avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Închiderea procedurii falimentului. Lipsa/insuficienţa bunurilor din averea debitoarei şi refuzul creditorilor de avansare a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor procedurii. Recurs. Respingere
Curtea de apel Cluj, Secţia a II­a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 6460 din 7 septembrie 2012
Prin sentinţa comercială nr. 1781 din 22.11.2011 pronunţată de Tribunalul Bistriţa­Năsăud s­a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar S. SPRL şi în consecinţă:
­s­a dispus închiderea procedurii falimentului privind pe debitoarea SC D. SRL.
­s­a dispus radierea societăţii debitoare din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa­Năsăud.
­s­a dispus notificarea închiderii procedurii debitoarei, creditorilor către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa­Năsăud, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa­Năsăud pentru efectuarea menţiunilor prevăzute de lege şi publicarea ei în BPI.
­s­a aprobat decontul cheltuielilor în sumă de 4122,63 lei depus de lichidatorul judiciar S. SPRL şi s­a dispus onorarea acestuia conf. art. 4 al. 4 din Legea nr. 85/2006.
­a fost descărcat lichidatorul judiciar S. SPRL de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitoare şi averea acesteia, creditori, titulari de garanţii, asociaţi sau acţionari.
­s­a dispus păstrarea arhivei debitorului de administratorul statutar al societăţii.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin sentinţa comercială nr.1001/2011 pronunţată de Tribunalul Bistriţa­Năsăud a fost admisă cererea formulată de lichidatorul judiciar S. SPRL şi s­a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC D. SRL, s­a dispus dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia, a fost numit lichidator judiciar
S. SPRL căruia i­au fost stabilite principalele atribuţii, s­a dispus notificarea deschiderii procedurii, s­a pus în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.l din lege, au fixate termene limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă la 15.08.2011, de verificare a creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar la 26.08.2011, a fost fixat termen pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 12.09.2011.
Lichidatorul judiciar prin raportul privind cauzele şi împrejurările care au determinat intrarea societăţii în încetare de plăţi, a arătat că a intrat în posesia actelor contabile ale debitoarei iar în urma analizării acestora a concluzionat că debitorul nu a desfăşurat activitate niciodată şi nu a avut bunuri sau sume de bani în patrimoniu. De asemenea se arată că nu s­au identificat elemente pentru a promova cerere în atragerea răspunderii materiale a administratorului statutar.
La dosarul cauzei a fost depusă o declaraţie de creanţă, care a fost analizată de către administratorul judiciar şi înscrisă în tabelul preliminar iar ulterior în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei.
1. AFP Bistriţa, cu o creanţă bugetară în cuantum de 3299 lei;
A fost întocmit raportul final, bilanţul general, precum şi situaţiile financiare finale prin care se solicită în temeiul art.l3l din L.85/2006 închiderea procedurii falimentului privind pe debitoare, în condiţiile în care societatea nu figurează în evidenţe cu bunuri impozabile, nu deţine alte bunuri sau valori pentru a se acoperi cheltuielile administrative, iar creditorii care au depus declaraţie de creanţă care au fost acceptate şi înscrise în tabelul creanţelor nu s­au oferit să avanseze sume corespunzătoare.
Potrivit art.131 din L.85/2006 privind procedura insolvenţei, aşa cum a fost modificat prin OG nr.l73/2008, „ în orice stadiu al procedurii, dacă se constată că nu sunt bunuri în averea debitorului, ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.
In condiţiile în care, urmare a activităţii desfăşurate, lichidatorul judiciar desemnat nu a putut identifica în patrimoniul debitoarei alte bunuri sau valori pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi pentru plata creanţelor depuse de către creditori, iar creditorul nu s­a oferit să avanseze sume corespunzătoare acoperirii cheltuielilor administrative, instanţa în temeiul art.131 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, a admis cererea formulată de către lichidatorul judiciar şi a dispus închiderea procedurii privind pe debitoarea SC D. SRL şi radierea acesteia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud.
In realizarea dispoziţiilor art.l35 din lege, prezenta hotărâre a fost notificată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bistriţa­Năsăud precum şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa­Năsăud pentru efectuarea menţiunilor ce se impun.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA, solicitând admiterea recursului astfel cum a fost formulat in scris, casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei pentru continuarea procedurii falimentului împotriva debitoarei.
În motivare s­a arătat că:
In fapt, prin Sentinta civila nr.1781/22.11.2011 pronuntata de Tribunalul Bistrita­Nasaud, s­a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolventei fata de debitoare, dizolvarea debitoarei si ridicarea dreptului de administrare a acesteia precum si numirea lichidatorului judiciar SC S. SPRL.
Institutia creditoare prin cererea de admitere a creantei depusa la Tribunalul Bistrita­Nasaud, a solicitat inscrierea pe tabloul creditorilor societatii comerciale SC D. SRL cu suma 3.299 lei, creanţă acceptata si inscrisa in tabelul definitiv.
Considera ca lichidatorul judiciar, pe parcursul desfasurarii procedurii nu a examinat temeinic toate aspectele care ar fi imputabile reprezentantilor debitoarei, facand doar formal mentiune in raportul final cu privire la inexistenta unor elemente ce ar impune formularea unei actiuni in raspunderea membrilor de conducere a debitoarei potrivit art.138 din Legea insolventei.
