avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Încetarea contractului de muncă în baza art. 65 din Codul muncii. Condiţii care trebuie să fie îndeplinite atunci când se dispune o atare măsură.

Codul muncii, art. 65
 
Potrivit art. 65 din Codul muncii (în forma în vigoare la data emiterii deciziei de concediere şi atacării acesteia în instanţă) angajatorul  poate dispune concedierea salariatului pentru motive care  nu ţin de persoana acestuia, ca  urmare a desfiinţării locului său de muncă, desfiinţare care trebuie să fie efectivă  şi să aibă o cauză reală şi serioasă.
Legiuitorul a  lăsat la latitudinea angajatorului să facă selecţia acelor posturi pe care le desfiinţează în cazul  în care apreciază că o atare măsură este de natură să conducă la o mai bună desfăşurare a activităţii sale, acesta fiind  liber să gestioneze politica de personal in direcţiile pe care le consideră oportune.
         Prin urmare, singurul îndreptăţit  să decidă în ceea ce  priveşte modificarea structurii sale  interne şi a măsurilor de ordin organizatoric vizând creşterea performanţelor în activitate, este angajatorul, iar cenzurii  instanţei este supusă numai legalitatea  măsurii concedierii, nu şi oportunitatea acesteia.
         În condiţiile  în care  la nivelul angajatorului a avut loc în anul 2010  o reorganizare a departamentului în care  îşi desfăşura  activitatea recurenta, hotărâtă de  societate în scopul de a-şi păstra competitivitatea şi de a reduce pierderile financiare, nu  înseamnă că desfiinţarea  postului său  de  muncă  nu a avut o cauză reală şi serioasă, fiind  lipsit de relevanţă faptul că în urmă  cu un an societatea  avusese profit  în activitate.
         Pe de altă parte câtă vreme  postul contestatoarei nu se mai regăseşte în organigrama  societăţii în lunile ulterioare încetării raportului său de muncă, fiind suprimat din structura angajatorului şi, totodată,  nu s-a  probat împrejurarea că acelaşi post ar fi fost reînfiinţat, rezultă că desfiinţarea lui a fost efectivă.
                   
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1008 din 14 martie 2012. 
 
