avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Drepturi salariale neacordate
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1038 din 14 martie 2012. 
 
Prin decizia civilă nr.1038/14.03.2012 Curtea de Apel Ploieşti a respins ca nefondat recursul declarat de reclamantul SNPDR împotriva sentinţei civile nr. 2276 din 8 noiembrie 2011 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa în contradictoriu cu pârâta CNADNR SA.
La pronunţarea soluţiei, instanţa de control judiciar a reţinut următoarea situaţie de fapt:
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Dâmboviţa sub nr.5220/120/2011, SNPDR a chemat în judecată pe pârâta CNADNR SA pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată să plătească salariaţilor indicaţi expres în acţiune drepturile salariale neacordate pentru salariul aferent lunii mai 2011, conform  majorării salariului de bază al fiecărui salariat, stabilită prin Hotărârea nr. 1/28.04.2011 cu aplicare de la 01.05.2011, determinate pentru fiecare salariat ca fiind suma ce reprezintă diferenţa dintre salariul brut recalculat conform majorării salariului de bază, prin indexarea cu 12,5 % la care se adaugă o majorare în cuantum fix de 105 lei, în această ordine şi salariul brut acordat şi plătit efectiv pentru luna mai 2011 pe baza salariului de bază al fiecărui salariat stabilit anterior intrării în vigoare a CCM nr.78/28.04.2011; plata de daune interese conform art.101 din CCM nr.78/28.04.2011, respectiv plata de penalităţi conform art.120 din Codul de procedură fiscale aplicate la valoarea drepturilor salariale neacordate, precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei.
 În motivarea cererii, s-a arătat că în data de 28.04.2011 a fost încheiat contractul colectiv de muncă nr.78/28.04.2011, iar prin hotărârea nr.1/28.05.2011 s-a stabilit majorarea salariului de bază al fiecărui salariat într-un cuantum unitar aplicabil la salariul de bază al tuturor salariaţilor din cadrul CNADR SA, că prin anexa nr.2 s-au stabilit şi limitele minime şi maxime ale salariilor de încadrare pentru fiecare funcţie, astfel încât cu data de 1.05.2011 toţi salariaţii trebuiau să aibă calculat salariul brut pe baza unui salariu de bază stabilit în limita grilei de salarizare, însă pârâta nu şi-a respectat obligaţia cu privire la termenul de aplicabilitate, plătind drepturile salariale aferente majorării salariului de bază pentru fiecare salariat începând cu 1.06.2011 şi nu cu 1.05.2011.
Prin întâmpinare pârâta a invocat atât excepţia inexistenţei coparticipării procesuale active şi respingerea ca neîntemeiată a cererii în raport de prevederile art.47 Cod pr. civilă întrucât reclamanţii nu pot forma o singură parte procesuală având cauze (temeiuri) diferite ale acţiunii, respectiv propriul contract de muncă, precum şi excepţia lipsei dovezii cu privire la calitatea de sindicalişti, în condiţiile în care calitatea de reprezentant al sindicatului se poate exercita exclusiv cu privire la salariaţii care se află în raporturi sindicale cu entitatea în cauză la data formulării cererii introductive de instanţă.
Pe fondul cauzei s-a invocat inaplicabilitatea hotărârii pe care a fost  întemeiată cererea reclamantul, aceasta fiind menită doar să traseze modul unitar în care vor fi tratate contractele individuale de muncă cu ocazia negocierilor individuale, fără a putea să creeze direct drepturi individuale conform legii, că hotărârea nr.1 nu modifică în mod explicit contractul colectiv de muncă, deoarece este încheiat în aceeaşi zi cu data CCM 2011, hotărârea nefiind înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă, aşa cum obligă art.31 al.2 din Legea nr.130/1996 şi art.150 al.2 din Legea nr.62/2011 aplicabilă în prezent în materia modificării contractelor colective de muncă.
S-a mai arătat că hotărârea în discuţie este un înscris fără efecte juridice în raporturile de muncă, iar însuşi textul hotărârii invocate stabileşte că se va concretiza prin întocmirea şi încheierea actelor adiţionale în acest sens în teren de maximum 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a CCM pe 2011.
După analizarea probatoriilor administrate, tribunalul a pronunţat sentinţa civilă nr.2276/08.11.2011 prin care a respins atât excepţia inexistenţei coparticipării procesuale active, excepţia lipsei dovezii de membri de sindicat cât şi acţiunea formulată de reclamant.
Pentru a pronunţa această sentinţă, s-a reţinut că reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la acordarea unor diferenţe de drepturi salariale aferente lunii mai 2011, invocând Hotărârea nr.1/28.04.2011 prin care a susţinut că s-au majorat salariile de bază prin indexarea cu 12,5 % la care s-a adăugat o majorare în cuantum fix de 105 lei, precum şi obligarea la daune interese şi penalităţi aplicate la valoarea drepturilor salariale neacordate.
