avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contencios fiscal. Restituire sume de la bugetul local. Calitate procesuală pasivă.
Contencios administrativ
Art. 17 alin. 1 şi 4, art. 21 alin. 4 din Codul de procedură fiscală; Art. 21 alin.1 din Legea 215/2001
Creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal, subiecte ale raportului juridic fiscal fiind statul, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport. În cadrul raportului juridic fiscal unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuţiilor delegate de către autorităţile respective. Pentru restituirea sumelor din bugetul local Unitatea Administrativ Teritorială, în calitatea sa de titular al dreptului material fiscal şi a obligaţiilor corelative, are calitate procesuală pasivă.
Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Decizia civilă nr. 51 din 05 iunie 2012
 
Prin sentinţa civilă nr. 1055/COM/30.09.2011 s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ, PRIN PRIMAR şi a respins acţiunea formulată de reclamanta S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A., cu sediul în Târgu Mureş, str. Piaţa Trandafirilor, nr. 21, judeţul Mureş, în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, PRIN PRIMAR, pentru lipsa calităţii procesuale pasive.
S-a admis acţiunea de restabilire a situaţiei anterioare executării, formulată de reclamanta S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL - DIRECŢIA TAXE ŞI IMPOZITE A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ, a obligat pârâtul Consiliul Local -Direcţia Taxe şi Impozite a municipiului Piatra Neamţ, să restituie reclamantei suma de 5.905.901 lei şi să plătească reclamantei suma de 63,175,01 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:
Analizând, cu precădere, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiului Piatra Neamţ, prin Primar, în temeiul art.137 din Codul de procedură civilă, instanţa constată că referitor la calitatea procesuală pasivă aceasta este atribuită persoanei despre care se pretinde că este obligată în raportul juridic dedus judecăţii. Or, în cauză, raportul juridic s-a născut între Direcţia Taxe şi Impozite a municipiului Piatra Neamţ, din cadrul Consiliului Local Piatra-Neamţ, urmare emiterii actelor fiscale şi reclamantă.
Mai mult, potrivit art.17 alin.4 din H.G.1050/2004, unităţile administrativ teritoriale sunt reprezentante de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuţiilor delegate de către autorităţile respective. Or, Direcţia Taxe şi Impozite din cadrul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamţ a fost împuternicită să reprezinte Consiliul Local în litigiile de natură fiscală, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 28.07.2005. 
Astfel, această instituţie are calitate procesuală pasivă în cauză, astfel că se va respinge acţiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Piatra-Neamţ, prin Primar.
Pe fondul cauzei, instanţa s-a reţinut că în baza raportului de inspecţie fiscală nr.2383 din 26.01.2006 şi a deciziei de impunere nr.2384D din 26.01.2006 emise de pârâta Consiliul Local - Direcţia Taxe şi Impozite a municipiului Piatra Neamţ, a fost emis titlul executoriu nr. 2571E din 14.06.2006, pentru suma de 5.002.630 lei, în temeiul căruia a fost pornită executarea silită prin poprire împotriva reclamantei, executare ce a fost finalizată, astfel cum rezultă din extrasele de cont nr.86 din 08.05.2006, nr.1 din 09.05.2006 şi nr.80 din 15.05.2006.
Prin sentinţa nr.84 din 13.09.2008 pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş, în dosarul nr. 167/43/2008, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 5865 din 16.12.2009 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a dispus anularea actelor administrativ-fiscale, respectiv a raportului de inspecţie fiscală nr. 2383 din 26.01.2006 şi a deciziei de impunere nr. 2384 D din 26.01.2006 emise de pârâtă.
Având în vedere că până la pronunţarea deciziei sus-menţionate, instituţiile bancare au efectuat plata sumei de 5.002.630 lei către pârâtă şi cum, potrivit dispoziţiilor art. 404 ind. 1 Cod procedură civilă, “în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăţi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia”, în speţă fiind desfiinţat titlul executoriu, instanţa constată că cererea formulată este întemeiată şi va fi admisă, în temeiul art. 4042 alin. 3 din Codul de procedură civilă.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel societatea reclamantă.
Apelul a fost timbrat cu 19,65 lei, taxă judiciară de timbru şi 0.15 lei timbru judiciar
În motivarea apelului reclamanta arată că instanţa de fond greşit a reţinut că Municipiul Piatra Neamţ nu are calitate procesuală pasivă că nu a avut în vedere dispoziţiile art. 17 şi 21 din O.G. nr. 92/2003 creanţa decurge dintr-un raport de drept material fiscal în care calitatea de creditor o are Municipiul Piatra Neamţ şi nu instituţia subordonată – Direcţia Taxe şi Impozite, aşa cum greşit a reţinut instanţa. Că potrivit art. 21 din Legea nr. 215/2001 unitatea administrativ teritorială are personalitate juridică şi patrimoniu iar actele de impunere desfiinţate  de instanţa de judecată au fost emise în numele Municipiului Piatra Neamţ.
