avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Aplicarea dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Nerespectarea programului de plată a creanţelor. Consecinţe.
 
Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, art.107 alin. 1 lit. c
 
Potrivit dispoziţiilor art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării, iar conform alin. 4 , la recomandarea administratorului judiciar, această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an.
În cauză debitoarea nu a respectat programul de plată a creanţelor , astfel că în mod legal şi temeinic judecătorul–sindic a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2006.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 3838 din 21 iunie 2012.
 
Contestatoarea debitoare SC R. SRL a formulat contestaţie împotriva procesului-verbal din data de 18.04.2011 al adunării creditorilor.
  În motivarea contestaţiei arată că la data de 04.04.2011 a fost convocată adunarea creditorilor de către administratorul judiciar, având ca ordine de zi aprobarea propunerii de trecere la procedura generală de faliment a debitoarei SC R. SRL , la propunerea formulată de către D.G.F.P. P.
  A mai arătat că adunarea fiind statutară s-a trecut la vot, administratorul judiciar raportându-se în momentul cuantificării majorităţii la tabelul definitiv în vigoare la data prelungirii planului de reorganizare şi nu la creanţele actuale; or, acest lucru este eronat şi de natură a-i vătăma grav interesele şi drepturile recunoscute de lege.
  La acel moment, pentru a se lua o hotărâre de importanţa celei pentru care a fost convocată adunarea creditorilor, trebuia să se ţină cont de tabelul definitiv al creanţelor de la acea dată şi nu de la data aprobării prelungirii planului de reorganizare, situaţie prevăzută atât în legea falimentului , cât şi în practica judiciară.
  A menţionat că prin adresa nr.716359/18.04.2011 creditorul D.G.F.P. P. a susţinut că debitoarea nu şi-a respectat obligaţiile înscrise în planul de reorganizare, în sensul că nu a achitat sumele din graficul de rambursare şi înregistrează şi un volum mare de obligaţii curente , în sumă totală de 1.389.232 lei; or , din contabilitatea debitoarei , nu rezultă că ar avea înregistrate obligaţii curente.
Debitoarea a arătat că solicită efectuarea unei expertize contabile , pentru a se putea cunoaşte situaţia exactă a creanţelor/obligaţiilor curente la acest moment.
Prin sentinţa nr. 1339 din data de 28 septembrie 2011 Tribunalul a respins contestaţia formulată de debitoarea SC R. SRL , privind procesul-verbal al adunării creditorilor din data de 18.04.2011. A admis cererea administratorului judiciar şi , în temeiul  art. 107 lit. C din Legea privind procedura insolvenţei , a dispus  intrarea în procedura falimentului a debitorului SC R. SRL.
  Tribunalul a reţinut că susţinerea că hotărârea a fost luată fără respectarea dispoziţiilor art.15 alin.2 lit.d din Legea nr.85/2006 este neîntemeiată, întrucât la momentul luării hotărârii respective administratorul judiciar a avut în vedere , la stabilirea cvorumului , creanţele cuprinse şi acceptate în planul de reorganizare.
  Astfel , la data prelungii planului de reorganizare plăţile trimestriale menţionate la fila 46 din dosar , în care se menţionează creanţele creditorilor , sunt identice cu creanţele tabelului creditorilor care au fost avute în vedere la data luării hotărârii în adunarea creditorilor din data de 18.04.2011 (fila 200 din dosar). Hotărârea luată la data de 18.04.2011 a respectat cvorumul şi majoritatea cerute de disp. art. 15 alin.2 lit.c din Legea nr.85/2006.
  În ceea ce priveşte solicitarea administratorului judiciar de trecere la procedura generală a falimentului, s-a reţinut  că debitoarea nu şi-a respectat obligaţiile înscrise în planul de reorganizare şi nu a mai achitat sumele prevăzute , până la data de 08.09.2010.
  Împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal a formulat recurs  debitoarea SC R. SRL , prin administrator special..
Recurenta a solicitat  admiterea recursului, casarea hotărârii  şi trimiterea cauzei  spre rejudecare primei instanţe de judecata, considerând  sentinţa nelegala si netemeinica.
In ceea ce priveşte contestaţia la procesul verbal al adunării creditorilor din data de 18.04.2011 , recurenta a arătat că , trecându-se la vot, administratorul judiciar s-a raportat , in momentul cuantificării majorităţii , la tabelul definitiv in vigoare la data prelungirii planului de reorganizare si nu raportat la creanţele actuale, fapt ce a prejudiciat grav interesele si drepturile debitoarei. La acel moment, pentru a se putea lua o hotărâre de o asemenea importanta, trebuia sa se tina cont de tabelul definitiv al creanţelor la aceasta data si nu de cel de la momentul aprobării planului de reorganizare, sens in care S.C. V. S.R.L. era si este creditor majoritar; prin urmare , făcând aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. 2 lit. d din Legea nr. 85/2006, trebuia sa fie acceptat votul acestei societăţi împotriva propunerii de trecere la faliment a societăţii ca fiind majoritar.
