiască obiectul litigiului raportat la toate bunurile tranzacţionate, la momentul încheierii actului juridic atacat, să depună notă de timbraj şi să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru aferentă, sub sancţiunea aplicării disp. art. 155 ind. 1 Cod proc. civilă.
  La termenul de judecată din data de 14.03.2012, pentru care apelanta-reclamantă a depus la dosar numai timbre judiciare, în valoare de 5 lei, instanţa a menţinut măsura dispusă prin încheierea din data de 18.01.2012, în sensul ca apelanta-reclamantă să depună notă de timbraj şi taxa judiciară de timbru aferentă apelului promovat, iar la termenul de judecată din data de 11.04.2012, instanţa a fixat taxă de timbru în cuantum de 5096,89 lei, şi timbru judiciar, în valoare de 5 lei, acordând un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea apelantei-reclamante de a face dovada achitării diferenţei taxei de timbru aferentă apelului, în cuantum de 5092,89 lei.
  Împotriva modalităţii de stabilire a taxei judiciare de timbru aferentă apelului, la data de 17.04.2012 apelanta-reclamantă a formulat cerere de reexaminare, apreciind că sentinţa atacată este criticată numai în ceea ce priveşte necompetenţa materială a Judecătoriei Ploieşti de a soluţiona pe fond cauza, taxa de timbru fiind achitată, cererea care a fost respinsă prin încheierea de şedinţă din data de 07.05.2012.
  Cum apelanta-reclamantă nu s-a conformat obligaţiei de a achita suma indicată până la termenul de judecata stabilit, din data de 07.06.2012, in baza art. 137 alin. 1 Cod procedura civila cu aplicarea art. 21 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 coroborate cu art. 3 din OG nr.32/1995, instanţa de apel a admis excepţia de netimbrare, invocată de intimatul-pârât, prin apărător, si, pe cale de consecinţa, a anulat apelul, ca netimbrat.
  A făcut instanţa de apel precizarea că dreptul de acces liber la justiţie, consacrat prin dispoziţiile art. 21 alin. 1 din Constituţia României şi garantat prin prevederile art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, ca o componentă a dreptului la un proces echitabil, trebuie exercitat potrivit procedurii şi în condiţiile instituite de lege, inclusiv prin plata taxelor aferente demersului judiciar promovat.
  În concret, art. 6 par.1 din Convenţie nu garantează accesul gratuit la justiţie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului reţinând, în jurisprudenţa sa, că numai în cazul stabilirii unei taxe de timbru exorbitante, fără nici o legătură cu şansele de câştig a cauzei si înainte de orice analiza a fondului acesteia, combinată cu lipsa posibilităţilor financiare ale reclamantului, constituie, în fapt, o descurajare şi o limitare lipsita de proporţionalitate a accesului liber la justiţie (Hotărârea dată în cauza Weismann contra României).
Împotriva deciziei sus-menţionate a declarat recurs reclamanta I.A.N., pentru următoarele motive:
Arată recurentul că recursul se referă la dispoziţiile art. 304 alin 1 pct. 9 Cod pr. civ, teza ce vizează faptul că instanţa interpretează si aplica greşit legea.
În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că obiectul cauzei dedus judecaţii  1-a reprezentat acţiunea in nulitatea contractului de tranzacţie adresată judecătoriei ca instanţa de fond, solicitând anularea tranzacţiei intervenita intre noi, ţinând cont de dispoziţiile prevăzute de art. 1 alin 1 Cod pr. civ coroborat cu dispoziţiile art. 2 alin 1 lit. b din Codul de procedura civila. Pornind de la premisa ca valoarea actului juridic a cărei sancţionare cu nulitatea o solicită, este sub pragul de 500.000 lei, a apreciat ca revine judecătoriei competenta de soluţionare a cauzei in prima instanţa, în acest sens a si timbrat iniţial cererea la valoarea prevăzuta in tranzacţie.
Prima instanţa de judecata, respectiv Judecătoria Ploieşti, a apreciat ca valoarea litigiului este mai mare de 500.000 lei si a fost obligată sa achite taxa de timbru la aceasta valoare. S-a conformat dispoziţiei instanţei si a timbrat la valoarea solicitata, dar in aceasta situaţie judecătoria trebuia sa constate ca nu mai are competent materiala de a judeca aceasta pricina. Judecînd cauza in fond, deşi nu avea aceasta competenta, a susţinut ca a pronunţat o hotărâre nelegala. In apelul formulat a precizat ca nu înţelege sa critice decât chestiunea legata evident de competenta materiala ce revenea instanţei potrivit dispoziţiilor de procedura. Cu toate acestea instanţa de apel a susţinut ca taxa de timbru ce trebuie achitata este cea determinata de valoarea litigiului. A mai susţinut ca atâta timp cit obiectul apelului se limitează efectiv la critica privind chestiunile de procedura referitoare la competenţă, obiectul acestuia este al unei cereri fără valoare si taxa de timbru este cea achitată.
Apreciază ca în cauză nu au incidenţă textele de lege invocate de instanţa de apel, întrucât  nu a susţinut ca i s-a încălcat accesul la justiţie. Dimpotrivă a susţinut ca din moment ce instanţa de judecata, peste voinţa ei a apreciat ca valoarea litigiului era alta decât aceea precizata, atunci avea obligaţia sa-si verifice competenta si sa constate ca aceasta competenta de judecată in prima instanţa aparţine tribunalului si nu judecătoriei.
