avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


       31. Recidivă postcondamnatorie. Prim termen reprezentat de o pedeapsă cu închisoarea a cărei executare a fost suspendată.

 

In cazul săvârşirii unei noi infracţiuni cu intenţie, după condamnarea cu suspendare a închisorii mai mare de 6 luni, dar în interiorul termenului de încercare, sunt aplicabile prevederile art. 37 lit. a Cod penal referitoare la recidiva postcondamnatorie.

 

Art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 republicata

Art. 37 lit. a Cod penal

 

         Prin sentinţa penală nr. 113 din 2 februarie 2011, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 39117/212/2010, s-a hotărât:

„În baza art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002, republicată, condamnă inculpata L.M. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

         Constată că prezenta infracţiune este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpata a fost condamnată prin s.p. nr.786/2009 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti şi s.p. nr.319/2010 a Judecătoriei  Sector 1 Bucureşti.

Descontopeşte pedepsele rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. nr.786/2009 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti şi 2 ani închisoare aplicată prin s.p. nr.319/2010 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti şi repune în individualitatea lor pedepsele componente de 1 an  închisoare, 2 ani închisoare şi 2 închisoare.

         Constată anulată suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an închisoare aplicată  inculpatei prin sentinţa penală  nr.216/2008 a Judecătoriei Focşani.

         În baza art. 33 lit. a C.p. şi art. 34 lit. b C.p. contopeşte pedepsele de 2 ani închisoare aplicată prin prezenta şi 1 an închisoare, 2 ani închisoare şi 2 închisoare şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, sporită cu 1 an, inculpata urmând să execute în final 3 ani închisoare.

În baza art. 861 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare sub supraveghere pe o durată de 6 ani ce constituie termen de încercare stabilit în condiţiile art. 862 C.p.

         În baza art. 863 C.p. inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

-         să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul  Bucureşti.

-         să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;

-         să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-         să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă;

-        să nu conducă niciun vehicul;

Datele vor fi comunicate Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

În baza art. 359 C.p.p. raportat la art. 864 C.p. cu ref. şi la art.83 C.p. atrage atenţia inculpatei asupra cazurilor a căror nerespectare vor atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi  lit. b C.p.

         În baza art. 71 alin. 5 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.”

         Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 05.07.2008, inculpata L.M. a urcat la volanul autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare VN…, pe care l-a condus pe mai multe drumuri publice, din mun. Bucureşti până în mun. Constanţa.

Pasageri în autoturismul condus de către inculpată erau martorii G.I.C., D.M.R. şi L.A.G.

În timp ce se deplasa pe B-dul. I.C.B, autoturismul cu nr. de înmatriculare VN… a fost oprit de către lucrătorii de poliţie.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale SPR Constanţa s-a stabilit că inculpata nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, aspecte confirmate prin adresa nr. 28.028/17.07.2008 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor Constanţa.

Raportat la menţiunile din fişa de cazier judiciar a inculpatei, se vor înlătura dispoziţiile art. 37 lit.a C.p. şi a constatat că infracţiunea ce a făcut obiectul prezentei judecăţi este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpata a fost condamnată prin s.p. nr.786/2009 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti şi s.p. nr.319/2010 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

În dezvoltarea motivelor de recurs ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa s-a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate ca netemeinică şi nelegală, întrucât în mod greşit nu s-au reţinut dispoziţiile art. 37 lit. a cod penal, la infracţiunea de conducere fără permis, întrucât fapta din prezenta cauză a fost comisă după rămânerea definitivă a unei alte sentinţe de condamnare, ceea ce denotă şi perseverenţa infracţională a inculpatului; de asemenea, s-a apreciat că instanţa de fond a înlăturat aceste dispoziţii, fără a le pune în discuţie în contradictoriu, sens în care se impune trimiterea cauzei spre rejudecare.

În recurs nu s-au administrat mijloace de probă noi.

La termenul din data 01.09.2011, inculpata L.M. a precizat personal că nu doreşte să dea declaraţie în faţa instanţei de recurs, uzând de dreptul la tăcere prev. de art.70 alin.2 cod procedură penală.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii recursului invocată de către apărătorul inculpatei, Curtea constată că aceasta nu este întemeiată, având în vedere că sentinţa instanţei de fond a fost pronunţată la data de 02.02.2011, iar termenul de recurs de 10 zile (calculat pe zile libere potrivit art.186 alin.2 cod procedură penală) s-a împlinit la data de 14.02.2011 (într-o zi de duminică) şi prin urmare sunt aplicabile prev. art.186 alin.4 cod procedură penală: „când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează”, respectiv, în prezenta cauză, în data de 14.02.2011, dată la care s-a înregistrat la Judecătoria Constanţa recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Pe fondul cauzei, examinând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs şi de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că recursul formulat în cauză este fondat sub aspectul nereţinerii art.37 lit.a cod penal, pentru următoarele:

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei directe prev. de art. 19 pct. 1 lit. a Cod penal.

