avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Calitate procesuală activă în recurs.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 4115 din 17 septembrie 2012.
 
Prin decizia nr.4115 din 17.09.2012, Curtea de Apel Ploieşti a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a recurentului, invocată de intimata-reclamantă Primăria Municipiului Râmnicu Sărat şi a respins recursul formulat de TI, în contradictoriu cu reclamanta PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT şi pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT, ca fiind promovat de o persoană fără calitate procesuală activă.
Prin cererea  înregistrată pe rolul Tribunalului Buzău sub nr. 819/114/2011 reclamanta Primăria Municipiului Rm.Sărat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Rm.Sărat, a solicitat anularea actelor administrative reprezentate de HCL nr. 123/29.07.2010 şi a HCL nr. 138/10.09.2010, prin care s-a aprobat vânzarea imobilului situat în municipiul Rm. Sărat, str. …. nr. … şi a procesului verbal de adjudecare nr. 1852/02.11.2010.
În motivarea acţiunii, s-a arătat că, în conformitate cu prevederile HCL nr. 123/2010, modificată prin  HCL nr. 138/2010, ambele emise de Consiliul local al municipiului Rm. Sărat, s-a aprobat vânzarea bunului imobil situat în Rm. Sărat, str. M. Eminescu, nr. 2 bis, cu precizarea că acest imobil  este în suprafaţă de 15.596 mp şi cu construcţii în suprafaţă de 651,6 mp, aceasta reprezentând proprietatea privată a municipiului Rm. Sărat. Tot în această hotărâre, s-a aprobat raportul de evaluare al imobilului menţionat în suprafaţă de 15.596 mp, cu destinaţia terenuri aflate în intravilan pe care se află amplasată construcţia C 3 – sala de sport-vestiare în Sc=240 mp. Pentru aceste componente ale imobilului s-au stabilit ca preţ în urma evaluării reprezentat de 1.588.30 lei din care investiţiile aferente construcţiei C3 reprezentând 123.327 lei.
După administrarea probei cu înscrisuri, prin sentinţa nr. 1147 din data de 18 martie 2011, Tribunalul Buzău a admis acţiunea formulată de reclamanta Primăria Municipiului Rm.Sărat, judeţul Buzău şi a dispus anularea actelor administrative, respectiv a HCL nr. 123/29.07.2010, a HCL nr. 138/10.09.2010 şi a procesului verbal de adjudecare nr. 1852/2.11.2010.
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs TI, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea căii de atac, în principal, casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă, iar în subsidiar, modificarea hotărârii în sensul respingerii acţiunii.
În motivarea căii de atac, s-a susţinut că citarea nu s-a făcut în mod corespunzător, semnătura de pe citaţie aparţinând reprezentantei Primăriei, şi nu a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat, aceasta neavând o delegaţie pentru a semna de primire din partea Consiliului Local, citaţia şi hotărârea, nu au ajuns la cunoştinţa Consiliului Local decât după data de 15.03.2012. Consiliul Local nu a fost reprezentat în mod corect, întâmpinarea fiind semnată de reclamant, extrasul de carte funciară depus la dosar nu reflectă realitatea, într-un extras de carte funciară actual ar fi apărut şi adjudecatarul, PS, care ar fi trebuit citat la soluţionarea dosarului de fond, acţiunea ar fi trebuit introdusă şi împotriva Prefectului jud. Buzău, el fiind cel care a dat avizul de legalitate pentru cele două hotărâri, de asemenea, nu se menţionează motivele pentru care se anulează procesul verbal de adjudecare.
Pe fond, recurenta a  arătat că hotărârea instanţei de fond nu este temeinică întrucât nu s-a dispus vânzarea unor bunuri proprietatea concesionarului, ci doar proprietatea municipiului Râmnicu Sărat, nu s-a dispus înstrăinarea unui teren asupra căruia exista un contract de concesiune în vigoare, deoarece acesta a fost reziliat prin acordul părţilor, de asemenea, a luat cunoştinţă de existenţa dosarului după data de 15.03.2012, cum rezultă din adresa ataşată, acesta fiind adus la cunoştinţa dl. Ion Pascalin, membru al Consiliului Local, de către adjudecatar, dl. PS Dl. I P a adus apoi la cunoştinţa unor membri ai Consiliului Local gravitatea celor întâmplate, hotărându-se introducerea unei căi de atac cu privire la o hotărâre cu care nu este de acord.
Intimata-reclamantă, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului, ca nefondat şi invocând excepţiile inadmisibilităţii recursului, a lipsei calităţii procesual activă în formularea recursului, cea a tardivităţii recursului şi excepţia lipsei de interes.
În motivarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, aceasta învederează că recursul este formulat de TI „în calitate de membru al Consiliului Local Râmnicu Sărat”, iar calitatea de membru al consiliului local nu îi dă dreptul de a se considera reprezentantul acestui consiliu şi de a face afirmaţii în numele acestuia. Dacă acesta a luat la cunoştinţă despre hotărârea instanţei de judecată în martie 2012, consideră că întreg consiliul şi organele în drept a reprezenta consiliul au luat la cunoştinţă tot la această dată, fapt care reprezintă o eroare, având în vedere faptul că hotărârea a fost comunicată în aprilie 2011.
Potrivit disp. art. 137 Cod pr.civilă, instanţa se pronunţă cu prioritate asupra excepţiilor de fond sau de procedură ce fac de prisos în tot sau în parte cercetarea pe fond a pricinii.
În cazul de faţă, din cele patru excepţii invocate de intimată în întâmpinare primează excepţia lipsei calităţii procesuale active, pe care instanţa urmează să o analizeze cu prioritate şi care va fi admisă pentru următoarele considerente:
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Buzău, reclamanta Primăria Municipiului Rm.Sărat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Rm.Sărat, a solicitat anularea actelor administrative reprezentate de HCL nr. 123/29.07.2010 şi a HCL nr. 138/10.09.2010, prin care s-a aprobat vânzarea imobilului situat în municipiul Rm. Sărat, str. … nr. … şi a procesului verbal de adjudecare nr. 1852/02.11.2010.
Prin sentinţa nr.1147/28.03.2011, instanţa de fond a admis acţiunea formulată de reclamanta Primăria Municipiului Rm.Sărat, judeţul Buzău şi a dispus anularea actelor administrative, respectiv a HCL nr.123/29.07.2010, a HCL nr. 138/10.09.2010 şi a procesului verbal de adjudecare nr. 1852/2.11.2010.
Din dispozitivul sentinţei recurate, se poate observa că recurentul T I nu a fost parte în dosar în primă instanţă, promovând recursul în calitate de membru al Consiliului Local Râmnicu Sărat, iar calitatea de membru nu îi permite să formuleze recurs în numele Consiliului Local Râmnicu Sărat.
Astfel, potrivit art. 35 şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 R, privind administraţia publică locală, consiliile locale aleg din membrii săi un preşedinte de şedinţă, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Ca atare, consiliile locale au un reprezentant legal, respectiv un preşedinte de şedinţă, care cu acordul majorităţii membrilor acestuia, putea formula recurs în prezenta cauză şi nu de un singur membru.
Aşa fiind, faţă de situaţia de fapt şi de drept sus-menţionată şi văzând şi disp. art. 312(1) Cod pr.civilă, Curtea a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a recurentului, invocată de intimata-reclamantă Primăria Municipiului Râmnicu Sărat şi a respins recursul, ca fiind promovat de o persoană fără calitate procesuală activă.
 
 (Judecător Rodica Duboşaru)