avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Furt calificat. Fapt care prezintă pericolul social al unei infracţiuni.
 
Cod penal art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit. e şi alin.2 lit.b
Cod penal art. 18 şi 181
 
Fapta unei persoane minore, de a sustrage din geanta părţii vătămate, în timp ce aceasta din urmă se urca într-un mijloc de transport în comun, un portofel în care se afla un act de identitate şi o sumă de bani fie chiar modică, prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, în condiţiile în care se mai constată că inculpata anterior a mai fost sancţionată administrativ pentru acelaşi gen de fapte.
                                                     
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 700 din 16 mai 2012.
         
Prin sentinţa penală nr. 361 din data de 28.02.2012 pronunţată de Judecătoria Ploieşti, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit.b ind.1 C.proc.pen., s-a dispus achitarea inculpatei D.A., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1, art.209 alin.l, lit. e alin.2 lit.b C.pen. cu aplicarea art. 99 si următoarele C.pen., iar în baza art. 18 ind.1 raportat la art. 91 alin.1 lit.c C.pen, s-a aplicat inculpatei sancţiunea amenzii administrative în cuantum de 300 lei.
În baza art.346 raportat la art. 14 si art. 15 C.proc.pen s-a luat act că partea vătămată G.M.R., nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat prin restituire.
Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut că la data de 22.12.2009 in jurul orelor 13,10 partea vătămată G.M.R. se afla în statia de tramvai ,,Halele Centrale, din Mun. Ploiesti, însoţită fiind de martorul T.F.
 La un moment dat profitând de neatenţia părţii vătămate si de aglomeraţia specifică mijloacelor de transport în comun, inculpata având mâna dreaptă acoperită cu o eşarfă a sustras din geanta părţii vătămate un portofel. Imediat după comiterea faptei aceasta a fost depistata de către organele de politie care se aflau în acelaşi mijloc de transport in comun.
Fiind audiată inculpata a recunoscut fapta comisă restituind totodată portofelul părţii vătămate, si arătând in faţa organelor de urmărire penal ca a ajuns sa comită faptă pentru ca avea nevoie de bani.
În drept, fapta inculpatei s-a apreciat că întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută si pedepsită de dispoziţiile art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. e si alin.2 litera b C.pen.
Faţa de împrejurarea că fapta a fost comisă la momentul la care inculpata era minora, au reţinute dispoziţiile art. 99 si urm C.pen.
In ceea ce priveşte gradul de pericol social al faptei comise instanţa de fond a apreciat potrivit dispoziţiilor art. 18 ind.1 C. proc. pen ca fapta inculpatei prin natura sa nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, întrucât în concret s-a adus o atingere minima valorii sociale (patrimoniale) aparate de lege fiind in mod vădit lipsita de importanta.
Potrivit dispoziţiilor art. 18 in.1 C.pen in evaluarea gradului de pericol social, instanţa de fond a avut in vedere, modul si mijloacele de săvârşire a faptei, scopul urmărit de inculpata in comiterea fapte, urmarea produsă, persoana si conduita inculpatei.
Astfel prin raportare la referatul de evaluare existent la dosar instanţa de fond a apreciat ca actul antisocial, a fost o atitudine de moment creată pe fondul unei situaţii pecuniare, inculpata regretând ulterior comiterea faptei. Pe lângă factorul  principal (dificultăţi financiare) care a influenţat in mod negativ conduita inculpatei, s-a făcut trimitere la vârsta fragedă a inculpatei si mediul ineluctabil in care s-a dezvoltat care au contribuit in egala măsura la luarea deciziei de a sustrage bunul părţii vătămate.
In ceea ce priveşte urmarea produsă, respectiv repercusiunea faptei, instanţa de fond a apreciat faţă de cuantumul prejudiciului (12 lei care a si fost recuperate), că fapta prin natura şi mijloacele de comitere nu constituie gradul de pericol social al unei infracţiuni.
In plus s-a aratat ca inculpata nu este cunoscută cu antecedente penale, iar suportul afectiv oferit de familie pe viitor, cu atât mai mult cu cat aceasta este însărcinată, va contribui in mod  neechivoc la inhibarea unor eventuali factori care sa influenţeze conduita antisocială a inculpatei.
Deşi fapta s-a comis in loc public s-a precizat că, hotărârea luată de către inculpată a fost una de moment aceasta nepregătindu-se din timp, prin studierea locului, procurarea unor instrumente sau prin utilizarea altor mijloace care sa contribuie la atingerea scopului urmărit, respectiv la procurarea unei sume de bani de care să se şi folosească.
Împotriva acestei soluţii a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, menţionând că, în mod nejustificat inculpata a fost achitată pentru motivul prev. de art. 10 lit. b/1 Cod procedură penală şi dispusă o amendă administrativă de 300 lei.