Atata timp, cat prin rapoartele de activitate privind cauzele si imprejurarile care au determinat intrarea societatii în încetare de plati, lichidatorul judiciar arata ca societatea a intrat in procedura insolventei datorita managementului defectuos si a lipsei de preocupare a administratorilor statutari, societatea nefigurand in evidente cu bunuri impozabile si nedetinand alte bunuri sau valori, atat pentru a fi acoperite cheltuielile administrative cat si pentru plata creantelor depuse de catre creditori, considera ca se impune o analiza mai amanuntita asupra modului administrare a societatii debitoare.
Avand in vedere cele aratate mai sus, solicita admiterea recursului, casarea Sentintei civile nr.1781/22.11.2011 si trimiterea cauzei instantei de fond, pentru continuarea procedurii de faliment.
In drept s­au invocat prevederile Legii nr.85/2006 si art.299 si urmat. Cod Procedura civila.
Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele:
Prin sentinţa comercială nr.1001/2011 pronunţată de Tribunalul Bistriţa­Năsăud a fost admisă cererea formulată de lichidatorul judiciar S. SPRL şi s­a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC D. SRL, fiind numit lichidator judiciar S. SPRL.
La dosarul cauzei a fost depusă o declaraţie de creanţă, care a fost analizată de către administratorul judiciar şi înscrisă în tabelul preliminar iar ulterior în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei, aceasta aparţinând AFP Bistriţa şi fiind în cuantum de 3299 lei.
Lichidatorul judiciar, prin raportul întocmit în baza prev. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, a arătat că a intrat în posesia actelor contabile ale debitoarei iar în urma analizării acestora a concluzionat că debitorul nu a desfăşurat activitate niciodată şi nu a avut bunuri sau sume de bani în patrimoniu. De asemenea se arată că nu s­au identificat elemente pentru a promova cerere în atragerea răspunderii materiale a administratorului statutar.
Prin sentinţa recurată, în baza disp.art.131 din lege, s­a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei şi radierea acesteia din registrul de publicitate.
Obiect al prezentului recurs îl constituie dispoziţia referitoare la admiterea cererii de închidere a procedurii insolvenţei debitoarei, solicitându­se casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare.
În motivele de recurs se arată că au fost prejudiciate drepturile şi interesele acestui participant, în condiţiile în care lichidatorul judiciar nu a întreprins toate demersurile necesare în vederea constatării situaţiei reale a debitoarei şi a identificării persoanelor responsabile de starea de insolvenţă.
Analizând aceste motive de nelegalitate, prin prisma celor mai sus arătate, Curtea constată că susţinerile creditoarei nu îşi găsesc fundament în modul în care judecătorul sindic a înţeles să administreze procedura insolvenţei debitoarei SC ”D.” SRL.
Pentru a dispune astfel, Curtea a luat în considerare împrejurarea că, aşa cum rezultă din textul art.131 din Legea nr.85/2006, condiţiile care trebuie îndeplinite sunt numai lipsa bunurilor din averea debitoarei, sau insuficienţa acestora, raportat la cheltuielile procedurii şi refuzul creditorilor de avansare a sumelor corespunzătoare pentru acoperirea acestor cheltuieli.
Or, aşa cum reiese din cererea întocmită de către lichidatorul judiciar, ambele cerinţe sunt prezente în speţă, astfel încât sentinţa pronunţată este temeinică şi legală.
În acest context, nu pot fi reţinute susţinerile conform cărora art.131 din lege nu are
o natură imperativă, întrucât modificarea acestor dispoziţii, survenită prin O.U.G. nr. 173/19 noiembrie 2008, a stabilit în mod imperativ în sarcina judecătorului sindic obligaţia de a închide procedura în acele situaţii prevăzute în mod clar şi explicit în lege, situaţii în care în patrimoniul debitoarei nu există bunuri sau bunurile existente sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile, condiţionat de refuzul creditorilor de a se oferi să avanseze sumele corespunzătoare pentru acoperirea acestor cheltuieli.
În final, important de subliniat este şi faptul că, raportat la temeiul legal invocat de către judecătorul sindic pentru închiderea procedurii, respectiv art. 131 din lege, orice referire la activitatea prestată de către lichidator, apreciată prin recurs ca fiind superficială, în lipsa clarificării cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei, este neavenită, în condiţiile în care pentru continuarea demersurilor în acest sens nu există fonduri în averea debitoarei, iar creditoarea nu s­a oferit, nici chiar prin recurs, să avanseze sumele corespunzătoare.
Astfel, în optica legiuitorului, dezideratele obiective ale degrevării fondului de lichidare şi ale asanării circuitului comercial prevalează faţă de cele subiective invocate de către recurentă, în situaţia în care aceasta nu înţelege să­şi asume riscurile avansării sumelor necesare continuării procedurii.
Pentru toate aceste motive, în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.85/2006 şi art.312 alin.1 C.pr.civ., recursul declarat de către creditoare va fi respins ca nefondat. (Judecător Mirela Budiu)