Susţine că prin soluţia pronunţată, Judecătoria Ploieşti a încălcat tocmai dispoziţiile art. 2 alin 1 lit. b din codul de procedura civila, neavând nici o relevanta în cauza dispoziţiile art. 137 alin 1 C.proc.civ.
In cauza de fata niciodată pârâtul nu a invocat vreo excepţie de procedura sau de fond. Problema competentei este reglementata exclusiv de norma de procedura, iar sarcina primordiala de a-şi verifica competenta revine instanţei de judecată si nu părţii. Aceasta cu atât mai mult cu cît reclamanta ca parte a fixat cadrul procesului si faţă de valoarea iniţiala s-a adresat corect judecătoriei ca instanţa de fond.
In condiţiile in care instanţa de apel a refuzat să dea curs cererii sale, apreciază ca se află in situaţia unei denegări de dreptate, iar după teza instanţei de apel în ceea ce priveşte taxa de timbru se află in fata dublei taxări,ceea ce nu este permis de dreptul fiscal.
Ca atare instanţa de judecata avea obligaţia sa verifice cererea de apel si nu sa respingă apelul pentru netimbrarea la valoare.
Solicită admiterea recursului casarea deciziei si retrimiterea cauzei la instant de apel pentru soluţionarea cererii de apel privind competenţa materiala de judecată in prima instanţă a litigiului.
  Intimatul a formulat întâmpinare arătând că solicitarea sa, este aceea ca recurenta să timbreze recursul la valoare raportat la obiectul acţiunii ce a formulat-o, respectiv Tranzacţie, act juridic care se timbrează in cazul solicitării anularii lui la valoare, solicitare pe care înţelege să o formuleze în baza dispoz. art.11 alin. (l) teza 2-a din Legea nr.146/1997 privind taxele de timbru.
În subsidiar solicită respingerea recursului reclamantei ca nefondat pentru că este de necontestat faptul că prin decizia civilă  nr.399/07.06. 2012 Tribunalul Prahova  a admis excepţia de netimbrare invocată motiv pentru care a instanţa a anulat, ca netimbrat, apelul declarat de reclamanta IAN împotriva sentinţei civile nr. 5591/19.05.2011.
Este de precizat si faptul ca dreptul de acces liber la justiţie consacrat prin dispoz. art. 21 alin.l din Consti­tuţia României si garantat prin prev. art. 6 paragraful   1 din Convenţia Europeana pentru Apărarea Drepturilor Omului, ca o componenta a dreptului la un proces echitabil, el trebuie exercitat potrivit procedurii şi în condiţiile instituite de lege, inclusiv privind taxele aferente demersului judiciar promovat.
Examinând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale incidente, Curtea va reţine că recursul este nefondat, potrivit considerentelor ce se vor arăta în continuare:
La termenul de judecată din 22.11.2012 intimatul a invocat excepţia nulităţii recursului întrucât  motivele sale nu pot fi încadrate în dispoziţiile art. 304 pct.1-9 C.proc.civ.
În temeiul art. 137 C.proc.civ. ,Curtea va respinge excepţia nulităţii întrucât recurenta a invocat chiar în cuprinsul motivelor de recurs temeiul de drept pe care îşi întemeiază motivele de recurs.
Critica ce vizează faptul că judecătoria trebuia să constate ca nu mai are competenta materiala de a judeca aceasta pricina, judecind cauza in fond, deşi nu avea aceasta competenta,  urmează a fi respinsă ca nefondată întrucât potrivit art. 1591 alin.2 Cod pr.civilă necompetenţa
 
materială de ordine publică poate fi invocată de părţi  ori de către judecător la prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţei, dar nu mai târziu de începerea dezbaterilor asupra fondului. Atâta timp cât recurenta nu a invocat această excepţie a necompetenţei materiale la prima zi de înfăţişare la instanţa de fond, aceasta nu mai este în drept să o invoce în căile de atac, mai ales că instanţa nu este obligată să invoce necompetenţa materială având în vedere şi textul legal sus-menţionat în care se arată „necompetenţa materială de ordine materială poate fi invocată de părţi ori de către judecător…”.
 Aşa cum s-a mai arătat recurenta nu mai este în drept să invoce necompetenţa materială în căile de atac, având în vedere dispoziţiile legale sus-menţionate.
Susţinerea recurentei că prin soluţia pronunţata, Judecătoria Ploieşti a încălcat tocmai dispoziţiile art. 2 alin 1 lit. b din Codul de procedura civilă, neavând nici o relevanta in cauza dispoziţiile art. 137 alin 1 C.proc.civ., este nefondată din moment ce excepţia necompetenţei materială nu a fost invocată în condiţiile art. 1591 alin.2 C.proc.civ.
Curtea apreciază că în cauza de faţă nu ne aflăm in situaţia unei denegări de dreptate, întrucât părţile au avut posibilitatea şi dreptul de a se adresa instanţei de judecată, de a uza de căile de atac, au avut facultatea de a lua cunoştinţă de observaţiile şi actele depuse de cealaltă parte, de a le discuta, situaţie în care nu contravine dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 paragraful 1 din CEDO.
În mod corect instanţa de apel a apreciat că recurenta trebuia să timbreze la valoarea bunurilor prevăzute în tranzacţie, motiv pentru care Curtea în baza dispoziţiilor art. 312 alin.1 C. proc.civ. va respinge recursul ca nefondat.
   
(Judecător Staicu Elena)