În acest sens, Curtea are în vedere:

- proces – verbal de depistare din data de 05.07.2008 din care reiese că organele de poliţie au oprit şi scos din trafic pe Bdul. I.C.B. din mun. Constanţa, autoturismul marca Audi cu nr. de înmatriculare VN…, condus de inculpată,

- adresa  nr. 28.028/17.07.2008 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor Constanţa din care reiese că inculpata L.M. nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule,

- procesul-verbal din data de 03.03.2010 din care reiese că autoturismul marca Audi cu nr. VN… figurează înmatriculat pe numele inculpatei,

- declaraţiile martorului D.M.R. care a arătat că inculpata a condus autoturismul marca Audi cu nr. VN… pe mai multe drumuri publice din  mun. Bucureşti până în mun. Constanţa, unde a fost oprită de către organele de  poliţie.

 Curtea constată că în mod temeinic instanţa de fond că nu este dovedită în mod credibil apărarea inculpatei, în sensul martorul G.I.C. a condus autoturismul din mun. Bucureşti până în mun. Constanţa, iar la un moment dat pe fondul unor probleme de sănătate, acesta a fost în imposibilitate de a mai continua deplasarea, inculpata fiind nevoită să urce la volan, având în vedere, pe de o parte, că inculpata şi martorii au susţinut o variantă asemănătoare, declaraţiile acestora sunt contradictorii în ceea ce priveşte distanţa parcursă, iar pe de altă parte că aceste susţineri sunt infirmate de martorul D.M.R. care a arătat că inculpata a condus autoturismul pe drumurile publice între municipiile Bucureşti şi Constanţa, martor obiectiv şi care nu a avut niciun interes să inducă în eroare organele judiciare; de asemenea, apărarea inculpatei nu are nici un fel de relevanţă cu privire la existenţa infracţiunii prev. de art. 86 alin.1 din OUG nr.195/2002, republicată, care nu este condiţionată de distanţa parcursă pe drumurile publice.

Încadrarea juridică dată faptei comisă de inculpată este legală, instanţa de fond efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie.

Astfel, fapta inculpatei L.M. care la data de 05.07.2008, a condus autoturismul marca Audi cu nr. de înmatriculare VN… pe drumurile publice din mun. Bucureşti până în mun. Constanţa, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002, republicată .

Curtea constată însă că instanţa de fond a apreciat în mod greşit că nu se impune reţinerea prev. art.37 lit.a cod penal, pentru următoarele motive:

Inculpata a fost condamnată la pedeapsa de 1 an închisoare, cu aplicarea prev. art.81 cod penal, prin sentinţa penală nr.216/07.02.2008 a Judecătoriei Focşani (definitivă prin decizia penală nr.119/07.04.2008 a Tribunalului Vrancea ca urmare a respingerii apelului ca tardiv formulat), iar fapta care face obiectul prezentului dosar a fost săvârşită la data de 05.07.2008, deci în interiorul termenul de încercare de 3 ani stabilit prin sentinţa penală nr.216/07.02.2008 a Judecătoriei Focşani.

Prin urmare, infracţiunea care face obiectul prezentului dosar a fost săvârşită de inculpată în stare de recidivă postcondamnatorie fiind îndeplinite cerinţele art.37 lit.a, condamnarea inculpatei L.M. la pedeapsa de 1 an închisoare prin sentinţa penală nr.216/07.02.2008 a Judecătoriei Focşani constituind primul termen al recidivei.

Curtea constată că nu sunt întemeiate criticile recurentului cu privire la nerespectarea prev. art.334 cod procedură penală deoarece reţinerea sau nu a prevederilor art.37 lit.a cod penal nu vizează încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatei ci doar dacă infracţiunea respectivă a fost sau nu săvârşită în stare de recidivă.

În ceea ce priveşte reţinerea în recurs a săvârşirii prezentei infracţiuni în stare de recidivă postcondamnatorie potrivit art.37 lit.a cod penal, Curtea constată că acesta a constituit motiv de recurs precizat în scris de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, motiv de recurs de care inculpata a luat cunoştinţă şi a fost în măsură să pregătească apărarea sub acest aspect şi a pus concluzii în consecinţă cu ocazia dezbaterilor.

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, Curtea urmează să dispună condamnarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a avea permis de conducere prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 cu aplicarea art.37 lit.a cod penal.

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată, Curtea are în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute în legea specială pentru infracţiunea săvârşită de inculpată, gradul de pericol social al faptei pe care instanţa îl apreciază ca destul de ridicat şi care rezultă din împrejurarea că autoturismul a fost condus de inculpată pe mai multe drumuri publice, distanţa considerabilă parcursă, relaţiile  sociale  încălcate şi care privesc siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, dar şi persoana inculpatei, cunoscută cu antecedente penale, care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ.