Cu privire la excepţia inexistenţei coparticipării procesuale active, tribunalul a reţinut că este neîntemeiată şi a respins-o întrucât potrivit art.47 Cod  pr. civilă, mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaţiune comune, ori dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză, în speţă salariaţii reprezentaţi de reclamant au invocat Hotărârea nr.1/28.04.2011, iar obiectul cauzei este reprezentat de un drept ce izvorăşte din aceasta, fiind îndeplinite condiţiile coparticipării procesuale active, chiar dacă raporturile acestora cu pârâta au la bază contracte individuale de muncă.
In legătură cu excepţia lipsei dovezii calităţii de membrii de sindicat, tribunalul a constatat că este neîntemeiată întrucât la fila 60 dosar există dovada calităţii acestora de membrii de sindicat.
Referitor la pretenţiile reclamantului privind plata unor diferenţe de drepturi salariale pentru luna mai 2011, tribunalul a constatat că, potrivit contractului colectiv de muncă la nivelul societăţii pârâte înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti sub nr.78/28.04.2011, s-a prevăzut că modificarea acestuia se poate face prin act adiţional în condiţiile legii ori de câte ori părţile convin aceasta, iar modificările se comunică pentru înregistrate, în scris, la  Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti  şi devin aplicabile de la data înregistrării.
Prin Hotărârea nr.1/28.04.2011 s-a convenit de către reprezentanţii CNADR SA şi reprezentanţii sindicatelor ca începând cu data intrării în vigoare a contractului colectiv de muncă pentru anul 2011, salariul de bază al fiecărui salariat să fie indexat cu 12,5 % şi majorat cu suma fixă de 105 lei în această ordine, urmând a fi întocmite şi încheiate actele adiţionale în acest sens în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a CCM 2011.
Această hotărâre reprezintă o modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, iar potrivit prevederilor acestuia menţionate mai sus, produce efecte de la data înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă al municipiului Bucureşti.
Totodată, a fost avut în vedere art.150 din Legea nr.62/2011 potrivit cu care modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţional semnat de toate părţile care au încheiat contractul, se transmite în scris organului la care a fost înregistrat contractul colectiv de muncă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia sau de la o dată ulterioară potrivit convenţiei părţilor.
În speţă, s-a constatat că actul adiţional la contractul colectiv de muncă nu a fost înregistrat, astfel încât acesta nu poate să producă efecte de la data de 28.04.2011, nefigurând în anexa la contractul colectiv de muncă care a fost prezentat pentru înregistrare la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, astfel că s-a apreciat de tribunal că nu se poate spune că a fost înregistrat odată cu contractul colectiv de muncă.
Au fost considerate întemeiate susţinerile pârâtei din întâmpinare în sensul că angajatorul şi-a rezervat un drept de punere în aplicare a obligaţiei de a acorda această majorare, menţionându-se că se va concretiza prin întocmirea şi încheierea actelor adiţionale, în acest sens, în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a CCM 2011 - termen care a fost respectat deoarece au fost încheiate acte adiţionale la contractele individuale de muncă ce urmau să producă efecte începând cu data de 01.06.2011.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal reclamanta, considerând-o nelegală şi netemeinică în raport de prev. art. 304 pct.8 şi 9 Cod pr.civilă susţinând în esenţă că în mod nelegal instanţa de fond  a apreciat că prin hotărârea nr. 1/28 aprilie 2011 se aduc modificări contractului colectiv de muncă nr. 78/28 aprilie 2011 şi aplicarea acesteia este condiţionată de înregistrarea la ITM Bucureşti, calificând hotărârea ca un act adiţional la contractul colectiv de muncă nr.78/2011, că în fapt hotărârea a fost emisă pentru majorarea în mod unitar a salariilor de încadrare pentru toţi salariaţii, majorare determinată de aplicarea corespunzătoare a majorării limitelor minime  ale salariilor de încadrare conform noii grile d salarizare prevăzute în Anexa 2 la CCM 78/2011 cu respectarea prevederilor legale, că majorarea limitelor salariale necesita a fi puse imediat în aplicare pentru respectarea prev. art. 8 alin.3 din Legea 130/1996 în vigoare la momentul încheierii şi înregistrării Contractului colectiv de muncă (corespondent al prevederilor art. 132 alin.4 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social în vigoare din data de 15 mai 2011).
Mai susţine recurenta că termenul de 30 de zile pentru încheierea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă ale salariaţilor era o obligaţie legală din punct de vedere formal, care nu deroga de la termenul de aplicare a majorării salariilor de încadrare stabilit conform hotărârii nr.1/28 aprilie 2011 ca fiind de la data intrării în vigoare a CCM 78/28 aprilie 2011, instanţa interpretând greşit faptul că angajatorul şi-a „rezervat un drept” pentru punerea în aplicare, obligaţia fiind asumată fără echivoc cu privire la termenul cu care se acordă majorarea unitară a salariilor de încadrare, susţinând că încheierea actelor adiţionale ulterior cu menţiunea că se aplică de la 1 iunie 2011 nu echivalează cu o renunţare la dreptul salarial acordat.