          Totodată, creditoarea DGFP P. , prin adresa nr. 716359.18.04.2011 , a susţinut ca recurenta nu si-a respectat obligaţiile înscrise in planul de reorganizare si , mai mult, a înregistrat un volum mare de obligaţii curente neachitate.
Recurenta menţionează că prin contestaţie a cerut si efectuarea unei expertize contabile , pentru a şti cu exactitate creanţele si/sau obligaţiile curente la acel moment, lucru despre care instanţa de fond nici măcar nu face vorbire.
          Prin urmare , necunoscând exact sumele ce trebuie achitate, recurenta s-a găsit in imposibilitatea efectiva de a onora aceste plaţi, motiv pentru care consideră că  trebuia admisă contestaţia.
Intimata D.G.F.P. P. a formulat întâmpinare , prin care menţionează că planul de reorganizare propus de debitoare a fost confirmat prin sentinţa nr.351din data de 08.09.2006 . Prin hotărârea adunării creditorilor din data de 20.03.2007 s-a aprobat propunerea administratorului judiciar de prelungire a planului de reorganizare, conform prevederilor art. 95 din Legea nr.85/2006.
Aşadar, sumele cuprinse in graficul de rambursare trebuiau achitate cel mai târziu pana la data de 08.09.2010.
Debitoarea nu a respectat insa acest termen imperativ , astfel ca la data întrunirii adunării creditorilor din 18.04.2011 planul de reorganizare nu mai putea fi continuat, perioada de valabilitate a acestuia fiind depăşita.
Mai mult decât atât, de la data confirmării planului de reorganizare si pana in prezent debitoarea a înregistrat obligaţii restante in suma totala de 450.753 lei, care au determinat înregistrarea de pierderi in evidenta contabila a acesteia.
Curtea a reţinut că la data de 18.04.2011 adunarea creditorilor a fost convocată de administratorul judiciar pentru a discuta propunerea formulată de creditoarea DGFP P. , de trecerea debitoarei la procedura generală de faliment.
Întrucât numai pentru confirmarea planului de reorganizare şi modificarea acestuia , pe parcursul procedurii  , art. 101 din Legea nr. 85/2006 conţine dispoziţii speciale , în cazul convocării adunării generale a creditorilor cu altă ordine de zi , cum este aceea mai sus arătată, devin incidente dispoziţiile art. 15 din lege.
Astfel , conform disp. alin. 1 , cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor vor avea loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente. Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. 2 , calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. 1 împotriva averii debitorului se va determina : c)- ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat ; d)- ulterior afişării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.
Aşadar, ulterior prelungirii planului de reorganizare cu încă un an , potrivit hotărârii adunării creditorilor din data de 27.05.2009 , hotărâre de care judecătorul-sindic a luat act prin încheierea de şedinţă din data de 29.06.2009 , cvorumul şi majoritatea legale necesare adoptării unei hotărâri se raportează la tabelul definitiv de la acea dată , astfel că susţinerile în sens contrar ale recurentei sunt neîntemeiate, urmând a fi , în consecinţă , respinse.
Analizând în continuare legalitatea şi temeinicia hotărârii instanţei de fond , de admitere a cererii administratorului judiciar de trecere a debitoarei în faliment în procedura generală, Curtea a constatat că la data de 31.03.2011 , conform situaţiei de plăţi efectuate în baza planului de reorganizare , situaţie depuse la dosar chiar de către debitoare ( filele 246, 247 dosar fond ), suma creanţelor neachitate era de 397.904 lei.
Or, raportat la data confirmării planului – prin sentinţa nr. 351/8.09.2006 , la durata totală a planului , după prelungirea acestuia , ţinând seama de graficul de plăţi al creanţelor depus la dosar ( fila 82 dosar fond ), Curtea a reţinut că plăţile trebuiau efectuate până la sfârşitul anului 2010.
Sub acest aspect , potrivit dispoziţiilor art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării, iar conform alin. 4 , la recomandarea administratorului judiciar, această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an.
În cauză reiese, aşadar, că debitoarea nu a respectat programul de plată a creanţelor , astfel că în mod legal şi temeinic judecătorul–sindic a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2006 , potrivit cărora  judecătorul-sindic va decide intrarea în faliment când obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale.
În aceste condiţii determinarea cuantumului obligaţiilor curente neachitate apare ca nerelevant , cât timp nu au fost respectate plăţile pentru creanţele anterioare deschiderii procedurii insolvenţei , recursul debitoarei fiind nefondat şi în această privinţă.
    Pentru considerentele expuse, Curtea, în baza dispoziţiilor art. 3041 şi 312 Cod de procedură civilă, a respins recursul debitoarei ca nefondat, în cauză nefiind incident nici unul din motivele prevăzute de art. 304 Cod de procedură civilă.
 
      (Judecător Liliana Felicia Androne)