Că instanţa nu a avut în vedere distincţia dintre subiectul de drept fiscal şi reprezentant aşa cum rezultă din art. 21 alin.4 din Codul de procedură fiscală. Că Direcţia de taxe şi impozite nu a acţionat în nume propriu ci ca reprezentant al autorităţii administrativ teritoriale.
Susţine caracterul eronat al hotărârii şi în raport de Codul de procedură civilă, Direcţia de Taxe şi Impozite a fost împuternicită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2005 să reprezinte Municipiul Piatra Neamţ.
Prin întâmpinare, intimatul Municipiului Piatra Neamţ solicită respingerea apelului, arată că potrivit sentinţei civile nr. 16/2011 cererea reclamantei are un caracter autonom dat de faptul că întoarcerea executării s-a solicitat pe cale principală. Că cererea de anulare a actelor administrativ-fiscale a fost făcută numai în contradictoriu cu pârâta Direcţia de Taxe şi Impozite, că cererea de reparare a pagubei nu a fost formulată în termen la instanţa care a fost învestită cu anularea actelor administrativ – fiscale, că cererea de restituire a situaţiei anterioare nu poate  fi formulată decât în contradictoriu cu părţile din raportul juridic prin care s-au anulat actele administrative.
Instanţa de apel a admis apelul, a schimbat în parte sentinţa apelată şi a obligat intimata U.A.T.- Municipiul P. Neamţ să restituie apelantei suma de 5.905.901 lei şi cheltuieli de judecată în sumă de 63.175,01 lei.
Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de apel a reţinut următoarele:
Prealabil verificării hotărârii apelate în raport de motivele de apel formulate se impune a se statua asupra aspectelor formale ale judecăţii cauzei pendinte.
Astfel, prin Hotărârea nr.84/4.06.2001 a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ se înfiinţează Direcţia de Taxe, Impozite şi Protecţie a municipiului Piatra Neamţ (fila 25 dosar nr. 201/32/2011) iar prin Dispoziţia nr.553/2001 emisă de Primarul municipiului Piatra Neamţ, încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a celorlalte venituri se realizează de instituţia înfiinţată prin H.C.L. 84/2001, potrivit clasificaţiei bugetare aprobate (fila 20).
În data de 26.01.2006 intimata Direcţia Taxe şi Impozite locale emite decizia de impunere nr.2384 D/26.01.2006.
Apelanta contestă actul administrativ fiscal în contradictoriu cu emitentul său, decizia de impunere fiind anulată prin sentinţa nr.84/12.09.2008 pronunţată de Curtea de Apel Tg. Mureş.
Anterior anulării deciziei de impunere aceasta a fost executată în baza titlului executoriu  2571 E/14.04.2006 pentru suma de 5.905.901 lei.
Apelanta în contradictoriu cu intimata Consiliul Local Piatra Neamţ prin Direcţia Taxe şi Impozite solicită întoarcerea executării, cauza fiind înregistrată sub nr. 169/43/2010 la Curtea de Apel Tg. Mureş.
Prin sentinţa civilă nr.97/2010 Curtea de Apel şi-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Piatra Neamţ. Judecătoria Piatra Neamţ prin sentinţa nr. 6200/2010 şi-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Neamţ, iar acesta, la rândul său şi-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Piatra Neamţ prin sentinţa civilă nr. 308/2011 şi a trimis cauza regulatorului de competenţă.
Curtea de Apel Bacău soluţionând conflictul negativ de competenţă prin sentinţa civilă nr. 16/2011 a constatat că litigiul are natura unei acţiuni de drept comun întemeiată pe dispoziţiile art. 4042 Cod procedură civilă şi asimilând-o unei acţiuni în pretenţii, a stabilit, având în vedere valoarea pretenţiilor superioară pragului prevăzut de art. 2 pct.1 din Codul de procedură civilă, competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Neamţ.
Sentinţa civilă nr. 16/2011 a intrat în puterea lucrului judecat prin nerecurarea acesteia.
După stabilirea competenţei cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Neamţ sub nr. 201/32/2011 din 9 mai 2011.
În acest context, chiar dacă instanţa de apel este ţinută de dispoziţiile sentinţei civile nr.16/2011 intrată în puterea lucrului judecat, se impune a se analiza motivele de apel, sub aspectul calităţii procesuale pasive a pârâţilor din perspectiva dispoziţiilor legale care reglementează dreptul material ce guvernează raportul juridic în temeiul căruia apelanta a fost executată silit în temeiul actului administrativ-fiscal desfiinţat de instanţă.
