avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Contencios administrativ. Anularea autorizaţiei de construcţie.
 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.1 şi art. 7
 
Legiuitorul a prevăzut ca între certificatul de urbanism, documentaţia tehnică şi autorizaţia de construire să existe o identitate în ceea ce priveşte scopul emiterii acestor acte administrative, respectiv lucrarea de construcţii ce urmează a fi executată. Emitentul autorizaţiei nu poate reveni asupra condiţiilor stabilite prin certificatul de urbanism, decât prin emiterea unui nou certificat, în baza unei noi documentaţii.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 3323 din 6 iunie 2012.
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. 6202/105/2010, reclamantul GD a solicitat  în contradictoriu cu pârâţii Primarul Oraşului Ploieşti şi CMM SRL anularea autorizaţiei de construire nr. 932/07.12.2009 emisa de Primarul Mun. Ploieşti în beneficiul SC CMM SRL, suspendarea autorizaţiei de construire nr. 932/07.12.2009 până la soluţionarea pe fond a litigiului, precum şi oprirea de urgentă a lucrărilor de construcţie executate în baza acestei autorizaţii pana la soluţionarea pe fond a litigiului, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 87 din 24 ianuarie 2012, Tribunalul Prahova – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, a respins acţiunea  formulată de reclamantul GD  în contradictoriu cu pârâţii Primarul Oraşului Ploieşti şi CMM SRL Ploieşti, ca neîntemeiată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs  recurentul reclamant  GD, care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei recurate în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată. În motivarea recursului recurentul a susţinut că instanţa de fond în mod greşit nu a reţinut lipsa acordului vecinilor pentru amplasarea într-o zonă de construcţii cu destinaţia de locuinţă a unei alte clădiri cu altă destinaţie.                               Recurentul      apreciază că schimbarea destinaţiei s-a făcut din mers, deşi întreaga documentaţie ce a stat la baza emiterii autorizaţiei de construcţie (Certificat de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta) era întocmită pentru clădire P+2+M, cu destinaţia de clădire birouri şi spaţiu garaj ambulanţe la parter. Schimbarea destinaţiei clădirii în clădire de locuinţe
 
trebuia făcută în baza unui nou certificat de urbanism, cu această destinaţie şi a tuturor avizelor şi acordurilor aferente acestei destinaţii, potrivit procedurii şi etapelor reglementate de Legea 50/1991 (în special art. art. 2 alin 2 indice 1), iar încălcarea acestor dispoziţii atrage nulitatea absolută a autorizaţiei de construcţie.
Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a probelor administrate, a actelor normative ce au incidenţă în cauză, precum şi sub toate aspectele, potrivit  art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea a constat următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
Articolul 2, al aceluiaşi act normativ, prevede că autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.
În articolul 6  din lege este definit certificatul de urbanism  ca fiind actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;                                                                                                         b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;                                                                                                        
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;                                d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.                                                                             Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia (alin.2).
Articolul 7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  prevede că autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) documentaţia tehnică - D.T.;
d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia;
e) *** Abrogată prin L. Nr. 261/2009.
f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.                                                                                                                              Documentaţia tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism şi se întocmeşte, se semnează şi se verifică, potrivit legii (art.7 alin.2).
Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile cerute prin prezenta lege (alin.9).
 