Aceeaşi recurentă a arătat prin motivele de recurs că instanţa a dat caracter de legalitate măsurii angajatorului care în mod unilateral şi prin arbitrariu a aplicat hotărârea nr. 1/28 aprilie 2011 cu nerespectarea termenului de acordare a majorării unitare a salariilor de încadrare, angajatorul aplicând hotărârea cu începere de la 1 iunie 2011 şi nu de la 1 mai 2011.
În dovedirea susţinerilor sale recurenta a depus la dosar copie de pe decizia nr. 1762/20.12.2011 prin care pârâta intimată a decis să se acorde salariaţilor CNADR-SA doar în luna decembrie 2011 o indexare de 12,5% şi o compensare de 105 lei aferentă unei luni aplicate la salariul de bază valabil la data de 1 mai 2011 la care să se aplice indemnizaţia de conducere şi sporurile permanente.
Examinând hotărârea atacată, în raport de criticile formulate, de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale aplicate în cauză,  Curtea reţine că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:
Prima critică formulată de recurentă şi care se referă la greşita apreciere a caracterului hotărârii nr. 1/28 aprilie 2011 este neîntemeiată.
Din actele dosarului rezultă că potrivit contractului colectiv de muncă la nivelul societăţii înregistrat la ITM Bucureşti sub nr.78/28 aprilie 2011, acesta putea fi modificat, ori de câte ori părţile conveneau acest lucru, printr-un act adiţional încheiat în condiţiile legii, modificări care de asemenea trebuiau comunicate pentru înregistrare Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti, ele având aplicabilitate de la data înregistrării lor.
La data de 28 aprilie 2011reprezentaţii CNADR –SA şi reprezentanţii sindicatelor au convenit, prin hotărârea nr.1, ca începând cu data intrării în vigoare a contractului colectiv de muncă pentru anul 2011 salariul de bază al fiecărui salariat să fie indexat cu 12,5%  şi majorat cu o sumă fixă de 105 lei în această ordine, care se va concretiza prin întocmirea şi încheierea actelor adiţionale în acest sens în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului colectiv de muncă.
Atâta vreme cât această hotărâre a adus modificare la clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, în mod corect instanţa de fond a apreciat că aceasta este în fapt un act adiţional la contractul de muncă, astfel că şi ea urma să-şi producă efectele de la momentul înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti.
Această hotărâre, care în fapt este act adiţional la CCM, nu a fost înregistrat la ITM Bucureşti, astfel încât să poată produce efecte de la data de 28 aprilie 2011 şi în aceste condiţii nu s-au respectat disp. art. 150 din Legea 62/2011 a Dialogului social în conformitate cu care modificările aduse contractului colectiv de muncă de consemnează într-un act adiţional (în speţă hotărârea nr. 1) semnat de părţile care au încheiat contractul şi se transmite în scris organului la care a fost înregistrat şi CCM, el urmând a produce efecte de la data înregistrării acestuia sau de la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.
Cea de-a doua critică referitoare la faptul că instanţa a reţinut greşit că angajatorul „şi-a rezerva un drept” pentru punerea în aplicare a hotărârii nr.1/28 aprilie 2011 şi că încheierea actelor adiţionale ulterior, cu menţiunea că se aplică de la 1 iunie 2011, nu echivalează cu o renunţare a dreptului salarial acordat, este neîntemeiată deoarece prin hotărârea nr.1/28 aprilie 2011 s-a prevăzut că această indexare şi majorare de salariu se va concretiza prin întocmirea şi încheierea actelor adiţionale în acest sens în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a CCM pe anul 2011.
De vreme ce s-a făcut această menţiune prin hotărârea nr. 1, în mod corect a reţinut instanţa că angajatorul şi-a rezervat dreptul de punere în aplicare a obligaţiei de majorare salarială în termenul respectiv, termen care de altfel a şi fort respectat întrucât s-a  făcut dovada că s-au încheiat acte adiţionale la contractele individuale de muncă care urmau să-şi producă efectele de la 1 iunie 2011.
Părţile, semnând această hotărâre, au fost de acord cu toate clauzele prevăzute în cuprinsul ei, astfel că şi sub acest aspect recursul este nefondat,m neputându-se susţine că instanţa a dat doar o aparenţă de legalitate hotărârii nr.1 şi atitudinii arbitrare  şi unilaterale a angajatorului.
Pentru toate considerentele arătate, Curtea constată că în cauză nu sunt întrunite disp. art. 304 pct.8, 9 Cod pr.civilă, astfel că faţă de disp. art.312 pct.1 Cod pr.civilă, a respins recursul ca nefondat.
                 
(Judecător Eliza Marin)