Astfel, s-a arătat că fapta inculpatei prezintă pericolul social al unei infracţiuni, deoarece, când aceasta a introdus mâna în geanta părţii vătămate nu cunoştea ce bunuri va putea sustrage, iar împrejurarea că valoarea a fost modică nu-i poate profita.
A fost criticată şi motivarea instanţei de fond, conform căreia inculpata nu a premeditat fapta, procurorul precizând că în realitate aceasta şi-a premeditat activitatea, situaţie ce rezultă din faptul că eşarfa pe care inculpata şi-a dat-o jos de pe cap când a observat victima, a folosit-o pentru a ascunde portofelul sustras.
De asemenea procurorul a mai precizat că, anterior, inculpata a mai fost sancţionată administrativ de trei ori de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti şi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina tot pentru infracţiuni de furt calificat.
În final a precizat că, prejudiciul a fost recuperat numai pentru că infracţiunea a fost flagrantă şi nu prin stăruinţa inculpatei.
Examinând recursul formulat, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a criticilor formulate, cât şi sub toate aspectele conform disp. art. 385/6 alin.3 Cod procedură penală, Curtea a apreciat că această cale de atac este fondată aşa cum se va arăta în continuare.
Probele administrate în cauză, respectiv: procesul verbal de sesizare din oficiu, declaraţiile părţii vătămate, declaraţii de martori şi declaraţiile inculpatei, au condus Curtea la concluzia că, situaţia de fapt expusă de către instanţa de fond este cea reală.
Această situaţie de fapt a fost considerată de către Curte, că prezintă din punct de vedere al inculpatei gradul de pericol al unei infracţiuni pentru următoarele considerente.
Aşa cum rezultă din doctrina şi practica judiciară acest gen de fapte penale, constând în sustragerea unui portofel, poate fi considerată ca o infracţiune săvârşită atât cu intenţie directă faţă de portofelul în sine, dar şi indirectă cu privire la conţinutul acestui portofel.
De asemenea cunoscută este şi concepţia conform căreia, pentru a stabili gradul de pericol social al acestei fapte nu trebuie să se facă raportare strictă la conţinutul portofelului, ci la rezoluţia infracţională pe care a avut-o persoana care a comis această faptă, ea urmărind neîndoielnic să obţină foloase materiale cât mai importante.
Revenind la situaţia de fapt concretă, s-a apreciat că inculpata şi-a premeditat activitatea infracţională prin aceea că a urmărit momentul în care s-a produs o aglomeraţie la urcarea în mijlocul de transport şi a folosit eşarfa pe care o avea pe cap în scop de a ascunde portofelul sustras şi astfel, să scape neobservată.
Pentru a considera că această situaţie de fapt prezintă pericolul social al unei infracţiuni, Curtea a mai făcut trimitere şi la situaţia concretă a inculpatei ce rezultă din fişa de cazier,  unde se menţionează că aceasta a mai fost sancţionată de trei ori cu amendă administrativă.
 Profitând de îngăduinţa organelor judiciare până în prezent, inculpata a continuat să comită acelaşi gen de fapte penale.
Toate aceste considerente, conduc Curtea la concluzia că fapta inculpatei întruneşte toate trăsăturile esenţiale ale unei infracţiuni, iar această faptă poate fi încadrată ca întrunind elementele constitutive ale infracţiuni prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. e si alin.2 litera b C.pen.
În consecinţă, Curtea în baza art. 385/15 pct. 2 lit. d) Cod procedură penală a admis recursul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, a casat în parte, în latură penală sentinţa recurată şi rejudecând cauza în temeiul art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. e si alin.2 litera b C.pen., a dispus condamnarea inculpatei la pedeapsa închisorii în cuantum de 1 an.
Pentru a ajunge la acest cuantum, Curtea a reţinut că la momentul săvârşirii infracţiunii inculpata era minoră fiind astfel aplicabile prevederile art. 99 şi urm. Cod penal, dar şi faptul că aceasta a recunoscut situaţia de fapt şi a dorit să fie judecată în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, motiv pentru care se impune reţinerea disp. art. 320/1 alin.7 Cod procedură penală.
Cu titlu de pedeapsă accesorie în baza disp. art. 71 Cod penal, i-au fost interzise inculpatei, pe perioada executări pedepsei principale, drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal.
Reţinând aceleaşi circumstanţe personale ale inculpatei ca şi instanţa de fond, respectiv situaţia familială mai grea pe care aceasta o avea la momentul săvârşirii faptei cât şi lipsa unei condamnări anterioare, Curtea a considerat că scopul pedepsei poate fi atins chiar şi fără executarea acesteia în regim privativ de libertate.
Astfel, în baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani alcătuit conform art. 82 Cod penal, iar ca şi consecinţă, a fost suspendată şi executarea pedepsei accesorii conform art. 71 alin.5 Cod penal.
 
             ( Judecător  Florentin Teişanu )