Potrivit dispoziţiilor art. 46 din Normele metodologice de aplicarea a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucureşti şi primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi, după caz, ale comunelor, precum şi persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale sau, după caz, structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale competente, conform Legii, să emită autorizaţii de construire, au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă:
a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale competentă, potrivit Legii, să emită autorizaţia;                                                                                              
b) formularul cererii şi anexa sunt completate corespunzător;                                              
c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;                                                                                        
d) există dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, precum şi, după caz, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, actualizate la zi, dacă legea nu dispune altfel;                                                 
e) documentaţia tehnică - D.T. este completă şi conformă cu prevederile anexei nr. 1 la Lege şi ale prezentelor norme metodologice;                                    
f) există avizele şi acordurile favorabile şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;                                                                                                                                  
g) există referatele de verificare a proiectului şi, după caz, referatele de expertizare tehnică/audit energetic, după caz;                                                                                          
h) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare;                                                                                                                          i) este aplicată pe piesele scrise şi desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din România, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect, după caz, de a proiecta şi semna documentaţiile, în condiţiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) şi art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege.
Din dispoziţiile legale menţionate mai sus rezultă fără putinţă de tăgadă cerinţa legiuitorului ca între certificatul de urbanism, documentaţia tehnică şi autorizaţia de construire să existe o identitate în ceea ce priveşte scopul emiterii acestor acte administrative, respectiv lucrarea de construcţii ce urmează a fi executată.
Or, în cauza de faţă certificatul de urbanism nr. 2128/9.11.2007 a fost eliberat de Primăria Municipiului Ploieşti pentru desfiinţare locuinţe existente şi construire sediu administrativ S+P+2+M şi spaţiu garaj ambulanţe la parter (filele 29-31, dosar fond).
Tot din certificatul de urbanism rezultă că folosinţa actuală (la momentul eliberării certificatului) a ternului este curţi-construcţii, iar destinaţia terenului stabilită prin planurile urbanistice actuale: zonă locuinţe cu regim mixt de înălţime.
Faţă de scopul indicat în certificatul de urbanism - construire sediu administrativ S+P+2+M şi spaţiu garaj ambulanţe la parter –, care era altul decât zona cu locuinţe în regim mixt de înălţime, în mod corect s-au solicitat acordurile legalizate la  notariat ale vecinilor pentru destinaţia propusă.
Astfel, potrivit dispoziţiilor din Anexa nr.1 lit. A pct. 2.5.6. din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, „acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate”.
Din dispoziţiile legale de mai sus, rezultă, contrar celor reţinute de prima instanţă, că acordul vecinilor este obligatoriu în trei situaţii:
- pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora;
- pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente;
- în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.
 
 
Este evident că acordul vecinilor era obligatoriu şi pentru construcţia în cauză, întrucât avea altă destinaţie (sediu administrativ) decât cea a clădirilor învecinate - zonă locuinţe.
Întreaga documentaţie tehnică a fost obţinută pentru scopul declarat în certificatul de urbanism: desfiinţare locuinţe existente şi construire sediu administrativ S+P+2+M şi spaţiu garaj ambulanţe la parter (filele 42-175, dosar fond).
În lipsa acordului recurentului pentru realizarea construcţiei, la data de 4.11.2009, intimata SC CMM SRL formulează cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, în vederea executării lucrărilor de construire „locuinţe de servici P+2+M şi spaţiu garaj ambulanţe parter”, anexându-se certificatul de urbanism nr. 2128/9.11.2007 având valabilitatea prelungită la 9.11.2009 (fila 24, dosar fond)   
În baza acestei cereri şi a actelor anexate, Primăria Municipiului Ploieşti emite autorizaţia de construire nr. 932/7.12.2009 pentru executarea lucrărilor de construire pentru: Locuinţe de serviciu P+2+M şi spaţiu garaj ambulanţe parter (fila 22, dosar fond).
Emitentul autorizaţiei, Primăria Municipiului Ploieşti, nu putea reveni asupra condiţiilor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2128/9.11.2007, decât prin emiterea unui nou certificat, în baza unei noi documentaţii.
În acest sens s-a pronunţat şi Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal prin decizia civilă nr. 163/27.01.2005 publicată în Culegerea de practică judiciară în materia contenciosului administrativ şi fiscal, Ed. Universul Juridic Bucureşti 2006.
Faţă de cele arătate, apare evident faptul că autorizaţia de construire a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor legale menţionate mai sus, impunându-se anularea acestui act administrativ.
Pentru aceste considerente şi în temeiul art. 3041 şi 312 C.proc. civ., Curtea a admis recursul, va modificat în tot sentinţa recurată, în sensul că a admis acţiunea şi a dispus anularea autorizaţiei de construire nr. 932/7.12.2009 emisă de Primarul Municipiului Ploieşti.
 
 (Judecător Florentina Dinu)