avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Anularea hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.
 
Legea nr.31/1990, art. 132 alin. 2
 
Nefiind întrunit cvorumul adunării generale a acţionarilor, nu s-a luat niciun fel de hotărâre asupra punctelor aflate pe ordinea de  zi, nefiind astfel incidente dispoziţiile art.132 alin 2 din Legea nr. 31/1990  care prevăd că hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justiţie, in termen de 15 zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al şedinţei.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 2668 din 15 mai 2012.
 
Prin sentinţa nr. 951 din 24 noiembrie 2011, Tribunalul Prahova a  admis excepţia inadmisibilităţii cererii şi a respins acţiunea în constatarea nulităţii absolute a Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor  din 19.10.2010 formulată de reclamantul TC ca inadmisibilă.
Reclamantul a chemat în judecată pârâta SC U SA şi a solicitat să se constate nulitatea absolută/anularea hotărârii Adunării Generale din data de 19.10.2010 a acţionarilor, care a avut loc cu încălcarea dispoziţiilor legii şi a actului constitutiv; conform convocatorului întocmit la 10.09.2010, la sediul societăţii a fost convocată Adunarea Generală pentru 18.10.2010 – prima convocare şi 19.10.2010 – a doua convocare; din cuprinsul raportului întocmit cu ocazia întrunirii Adunării generale se înţelege faptul că Adunarea Generală nu s-a putut desfăşura în condiţiile prevăzute de lege datorită neîndeplinirii condiţiilor de cvorum,  însă adunarea ce se întruneşte la a doua convocare, conform art. 10 alin. 3 şi 4 din actul constitutive, putea să delibereze indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
Prin cererea precizatoare depusă la 20.06.2011, reclamantul a arătat că prin efectuarea viciată a procedurilor legale s-a ridicat dreptul de administrare al SC. U S.A., încălcându-se art. 110-112 Legea nr. 31/1990 şi art. 10 alin. 3 şi 4 din actul constitutiv al societăţii.
Tribunalul a reţinut, asupra excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, faţă de procesul verbal depus la dosarul cauzei ce descrie activităţile desfăşurate cu prilejul Adunării Generale a acţionarilor, că s-a constatat că Adunarea acţionarilor nu ar fi statutară (pentru motivul că nu ar fi fost prezenţi/legal reprezentaţi cel puţin 1/5 din acţionarii cu drept de vot), urmând să se solicite judecătorului sindic constatarea incidenţei art.3 pct 26,în sensul ridicării dreptului de administrare, astfel că, practic, asupra niciunui punct indicat pe ordinea de zi, nu s-a luat nicio decizie, nefiind întrunit cvorumul.
Faţă de  art.132 alin 2 din Legea nr. 31/1990, instanţa a reţinut că, pentru a fi atacate, hotărârile trebuie să fi produs un efect concret, iar nu să se fi constatat o simplă lipsă a cvorumului , în lipsa cvorumului şi a constatării manifestării de voinţă a asociaţilor nefiind luată o veritabilă hotărâre de către aceştia, pentru a se circumscrie condiţiilor art. 132 din Legea nr. 31/1990, ci s-a încheiat un act de constatare, prin proces verbal, de către administratorul judiciar, deci ceea ce se atacă în esenţă este un act unilateral al administratorului judiciar.
Faţă de aceste considerente, cum exercitarea acţiunii civile sau a unui aspect al acesteia este inadmisibilă în condiţiile în care legea nu prevede respectiva modalitate de exercitare, iar în speţă legea nu prevede posibilitatea atacării actelor încheiate de administratorul judiciar prin acţiunea în anularea hotărârii asociaţilor, instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii şi a respins cererea ca inadmisibilă.
Curtea a constatat că recursul formulat de reclamantul TC este nefondat, în mod corect a constatat instanţa de fond că,  în lipsa cvorumului şi a constatării manifestării de voinţă a asociaţilor, nu a fost luată o hotărâre de către aceştia, pentru a se circumscrie condiţiilor art. 132 din Legea nr. 31/1990, ci s-a încheiat un act de constatare, prin proces verbal, de către administratorul judiciar.
Curtea a reţinut,  că, nefiind întrunit cvorumul, nu s-a luat niciun fel de hotărâre asupra punctelor aflate pe ordinea de  zi, nefiind astfel incidente dispoziţiile art.132 alin 2 din Legea nr. 31/1990  care prevăd că hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justiţie, in termen de 15 zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al şedinţei.
S-a constatat lipsa cvorumului pentru defăşurarea adunării generale a acţionarilor, fiind încheiat un simplu proces verbal în acest sens, de către administratorul judiciar, şi nu s-a adoptat o hotărâre, potrivit art. 132 din Legea nr. 31/1990, de către Adunarea generală a acţionarilor, care nu s-a întrunit potrivit dispoziţiilor legale, şi astfel nu a adoptat niciun fel de hotărâre.
Faptul că, ulterior acestei convocări a Adunării genrale a acţionarilor, care nu s-a întrunit în condiţii legale, nu s-a numit un administrator special şi s-a ridicat dreptului de administrare, conform art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006, care prevede că,  dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, nu conduce la concluzia că la data de 19.10.2010 s-ar fi adoptat o hotărâre de către Adunarea generală a acţionarilor; ridicarea dreptului de administrare s-a produs în baza dispoziţiilor legale,  art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006.
Judecarea cererii de a i se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea, potrivit art. 11 lit. f din Legea nr. 85/2006, era în competenţa exclusivă a judecătorului sindic, iar conform art. 11 lit. l din Legea nr. 85/2006  exista posibilitatea de formulare a contestaţiei împotriva raportului administratorului judiciar privind propunerea de aplicare a art.3 pct.26 din Legea nr. 85/2006.
 
           (Judecător Adriana Florina Secreţeanu)