Prin decizia civilă nr. 1008 din 14 martie 2012 Curtea de Apel Ploieşti a respins, ca nefondat, recursul formulat de
contestatoarea N.I.S. împotriva sentinţei civile nr.2390  pronunţată la 19 octombrie 2011 de Tribunalul Prahova, în contradictoriu cu intimata S.C.K.R.S.C.
         Pentru a dispune astfel instanţa a reţinut că nemulţumirea exprimată de reclamantă prin calea de atac promovată vizează împrejurarea că desfiinţarea locului său de muncă  nu a fost efectivă şi nu a avut la bază o cauză serioasă şi reală,  în conformitate cu art. 65 alin. 2 din Codul muncii.
         În scopul  asigurării stabilităţii raporturilor de muncă, Codul Muncii prevede numeroase garanţii menite  să împiedice comportamentul abuziv al angajatorilor, iar printre acestea, se numără stricta  reglementare a condiţiilor de încetare a contractului de  muncă  din  iniţiativa angajatorului pentru  motive ce  nu ţin de persoana salariatului sau pentru  motive  legate de funcţionarea în bune condiţii a unităţii, salariatul putând contesta în justiţie legalitatea şi temeinicia motivelor concedierii.
         Potrivit art. 65 din Codul muncii (în forma în vigoare la data emiterii deciziei de concediere şi atacării acesteia în instanţă) angajatorul  poate dispune concedierea salariatului pentru motive care  nu ţin de persoana acestuia, ca  urmare a desfiinţării locului său de muncă, desfiinţare care trebuie să fie efectivă  şi să aibă o cauză reală şi serioasă.
         Prin decizia nr. 2254/14.06.2010 a încetat contractul de muncă al contestatoarei, în temeiul art. 65 alin. 1 din CM, iar în  cuprinsul acesteia s-a menţionat că s-a desfiinţat postul de asistent manager în cadrul Departamentului Logistică cauzat de  reorganizarea acestui departament, ca urmare a fluctuaţiilor pieţei şi scăderii vânzărilor, în contextul crizei generale apărută la finele anului 2008, nevoia unităţii de a-şi păstra competitivitatea şi de a reduce pierderile financiare şi faptul că departamentul  Logistică urma a fi reorganizat  pentru a răspunde nevoilor nou apărute.
         Deşi se susţine de către contestatoare că  rezultatele financiare ale societăţii  în cursul anului 2009 au fost  unele  foarte bune, care i-au permis realizarea  unui profit substanţial,  iar în  acest context rezultă că  desfiinţarea  locului său de muncă nu a avut  o cauză reală şi serioasă  apărările  sale nu  pot fi  primite.
         Angajatorul, fiind  un agent economic cu capital  privat, are  posibilitatea  să-şi organizeze activitatea în conformitate cu cerinţele unei funcţionări eficiente,  iar în raport cu aceasta, să  dimensioneze numărul de personal angajat pe diferite  posturi pentru nevoile sale reale.
         Legiuitorul a  lăsat la latitudinea angajatorului să facă selecţia acelor posturi pe care le desfiinţează în cazul  în care apreciază că o atare măsură este de natură să conducă la o mai bună desfăşurare a activităţii sale, acesta fiind  liber să gestioneze politica de personal in direcţiile pe care le consideră oportune.
         Prin urmare, singurul îndreptăţit  să decidă în ceea ce  priveşte modificarea structurii sale  interne şi a măsurilor de ordin organizatoric vizând creşterea performanţelor în activitate, este angajatorul, iar cenzurii  instanţei este supusă numai legalitatea  măsurii concedierii, nu şi oportunitatea acesteia.
         În condiţiile  în care  la nivelul angajatorului a avut loc în anul 2010  o reorganizare a departamentului în care  îşi desfăşura  activitatea recurenta, hotărâtă de  societate în scopul de a-şi păstra competitivitatea şi de a reduce pierderile financiare, nu  înseamnă că desfiinţarea  postului de  muncă al contestatoarei nu a avut o cauză reală şi serioasă, fiind  lipsit de relevanţă faptul că în urmă  cu un an societatea  avusese profit  în activitate. În acest context, raportat la considerentele expuse anterior, Curtea a apreciat că nu pot fi primite criticile recurentei.
         O altă nemulţumire a vizat împrejurarea că desfiinţarea postului  nu a fost efectivă.
         Este de necontestat că anterior emiterii deciziei atacate  pe calea prezentei acţiuni societatea angajatoare a emis  o altă decizie, cu nr. 2212/7.06.2010, având  un  conţinut identic cu cea de faţă, care nu a fost comunicată contestatoarei, precum  şi o convenţie de  încetare a contractului de muncă în baza art. 55 lit. b din Codul muncii, convenţie care nu  şi-a  produs efecte, întrucât nu a fost semnată de contestatoare.
         Existenţa acestor două înscrisuri nu denotă împrejurarea că desfiinţarea postului ocupat de  contestatoare  nu a fost efectivă.
         Din înscrisurile existente la dosar, reiese că  în cadrul societăţii intimate, contestatoarea a ocupat funcţia de  asistent manager în cadrul Departamentului Logistică, superiorul ei direct fiind Directorul Naţional Logistică. Dacă în  Organigrama Centrului Logistică  K.P. la data de 1.06.2010 figura funcţia de Director Naţional Logistică, ocupată de domnul S.K. (al cărui asistent manager era recurenta) urmată de funcţia de Director Logistică, în lunile următoare, aşa cum reiese din organigramele societăţii, respectiv la 1.07.2010 , 1.09.2010 şi 1.10.2010 funcţia de Director Naţional Logistică şi de asistent manager  al acestuia, nu mai figurau.
         De altfel, adeverinţa nr. 3290/19.01.2011 emisă de intimată confirmă faptul că domnului  S.K., care a  ocupat funcţia de director naţional logistică la K.R., începând cu 1.06.2009, ca urmare a detaşării sale de la K.G., i-a încetat detaşarea la data de 20.05.2010, ca urmare a necesităţii  optimizării  rezultatelor financiare ale societăţii, iar  o atare situaţie a impus  şi reorganizarea departamentului  logistică.
         Aspectele manageriale ce pot determina  reducerea  unor  posturi din structura  de personal  pot fi din cele mai diverse, întrucât activitatea  unui agent economic trebuie permanent eficientizată, fie global, fie în privinţa  anumitor sectoare şi diviziuni, indiferent  de rezultatele financiare  înregistrate.
         În condiţiile în care  postul contestatoarei nu se mai regăseşte în organigrama  societăţii în lunile ulterioare încetării raportului său de muncă, fiind suprimat din structura angajatorului şi, totodată,  nu s-a  probat împrejurarea că acelaşi post ar fi fost reînfiinţat, rezultă că desfiinţarea postului acesteia a fost efectivă.
         Împrejurarea că în cursul lunii septembrie 2010 ar fi fost dat un anunţ de societatea angajatoare, pentru recrutarea unui asistent manager Administraţie, nu înseamnă că desfiinţarea postului contestatoarei nu a fost efectivă, din moment ce  anunţul privea un alt departament decât cel unde lucrase contestatoarea (administrativ, şi nu  logistică)    şi, totodată, nu s-a făcut dovada că anunţul respectiv s-a  concretizat prin ocuparea postului de către o altă persoană.
         Pe de altă,  preluarea atribuţiilor postului desfiinţat de către  persoanele care au rămas, nu fac dovada menţinerii vechiului loc de muncă, ci  reprezintă un mecanism de eficientizare a muncii.
         Având în vedere faptul că din probele administrate a rezultat, fără dubiu, că, în speţă,  desfiinţarea  postului contestatoarei a fost efectivă  şi nu s-a făcut  în scopul înlăturării acesteia, instanţa a considerat că nu pot fi primite criticile recurentei sub acest aspect.
         Pe cale de consecinţă, în raport de argumentele expuse în precedent, Curtea a  apreciat că soluţia primei instanţe  este legală şi temeinică, motiv pentru care în baza art. 312 C.pr.civilă, a respins recursul formulat, ca nefondat.
 
(Judecător Veronica Grozescu)