avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Inadmisibilitatea recursului declarat împotriva unei hotărâri de declinare a competenţei.
 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 6
Cod procedură civilă, art. 158 alin. 3
 
Prin eliminarea  de către legiuitorul român, prin intermediul Legii nr. 202/2010, a căii de atac a recursului împotriva hotărârii de declinare a competenţei, nu se poate discuta despre o  atingere adusă garanţiilor procesuale afirmate de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului  şi a Libertăţilor fundamentale.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 4030 din 3 decembrie 2012
 
Curtea de Apel Ploieşti a fost învestită în dosarul nr. 7282/120/2012 cu  soluţionarea recursului declarat de reclamanta R.L., în contradictoriu cu pârâtul M.Gh., împotriva sentinţei civile nr. 1989/15 octombrie 2012 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, prin care s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Moreni.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a stabilit că în speţă, în raport de disp. art. 581 alin. 2 Cod pr. civilă, potrivit cărora ,,cererea de ordonanţă preşedinţială se introduce la instanţa competentă să se pronunţe asupra fondului cauzei”, competenţa materială de soluţionare a prezentului litigiu revine Judecătoriei Moreni, conform art. 1 pct. 1 C.proc.civ., ca instanţă de drept comun, în a cărei rază teritorială se află situat imobilul.
  Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta RL, criticând-o ca nelegală.
  În dezvoltarea motivelor de recurs s-a apreciat că declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei Moreni este ,,absurdă”, întrucât nu există un litigiu pe fond la acea instanţă, aspect ce ar fi putut fi contestat şi de către tribunal, dacă judecătorul care a pronunţat soluţia nu ar fi ,,venit total nepregătit”.
  A apreciat recurenta că în cauză se impune admiterea recursului său, întrucât vor mai fi şi alte litigii având ca obiect ordonanţă preşedinţială,    impunându-se totodată, în accepţiunea sa, şi restituirea taxei de timbru achitată la instanţa de fond.
  Recursul nu a fost motivat în drept.
              Intimatul MG nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus întâmpinare.
  La termenul de judecată din data de 3 decembrie 2012, Curtea din oficiu, a invocat, în temeiul art. 137 C.proc.civ. raportat la art. 158 alin. 3 C.proc.civ. excepţia de inadmisibilitate a recursului.
La aceeaşi dată Curtea a pronunţat decizia civilă nr. 4030 prin care a respins  ca inadmisibil recursul declarat de reclamanta R.L..
Pentru a dispune astfel, Curtea a reamintit, ca prim aspect, că potrivit disp. art. 158 alin. 3 Cod pr. civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, (text de lege aplicabil în speţă în raport de data introducerii cererii de ordonanţă preşedinţială – 28.09.2012) hotărârea prin care instanţa se declară necompetentă, nu este supusă niciunei căi de atac.
  Totodată, Curtea a menţionat că, prin eliminarea de către legiuitorul român prin intermediul Legii nr. 202/2010, a căii de atac a recursului împotriva hotărârii de declinare a competenţei, nu se poate discuta despre o atingere adusă garanţiilor procesuale afirmate de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
  În acest sens, Curtea Constituţională a statuat prin decizia nr. 826/21.06.2011, prin care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 158 alin. 3 C.proc.civ., că ,,dreptul la un proces echitabil şi dreptul la  folosirea căilor de atac sunt asigurate prin art. 159 alin. 4 C.proc.civ.,  care instituie în sarcina instanţei investită prin hotărârea de declinare, obligaţia de a verifica şi de a stabili, din oficiu, competenţa sa, din punct de vedere general, material şi teritorial, consemnând în cuprinsul încheierii de şedinţă, temeiurile de drept pentru care constată competenţa instanţei sesizate”.
              În considerarea acestor argumente, Curtea a procedat, în temeiul art. 137 C.proc.civilă raportat la art. 158 alin. 3 Cod pr. civilă, la respingerea ca inadmisibil a recursului declarat de reclamanta RL.
 
(Judecător – Andra-Corina Botez)