Prezenta infracţiune fiind săvârşită în cursul termenul de încercare de 3 ani stabilit prin sentinţa penală nr.216/07.02.2008 a Judecătoriei Focşani, Curtea urmează a face aplicarea prev. art.83 cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin hotărârea menţionată mai sus.

Curtea mai constată că inculpata a mai fost condamnată anterior tot pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.86 alin.1 din O.U.G. 195/2002:

- la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu aplicarea prev. art.81 cod penal, prin sentinţa penală  nr.786/2009 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti (definitivă prin neapelare la 07.12.2009), fapta fiind săvârşită la data de 11.02.2008;

- la pedeapsa de 2 ani, cu aplicarea art.86¹ cod penal, prin sentinţa penală nr.319/2010 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti (definitivă prin neapelare la data de 14.04.2010), fapta fiind săvârşită la data de 16.04.2007.

Având în vedere datele rămânerii definitive a celor două hotărâri menţionate mai sus, Curtea constată că infracţiunea care face obiectul prezentei cauze (care a fost săvârşită la data de 05.07.2008) a fost săvârşită înaintea rămânerii definitive a acestor hotărâri, fiind incidente prin urmare dispoziţiile concursului real de infracţiuni prev. de art.33 lit.a cod penal.

Curtea mai constată că în cauză sunt aplicabile prev. art.85 cod penal, respectiv art.86/5 alin.1 cod penal raportat la art.85 alin.1 cod penal cu privire la condamnările inculpatei prin sentinţele penale nr.786/2009 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti şi nr.319/2010 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, prezenta infracţiune fiind săvârşită până la rămânerea definitivă a celor două hotărâri.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante în urma efectuării concursului de infracţiuni, Curtea apreciază că scopul pedepsei prev. de art. 52 Cod penal poate fi atins numai prin executarea efectivă a pedepsei, având în vedere atât incidenţa în cauză a prev. art.83 cod penal, cât şi perseverenţa infracţională deosebită a inculpatei în a săvârşi infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a avea permis de conducere prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002, deşi suferise mai multe condamnări anterioare pentru acelaşi gen de infracţiune.

În acelaşi sens, Curtea reţine şi faptul că în ultima perioadă acest gen de fapte au căpătat o amploare ridicată, uşurinţa cu care diferite persoane hotărăsc să conducă autovehicule pe drumurile publice fără a avea permis de conducere (producând deseori accidente rutiere), pedepsele care se aplică pentru acest gen de infracţiuni trebuind să fie de natură a descuraja un comportament asemănător al inculpatei sau al altor şoferi. 

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art. 38515 pct.1 lit. d cod procedură penală, Curtea va admite recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, împotriva sentinţei penale nr. 113 din 2 februarie 2011, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 39117/212/2010, va casa hotărârea recurată şi rejudecând:

În baza art. 86 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 cu aplicarea art.37 lit.a cod penal, Curtea va condamna pe inculpata L.M., născută la data de 03.05.1985 în Mun. Focşani, jud. Vrancea, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a avea permis de conducere.

În baza art.83 cod penal, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatei L.M. prin sentinţa penală nr. 216/07.02.2008 a Judecătoriei Focşani, pedeapsă pe care o va adăuga la pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin prezenta hotărâre, inculpata urmând să execute în final pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.85 alin.1 cod penal, se va anula suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr.786/25.11.2009 a Judecătoriei sector 6 Bucureşti, definitivă prin neapelare.

În baza art.86/5 alin.1 cod penal raportat la art.85 alin.1 cod penal, se va anula suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr.319/30.03.2010 a Judecătoriei sector 1 Bucureşti, definitivă prin neapelare.

În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b cod penal, Curtea va contopi pedepsele de:

-        2 ani închisoare aplicată inculpatei prin prezenta hotărâre,

-        2 ani închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr.786/25.11.2009 a Judecătoriei sector 6 Bucureşti, definitivă prin neapelare,

-        2 ani închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr.319/30.03.2010 a Judecătoriei sector 1 Bucureşti, definitivă prin neapelare,

aplicând inculpatei L.M. pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, Curtea va aplica inculpatei L.M. pedeapsa aceesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a (teza a II-a), b cod penal.

Se va face aplicarea prev. art.57 cod penal privind executarea în regim de detenţie a pedepsei rezultante de 2 ani închisoare

Curtea va menţine restul dispoziţiilor hotărârii recurate în măsura în care nu contravin prezentei decizii.

În baza art. 191 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în recurs vor rămâne în sarcina statului.

Dosar nr. 39117/212/2010

Decizia penală nr. 871/P/04.10.2011

Judecător redactor Dan Iulian Năstase