Calitatea procesuală este dată de identitatea dintre părţi şi subiectele dreptului material dedus judecăţii.
Aşa cum rezultă din sentinţa civilă 84/2008 pronunţată de Curtea de Apel Tg. Mureş, suma de 5.905.901 lei reprezintă o creanţă fiscală stabilită de intimata Direcţia Taxe şi Impozite prin decizia de impunere nr. 2384D/2006, act administrativ fiscal anulat de instanţă.
Potrivit art. 21 alin. 1 din Codul de procedură fiscală creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal, iar potrivit art. 17 alin. 1 din Codul de procedură fiscală subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport.
În cadrul raportului juridic fiscal unităţile administrativ-teritoriale, potrivit art. 17 alin. 4 din Codul de procedură fiscală, sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuţiilor delegate de către autorităţile respective.
În cauză, în raportul de drept material fiscal materializat în decizia de impunere 2384D/2006, subiecţi au fost apelanta în calitate de contribuabil şi Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Piatra Neamţ, aceasta din urmă a fost reprezentată de Direcţia Taxe şi Impozite în temeiul HCL 84/2001 şi a dispoziţiei ordonatorului de credite (primarul) 553/2001.
Aşadar, intimata Direcţia Taxe şi Impozite nu a valorificat un drept propriu ci, în calitate de reprezentant al Municipiul Piatra Neamţ, şi-a îndeplinit doar atribuţiile cu care a fost mandatată de titularul drepturilor şi obligaţiilor fiscale.
Concluzionând, intimata Direcţia Taxe şi Impozite a fost parte în cauza în care contribuabilul a solicitat anularea deciziei de impunere în temeiul capacităţii sale administrative, de emitent al actului contestat şi nu ca titular al drepturilor şi obligaţiilor fiscale deduse judecăţii.
În acest context prima instanţa a apreciat greşit cu privire la calitatea sa procesuală în acţiunea prin care contribuabilul a solicitat restituirea sumei încasată de intimata Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Piatra Neamţ în calitatea sa de titular al dreptului la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului local precum şi la perceperea dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, în condiţiile legii, denumite creanţe fiscale accesorii (art. 21 alin.2 din Codul de procedură fiscală).
În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 21 alin. 4 din Codul de procedură fiscală, aplicabile în temeiul art. 1 din acelaşi act normativ, în măsura în care plata sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal, cel care a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective, restituire care nu poate fi realizată decât cel care a perceput creanţele fiscale, unităţile administrativ-teritoriale fiind subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare aşa cum dispune şi art. 21 alin.1 din Legea 215/2001.
Chiar dacă intimata Direcţia Taxe şi Impozite ar fi obligată, în temeiul abilitării sale prin decizia ordonatorului de credite, de a efectua operaţiunile administrative specifice efectuării unei plăţi din bugetul local către un contribuabil îndreptăţit, aceasta nu ar putea justifica calitatea sa procesuală pasivă într-o cauză în care se tinde nu numai a se obliga această intimată la efectuarea operaţiunilor administrative menţionate, ci în care se pune în discuţie însuşi dreptul material al apelantei şi obligaţia corelativă a intimatei Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Piatra Neamţ.
De altfel, având în vedere că intimata Direcţia Taxe şi Impozite nu are patrimoniu propriu (fila 25 dosar 201/32/2011), executarea unei hotărâri prin care să fie obligată la restituirea unei sume încasată de Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Piatra Neamţ ar fi discutabilă, deşi intervenţia instanţei judecătoreşti are tocmai scopul de a asigura valorificarea drepturilor prevăzute de lege pentru partea care a obţinut recunoaşterea judiciară a acestora.
În consecinţă, chiar dacă acţiunea a fost formulată de apelantă în condiţiile art. 4021 din Codul de procedură civilă, intimata Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Piatra Neamţ are calitate procesuală pasivă, hotărârea instanţei de fond fiind nelegală sub acest aspect.
Nefiind contestat de niciunul dintre intimaţi dreptul apelantei de a pretinde şi obţine restituirea sumei de 5.905.901 lei achitată fără temei legal la bugetul local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Piatra Neamţ, reţinând că acest intimat a fost parte la soluţionarea cauzei în primă instanţă, instanţa în temeiul art. 297 alin. 1 din Codul de procedură(M) va admite apelul şi va obliga intimata-pârâtă Unitatea Administrativ Teritorială
– Municipiul Piatra Neamţ să restituie apelantei suma de 5.905.901 lei şi cheltuieli de judecată în sumă de 63.175,01 lei.